Grb Kikinde

Servisi

Pronađite traženu stranicu

Objedinjena procedura

Vaš vodič kroz objedinjenu proceduru za dobijanje dozvola

2024. godina

 

Redni broj

 

Zaveden pod brojem CEOP u APR

 

Podnosioc zahteva invenstitor i finansijer

 

Opis objekta, br. parcele i k.o. kategorija i klasifikacija objekta

 

Datum izdavanja
Datum objave

 1  Elektrodistribucija Srbije d.o.o. Beograd, Ogranak, Elektrodistribucija Zrenjanin, ul. Pančevačka br. 46   ROP-KIK-40110-ISAW-2/2023 od 29.12.2023  za izgradnju NN kablovskog voda 0,4 kV sa OMM iz RTS-6 za „ARTIS“ na kat. parc. br. 3104 i 3101 k.o. Rusko Selo

11.01.2024

11.01.2024

 
2
„Elektrodistribucija Srbije“ d.o.o. Beograd, Bulevar umetnosti broj 12, Novi Beograd, Ogranak ED Zrenjanin
ROP-KIK-12107-ISAW-9/2023 od 11.12.2023
na adaptaciji priključnog razvodnog postrojenja 20kV „Banini 2“ u okviru postojeće TS 20/0,4kV „Banini 2“ u Kikindi, na katastarskoj parceli br. 426 k.o. Kikinda

11.01.2024

11.01.2024


3 Gradu Kikinda sa sedištem u Kikindi, ul. Trg srpskih dobrovoljaca br. 12 ROP-KIK-38189-ISAWHA-2/2024 od 04.01.2024 na rekonstrukciji elektroinstalacija i ugradnji sistema dojave od požara, objekta broj 1, vrtić "Plavi čuperak" u Kikindi, ulica Branka Radičevića bb, na katastarskoj parceli broj 4082/2 k.o. Kikinda

23.01.2024

23.01.2024

 
4 Elektrodistribucija Srbije d.o.o. Beograd, Ogranak Elektrodistribucija Zrenjanin, ul. Pančevačka br. 46 ROP-KIK-2295-ISAW-1/2024 od 30.01.2024 na izgradnji kablovskog priključnog 20kV voda sa čelično rešetkastim stubom, na kat. parc. br. 3816, 3616/2, 3663, 3595, 1254, 3798, 3597, 3785, 1798, 1904 i 1905 k.o. Banatska Topola

09.02.2024

09.02.2024

 
5 Nikola Vojnović Banatske Topole, ul. Kikindska br. 40 ROP-KIK-3180-ISAW-1/2024 od 07.02.2024 investiciono održavanje kupatila i kuhinje, Porodična stambena zgrada broj 1, spratnosti P+O, kategorije A, klasifikacioni broj 111011

09.02.2024

09.02.2024

 
6 Robert Novak, iz Mokrina, ul. Živice Kodranova br.17 i Emilija Novak, iz Kikinde, ul. Živice Dokića br. 35, ROP-KIK-36717-ISAW-3/2024 dana 08.02.2024. godine na izgradnji unutrašnje gasne instalacije stambenog objekta, spratnosti P+Pk, objekat broj 2, u Kikindi, ulica Živice Dokića br.35, na kat. parc. br. 4039 k.o. Kikinda

12.02.2024

12.02.2024

 
7 „Galad“ d.o.o., sa sedištem u Kikindi u ul. Bašaidski drum bb ROP-KIK-1559-ISAW-1/2024 od 23.01.2024 na izgradnji tipske montažno betonske trafostanice MBTS 20(10)/0,4 kV 1x630kVa, na kat. parceli br. 1798 k.o. Banatska Topola

20.02.2024

20.02.2024

 
8 Željko Mandić iz Mokrina, ul. Nova br.21 ROP-KIK-1820-ISAW-1/2024 od 25.01.2024 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije stambenog objekta, spratnosti P+0, objekat broj 1, u Mokrinu, ulica Nova br.21, na kat. parc. br. 3911 k.o. Mokrin

20.02.2024

20.02.2024

 
9 Branimir Nikolić iz Kikinde, ul. Albertova br. 18 ROP-KIK-4058-ISAW-1/2024 od 18.02.2024 na investicionom održavanju prema tehničkom opisu predviđenih radova, ul.Albertova br. 18 P+0, objekat br.1 kat.parcela 3627/2 K.O Kikinda

21.02.2024

21.02.2024

 
10 Marica Bubalo iz Kikinde, ul. Jovana Jovanovića Zmaja broj 149 ROP-KIK-9276-ISAWA-6/2024 od 07.02.2024 na izgradnji pomoćnog objekta, spratnosti P+0, u Kikindi u ul. Jovana Jovanovića Zmaja broj 149, na katastarskoj parceli broj 10013 k.o.Kikinda

21.02.2024

21.02.2024

 
11 Mirjana Vojvodić iz Kikinde, ul. Miloša Velikog br. 61 ROP-KIK-4351-ISAW-1/2024 od 20.02.2024 na adaptaciji, izrada galerije i pretvaranje poslovnog u stambeni prostor u Kikindi u ul. Svetosavska br. 21, objekat br.1

