Grb Kikinde

Kvalitet vazduha

Obaveštavamo vas o kvalitetu vazduha u našem gradu...

Jun 2010.

PODACI O USLUZI:

Vrsta uzorka: padavine, vazduh

Vrsta ispitivanja: aerozagađenje, hemijske analize

PODACI O UZORKU:

Mesto uzorkovanja:

1.ZZJZ Kikinda

2.Mikronaselje: Partizanska 70 

3.SRC Jezero Kikinda

Datum izdavanja rezultata: 15.07.2010.

Nakon izvršenih ispitivanja vazduha – aerosedimenta i teških metala na podučju opštine Kikinda šaljemo Vam izveštaj za mesec jun 2010. godine sa mišljenjem.

Na 3 merna mesta izvršena je analiza aerosedimenta u kojem su određene koncentracije ukupnih taložnih materija, teških metala (olovo, kadmijum, cink i živa), relevantnih anjona i katjona, kao i bitne fizičkohemijske osobine padavina. Na dva merna mesta izvršena je i analiza sumpordioksida, čađi i azotdioksida i to na mernim mestima: ZZJZ, Mikronaselje, a na mernom mestu ZZJZ merena je pored navedena tri parametara i koncentracija 24-nog prizemnog ozona.

U toku meseca na dva merna mesta, ZZJZ i Mikronaselje u periodu od po 7 dana su merene i koncentracije ukupnih suspendovanih čestica. U dva od sedam dana su na oba merna mesta u ukupnim suspendovanim česticama određivani i teški metali i to na mernom mestu ZZJZ: cink, kadmijum, olovo, živa i mangan, a na mernom mestu Mikronaselje: cink, kadmijum, olovo, živa i aluminijum.

Koncentracije ukupnih taložnih materija su na mernim mestima ZZJZ i Mikronaselje bile u granicama propisanih Pravilnikom o graničnim vrednostima, metodama merenja imisije, kriterijumima za uspostavljanje mernih mesta i evidenciji podataka Sl. gl. RS br. 54/92, 19/06. (GVI- granična vrednost imisije za UTM je 450 mg/m2/dan, odnosno 300 mg/m2/dan za zonu rekreacije) i kretale su se od 196.17 mg/m2/dan na mernom mestu ZZJZ do 248.21 mg/m2/dan. Na mernom mestu Jezero (zona rekreacije) koncentracija je bila 190.2 mg/m2/dan, što je takođe u okviru GVI pomenutog Pravilnika. Koncentracije rastvorljivih i nerastvorljivih materija (sulfati, hloridi, kalcijum) takođe su imale srazmene vrednosti na svim mernim mestima. Tokom ovog meseca utvrđena je relativno niska pH vrednost padavina (6.01 u aerosedimentu Jezero 5.92 u aerosedimentu Mikronaselju, i 5.55 u arosedimentu ZZJZ).

Koncentracije teških metala olova, kadmijuma i žive, merenih metodom aerosedimenta, su bile u granicama propisanim Pravilnikom. Koncentracija cinka je na mernom mestu Mikronaselje bila iznad Pravilnikom propisane granice (GVI 400 mg/m2/dan) i iznosila 408.96 mg/m2/dan, a na mernom mestu SRC Jezero 375.37 mg/m2/dan (GVI 200 mg/m2/dan)  Na mernom mestu ZZJZ koncentracija cinka je bila u propisanim granicama. Uredba o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.gl RS br.11/2010 ne propisuje granične vrednosti pojedinih supstancija u padavinama.

Prosečna mesečna koncentracije čađi (GVI je 50 µg/m3) je bila na mernom mestu ZZJZ u propisanim granicama – 2.0 µg/m3 ZZJZ, kao i maksimalno izmerena prosečna dnevna koncentracija- 6 µg/m3. Na mernom mestu Mikronaselje prosečna mesečna koncentracije čađi je bila 1.3 µg/m3 a maksimalno izmerena prosečna dnevna koncentracija- 3 µg/m3, što je takođe u granicama propisanim Uredbom i Pravilnikom.

Prosečne mesečne i dnevne koncentracije sumpor dioksida (SO2) su bile na svim mernim mestima u propisanim granicama – 3.0 µg/m3 ZZJZ i 3.0 µg/m3 Mikronaselje (GVI prema Uredbi je 125 µg/m3). Maksimalna koncentracija na mernom mestu ZZJZ bila je 3 µg/m3, a na mernom mestu Mikronaselje 3 µg/m3, što je takođe u granicama propisanim Uredbom i Pravilnikom.

Prosečne mesečne kao i maksimalne koncentracije azotdioksida su u granicama propisanim pomenutim Pravilnikom na svim mernim mestima – 3.1 µg/m3 ZZJZ i 2.7 µg/m3 Mikronaselje (GVI je 85 µg/m3) Maksimalna koncentracija na mernom mestu ZZJZ bila je 8 µg/m3, a na mernom mestu Mikronaselje 7 µg/m3. Uredba ne propisuje donje i gornje granice ocenjivanja za ovaj parametar, dnevno izuzev ua jednosatni uzorak ili godišnju vrednost

Prosečna mesečna koncentracija prizemnog ozona je 3,3 µg/m3 (GVI/24 je - µg/m3), a maksimalna dnevna koncentracija je 6 µg/m3. Uredba ne propisuje granične vrednosti za 24-i uzorak ozona.

Koncentracija ukupnih suspendovanih čestica je tokom tri od sedam dana na mernom mestu ZZJZ bila u granicama propisanih Pravilnikom (GVI od 120 µg/m3), a kretala se od 83 do 197 µg/m3 (prosečna mesečna koncentracija je takođe povećana i iznosi 127.6 µg/m3). Na mernom mestu Mikronaselje je tokom svih sedam dana koncentracija bila iznad graničnih vrednosti koncentracije (GVI je 120 µg/m3) ukupnih suspendovanih čestica tokom proteklog meseca i kretala se od 137 do 291 µg/m3 (prosečna mesečna koncentracija je takođe povećana i iznosi 204.4 µg/m3). Konstatujemo da koncentracije ukupnih suspendovanih čestica ovog meseca imaju znatno više vrednosti na oba merna mesta u odnosu na prethodni mesec. Uredba o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.gl RS br.11/2010 ne propisuje granične vrednosti za ukupne suspendovane čestice.

Koncentracije olova, žive i kadmijuma su u ukupnim suspendovanim česticama bile u granicama propisanim Pravilnikom na oba merna mesta. Koncentracija aluminijuma je tokom ovog meseca na mernom mestu Mikronaselje bila od vrednosti granice detekcije od <0.125 µg/m3 do 1.42 µg/m3. Koncentracija cinka je na oba merna mesta ispod granice detekcije od <0.02 µg/m3. (Pravilnik ne propisuje GVI za cink niti za aluminijum). Na mernom mestu ZZJZ koncentracija mangana u suspendovanim česticama bila je u propisanim granicama- ispod granice detekcije. Uredba o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.gl RS br.11/2010 ne propisuje granične vrednosti za metale u ukupnim suspendovanim česticama

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike