Grb Kikinde

Voda sa javnih česmi

Obaveštavamo vas o higijenskoj ispravnosti vode u našem gradu...

Mart 2019.

Tokom MARTA meseca uzorkovano je 18 uzorka vode za piće sa ‚‚Eko česmi‚‚ u našoj Opštini i to: Česma u Mikronaselju (MKN), Česma na trgu (T), Česma u Galadskoj (G)- 2 uzorka, Česma na Železničkoj stanici (ŽS), Česma u AMPP (agencija za malu privredu i poljoprivredu), Česma u crkvi Kozma i Damjan (KD), Česma u Bašaidu (B), Česma u Banatskoj Topoli (BT), Česma u Vincaidu (V), Česma u Nakovu (N), Česma u Banatskom Velikom Selu (BVS), Česma u Novim Kozarcima (NK)- 3 uzorka, Česma u Ruskom Selu (RS), Česma u Mokrinu (M), Česma u Iđošu (I) i Sajanu (S).
Procenat hemijske neispravnosti prema Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, iznosi 27,77% (5 uzoraka) od kojih je u 4 uzorka bio povećan rezidualni hlor (NK-2, T, ŽS), a u jednom uzorku (KD) je povećan utrošak KMnO4,
Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi 18,75% (17,64% prethodnog meseca) neispravnih uzoraka. Povećan broj aerobnih mezofilnih bakterija -AMB bio je u česmama (S, V, RS). (dozvoljeno je 10 aerobnih mezofilnih bakterija).
 

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike