Grb Kikinde


Saopštenja Gradskog veća

Pratite rad gradskog veća...

Održana 151. sednica Gradskog veća

Datum: 08.11.2019.

Gradsko Veće je na današnjoj sednici donelo Rešenje o obrazovanju i imenovanju Komisije za dodelu Nagrade grada Kikinde i gradskih priznanja. Zadatak Komsije je da objavi Javni poziv za podnošenje predloga, sa obaveštenjem o uslovima za dodelu priznanja, kao i o roku za predlaganje kandidata.

U Komisiju su, na period od četiri godine, imenovani:
1. Dragan Ostojić, za predsednika,
2. Saša Tanackov, za člana,
3. Magdolna Komarek, za članicu,
4. Aranka Felbab, za članicu,
5. Vesna Tomin, za članicu.

Održana 150. sednica Gradskog veća

Datum: 06.11.2019.

Gradsko Veće je na današnjoj sednici donelo Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, iz sredstava utvrđenih Odlukom o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Kikinde za 2019. godinu.

Na osnovu potreba za novim nabavkama i ukidanja nabavki radi vraćanja u budžetsku rezervu, Veće je usvojilo Izmenu plana nabavki.

Održana 149. sednica Gradskog veća

Datum: 05.11.2019.

Veće je na današnjoj sednici usvojilo Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi, Gradskom pravobranilaštvu, stručnim službama i posebnim organizacijama Grada Kikinde. Pored navedenog, ovim Pravilnikom se utvrđuju i način rada, rukovođenje i odgovornost, zvanja i zanimanja zaposlenih, ukupan broj radnih mesta sa nazivom i opisom poslova za svako radno mesto i brojem potrebnih izvršilaca, uslovi za obavljanje poslova svakog radnog mesta, kao i prijem pripravnika i volontera.

Gradsko veće je donelo Zaključak o dodeli novčanih nagrada za četiri nabolje plasirane ekipe/škole u kvizu znanja ,,Svet sova“, manifestacije „Sovembar – mesec sova“. Novčani iznosi za prva četiri mesta u kvizu znanja za osnovne škole su 10.000, 8.000, 6.000, odnosno 5.000 dinara. Novčani iznosi za srednje škole, za učešće u manifestaciji, iznose po 5.000 dinara.

Održana 148. sednica Gradskog veća

Datum: 23.10.2019.

Veće je na današnjoj sednici utvrdilo predlog Odluke o nagradama i priznanjima grada Kikinde. Ovom odlukom se ustanovljavaju Nagrada grada Kikinde, kao najviše priznanje koje se dodeljuje fizičkom licu, kao i gradska priznanja fizičkim ili pravnim licima za značajna ostvarenja u oblasti kulture, obrazovanja, zdravstva, privrede i preduzetništva, sporta, humanosti i dobrotvornog rada. Predlog ove odluke naći će se na dnevnom redu narednog zasedanja Skupštine grada.

Održana 147. sednica Gradskog veća

Datum: 21.10.2019.

Gradsko veće je na današnjoj sednici utvrdilo više predloga odluka i rešenja koja će se naći na dnevnom redu narednog zasedanja Skuštine grada. 

Veće je donelo Pravilnik o naknadi troškova za dolazak na rad i odlazak sa rada zaposlenih kod direktnih i indirektnih budžetskih korisnika grada kikinde i usvojilo Izmenu plana nabavki za 2019. godinu.

Gradsko veće je odobrilo otkup stambenih jedinica (stanova/kuća) u javnoj svojini Grada Kikinde, gde za to postoji pravni osnov na osnovu odredbi Zakona o stanovanju i održavanju zgrada i važećih odredbi Zakona o stanovanju, i gde za to postoji interes Grada Kikinde.

Veće je odredilo subjekte od posebnog značaja za zaštitu i spasavanje na teritoriji grada Kikinde. Ovi subjekti, izuzev saveza, klubova i udruženja, izrađuju i donose Procenu rizika od katastrofa i Plan zaštite i spasavanja, po pribavljenoj saglasnosti Ministarstva. Aktiviranje i upotrebu ovih subjekata naređuje Gradski štab za vanredne situacije.