Grb Kikinde

Lokalna poreska administracija

Aktivnosti i saopštenja Sekretarijata za lokalnu poresku administraciju

REŠENJE

O UTVRĆIVANJU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI PO ZONAMA NA TERITORIJI GRADA KIKINDE ZA UTVRĆIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA 2019. GODINU I ODREĆIVANJU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI NA OSNOVU KOJIH JE ZA TEKUĆU GODINU UTVRĆENA OSNOVICA POREZA NA IMOVINU ZA NEPOKRETNOSTI OBVEZNIKA KOJI NE VODE POSLOVNE KNJIGE KOJE SE NALAZE U NAJOPREMLJENIJOJ ZONI

 

Preuzmite rešenje
Preuzmite službeni list

Godišnji plan inspekcijskog nadzora za 2019. godinu

Preuzmite plan poreske inspekcije za 2019. godinu 

Uplata trećeg kvartala godišnjeg poreza na imovinu za 2018. godinu

SEKRETARIJAT LOKALNE PORESKE ADMINISTRACIJE obaveštava poreske obveznike – fizička lica, preduzetnike i pravna lica da je 14. avgust 2018. godine rok za uplatu obaveze za treći kvartal godišnjeg poreza na imovinu za 2018. godinu.
Redovnim i blagovremenim izmirivanjem poreza obveznici izbegavaju obračun i naplatu zakonom propisane kamate zbog kašnjenja u plaćanju.

Za sve potrebne informacije obveznici se mogu obratiti nadležnim gradskom Sekretarijatu LPA, koji vrši prijem stranaka svakog radnog dana od 08:00 do 14:00 časova.

SEKRETARIJAT LOKALNE PORESKE ADMINISTRACIJE

Rok za uplatu druge rate poreza na imovine ističe 15. maja 2018. godine.

Porez na imovinu se utvrđuje za celu kalendarsku godinu (odnosno od dana nastanka poreske obaveze do kraja godine) i plaća se:

 • tromesečno, i to
 • u roku od 45 dana od dana početka tromesečja.
 • (14. februar, 15. maj, 14. avgust i 14. novembar)

NAPOMENA: Do dospelosti rešenja o utvrđivanju poreza za poresku godinu porez se plaća akontaciono, u visini obaveze za poslednje tromesečje godine koja prethodi godini za koju se utvrđuje i plaća porez.

Razliku između poreza utvrđenog Rešenjem Sekretarijata lokalne poreske administracije i akontaciono uplaćenog poreza na imovinu za tromesečje za koje je poreska obaveza dospela, obveznik je dužan da uplati u roku od 15 dana od dana dostavljanja prvostepenog rešenja o utvrđivanju poreske obaveze.

Za kašnjenje u plaćanju obveznik poreza na imovinu plaća kamatu, shodno čl.75. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.

Odredbama člana 75. st. 1. i 2. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 84/2002 - ispr., 23/2003 - ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - dr. zakon, 62/2006 - dr. zakon, 63/2006 - ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - dr. zakon, 53/2010, 101/2011, 2/2012 - ispr., 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 , 105/2014 ,91/2015, 112/2015,15/2016 i 108/2016- dalje: Zakon) propisano je da se na iznos manje ili više plaćenog poreza i sporednih poreskih davanja, osim kamate, obračunava i plaća kamata po stopi jednakoj godišnjoj referentnoj stopi Narodne banke Srbije uvećanoj za deset procentnih poena, primenom prostog interesnog računa od sto. Na dugovani porez i sporedna poreska davanja, osim kamate, kamata se obračunava počev od narednog dana od dana dospelosti."

Sekretarijat lokalne poreske administracije

O B A V E Š T E NJ E

Skretarijat lokalne poreske administracije grada Kikinde obaveštava poreske obveznike da 14. februara dospeva prva rata poreza na imovinu za 2018. godinu.

Mole se obveznici da blagovremeno izmire svoje obaveze kako bi izbegli obračunavanje i plaćanje kamate, pokretanje prekršajnog postupka i prinudne naplate.

 Na osnovu člana 6.st.5 do 7. i člana 7a.Zakona o porezu na imovinu („Sl. glasnik RS“, br. 26/2001, "Sl.list SRJ"br. 42/2002 - odluka SUS i "Sl. glasnik RS" br. 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2001,78/2011, 57/2012 - odluka US, 47/2013 i 68/2014 ), člana 59. Statuta Grada Kikinde („Službeni list Grada Kikinde“, broj 1/16-prečišćen tekst, 17/16), Gradsko veće Grada Kikinde, dana 30.11.2017. godine donelo je

Rešenjeo utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2018. godinu na teritoriji grada Kikinde

Ovim rešenjem utvrđuju se prosečne cene kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2018. godinu na teritoriji Grada Kikinde.

Preuzmite rešenje

Preuzmite službeni list 30/2017

Na osnovu člana 8. Zakona o finansiranju lokalne samouprave (''Sl.glasnik RS'' br.62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013-usklađeni din.izn. 125/2014-usklađeni din.izn. 95/2015-usklađeni din.izn. 83/2016, 91/2016-usklađeni din.izn. i 104/2016-dr.zakon) i člana 11. i 38b. Zakona o porezima na imovinu (''Sl.glasnik RS'' br. 26/2001, ''Sl.list SRJ'' br.42/2002-odluka SUS i ''Sl.glasnik RS'' br. 80/2002, 80/2002-dr.zakon, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012-odluka US, 47/2013 i 68/2014-dr.zakon), člana 32. Statuta Grada Kikinde (''Sl.list grada Kikinde'' br.1/16-prečišćen tekst, 17/2016), Skupština Grada Kikinda, na sednici koja je održana dana 26.10.2017. godine, donela je:


ODLUKU O VISINI STOPE POREZA NA IMOVINU

Preuzmite odluku

Preuzmite službeni list 25/2017

Uplata četvrtog kvartala godišnjeg poreza na imovinu za 2017. godinu

SEKRETARIJAT LPA obaveštava poreske obveznike – fizička lica, preduzetnike i pravna lica da je 14. novembar 2017. godine rok za uplatu obaveze za četvrtog kvartal godišnjeg poreza na imovinu za 2017. godinu.

Redovnim i blagovremenim izmirivanjem poreza obveznici izbegavaju obračun i naplatu zakonom propisane kamate zbog kašnjenja u plaćanju.

Za sve potrebne informacije obveznici se mogu obratiti nadležnim gradskom Sekretarijatu LPA, koji vrši prijem stranaka svakog radnog dana od 08:00 do 14:00 časova.

PLAĆANJE POREZA NA IMOVINU

Rok za uplatu prve rate poreza na imovine ističe 14. februara 2017. godine.

Porez na imovinu se utvrđuje za celu kalendarsku godinu ( odnosno od dana nastanka poreske obaveze do kraja godine ) i plaća se :

 • tromesečno, i to
 • u roku od 45 dana od dana početka tromesečja.

NAPOMENA: Do dospelosti rešenja o utvrđivanju poreza za poresku godinu porez se plaća akontaciono, u visini obaveze za poslednje tromesečje godine koja prethodi godini za koju se utvrđuje i plaća porez.

Razliku između poreza utvrđenog Rešenjem Sekretarijata lokalne poreske administracije i akontaciono uplaćenog poreza na imovinu za tromesečje za koje je poreska obaveza dospela, obveznik je dužan da uplati u roku od 15 dana od dana dostavljanja prvostepenog rešenja o utvrđivanju poreske obaveze.

Za kašnjenje u plaćanju obveznik poreza na imovinu plaća kamatu, shodno čl.75. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.

Odredbama člana 75. st. 1. i 2. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 84/2002 - ispr., 23/2003 - ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - dr. zakon, 62/2006 - dr. zakon, 63/2006 - ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - dr. zakon, 53/2010, 101/2011, 2/2012 - ispr., 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 , 105/2014 ,91/2015, 112/2015,15/2016 i 108/2016- dalje: Zakon) propisano je da se na iznos manje ili više plaćenog poreza i sporednih poreskih davanja, osim kamate, obračunava i plaća kamata po stopi jednakoj godišnjoj referentnoj stopi Narodne banke Srbije uvećanoj za deset procentnih poena, primenom prostog interesnog računa od sto. Na dugovani porez i sporedna poreska davanja, osim kamate, kamata se obračunava počev od narednog dana od dana dospelosti."

O B A V E Š T E NJ E

Gradska uprava Kikinda- Sekretarijat lokalne poreske administracije podseća poreske obveznike koji su u postupku odlaganja plaćanja dugovanog poreza na rate, da su dužni da redovno izmiruju tekuće obaveze dospele za plaćanje kao i rate reprograma koje su utvrđene rešenjem poreske administracije.

Svi poreski obveznici koji nisu izmirili svoje dospele tekuće obaveze kao i rate reprograma utvrđene rešenjem Sekretarijat lokalne poreske administracije , moraju to da učine najkasnije do 30.januara 2017. godine, jer će nakon tog roka Sekretarijat lokalne poreske administracije po službenoj dužnosti ukinuti doneta rešenja za reprogram, čime poreski obveznici gube pravo na otpis kamate, a neplaćeni dugovani porez uključujući i celokupnu kamatu na taj dug, biće naplaćen u postupku prinudne naplate, u skladu sa zakonom koji uređuje poreski postupak i poresku administraciju.
 

OBAVEŠTENJE – POREZ NA IMOVINU

 • Obaveštavaju se poreski obveznici da su u obavezi da podnesu poresku prijavu u roku od 30 dana od dana nastanka poreske obveze za imovinu koju steknu, započnu ili prestanu da koriste u toku godine, ili im po drugom osnovu nastane ili prestane poreska obaveza (član 34. Stav 1. Zakona o porezima na imovinu ,,Sl.glasnik RS“ br. 26/01...68/14).
 • Za imovinu za koju je podneo poresku prijavu u skladu sa čl. 34. stav 1. Zakona o porezima na imovinu, obveznik koji vodi poslovne knjige dužan je da do 31. marta svake poreske godine podnese poresku prijavu sa utvrđenim porezom za tu godinu.
 • Obveznik poreza na imovinu koji vodi poslovne knjige podnosi poresku prijavu na obrascu PPI-1 sa obrascem Prilog 1. ili Prilog 2.
 • Za imovinu za koju je podneo poresku prijavu u skladu sa čl.34. stav 1. Zakona o porezima na imovinu, obveznik koji ne vodi poslovne knjige dužan je da podnese poresku prijvau do 31. januara poreske godine ako je na toj imovini došlo do promena od uticaja na visinu poreske obaveze.
 • Obveznik poreza na imovinu koji ne vodi poslovne knjige – fizičko lice podnosi poresku prijavu na obrascu PPI-2.
 • Poreske prijave se podnose i za imovinu za koju obveznik ispunjava uslove za poresko oslobođenje.
 • Ako fizičko lice u toku poreske godine postane obveznik koji vodi poslovne knjige dužno je da u roku od 30 dana od dana nastale promene podnese poresku prijavu za nepokretnosti koje čine imovinu u njegovim poslovnim knjigama.
 • Preduzetnik koji vodi poslovne knjige dužan je da za imovinu koju u toku poreske godine prestane da evidentira u poslovnim knjigama podnese poresku prijavu u roku od 30 dana nastale promene.
 • Porez na imovinu plaća se tromesečno – u roku od 45. dana od dana početka tromesečja na propisani uplatni račun.

OBAVEŠTENJE – LOKALNA KOMUNALNA TAKSA ZA ISTICANJE FIRME NA POSLOVNOM PROSTORU

 • Obaveštavaju se obveznici lokalne komunalne takse da su dužni da podnesu prijavu za isticanje firme na poslovnom prostoru Sekretarijatu lokalne poreske administracije najkasnije do 15. marta godine za koju se taksa utvrđuje
 • Obaveštavaju se obveznici plaćanja lokalne komunalne takse za isticanje firme da su dužni da taksu plaćaju tromesečno na propisani uplatni račun.

 Na osnovu člana 6.st.5 do 7. i člana 7a.Zakona o porezu na imovinu („Sl. glasnik RS“, br. 26/2001, "Sl.list SRJ"br. 42/2002 - odluka SUS i "Sl. glasnik RS" br. 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2001,78/2011, 57/2012 - odluka US, 47/2013 i 68/2014 ), člana 59. Statuta Grada Kikinde („Službeni list Grada Kikinde“, broj 1/16-prečišćen tekst, 17/16), Gradsko veće Grada Kikinde, dana 30.11.2016. godine donelo je:

R E Š E NJ E
O UTVRĐIVANJU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA 2017. GODINU NA TERITORIJI GRADA KIKINDE

Preuzmite tekst odluke
Preuzmite Službeni list 19/2016

O B A V E Š T E NJ E

Poštovani građani,

Ovim putem vas obaveštavamo da je Sekretarijat lokalne poreske administracije izvršio razrez poreza na imovinu za 2016. godinu za sledeće nepokretnosti:
- poljoprivredno zemljište (njive),
- građevinsko zemljište,
- stanove,
- kuće za stanovanje,
- poslovne zgrade i druge (nadzemne i podzemne) građevinske objekte koji služe za obavljanje delatnosti i
- garaže i garažna mesta.

