Grb Kikinde


Саопштења Градског већа

Пратите рад градског већа...

Одржана 83. седница Градског већа

Датум: 01.06.2018.

Градско веће је на данашњој седници утврдило Предлог одлуке о образовању огранка Спортског центра „Језеро“. Овај огранак ће обављати угоститељску делатност, односно услуге смештаја и исхране.

Веће је прихватило Измене и допуне програма пословања за 2018. годину ЈП „Топлана“ Кикинда и упутило их Скупштини града Кикинде на разматрање и усвајање.

82. седница Градског већа одржана у Иђошу

Датум: 25.05.2018.

Градско веће је на данашњој седници утврдило предлог Одлуке о консолидованом завршном рачуну буџета града Кикинде за 2017. годину и упутило га Скупштини града Кикинде на разматрање и усвајање.

Пред одборницима Скупштине града наћи ће се и предлози одлука о аутобуским стајалиштима, о градском и приградском превозу, о сузбијању и уништавању амброзије, о давању сагласности на измену статута Народног музеја, као и предлог Одлуке о измени одлуке о утврђивању назива улица, тргова и других насељених делова града Кикинде.

Веће је прихватило извештаје о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања кикиндских јавних предузећа за период од 01.01.2018. године до 31.03.2018. године.

Седници већа су присуствовали и мештани Иђоша, који су исказали своје ставове и изнели актуелне проблеме села. Атмосфера је била конструктивна, а причало се о инфраструктурним проблемима, удружењима, актуелном порасту наталитета и пошумљавању.

Одржана 81. седница Градског већа

Датум: 16.05.2018.

Градско веће је на данашњој седници усвојило Програм подршке пољопоривредне политике и политике руралног развоја за град Кикинду за 2018. годину.

Веће је донело Решење о расподели средстава из области радне праксе младих града Кикинде у 2018. години, расписаном дана 22. марта 2018. године, у укупном износу од 2.000.000 динара. Са корисницима којима су одобрена средства закључиће се уговори, средства ће се исплаћивати у више месечних рата, а корисници су у обавези да правдају утрошак примљених средстава. Решење је објављено на званичном сајту града Кикинде.

На данашњој седници су усвојене Измене плана јавних набавки за 2018. годину. Потреба за овим изменама јавила се услед доделе средстава од стране Министарства државне управе и локалне самоуправе, односно измене финансијског плана.

Одржана 80. седница Градског већа

Датум: 10.04.2018.

Градско веће је на данашњој седници утврдило Предлог одлуке о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета града Кикинде за 2017. годину. За вршење екстерне биће изабрана, поступком јавне набавке, ревизорска кућа која испуњава услове за обављање послова ревизије финансијских извештаја, сагласно закону.

Веће је утврдило и Предлог одлуке о доношењу измена и допуна плана детаљне регулације ветропарка у к.о. Башаид. Оба предлога одлука наћи ће се на дневном реду наредног заседања Скупштине града.

На данашњој седници је усвојен Локални антикорупцијски план, превентивни антикорупцијски механизам и механизам за увођење начела доброг управљања и добре управе у рад органа и служби јединице локалне самоуправе и других органа јавне власти, који на локалном нивоу задовољавају потребе и интересе локалног становништва и локалне заједнице.

Веће је усвојило и Извештај о коришћењу средстава из Буџетског фонда за заштиту животне средине града Кикинде за период од 01.01.2017 - 31.12.2017. године.

Градско веће је прихватило Информацију о предстојећим активностима поводом Првомајских празника, Секретаријата за имовинско-правне послове и комуналне делатности Градске управе града Кикинде. За постављање забавног парка предвиђена је локација између затворене одвојнице пута за Иђош и улице Србобранске, у периоду од 21.04. до 04.05.2018. године. За координатора активности одређен је Одсек за послове развоја града.

Веће је донело Решење о утврђивању комуналне таксе за заузимање јавне површине за Првомајске празнике 2018. године, тако да комунална такса за тезге за продају робе износи 1.000 динара по дужном метру, за кафане са шатором 500 динара по квадратном метру, а за кафане без шатора 1.000,00 динара по столу.

Одржана 79. седница Градског већа

Датум: 22.03.2018.

Градско веће је на данашњој седници зa градског правобраниоца града Кикинде поставило Ивана Нинчића, диломираног правника.

Веће је усвојило Извештај о извршеним пословима дератизације и дезинсекције на територији града Кикинде током 2017. године и донело Програм систематске дератизације, дезинсекције и дезинфекције на територији града Кикинде у 2018. години, који ће бити објављен у „Службеном листу града Кикинде“.

Донет је и Програм одржавања чистоће на површинама јавне намене и одржавања јавних зелених површина у Кикинди, којим се утврђују начин и услови обављања делатности у циљу обезбеђивања организованог обављања комуналних делатности.

Градско веће је расписало Јавни конкурсза доделу средстава путем дотација из буџета града Кикинде за 2018. годину при реализацији пројеката из области радне праксе младих, а која су од значаја за Град Кикинду. Учесници конкурса могу бити омладинске организације и удружења која се баве младима, а која своју активност реализују на територији града Кикинде и уписана су у регистар код надлежног органа.

С обзиром да се на конкурс за реализацију пројекта „Матурантска парада“ јавио само Центар креативних идеја „Сreativia“, који је претходних десет година исти пројекат реализовао, Градско веће је одобрило средства из буџета града Кикинде за 2018. годину, намењених за реализацију овог пројеката, Центру креативних идеја „Сreativia“.

Веће је прихватило Информацију Секретаријата за развој и управљање инвестицијама у вези са учешћем на реализацији Пројекта изградње канализационе мреже употребљених вода у „Шумици“, у складу са условима конкурса за доделу средстава за суфинансирање изградње и реконструкције водних објеката у јавној својини и објеката фекалне канализације за 2018. годину, који је расписао Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство.

Градско веће је дало сагласност да се, на предлог Спортског савеза Кикинда, за плаћеног спортског тренера именује кандидат Милан Радосавчев.