Grb Kikinde


Саопштења Градског већа

Пратите рад градског већа...

Одржана 42. седница Градског већа

Датум: 05.07.2017.

 Градско веће града Кикинде је на данашњој седници усвојило Измену Годишњег плана јавних набавки за 2017. годину и наложило Секретаријату за развој и управљање инвестицијама да исти објави на Порталу јавних набавки у складу са Законом о јавним набавкама.

Веће је прихватило Информацију члана Градског већа за локални економски развој и инвестиције о измењеним условима финасирања пројекта RORS 16 „Improvement of Banat Connectivity“, одобреном за финасирање из Програма „CBC Romania – Serbia“. Одобрено је предфинасирање наведеног пројекта у висини од 30.086,70 евра, а средства за то су планирана буџетом града Кикинде за 2017. годину. Од наведених средстава, 85 одсто ће реализацијом пројекта у складу са ПРАГ правилима бити рефундирано. Пројекат ће трајати 24 месеца, а изградњом недостајућих садржаја и опремањем биће створени технички предуслови да овим правцем, након измене међудржавног споразума, буде омогућен промет аутобуса и теретних возила осовинског оптерећења без ограничења, што је значајно за развој привреде и града.

Одржана 41. седница Градског већа

Датум: 26.06.2017.

 Градско веће је на данашњој седници усвојило Јавни позив за реализацију програма јавних радова у 2017. години у трајању од најдуже 4 месеца, који је донео Савет за запошљавање града Кикинде. Програм јавних радова намењен је радном ангажовању првенствено теже запошљивих, незапослених лица и незапослених у стању социјалне потребе, ради очувања и унапређења радних способности незапослених, као и ради остваривања одређеног друштвеног интереса. Јавни рад спроводи послодавац - извођач јавног рада, кога одређује Национална служба за запошљавање основу јавног конкурса.

Одржана 40. седница Градског већа

Датум: 22.06.2017.

Градско веће је на данашњој седници усвојило Информацију о финансирању трошкова услуга социјалне заштите из наменског трансфера у социјалној заштити. Одобрено је финансирање накнаде зараде и припадајућих доприноса за стручне раднике и стручне сараднике у Центру за пружање услуга социјалне заштите града Кикинде, као и финансирање накнаде зараде и припадајућих доприноса за личне пратиоце и персоналне асистенте за двадесет и једно дете које похађа предшколско, основно или средње образовање, а којима је додељен асистент према мишљењу интерресорне комисије. Одобрено је и финансирање пројекта подршке породици, у складу са поднетим пројектом, као и финансирање услуга мобилног тима. Средстава су обезбеђена од одобрених наменских трансфера пренетих од стране Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питање Ребулике Србије.

Одржана 39. седница Градског већа

Датум: 15.06.2017.

Градско веће је на данашњој седници донело Програм одржавања чистоће на површинама јавне намене и одржавању јавних зелених површина у Кикинди. Овим програмом утврђени су начин и услови обављања делатности у циљу обезбеђивања организованог обављања комуналних делатности: одржавање чистоће на површинама јавне намене и одржавање јавних зелених површина у Кикинди.

Веће је донело решења о престанку функција привремених органа девет месних заједница, истеком времена на које су постављени. Донета су и решења о постављању привремених органа девет месних заједница. Привремени органи вршиће функцију до избора председника месних заједница, а најдуже до дана 15. децембра 2017. године.

Градско веће је донело Решење којим се, уместо Вукице Мидоровић, мр правних наука, у Жалбену комисију именује Иван Нинчић, дипломирани правник.

Градско веће, на предлог начелника Градске управе, на данашњој седници усвојило обједињен Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Градској управи, Градском правобранилаштву, стручним службама и посебним организацијама града Кикиндe. Овај Правилник је објављен на огласној табли Градске управе и на интернет презентацији града Кикинде.

Одржана 38. седница Градског већа

Датум: 08.06.2017.

 На данашњој седници Градског већа утврђен је предлог Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Кикинде у 2017. години, који је упућен Скупштини града на разматрање и усвајање.