Poreski obveznici su dužni da pozitivnu razliku između obaveza utvrđene rešenjem i akontaciono plaćenih obaveza, za prva tri tromesečja za koje je poreska obaveza dospela, uplate u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja.

Redovnim i blagovremenim izmirivanjem poreza obveznici izbegavaju obračun i naplatu zakonom propisane kamate zbog kašnjenja uplata i troškove prekršajnog postupka i prinudne naplate.

Za sve nejasnoće, poreski obveznici se mogu obratiti Sekretarijatu lokalne poreske administracije u Gradskoj upravi, gde je prijem stranaka radnim danom od 08.00 do 15.00 časova ili na telefone 0230/ 410-218, 410-118, 410-166 i 410-212.

Sekretarijat lokalne poreske administracije
 

Plan poreske inspekcije za 2017. godinu

Preuzmite plan za 2017.godinu

Obaveštenje o uslovima za odlaganje dugovanog poreza

Poreski dužnici mogu od 01.04.2016. godine da podnesu zahtev za odlaganja plaćanja dugovanog poreza na rate najduže do 60 meseci, za dugovani porez najviše do iznosa od 2.000.000 dinara, koji u sebi ne sadrži kamatu za taj dug.

Pravo na odlaganje plaćanja dugovanog poreza, bez davanja sredstava obezbeđenja, ima poreski obveznik ako mu dugovani porez, koji u sebi ne sadrži kamatu iznosi, i to:
1) za pravno lice - do 1.500.000 dinara;
2) za preduzetnika - do 1.500.000 dinara;
3) za fizičko lice - do 200.000 dinara. Zahtev se podnosi na Obrascu ZOPDP

Zahtev za odlaganje plaćanja dugovanog poreza poreski obveznik može podneti samo jednom, i to počev od 1. aprila 2016. godine i najkasnije do 4. jula 2016. godine.

Zahtev mogu podneti poreski obveznici koji imaju dugovani porez koji ne prelazi 2.000.000 dinara i u sebi ne sadrži kamatu, a koji je dospeo za plaćanje do 4. marta 2016. godine i kao takav evidentiran u poreskom računovodstvu, uključujući i poreske obveznike kojima je LPA po službenoj dužnosti poništila sporazum, odnosno ukinula rešenje o odlaganju plaćanja dugovanog poreza do 4. marta 2016. godine, kao i poreski obveznici koji su stekli pravo na odlaganje plaćanja dugovanog poreza i kojima preostali neplaćeni dugovani porez ne prelazi 2.000.000 dinara i u sebi ne sadrži kamatu.

Do dana podnošenja zahteva, poreski obveznik je dužan da izmiri sve tekuće obaveze dospele za plaćanje od 4. marta 2016. godine i o tome pruži dokaz prilikom podnošenja zahteva, što ujedno predstavlja i uslov za ostvarivanje prava na plaćanje dugovanog poreza.

U periodu plaćanja dugovanog poreza, do isplate tog duga u potpunosti, poreski obveznik je dužan da redovno izmiruje tekuće obaveze dospele za plaćanje i rate utvrđene rešenjem i u tom periodu se obračunava kamata na dugovani porez po stopi jednakoj godišnjoj referentnoj stopi Narodne banke Srbije (koja je sada 4,25%).

Poreskom obvezniku koji redovno izmiruje rate dugovanog poreza, uključujući i tekuće obaveze u skladu sa zakonom, otpisuje se kamata na dug koja se odnosi na dugovani porez plaćen u tom periodu, po isteku svakih 12 meseci, do izmirenja tog duga u potpunosti.
U slučaju kada poreski obveznik i pre isteka roka plaćanja dugovanog poreza isplati dugovani porez u potpunosti, poreskom obvezniku se otpisuje celokupna kamata na taj dug.

Zahtev mogu podneti i:

1) poreski obveznici koji su stekli pravo na odlaganje plaćanja glavnog poreskog duga na 24 mesečne rate u skladu sa Zakonom o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga ("Službeni glasnik RS", broj 119/12);
2) poreski obveznici koji su do 4. marta 2016. godine podneli zahtev za odlaganje plaćanja dugovanog poreza shodno odredbama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Službeni glasnik RS", br. 80/02, 84/02 - ispravka, 23/03 - ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - dr. zakon, 62/06 - dr. zakon, 61/07, 20/09, 72/09 - dr. zakon, 53/10, 101/11, 2/12 - ispravka, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 91/15 - autentično tumačenje i 112/15 - u daljem tekstu: Zakon) i kojima nije odlučeno po tom zahtevu;
3) poreski obveznici koji su shodno odredbama Zakona stekli pravo na odlaganje plaćanja dugovanog poreza;
4) poreski obveznici kojima je LPA po službenoj dužnosti poništila sporazum, odnosno ukinula rešenje o odlaganju plaćanja dugovanog poreza shodno odredbama Zakona.

Poreskom obvezniku koji:

1) u roku od 30 dana od dana dostavljanja rešenja, odnosno sporazuma o odlaganju plaćanja dugovanog poreza, ne izmiri sve tekuće obaveze dospele od dana podnošenja zahteva do dana donošenja rešenja, odnosno sporazuma o plaćanju dugovanog poreza ili
2) se ne pridržava rokova iz sporazuma, odnosno rešenja o odlaganju plaćanja dugovanog poreza ili
3) u periodu za koji je odloženo plaćanje dugovanog poreza ne izmiri tekuću obavezu ili
4) ne obračuna i ne plati kamatu u skladu sa članom 5. ovog pravilnika,

LPA će po službenoj dužnosti poništiti sporazum, odnosno ukinuti rešenje i neplaćeni dugovani porez, uključujući i neplaćenu kamatu na taj dug, bez odlaganja naplatiti iz sredstava obezbeđenja, odnosno u postupku prinudne naplate, u skladu sa zakonom koji uređuje poreski postupak i poresku administraciju.
 

REFERENTNA KAMATNA STOPA NBS OD 07.07.2016.godine… I IZNOSI 4,00%

OBAVEŠTENJE - Januar 2016.

U skladu sa članom 36. stav 10. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Službeni glasnik RS",br.80/02.........., 02/2012, 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 i 105/2014-u daljem tekstu Zakon) Sekretarijat lokalne poreske administracije opštine Kikinda objavljuje PIB-ove poreskih obveznika kojima su poreska akta dostavljena u skladu sa članom 36. stav 3.Zakona.

Preuzmite tabelu

 U skladu sa članom 36. stav 10. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Službeni glasnik RS",br.80/02.........., 02/2012, 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 i 105/2014-u daljem tekstu Zakon) Sekretarijat lokalne poreske administracije opštine Kikinda objavljuje PIB-ove poreskih obveznika kojima su poreska akta dostavljena u skladu sa članom 36. stav 3.Zakona.

Preuzmite tabelu

Na osnovu člana 6.st.5 do 7. i člana 7a..Zakona o porezu na imovinu („Sl. glasnik RS“, br. 26/2001, "Sl.list SRJ"br. 42/2002 - odluka SUS i "Sl. glasnik RS" br. 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2001,78/2011, 57/2012 - odluka US, 47/2013 i 68/2014 ), člana 58. i 94. Statuta Opštine Kikinda („Službeni list Opštine Kikinda“, broj: 4/2006 prečišćen tekst, broj: 2/08, 19/08, 26/08, 7/09, 18/09 i 7/10 i 39/12), Opštinsko veće opštine Kikinda, na sednici koja je održana dana, 23. 11. 2015. godine, donelo je

O D L U K U
O UTVRĐIVANJU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA 2016. GODINU NA TERITORIJI OPŠTINE KIKINDA

Preuzmite odluku
Preuzmite Službeni list 34/2015

 U skladu sa članom 36. stav 10. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Službeni glasnik RS",br.80/02.........., 02/2012, 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 i 105/2014-u daljem tekstu Zakon) Sekretarijat lokalne poreske administracije opštine Kikinda objavljuje PIB-ove poreskih obveznika kojima su poreska akta dostavljena u skladu sa članom 36. stav 3.Zakona.

Preuzmite tabelu

 U skladu sa članom 36. stav 10. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Službeni glasnik RS",br.80/02.........., 02/2012, 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 i 105/2014-u daljem tekstu Zakon) Sekretarijat lokalne poreske administracije opštine Kikinda objavljuje PIB-ove poreskih obveznika kojima su poreska akta dostavljena u skladu sa članom 36. stav 3.Zakona.

Preuzmite tabelu

 U skladu sa članom 36. stav 10. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Službeni glasnik RS",br.80/02.........., 02/2012, 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 i 105/2014-u daljem tekstu Zakon) Sekretarijat lokalne poreske administracije opštine Kikinda objavljuje JMBG / PIB-ove poreskih obveznika kojima su poreska akta dostavljena u skladu sa članom 36. stav 3.Zakona.

Preuzmite tabelu

 OBAVEŠTENJE - Jul 2015.

U skladu sa članom 36. stav 10. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Službeni glasnik RS",br.80/02.........., 02/2012, 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 i 105/2014-u daljem tekstu Zakon) Sekretarijat lokalne poreske administracije opštine Kikinda objavljuje PIB-ove poreskih obveznika kojima su poreska akta dostavljena u skladu sa članom 36. stav 3.Zakona:

 

Redni broj PIB / Matični broj Broj poreskog akta Datum predaje pošti
1 0212953805062 III-08-436-1-100/2015 01.07.2015.
2 0212953805062 III-08-436-6-489/2015 03.07.2015.
3 0212953805062 III-08-436-6-490/2015 03.07.2015.

 

Sekretarijat LPA

 OBAVEŠTENJE - Jun 2015.

U skladu sa članom 36. stav 10. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Službeni glasnik RS",br.80/02.........., 02/2012, 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 i 105/2014-u daljem tekstu Zakon) Sekretarijat lokalne poreske administracije opštine Kikinda objavljuje PIB-ove poreskih obveznika kojima su poreska akta dostavljena u skladu sa članom 36. stav 3.Zakona:

 

Redni broj PIB / Matični broj Broj poreskog akta Datum predaje pošti
1 0803952845042 III-08-436-1-69/2015 14.04.2015.
2 1811951845045 III-08-436-6/2015-367 28.04.2015.
3 1811951845045 III-08-436-6/2015-368 28.04.2015..
4 1508953845013 III-08-436-6-202/2015 20.03.2015.
5 3010960850080 III-08-436-6-274/2015 23.03.2015.

 

Sekretarijat LPA

OBAVEŠTENJE - Maj 2015.

U skladu sa članom 36. stav 10. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Službeni glasnik RS",br.80/02.........., 02/2012, 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 i 105/2014-u daljem tekstu Zakon) Sekretarijat lokalne poreske administracije opštine Kikinda objavljuje PIB-ove poreskih obveznika kojima su poreska akta dostavljena u skladu sa članom 36. stav 3.Zakona.

Preuzmite listu

OBAVEŠTENJE - April 2015.

U skladu sa članom 36. stav 10. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Službeni glasnik RS",br.80/02.........., 02/2012, 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 i 105/2014-u daljem tekstu Zakon) Sekretarijat lokalne poreske administracije opštine Kikinda objavljuje PIB-ove poreskih obveznika kojima su poreska akta dostavljena u skladu sa članom 36. stav 3.Zakona.

Preuzmite listu

OBAVEŠTENJE - Mart 2015.

U skladu sa članom 36. stav 10. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Službeni glasnik RS",br.80/02.........., 02/2012, 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 i 105/2014-u daljem tekstu Zakon) Sekretarijat lokalne poreske administracije opštine Kikinda objavljuje PIB-ove poreskih obveznika kojima su poreska akta dostavljena u skladu sa članom 36. stav 3.Zakona.

Preuzmite listu

OBAVEŠTENJE - Februar 2015.

U skladu sa članom 36. stav 10. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Službeni glasnik RS",br.80/02.........., 02 / 2012, 93 / 2012, 47 / 2013, 108 / 2013, 68 / 2014 i 105 / 2014-u daljem tekstu Zakon) Sekretarijat lokalne poreske administracije opštine Kikinda objavljuje PIB-ove poreskih obveznika kojima su poreska akta dostavljena u skladu sa članom 36. stav 3. Zakona.

Preuzmite listu

OBAVEŠTENJE - Januar 2015.

U skladu sa članom 36. stav 10. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Službeni glasnik RS", br.80/02..., 02/2012, 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 i 105/2014-u daljem tekstu Zakon) Sekretarijat lokalne poreske administracije opštine Kikinda objavljuje PIB-ove poreskih obveznika kojima su poreska akta dostavljena u skladu sa članom 36. stav 3.Zakona.

Preuzmite listu
 

Na osnovu člana 7. i 15. Zakona o finansiranju lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“, broj 62/2006, 47/2011, 93/2012 i 99/2013) i člana 31.Statuta opštine Kikinda („Službeni list Opštine Kikinda“, broj: 4/2006 prečišćen tekst, broj: 2/2008, 19/2008, 26/2008, 7/2009, 18/2009 i 7/2010 i 39/2012), Skupština opštine Kikinda, na sednici koja je održana dana, 22.10.2014.godine, donela je:

ODLUKU O IZMENI ODLUKE O ODREĐIVANJU ZONA I NAJOPREMLJENIJE ZONE NA TERITORIJI OPŠTINE KIKINDA ZA 2015. GODINU

Preuzmite odluku o izmeni

Službeni list opštine Kikinda 23/2014

Na osnovu člana 6. st. 5. do 7. i člana 7a. Zakona o porezima na imovinu („Službeni glasnik RS“, br. 26/2001, 45/2002, 80/2002, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012-US, 47/2013 i 68/2014), člana 58. i 94. Statuta opštine Kikinda („Službeni list opštine Kikinda“, broj: 4/2006 prečišćen tekst, broj: 2/08, 19/08, 26/08, 7/09, 18/09 i 7/10 i 39/12), Opštinsko veće opštine Kikinda, na sednici koja je održana dana 25.11. 2014. godine, donelo je

REŠENJE O UTVRĐIVANJU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA 2015. GODINU NA TERITORIJI OPŠTINE KIKINDA

Preuzmite rešenje

Velikim poreskim obveznicima, koji su prema Zakonu o uslovnom otpisu kamate i mirovanju glavnog poreskog duga, ispunili uslove za otpis kamate koju su imali na dan 31.10.2012.godine, izvršen je otpis kamate u celosti.

Pomenuti obveznici se podsećaju da su do 31.12.2013.godine imali pravo na mirovanje glavnog poreskog duga, a od 01.01.2014. godine imaju mogućnost da sa revalorizovanim glavnim dugom uđu u reprogram, odnosno da isti otplate na 24 jednake mesečne rate.

Rate dospevaju na kraju svakog meseca, naredne dve godine, počev od januara 2014.godine. Da bi obveznici ostali u reprogramu, moraju redovno,tj. svakog meseca da uplaćaju ratu, kao i da redovno izmiruju tekuće obaveze.

Napomena: Prema Zakonu o uslovnom otpisu kamate i mirovanju glavnog poreskog duga, pod velikim poreskim obveznicima podrazumevaju se velika pravna lica.

Zbog značajnih izmena Zakona o porezima na imovinu, izmirivanje tekućih obaveza na ime Poreza na zemljište, poreski obveznici treba da vrše preko uplatnog računa Poreza na imovinu( 840-713121843-57, za fizička lica, odnosno, 840-713122843-64 za pravna lica) a ne preko računa Poreza na zemljište( 840-711147843-13)

Kako bi se izbeglo obračunavanje kamate, svi poreski obveznici treba da plaćaju porez u zakonski definisanim rokovima, tj.o dospelosti. Sve poreske obaveze koje se utvrđuju na godišnjem nivou, a dospevaju akontativno (tromesečno), zahtevaju da se na isti način i plaćaju, tj. 15.02, 15.05, 15.08 i 15.11.tekuće godine. Sve do donošenja rešenja za tekuću fiskalnu godinu, odnosno utvrđivanja nove poreske obaveze, obveznici su dužni da plaćaju akontacije utvrđene po prošlogodišnjem rešenju.

Prema novom Zakonu o porezima na imovinu, od 01.01.2014.godine,obveznici koji vode poslovne knjige, dužni su da do 31.03.2014.godine podnesu poresku prijavu na novom PPI-1 obrascu, sa već utvrđenim porezom na imovinu za 2014.godinu. Ovo dalje znači da obveznici koji vode poslovne knjige, od 01.januara 2014. godine prelaze na sistem samooporezivanja tj. sami će obračunati i prijaviti porez na imovinu za 2014.godinu, ne čekajući Rešenje nadležnog poreskog organa.

