Grb Kikinde


Саопштења Градског већа

Пратите рад градског већа...

Одржана 25. седница Градског већа

Датум: 06.04.2021.

Градско веће је на данашњој седници донело Програм рада Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на подручју града Кикинде за 2021. годину. Овим Програмом су утврђени циљеви, мере и активности у оквиру кључних области рада, рокови, финансијска средства и одговорни субјекти за спровођење истих, предвиђени законским и подзаконским прописима о безбедности саобраћаја на путевима у циљу унапређења безбедности саобраћаја на путевима.
Веће је донело Програм подршке за спровођење пољопоривредне политике и политике руралног развоја за град Кикинду за 2021. годину.
Донет је Правилник за учешће града Кикинде у субвенционисању накнаде обраде кредита и камате за набавку обртних средстава, којим се утврђују општи услови, критеријуми, права и обавезе корисника, као и начин расподеле средстава обезбеђених у буџету града за ову годину за учешће града Кикинде у субвенционисању накнаде обраде кредита и камате за набавку обртних средстава. Укупна бесповратна средства која се додељују за ову меру износе 2.000.000 динара.
Градско веће је донело Правилник за учешће града Кикинде у набавци опреме за производњу вина, ракијe и других алкохолних пића, као и опреме за дегустационе сале, којим се утврђују општи услови, критеријуми, права и обавезе корисника, као и начин расподеле средстава обезбеђених у буџету града за ову годину. Укупна бесповратна средства која се додељују за ову меру износе 250.000 динара, у максималном износу до 30.000 динара по кориснику.
Веће је донело Правилник за учешће града Кикинде у суфинансирању инвестиција које се односе на органску производњу. Укупна бесповратна средства која се додељују за ову меру износе 150.000 динара, у максималном износу до 50.000 динара по кориснику.
Градско веће је донело Правилник за за рефундацију трошкова осигурања, којим се утврђују општи услови, критеријуми, права и обавезе корисника, као и начин расподеле средстава обезбеђених у буџету града Кикинде за 2021. годину за рефундацију трошкова у оквиру мере управљање ризицима. Укупна бесповратна средства која се додељују за ову меру износе 3.000.000 динара. За накнаде осигурања усева предвиђено је 2.500.000 динара, а за накнаде осигурања животиња предвиђено је 500.000 динара.
Донет је и Правилник за субвенционисање очувања животињских генетичких ресурса. Укупна бесповратна средства која се додељују за ову меру износе 250.000 динара, у максималном износу до 20.000 динара по кориснику.
Веће је донело Правилник за рефундацију трошкова нешкодљивог уклањања угинулих животиња. Средства предвиђена за ову меру износе 1.000.000 динара, а право на подстицај имају регистрована пољопривредна газдинства (физичка лица) – у активном статусу са седиштем на територији града Кикинде.
Средства у износу од 2.000.000 динара, предвиђена за набавку квалитетних приплодних грла говеда, оваца, коза и свиња које се користе за производњу меса, подизање нових или обнављање постојећих вишегодишњих засада воћака, хмеља и винове лозе, подизање и опремање пластеника за производњу поврћа, воћа, цвећа и расадничку производњу, набавку машина, уређаја и опреме за наводњавање усева, набавку нових пчелињих друштава, као и набавку опреме за пчеларство, обухваћена су Правилником за учешће града Кикинде у суфинансирању мера инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава.
Градско веће је донело Правилник за учешће града Кикинде у суфинансирању регреса за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање), који регистрованим пољопривредним газдинствима за ову намену обезбеђује 1.000.000 динара.
Правилник за подршку младима у руралним подручјима предвиђа укупна бесповратна средства од 1.400.000 динара, у максималном износу до 140.000 динара по кориснику, физичком лицу старости до 40 година, носиоцу регистрованог пољопривредног газдинства регистрованог на адреси која се налазу у једном од девет села града Кикинде.
Веће је донело Правилник за спровођење мера подршке успостављања и јачања удружења у области пољопривреде. Укупна бесповратна средства предвиђена за ову меру су 500.000 динара, у максималном износу до 100.000 динара по кориснику. Право на подстицај имају удружења пољопривредника регистрована на територији града Кикинде, као и удружења грађана која се баве делатностима из области пољопривреде и руралног развоја, а која су регистрована на територији Града Кикинде.
Градско веће је на данашњој седници донело Решење о образовању Комисије за координацију инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности града Кикинде. У Комисују су именовани:
- Драгиша Михајловић, начелник Градске управе града Кикинде, председник,
-Жива Кнежевић, секретар Скупштине Града, заменик председника,
- Маја Пилиповић, руководилац Одсека за инспекцијске послове, члан
-Јелена Милићев, инспектор за заштиту животне средине, заменик члана,
- Ержебет Ћирић, комунални инспектор, члан,
-Дејан Јерков, комунални инспектор, заменик члана,
- Павле Поповић, инспектор за друмски саобраћај, члан,
-Данијела Бројчин, грађевински инспектор, заменик члана,
- Снежана Ковачевић, буџетски инспектор, члан,
-Јасмина Красић, просветни инспектор, заменик члана,
- Јадранка Чешљевић, порески инспектор у Секретаријату локалне пореске администрације, члан,
-Ерика Губачко, инспектор наплате, заменик члана.
Како је констатовано да Каталог урбaног мобилијара број II-06-13/2019, донет 12.03.2019. године, није могуће спровести у целости, Градско веће града Кикинде је на данашњој седници исти ставило ван снаге.
 