27.02.2024

27.02.2024

 
12 Grada Kikinda iz Kikinde, ul. Trg srpskih dobrovoljaca br. 12 ROP-KIK-42925-ISAW-2/2024 od 14.02.2024 na izgradnji sistema za merenje trenutne brzine kretanja vozila u Kikindi, u ulici Svetosavska na katarstarskoj parceli 21539 KO Kikinda

29.02.2024

29.02.2024

 
13 Ivana Mikluc ul. Nikole Francuskog 95 Iđoš i Suzane Mikluc ul. Koste Kljajića br.40 Iđoš ROP-KIK-4050-ISAW-1/2024 od 17.0.2024 na izgradnji poljoprivredne zgrade ul. Nikole Francuskog br.95, P+0 u Iđošu, na kat.parc.br. 92. K.O.Iđoš

29.02.2024

29.02.2024

 
14 Srpska pravoslavna crkvena opština Iđoš, Svetosavska br. 43, Iđoš, ROP-KIK-32764-ISAWHA-4/2024 od 07.02.2024 na rekonstrukciji prateće zgrade br. 1, spratnosti P+0, uz Srpsku pravoslavnu crkvu, u Iđošu, u ulici Nikole Francuskog br. 2, na kat. parceli br. 1020 k.o. Iđoš

04.03.2024

04.03.2024

 
15 SC „Jezero“ Kikinda ul. Branka Vujina bb i Grad Kikinda ROP-KIK-4605-ISAW-1/2024 od 21.02.2024 na adaptaciji svlačionica objekta Sportskog centra „Jezero“ Kikinda u Kikindi u ul. Branka Vujina bb, na kat.parc.br. 2856 k.o.Kikinda

06.03.2024

06.03.2024

 
16 Karadžin Sava , iz Kikinde, ul. Dr.Živka Bogdana br.16 ROP-KIK-4809-ISAW-1/2024 od 23.02.2024 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije stambenog objekta, spratnosti P+0, u Kikindi, ulica dr.Živka Bogdana br.16, na kat. parc. br. 20721/72 k.o. Kikindi

06.03.2024

06.03.2024

 
17 Antin Radovan, iz Mokrina, ul.Braće Tomić br.15 ROP-KIK-5645-ISAW-1/2024 od 01.03.2024 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije stambenog objekta, spratnosti P+0,objekat br.1 u Mokrinu, ulica Braće Tomić br.15, na kat. parc. br. 3050 k.o. Mokrin

08.03.2024

08.03.2024

 
18 Zoppas industries Serb d.o.o. Kikinda, sa sedištem u Kikindi, u ul. Zrenjaninski put broj 6, na osnovu Zaključka br. V-361-21/2024 od 20.02.2024. godine, u ime i za račun Grada Kikinde sa sedištem u Kikindi ROP-KIK-5827-ISAW-1/2024 od 04.03.2024 na adaptaciji dela objekta sa rekonstrukcijom postojećih instalacija objekta broj 1 u Kikindi u ul. Zrenjaninski put broj 6, na kat.parc.br. 21714 k.o.Kikinda

14.03.2024

14.03.2024

 
19 Vaštag Jožef, iz Kikinde, ul.Marka Kraljevića br.164 ROP-KIK-7532-ISAW-1/2024 od 17.03.2024 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije stambenog objekta, spratnosti P+0,objekat br.2 u Kikindi, ul. Marka Kraljevića br.164, na kat. parc. br. 21766 k.o. Kikinda

19.03.2024

19.03.2024

 
20 „Bajša agrar“ iz Kikinde, ul. Zrenjaninski put br. 11 ROP-KIK-6465-ISAW-1/2024 od 07.03.2024 na energetskoj sanaciji pratećeg dela objekta, pomoćna zgrada- magacin kod koloseka - objekat br.1, spratnosti P+0, u Kikindi, ulica Zrenjaninski put bb, na kat. parc. br. 21696/34 k.o. Kikinda

19.03.2024

19.03.2024

 
21 Jovane Jerković iz Padeja, ul. Oslobođenja br. ROP-KIK-37021-ISAWHA-4/2024 od 19.03.2024 na izgradnji tri unutrašnje gasne instalacije stambenog objekta, spratnosti P+1, u Kikindi, ulica Uglješe Terzina br.12A, na kat. parc. br. 6231 k.o.Kikinda

20.03.2024

20.03.2024

 
22 Nenad Arađanski sa prebivalištem u Kikindi ul. Braće Subotički broj 47a ROP-KIK-7447-ISAW-1/2024 od 15.03.2024 na izgradnji ulične ograde u Kikindi, na kat.parc.br.20351/2. K.O.Kikinda bez klasifikacionog broja kategorije, ukupna dužina ograde je 10,79m,a ukupna visina je 1,40m, u Kikindi na kat. parc. br. 20351/2 K.O. Kikinda

22.03.2024

22.03.2024

 
23 Ivanković Miroslav iz Novih Kozaraca, ul.Kralja Petra prvog br.13 ROP-KIK-7918-ISAW-1/2024 od 19.03.2024 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije stambenog objekta, spratnosti P+0,objekat br.1 u Kikindi, ulica Svetozara Miletića br.5, na kat. parc. br.6222 k.o. Kikinda

25.03.2024

25.03.2024

 
24 Milorad Petrović iz Iđoša,ul..Nikole Francuskog br.105A ROP-KIK-7930-ISAW-1/2024 od 19.03.2024 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije stambenog objekta, spratnosti P+0, u Iđošu, ulica Nikole Francuskog br.105A, na kat. parc. br.103/1 i 104/1 k.o. Iđoš

26.03.2024

26.03.2024

 
25 AMSS Banat iz Kikinde, ul. Jovana Jovanovića Zmaja br.20, kao nosioc investitorskih prava (zakupac) u ime i za račun Privrednog društva za saobraćaj, turizam i trgovinu "AMSS"d.o.o.Beograd ROP-KIK-8196-ISAW-1/2024 od 21.03.2024 investiciono održavanje popravka fasade i krova zgrade poslovnih usluga-prodavnica spratnosti P+0, objekat broj 2, u Kikindi, ulica Jovana Jovanovića Zmaja br. 20, na kat. parc. br. 8928 k.o. Kikinda

28.03.2024

28.03.2024

 
26 JP „Srbijagas“ Novi Sad, Narodnog fronta 12 i finansijeru “Urban organika” doo Kikinda, ul. Trg Srpskih Dobrovoljaca br.3/10 ROP-KIK-970-ISAWHA-5/2024 od 25.03.2024 na izgradnji priključnog gasovoda i MRS-G10 za kompleks-sistem akvaponije sa skladištem i logistikom,potez Kinđa u ul.Teremiski drum bb Kikinda na katastarskoj parceli br.18734/3 k.o Kikinda

28.03.2024

28.03.2024

 
27 Kerkez Vladimir iz Kikinde ul.Hajduk Veljkova br.95, i finansijera “Urban organika” doo Kikinda, ul.Trg Srpskih Dobrovoljaca br.3/10 ROP-KIK-970-ISAWHA-4/2024 od 25.03.2024 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije,potez Kinđa u ul.Teremiski drum bb Kikinda na katastarskoj parceli br.18734/3 k.o Kikinda

29.03.2024

29.03.2024

 
28 Nikola Pećanac, iz Banatskog Velikog Sela, ul. Nikole Tesle br.23 ROP-KIK-8255-ISAW-1/2024 od 21.03.2024 na povećanju kapaciteta kmrs i unutrašnje gasne instalacije stambenog objekta, spratnosti P+0, u Kikindi, ulica Uglješe Terzina br.71, na kat. parc. br. 21833 k.o. Kikinda

29.03.2024

29.03.2024

 
29 investitor Elektrodistribucija Srbije d.o.o. Beograd,ul.Bulevar Umetnosti br.12,Beograd i finansijer „Jaffa“doo iz Crvenke ul.Maršala Tita br.245 ROP-KIK-12107-ISAW-10/2024 od 15.03.2024 na adaptaciji priključnog razvodnog postrojenja 20kV „Banini 2“ u okviru postojeće TS 20/0,4kV „Banini 2“ u Kikindi i izgradnjom antenskog stuba na katastarskoj parceli br. 426 k.o. Kikinda

03.04.2024

03.04.2024

 
30 Stevan Manovski Kikinde, ul. Sutjerska br.52, broj stana 52, podbroj stana 2 ROP-KIK-7976-ISAWHA-2/2024 od 04.04.2024 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije stambenog objekta, spratnosti P+1, u Kikindi, ulica Sutjeska br.52,broj stana 52,podbroj stana 2, evid. broj 3 i 4, na kat. parc. br.6916/3 k.o. Kikinda

05.04.2024

05.04.2024

 
31 Milorad Voćkić iz Kikinde, ul Put za pristanište br.78A ROP-KIK-10060-ISAW-1/2024 od 05.04.2024 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije stambenog objekta-objekat br.3, spratnosti Pod+P+Pot, u Kikindi, ulica Put za pristanište br.78A, na kat. parc. br. 10679 k.o. Kikinda

08.04.2024

08.04.2024

 
32 Milan Grujić iz Kikinde, ul Marka Kraljevića br.85 ROP-KIK-10184-ISAW-1/2024 od 08.04.2024 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije stambenog objekta, spratnosti P+0, u Kikindi, ulica Marka Kraljevića br.85, na kat. parc. br. 3311/2 k.o. Kikinda

08.04.2024

08.04.2024

 
33 DOT CENTAR TWO NS DOO iz Sremske Kamenice, ul. Vojvode Mišića br.13 ROP-KIK-5492-ISAWHA-2/2024 od 09.04.2024 na investicionom održavanju poslovnog objekta br.1, spratnosti P+0 i objekta br.2, spratnosti ( P+1) u Kikindi, ulica Miloša Velikog br.54, na kat. parc. br. 9083 k.o. Kikinda

10.04.2024

10.04.2024

 
34 Vladislav Veskov iz Kikinde, ul.Cara Dušana br. 121 ROP-KIK-10714-ISAW-1/2024 od 10.04.2024 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije stambenog objekta broj 1, spratnosti P+0, u Kikindi, ulica Cara Dušana br.151, na kat. parc. br.5484/1 k.o. Kikinda

11.04.2024

11.04.2024

 

 

2023. godina

Redni broj

Zaveden pod brojem CEOP u APR

Podnosioc zahteva invenstitor i finansijer

Opis objekta, br. parcele i k.o. kategorija i klasifikacija objekta

Datum izdavanja
Datum objave

 1

 ROP-KIK-30060-ISAW-2/2023 od 09.01.2023

 Grada Kikinda iz Kikinde, ul. Trg srpskih dobrovoljaca br. 12

 izgradnja sekundarne mreže atmosferske kanalizacije u ulicama: Dušana Vasiljeva, Jaše Tomića, Braće Laković i
Semlačkoj, na katastarskim parcelama broj 21545/1, 21592/3,..21598, 4845 i 21599 sve k.o. Kikinda

 13.01.2023

13.01.2023

 

2 Grada Kikinda iz Kikinde, ul. Trg srpskih dobrovoljaca br. 12 ROP-KIK-35712-ISAW-2/2023 od 09.01.2023 Rekonstrukcija distribucione vodovodne mreže u delu ulice Feješ Klare u Kikindi, na katastarskim parcelama broj 21571 i 21574 k.o. Kikinda

13.01.2023

13.01.2023

3 Grada Kikinda iz Kikinde, ul. Trg srpskih dobrovoljaca br. 12 ROP-KIK-30061-ISAW-2/2023 od 11.01.2023 Izgradnja sekundarne mreže atmosferske kanalizacije u delu ulice Sutjeske, od ulice Žarka Zrenjanina do ulice Uroša Predića, na katastarskoj parceli broj 21650 k.o. Kikinda

13.01.2023

13.01.2023

4 Dragan Grbić i Jasna Grbić, oboje iz Kikinde, ul. Braće Bogaroški br. 116 ROP-KIK-1897-ISAW-1/2023 od 26.01.2022 investiciono održavanje porodične stambene zgrade spratnosti P+0 u Kikindi, ulica Albertova br. 54, na katastarskoj parceli br. 3513/2 k.o. Kikinda

01.02.2023

01.02.2023

5 Ilija Drljić sa prebivalištem u Kikindi u ul. Svetozara Miletića broj 56/12 ROP-KIK-2929-ISAW-1/2023 od 06.02.2023 na promeni namene bez izvođenja građevinskih radova, pomoćnog objekt označen brojem 2, spratnosti P+0, u stambeni objekat, spratnosti P+0, u Kikindi u ul. Save Lipovanova broj 49, na katastarskoj parceli br. 21848 k.o. Kikinda

07.02.2023

07.02.2023

6 Grad Kikinda iz Kikinde, ul. Trg srpskih dobrovoljaca br. 12 ROP-KIK-2982-ISAW-1/2023 od 07.02.2023 na Energetskoj sanaciji zgrade jedinice lokalne samouprave objekta broj 2 u Kikindi u ul. Braće Tatića broj 4, na katastarskoj parceli broj 6262 k.o. Kikinda

07.02.2023

07.02.2023

7 Gordana Perunović Fijat i Tamara Fijat , Kikinda, ul Nemanjina br. 24 ROP-KIK-39925-ISAW-2/2023 od 02.02.2023 na izgradnji zidane ograde u Kikindi u ul. Nemanjina broj 24, na katastarskoj parceli broj 6335 k.o.Kikinda

09.02.2023

09.02.2023

8 Strahinji Božić sa prebivalištem u Banatski Despotovac, u ul. Karađorđeva broj 56 ROP-KIK-4465-ISAW-1/2023 od 21.02.2023 na izgradnji ekonomskog objekta nadstrešnica za smeštaj poljoprivredne mehanizacije u Kikindi, potes Kečkeler, na kat.parc.br. 2034. K.O.Iđoš

23.02.2023

23.02.2023

9 Danilo Grošin iz Bašaida, ul. B. Radičevića 40 i LJiljana Grošin iz Bašaida, ul. J.J.Zmaja 4 ROP-KIK-40258-ISAWHA-3/2023 od 14.02.2023 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije porodične stambene zgrade u Bašaidu, ul. Jovana Jovanovića Zmaja br. 4, na kat. parc. br. 214 k.o.Bašaid

23.02.2023

23.02.2023

10 Grad Kikinda iz Kikinde, ul. Trg srpskih dobrovoljaca br. 12 ROP-KIK-4362-ISAW-1/2023 od 21.02.2023 na rekonstrukciji - ugradnja sistema dojave od požara, objekta broj 1 na katastarskoj parceli broj 10105/4 k.o.Kikinda i objekta broj 1 na katastarskoj parceli brj 10148 k.o.Kikinda

27.02.2023

27.02.2023

11 Grad Kikinda iz Kikinde, ul. Trg srpskih dobrovoljaca br. 12 ROP-KIK-2143-ISAW-2/2023 od 02.03.2023 na izgradnji hidrantske mreže zgrade Narodne biblioteke ''Jovan Popović'' objekta broj 1, u Kikindi, u ul. Kralja Petra I br. 57, na kat. parceli br. 4567 k.o. Kikinda