Prema novom Zakonu o porezima na imovinu (Sl. glasnik RS, br.47/2013) jedinice lokalne samouprave imaju ovlašćenja i obavezu da do 30. novembra 2013. godine donesu i objave određene akte neophodne za utvrđivanje visine godišnjeg poreza na imovinu, za fiskalnu 2014. godinu. Akti se objavljuju u službenom glasniku opštine kao i na internet strani određene jedinice lokalne samouprave. Cilj je da se obezbedi transparentnost podataka i njihova dostupnost obveznicima, pre svega obveznicima koji vode poslovne knjige, a koji porez na imovinu utvrđuju sistemom samooporezivanja.

U zakonski predviđenom roku, SKupština opštine Kikinda i Opštinsko veće opštine Kikinda doneli su sledeća akta na predlog Sekretarijata lokalne poreske administracije:

Na osnovu člana 6. i 7a i člana 38b Zakona o porezima na imovinu („Službeni glasnik RS“, br. 26/2001, 45/2002, 80/2002, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012-US i 47/2013) i člana 31. Statuta Opštine Kikinda („Službeni list Opštine Kikinda“, broj: 4/2006 prečišćen tekst, broj: 2/2008, 19/2008, 26/2008, 7/2009, 18/2009 i 7/2010 i 39/2012, Skupština Opštine Kikinda, na sednici održanoj dana, 29.11.2013. godine, donela je:

ODLUKU O ODREĐIVANJU ZONA I NAJOPREMLJENIJE ZONE NA TERITORIJI OPŠTINE KIKINDA

Preuzmite odluku

Službeni list opštine Kikinda 42/2013

Na osnovu člana 8. Zakona o finansiranju lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“, broj 62/2006, 47/2011 i 93/2012,) i člana 11. i 38 b. Zakona o porezima na imovinu („Sl. glasnik RS“, broj 26/2001, 45/2002, 80/2002, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011,57/2012 – odluka US i 47/2013) i člana 31. Statuta Opštine Kikinda („Službeni list Opštine Kikinda“, broj: 4/2006 prečišćen tekst, broj: 2/2008, 19/2008, 26/2008, 7/2009, 18/2009 i 7/2010 i 39/2012), Skupština Opštine Kikinda, na sednici koja je održana dana, 29.11.2013. godine, donela je:

ODLUKU O VISINI STOPE POREZA NA IMOVINU

Preuzmite odluku

Službeni list opštine Kikinda 42/2013

Na osnovu člana 5. Zakona o porezima na imovinu („Sl. glasnik RS“, broj 26/2001, 45/2002, 80/2002, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011,57/2012 – odluka US i 47/2013) i člana 31. Statuta Opštine Kikinda („Službeni list Opštine Kikinda“, broj: 4/2006 prečišćen tekst, broj: 2/2008, 19/2008, 26/2008, 7/2009, 18/2009 i 7/2010 i 39/2012), Skupština Opštine Kikinda, na sednici koja je održana dana , 29.11.2013. godine, donela je:

ODLUKU O VISINI STOPE AMORTIZACIJE ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU

Preuzmite odluku

Službeni list opštine Kikinda 42/2013

Na osnovu člana 6. st. 5. do 7. i člana 7a. Zakona o porezima na imovinu („Službeni glasnik RS“, br. 26/01, 45/02, 80/02, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12-US i 47/13), člana 58. i 94. Statuta opštine Kikinda („Službeni list opštine Kikinda“, broj: 4/06- prečišćen tekst, 2/08, 19/08, 26/08, 7/09, 18/09 i 7/10 i 39/12), Opštinsko veće opštine Kikinda, na sednici održanoj dana 28.11.2013. godine, donelo je

REŠENJE O UTVRĐIVANJU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA 2014. GODINU NA TERITORIJI OPŠTINE KIKINDA

Preuzmite rešenje

Službeni list opštine Kikinda 42/2013

Na osnovu člana 7a. i člana 38b. Zakona o porezima na imovinu („Službeni glasnik RS“, br. 26/01, 45/02, 80/02, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12-US i 47/13) i člana 58. i 94. Statuta opštine Kikinda („Službeni list opštine Kikinda“, broj: 4/06- prečišćen tekst, 2/08, 19/08, 26/08, 7/09, 18/09 i 7/10 i 39/12), Opštinsko veće opštine Kikinda, na sednici održanoj dana 21.11.2013. godine, donelo je

REŠENJE O KOEFICIJENTIMA ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA NEPOKRETNOSTI OBVEZNIKA KOJI VODE POSLOVNE KNJIGE U OPŠTINI KIKINDA

Preuzmite rešenje

Službeni list opštine Kikinda 42/2013

Službeni list opštine Kikinda 44/2013-ispr.