Grb Kikinde


Saopštenja Gradskog veća

Pratite rad gradskog veća...

Održana 71. sednica Gradskog veća

Datum: 27.12.2017.

Veće je usvojilo izmenu Godišnjeg plana javnih nabavki za 2017. godinu i naložilo Sekretarijatu za razvoj i upravljanje investicijama da isti objavi na Portalu javnih nabavki u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

Održana 70. sednica Gradskog veća

Datum: 26.12.2017.

Gradsko veće je na današnjoj sednici donelo Zaključak o dodeli poklon čestitke za prvu bebu rođenu u kikindskoj bolnici u 2018. godini. Novčani iznos na ime poklon čestitke iznosi 40.000 dinara, a u vidu platne kartice kod „Erste“ banke. Svrha ove donacije je promovisanje ideje o podizanju nataliteta, kao i pomoć i podrška porodici. Sredstva su obezbeđena u budžetu Grada Kikinde za 2018. godinu.

Održana 69. sednica Gradskog veća

Datum: 22.12.2017.

Gradsko veće je na današnjoj sednici razmatralo amandmane odbornika Miroslava Grujića i Saše Homanova, podnete na predloge odluka o javnom vodovodu, odnosno o budžetu grada Kikinde.

Održana 68. sednica Gradskog veća

Datum: 19.12.2017.

Gradsko veće je na današnjoj sednici razmatralo predloge za dobinike godišnjih nagrada i pohvalnica grada Kikinde za 2017. godinu, kao i predloge za Nagradu grada Kikinde za dugogodišnje zalaganje i doprinos razvoju društvene zajednice.

Održana 67. sednica Gradskog veća

Datum: 15.12.2017.

Gradsko veće je na današnjoj sednici utvrdilo više predloga odluka i rešenja koje će se naći na dnevnom redu narednog zasedanja Skupštine grada.

Utvrđeni su i odgovori na više odborničkih pitanja, koji će biti prosleđeni odbornicima Skupštine grada radi upoznavanja.

Veće je prihvatilo izveštaje o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja, za period od 01.01.2017. do 30.09.2017. godine, javnih preduzeća „Kikinda“, „Toplana“ i „Autoprevoz“ i JKP „6.Oktobar“ u likvidaciji Kikinda.

Gradsko veće je donelo Program kontrole i smanjenja populacije napuštenih pasa i mačaka na teritoriji grada Kikinde za 2018. godinu. Program je donet radi sistemskog rešavanja navedenog problema i koordiniranog delovanja nadležnih organa, organizacija i udruženja.

Veće je usvojilo izmenu Godišnjeg plana javnih nabavki za 2017. godinu i naložilo Sekretarijatu za razvoj i upravljanje investicijama da isti objavi na Portalu javnih nabavki u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

Gradsko veće je donelo Rešenje o imenovanju stručnog tima za projekat koncesije za poveravanje obavljanja komunalne delatnosti proizvodnje i distribucije toplotne energije na teritoriji grada Kikinde. Stručni tim će se baviti izradom konkursne dokumentacije, vršenjem procene vrednosti koncesije, izradom studije opravdanosti davanja koncesije i preduzimaće sve ostale radnje koje prethode postupku davanja koncesije. U Stručni tim su imenovani:
1. Živa Knežević, sekretar Skupštine grada;
2. Miodrag Bulajić, član Gradskog veća zadužen za poslove privrede;
3. Miroslav Čičulić, direktor JP „Toplana“ Kikinda;
4. Miroslava Krnić, sekretarka Sekretarijata za zaštitu životne sredine i
5. Biljana Felbab, sekretarka Sekretarijata za imovinsko-pravne i komunalne delatnosti.

Veće je prihvatilo Informaciju člana Gradskog veća za lokalni ekonomski razvoj i investicije i predsednika Komisije za spomenike u vezi sa odabirom idejnog rešenja za spomen obeležje vojnicima i policajcima sa područja Grada Kikinde poginulim ili nestalim u ratovima od 1991. do 1999. godine.Članovi Komisije su jednoglasno izabrali idejno rešenje Rista Mihića iz Beograda, odnosno skulpturu žene u prirodnoj velični koja pognute glave i savijenih nogu sedi na kamenu. Skulptura je od bronze ( mesinga ), a postament od prirodnog ili veštačkog kamena. Postament je visine 80, dužine 200, a širine 100 cm. Ukupna visina spomen obeležja treba da bude 160 cm. Žiri je ustanovio da se odabrano rešenje najbolje uklapa u zaštićeno jezgro Kikinde, na Trgu srpskih dobrovoljaca ispred broja 45 (plato – ružičnjak ispred drogerije – parfimerije „DM“ ), da poseduje umetnička i spomenička svojstva, ali i da prenosi ideju bola i praznine koja ostaje nakon ratova. Takođe, idejno rešenje odgovara temi za koju je namenjen.

Gradsko veće je na današnjoj sednici donelo Pravilnik o subvencionisanoj potrošnji za pružene komunalne usluge isporuke vode i odvođenje upotrebljenih voda, kojim se definiše se pravo i propisuju način i uslovi ostvarivanja ovog prava kod javnog preduzeća koje pruža subvencionisane komunalne usluge, ustanovljava se nadzor i kontrola ostvarivanja istog od strane javnog preduzeća koje pruža subvencionisane komunalne usluge i nadležnog sekretarijata Gradske uprave grada Kikinde i uspostavlja odnos nadležnih organa povodom prava na subvencionisanje potrošnje za pružene komunalne usluge.

Veće je utvrdilo Predlog Pravilnika o odobravanju i finansiranju programa kojim se ostvaruju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u gradu Kikindi i Predlog Pravilnika o kategorizaciji i vrednovanju programa sportskih klubova/udruženja/organizacija i stručnjaka grada Kikinde. Oba Predloga Pravilnika će se naći na narednom zasedanju Skupštine grada.

Gradsko veće je donelo Program mera za unapređenje uslova života lokalne zajednice u 2017. godini za područje grada Kikinde. Ovim Programom utvrđuju se prihodi i namena korišćenja sredstava ostvarenih prema naknadi za korišćenje mineralnih sirovina planiranih u budžetu grada Kikinde za 2017. godinu.