Одржана 24. седница Градског већа

Датум: 22.03.2021.

Градско веће је на данашњој седници донело више предлога решења и одлука које ће се наћи на дневном реду наредне седнице Скупштине града. Утврђени су и одговори на одборничка питања са претходне седнице Скупштине града.
Веће је усвојило Извештај о раду Градског правобранилаштва града Кикинде за 2020. годину.
 

Одржана 23. седница Градског већа

Датум: 12.03.2021.

На данашњој седници Градског већа донето је више предлога одлука које ће се наћи на дневном реду наредне седнице Скупштине града.
Градско веће је одобрило употребу средстава текуће буџетске резерве у износу од 15.977.451 динара, за постављање саобраћајне сигнализације у зони ОШ „Васа Стајић“ у Мокрину, одржавање семафора, зимско одржавање путева и набавку и уградњу елемената вертикалне саобраћајне сигнализације и обележавања хоризонталних ознака на општинским путевима и улицама у насељу, као и државних путева.
Веће је донело Решење о образовању Савета за миграције и трајна решења града Кикинде. У Савет су именовани:
- Никола Лукач, градоначелник града Кикинде, за председника Савета;
- Миливој Лињачки, начелник Севернобанатског управног округа, за заменика председника;
- Мирослав Дучић, члан Градског већа задужен за комуналну инфраструктуру и ванредне ситуације, за члана;
- Рамона Тот, чланица Градског већа задужена за националне мањине родну равноправност и бригу о породици, за чланицу;
- Богдан Тасовац, секретар Секретаријата за социјалну заштиту, за члана;
- Радислав Иветић, директор Центра за социјални рад, за члана;
- Данијела Бјељац, управница организације Црвеног крста града Кикинде, за чланицу;
- Татјана Барбулов, повереница за избеглице, за чланицу;
- Андреа Кецман, повереница за избеглице, за чланицу;
- Зоран Јанков, шеф одсека за странце, ПУ Кикинда, за члана;
- Јелена Митровић, директорица Националне службе за запошљавање, филијала Кикинда, за чланицу;
- Биљана Марковић, директорица Дома здравља, за чланицу;
- Тихомир Фаркаш, директор ОШ „Жарко Зрењанин” Кикинда, за члана.
Градско веће је прихватило извештаје о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа “Кикинда“, „Аутопревоз“ и „Топлана“ за период од 01.01.2020. године до 31.12.2020. године.
Веће је прихватило Информацију о умањењу накнаде за заузимање јавне површине за постављање угоститељских башти испред угоститељских објеката и дало сагласност да се обвезници накнаде за заузимање јавне површине, који обављају делатност у области угоститељства, пружања услуга продаје хране и пића (ресторани, кафићи, барови, клубови) ослободе настале накнаде за заузимање јавне површине за преиод од 15.03. до 30.04.2021. године.
На седници је донет Закључак о приступању реализацији пројекта „Изградња канализационе мреже употребљених вода за део слива 5, Реон 3, Кикинда (Шумице - деонице: 54, 52, 51, 50)“ у складу са условима Kонкурса за доделу средстава за суфинансирање изградње, санације, реконструкције и израде техничке документације водних објеката у јавној својини и објеката фекалне канализације за 2021. годину који је расписао Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство. Одобрено је учешће сопствених средстава града Кикинде за реализацију пројекта из претходне тачке у износу од 8.694.636 динара што представља 40 % од укупног износа вредности пројекта без ПДВ од 21.736.591,00 динара.
 

Одржана 22. седница Градског већа

Датум: 08.03.2021.

Градско веће је на данашњој седници дало сагласност за улазак у процес јавно-приватног партнерства на збрињавању анималног отпада све три категорије у складу са законским прописима Републике Србије.

Одржана 21. седница Градског већа

Датум: 26.02.2021.

На данашњој седници Градског већа усвојена је Измена Годишњег плана јавних набавки за 2021. годину. У План јавних набавки додаје се Јавна набавка - Израда пројектно техничке документације за изградњу објекта Градског стадиона у Кикинди, процењене вредности 8.333.333 без ПДВ-а. У План јавних набавки на које се закон не примењује унете су измене које су извршене у периоду од 22.01.2021 до 25.02.2021. године.