09.03.2023

09.03.2023

12 Neven Stojkov iz Kikinde, ul. Braće Tatića broj 57 ROP-KIK-6660-ISAW-1/2023 od 11.03.2023 na izgradnji zidane ograde u Kikindi u ul. Uglješe Terzina broj 11-13, na katastarskoj parceli broj 21851 k.o.Kikinda

17.03.2023

17.03.2023

13 STUR Nacionalna kuća „Belavila“ Novica Anđelković PR iz Kikinde, ul. Svetosavska broj 178A i Gordani Stojanov – Anđelković iz Kikinde, ul. Svetosavska br. 178 ROP-KIK-3277-ISAWHA-2/2023 od 18.03.2023 zamena krovnog pokrivača i limarski radovi na objektima broj 4, 5, 6, 7, 8 i 9, koji se nalaze u Kikindi, na katastarskoj parceli br. 21727 k.o. Kikinda

23.03.2023

23.03.2023

14 Grad Kikinda iz Kikinde, ul. Trg srpskih dobrovoljaca br. 12 ROP-KIK-37443-ISAWHA-3/2023 od 20.03.2023 na rekonstruciji/pp zaštita zgrade Kurije-Muzej i arhiv objekat označen brojem 1 u Kikidni ul. Trg Srpskih dobrovoljaca 21, na kat. parceli br. 4594 k.o. Kikinda

24.03.2023

24.03.2023

15 „Hartopak“ d.o.o. Put za pristanište bb, Kikinda ROP-KIK-1258-ISAW-3/2023 od 27.03.2023 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije poslovnog objekta – proizvodna hala, označen brojem 2, u Kikindu u ul. Put za pristanište, na katastarskoj parceli broj 20963/2 k.o.Kikinda

03.04.2023

03.04.2023

16 Grad Kikinda iz Kikinde, ul. Trg srpskih dobrovoljaca br. 12 ROP-KIK-4347-ISAW-2/2023 od 31.03.2023 na rekonstrukciji crpne stanice otpadnih voda „Mikronaselje“, označen brojem 23 i dogradnja crpene stanice (betonski plato ispred stanice i betonski plato za uređaj za tretman otpadnog vazduha i žičana ograda za uređaj za tretman otpadnih voda) na kat. parc.br. 10084/1 u Kikindi u ul. Beogradska

06.04.2023

06.04.2023

17 Marica Bubalo iz Kikindi ul. Jovana Jovanovića Zmaja broj 149 ROP-KIK-9276-ISAW-1/2023 od 01.04.2023 na izgradnji pomoćnog objekta, kategorije „A“, klasifikacionog broja 127141, spratnosti P+0, u Kikindi u ul. Jovana Jovanovića Zmaja broj 149, na katastarskoj parceli broj 10013 k.o.Kikinda

06.04.2023

06.04.2023

18 Tomislav Zarić iz Kikinde ul. Jovana Jovanovića Zmaja broj 55 ROP-KIK-9527-ISAW-1/2023 od 03.04.2023 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije porodične stambene zgrade spratnosti P+0 u Kikindi, ul. Ive Lole Ribara br. 19, na kat. parc. br. 8883 k.o. Kikinda

06.04.2023

06.04.2023

19 Grad Kikinda iz Kikinde, ul. Trg srpskih dobrovoljaca br. 12 ROP-KIK-10092-ISAW-1/2023 od 07.04.2023 na investicionom održavanju - uređenje nekategorisanih atarskih puteva u Gradu Kikinda na kat.parc.br. 18928, 18930 i 18929 k.o.Kikinda

07.04.2023

07.04.2023

20 Elektrodistribucija Srbije d.o.o. Beograd, Ogranak Elektrodistribucija Zrenjanin, ul. Pančevačka br. 46 ROP-KIK-9659-ISAW-1/2023 od 04.04.2023 na izgradnji priključnog 0,4kVkablovskog voda od STS 7 Novi Kozarci do KPK EV-1P na SABP-600, (kategorija „G“, klasifikacioni broj 222410), na kat. parc. br. 2319, 1175, 1179, 1183 i 1181 k.o. Novi Kozarci,

10.04.2023

10.04.2023

21 Ivan i Klementina Čorba oboje iz Banatske Topole ul. Beogradska broj 18 ROP-KIK-9680-ISAW-1/2023 od 04.04.2023 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije sa dva gasna trošila, stambenog objekta P+0 u Kikindi, ul. Kozaračka br. 18, na kat. parc. br. 6991 k.o. Kikinda

10.04.2023

10.04.2023

22 Peter Sabo iz Sajana ul. Velika broj 131 ROP-KIK-9681-ISAW-1/2023 od 04.04.2023 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije sa dva gasna trošila, stambenog objekta P+0 u Sajanu, ul. Velika br. 131, na kat. parc. br. 809 k.o. Sajan

10.04.2023

10.04.2023

23 Dušan i Leonka Malbaša iz Kikinde, ul. Braće Tatić br. 139 ROP-KIK-7562-ISAWHA-2/2023 od 05.04.2023 investiciono održavanje porodične stambene zgrade spratnosti P+1 u Kikindi, ulica Braće Tatić br. 139, na katastarskoj parceli br. 8574 k.o. Kikinda

11.04.2023

11.04.2023

24 Milenko i Radmila Boroja oboje iz Kikinde ul. Miloša Ostojina broj 45 ROP-KIK-9881-ISAW-1/2023 od 06.04.2023 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije porodične stambene zgrade spratnosti P+Pot, u Kikindi, ul. Miloša Ostojina br. 45, na kat. parc. br. 8814/2 k.o. Ki

12.04.2023

12.04.2023

25 JP „Srbijagas“ Novi Sad, Narodnog fronta 12 i DOO “Hartopak” Kikinda, ul. Put za pristanište bb ROP-KIK-1258-ISAW-4/2023 od 07.04.2023 na izgradnji priključnog gasovoda i MRS-G40 za poslovni objekat – proizvodna hala, objekat broj 2, u Kikindi u ul. Put za pristanište bb, na katastarskoj parceli br. 20963/2 k.o. Kikinda

12.04.2023

12.04.2023

26 Siniša Mrežan iz Kikinde ul. Vojvode Mišića broj 27 ROP-KIK-10251-ISAW-1/2023 od 09.04.2023 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije porodične stambene zgrade spratnosti P+0, u listu nepokretnosti označene brojem 1, u Kikindi, ul. Vojvode Mišića br. 27, na kat. parc. br. 6342/2 k.o. Kikinda

13.04.2023

13.04.2023

27 Gradu Kikinda sa sedištem u Kikindi, ul. Trg srpskih dobrovoljaca br. 12 ROP-KIK-10520-LOC-1/2023 od 11.04.2023 na postavljanju fontanskih aeratora na vodenoj površini „Starog jezera“ i njegovog obodnog kanala, u Kikindi, na kat. parcelama br. 2828, 2826, 21474, 2809 i 2808 sve k.o. Kikinda

13.04.2023

13.04.2023

28 Stambena zajednica Braće Tatić br. 6 Kikinda ROP-KIK-10601-ISAW-1/2023 od 11.04.2023 na uklanjanju prepreka za osobe sa invaliditetom u Kikindi u ul. Braće Tatića broj 6, na kat.parc.br.6263 k.o.Kikinda

20.04.2023

20.04.2023

29 "NIS" a.d. Novi Sad, ul. Narodnog fronta br. 12 ROP-KIK-39661-ISAW-3/2023 od 18.04.2023 izgradnja MBTS "Iđoš", u Iđošu, potes Krstak, na kat. parc. br. 4085 k.o. Iđoš

25.04.2023

25.04.2023

30 Igor Fišteš iz Kikinde, ul. Ivana Jakšića br. 64B ROP-KIK-6106-ISAW-2/2023 od 19.04.2023 na investicionom održavanju porodične stambene zgrade spratnosti P+1 u Kikindi, ulica Ivana Jakšića br. 64B, na katastarskoj parceli br. 7902/2 k.o. Kikinda

25.04.2023

25.04.2023

31 „Severtrans“d.o.o. (matični broj 08159238) sa sedištem Senti, Zlatne grede br. 6 ROP-KIK-8873-ISAW-2/2023 od 27.04.2023 za rekonstrukciju sa delimičnim rušenjem i promena namene zgrade ostale industrijske delatnosti – bravarske hale i krojačnice objekta 4 i 5, u sobe za izdavanje i spajanje prostora za izdavanje, u ul. Miloša Ostojina u Kikindi, na kat. parceli br. 21855 k.o. Kikinda

28.04.2023

28.04.2023

32 Miroja Zekonja iz Kikinde, ul. Sterije Popovića br. 67 ROP-KIK-12092-ISAW-1/2023 od 27.04.2023 na sanaciji pojedinih delova porodične stambene zgrade spratnosti P+0, u Kikindi ul. Sterije Popovića broj 67, na katastarskoj parceli broj 8057/2 k.o. Kikinda

28.04.2023

28.04.2023

33 „TIM-COP“ d.o.o. Temerin, ul. Ilandža br. 12 ROP-KIK-12207-ISAW-1/2023 od 27.04.2023 na izgradnji priključnog 20kV kablovskog voda i stubne transformatorske stanice STS-1 Iđoš snage 400(400)kVA, 10(20)/0,4kV, u Iđošu, potes Krstak, Širina i Podumke, na katastarskim parcelama br. 4085, 5237, 4195/1, 5229/1, 4213/2, 4212/2 sve k.o. Iđoš

03.05.2023

03.05.2023

34 „TIM-COP“ d.o.o. Temerin, ul. Ilandža br. 12 ROP-KIK-39661-ISAW-6/2023 od 27.04.2023 na izgradnji priključnog 20kV kablovskog voda i stubne transformatorske stanice STS-2 Iđoš snage 400(400)kVA, 10(20)/0,4kV, u Iđošu, potes Krstak, Širina i Ludoš, na katastarskim parcelama br. 4085, 5237,...4033/2, 4033/1 sve k.o. Iđoš

03.05.2023

03.05.2023

35 Narodna biblioteka „Jovan Popović“, Kikinda, ul. Kralja Petra Prvog br. 23, na osnovu saglasnosti Grada Kikinde sa sedištem u Kikindi ul. Trg srpskih dobrovoljaca broj 12 ROP-KIK-11711-ISAW-1/2023 od 24.04.2023. na izgradnji spoljašnje gromobranske instalacije na samostalnom stubu ul. Kralja Petra Prvog br. 23, kp 4567, K.O. Kikinda, kategorija objekta G, klasifikacione oznake 222410 - Lokalni električni nadzemni ili podzemni vodovi,

03.05.2023

03.05.2023

36 Grad Kikinda iz Kikinde, ul. Trg srpskih dobrovoljaca br. 12 ROP-KIK-22714-ISAW-2/2023 od 24.04.2023 na rekonstrukciji i dogradnji crpne stanice otpadnih voda „Masarikova“, u Kikindi, ulica Masarikova, na kat. parc.br. 6395/2 k.o. Kikinda

03.05.2023

03.05.2023

37 Čaba Lacko iz Ruskog Sela ul. Petefi Šandora br. 68 i Šandor Lacko iz Ruskog Sela ul. Petefi Šandora br. 68A ROP-KIK-12165-ISAW-1/2023 od 26.04.2023 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije stambene zgrade spratnosti P+0, objekat označen brojem 1, u Ruskom Selu, ul. Petefi Šandora br. 68, na katastarskoj parceli broj 2287 k.o. Rusko Selo

04.05.2023

04.05.2023

38 Mirjana Popov iz Bašaida ul. Živka Miškeljina broj 44 ROP-KIK-12484-ISAW-1/2023 od 02.05.2023 izgradnja unutrašnje gasne instalacije porodične stambene zgrade objekta broj 1 u Bašaidu, ul. Živka Miškeljina br. 44, na kat. parc. br. 583 k.o. Bašaid 08.05.2023
08.05.2023
39 Milka Amanović iz Ruskog Sela, ul. Bratstva Jedinstva br. 273 ROP-KIK-12670-ISAW-1/2023 od 03.05.2023 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije zasebne zgrade, svečana sala - restoran, označen brojem 2, u Ruskom Selu, ul. Bratstva Jedinstva br. 266A, na katastarskoj parceli broj 4004/2 i 4005 k.o. Rusko Selo

10.05.2023

10.05.2023

40 Vesna Fišakov iz Bašaida, ul. Raše Lazarevića br. 70 ROP-KIK-12848-ISAW-1/2023 od 04.05.2023 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije porodične stambene zgrade P+0 i pomoćne zgrade P+0, u Bašaidu, ul. Raše Lazarevića br. 70, na katastarskoj parceli broj 519 k.o. Bašaid

11.05.2023

11.05.2023

41 Grad Kikinda iz Kikinde, ul. Trg srpskih dobrovoljaca br. 12 ROP-KIK-2423-ISAW-2/2023 od 08.05.2023 na izgradnji otvorenog amfiteatra na javnom trgu u Mokrinu u ul. Svetog Save, na katastarskoj parceli broj 2252 k.o.Mokrin

15.05.2023

15.05.2023

42 Dom učenika srednjih škola „Nikola Vojvodić“ u Kikindi, ul. Branka Vujina br. 13 ROP-KIK-13784-ISAW-1/2023 od 12.05.2023 na investicionom održavanju sportskog terena u dvorištu Doma učenika „Nikola Vojvodić“ Kikinda, ul. Branka Vujina br. 13, na kat.parc.br. 2902/1, K.O. Kikinda

17.05.2023

17.05.2023

43

JP „Srbijagas“ Novi Sad, Narodnog fronta 12 i DOO “Hartopak” Kikinda, ul. Put za pristanište bb ROP-KIK-1258-ISAWA-7/2023 od 15.05.2023 na izgradnji priključnog gasovoda i MRS-G160 za poslovni objekat – proizvodna hala, objekat broj 2, u Kikindi u ul. Put za pristanište bb, na katastarskoj parceli br. 20963/2 k.o. Kikinda

17.05.2023

17.05.2023

44 DOO “Hartopak” Kikinda, ul. Put za pristanište bb ROP-KIK-1258-ISAWA-6/2023 od 15.05.2023 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije poslovnog objekta – proizvodna hala, označen brojem 2, u Kikindu u ul. Put za pristanište, na katastarskoj parceli broj 20963/2 k.o.Kikinda

18.05.2023

18.05.2023

45 Aleksandar Kiurski iz Bašaida, ul. Branka Radičevića br. 44 ROP-KIK-14704-ISAWHA-2/2023 od 29.05.2023 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije porodične stambene zgrade P+0 u Bašaidu ul. Branka Radičevića br. 44, na katastarskoj parceli br. 477 k.o. Bašaid

31.05.2023

31.05.2023

46 Milivoj Vlajnić iz Kikinde, ul. Miloša Ostojina broj 99 ROP-KIK-15685-ISAW-1/2023 od 29.05.2023 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije porodične stambene zgrade u Kikindi, ul. Miloša Crnjanskog br. 13a, na kat. parc. br. 3186 k.o. Kikinda

31.05.2023

31.05.2023

47 izmena Urban organika“ doo Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br. 3/10 ROP-KIK-31156-ISAWA-8/2023 od 30.05.2023 na izgradnji kompleksa Sistem akvaponije sa skladištem i logistikom, potes Kinđa, Kikinda, na kat. parc. br. 18734/3 k.o. Kikinda

06.06.2023

06.06.2023

48 Dragan i Slavica Matejin iz Kikinde, ul. Marka Kraljevića broj 124a ROP-KIK-16070-ISAW-1/2023 od 30.05.2023 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije porodične stambene zgrade u Kikindi, ul. Kraljevića Marka br. 124a, na kat. parc. br. 7242/2 k.o. Kikinda 06.06.2023
49 Vinka Radujko iz Kikinde, ul. Generala Drapšina br. 11, stan broj 4 ROP-KIK-16248-ISAW-1/2023 od 31.05.2023 na razdvajanju posebnog dela objekta jednog stana u dva stana bez izvođenja građevinskih radova, u stambenoj – poslovnoj zgradi spratnosti Pod+P+1+Pot u Kikindi u ul. Generala Drapšina broj 11, na katastarskoj parceli br. 4609 k.o. Kikindi

07.06.2023

07.06.2023

50 Rade i LJiljana Milinković oboje iz Nakova ul. Šošina broj 2 ROP-KIK-16168-ISAW-1/2023 od 31.05.2023 na izgradnji unutrašnje gasne stambenog objekta, označen brojem 1, u Nakovu u ul. Šošina, na katastarskoj parceli broj 1493 k.o.Nakovo

07.06.2023

07.06.2023

51 Darko i Dušica oboje iz Kikinde, ul. Sterije Popovića broj 131 ROP-KIK-16250-ISAW-1/2023 od 31.05.2023 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije porodične stambene zgrade u Kikindi, ul. Sterije Popovića broj 131, na kat. parc. br. 7864/2 k.o. Kikinda

07.06.2023

07.06.2023

52 Miloš Protić iz Kikinde, ul. Vuka Karadžića broj 25 ROP-KIK-16412-ISAW-1/2023 od 01.06.2023 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije stambeno - poslovna zgrada u Kikindi, ul. Vuka Karadžića broj 25, na kat. parc. br. 8998 k.o. Kikinda

08.06.2023

08.06.2023

53 Dubravka Vojvodić iz Kikinde, ul. Miloša Velikog broj 65 ROP-KIK-16891-ISAW-1/2023 od 06.06.2023 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije stambene zgrade, spratnosti P+Pot, u listu nepokretnosti označena brojem 2, u Kikindi, ul. Miloša Velikog br. 65a, na kat. parc. br. 9137/2 k.o. Kikinda

12.06.2023

12.06.2023

54 LJubinka Đomparin i Arkadije Đomparin oboje iz Kikinde, ul. Braće Subotički 47/B ROP-KIK-16897-ISAW-1/2023 od 06.06.2023 izgradnja unutrašnje gasne instalacije stambene zgrade označene brojem 4, u Kikindi ul. Braće Subotički br. 47/B, na katastarskoj parceli broj 20353 k.o. Kikinda 13.06.2023

13.06.2023

55 Grad Kikinda iz Kikinde, ul. Trg srpskih dobrovoljaca br. 12 ROP-KIK-17018-ISAW-1/2023 od 06.06.2023 izgradnja sistema za merenje trenutne brzine kretanja vozila u Kikindi, raskrsnica ulica Miloša Velikog, Stevana Sinđelića i Stevana Sremca na katarstarskoj parceli 21629/8 KO Kikinda

14.06.2023

14.06.2023

56 Đura i Snežana Sivčev oboje iz Kikinde, ul. Svetozara Miletića broj 154 ROP-KIK-17209-ISAW-1/2023 od 08.06.2023 izgradnja unutrašnje gasne instalacije porodične stambene zgrade u Kikindi, ul. Svetozara Miletića br. 154, na kat. parc. br. 2252 k.o. Kikinda 14.06.2023

14.06.2023

57 Grad Kikinda iz Kikinde, ul. Trg srpskih dobrovoljaca br. 12 ROP-KIK-4361-ISAWHA-3/2023 od 09.06.2023 rekonstrukcija unutrašnje hidrantske mreže objekta broj 1 vrtića „Miki“ u Kikindi, ul. Beogradska br. 11, na kat. parc. br. 10105/4 i 10148 k.o. Kikinda 15.06.2023

15.06.2023

58 Smiljka Čolak iz Bašaida, ul. Jovana Jovanović Zmaja broj 76 ROP-KIK-17589-ISAW-1/2023 od 11.06.2023 izgradnja unutrašnje gasne instalacije porodične stambene zgrade u Bašaidu, ul. Jovana Jovanović Zmaja broj 76, na kat. parc. br. 935 k.o. Bašaid 15.06.2023

15.06.2023

59 Bogdan Čeleketić iz Mokrina ul. Generala Drapšina broj 35 ROP-KIK-17732-ISAW-1/2023 od 12.06.2023 izgradnja unutrašnje gasne instalacije stambenog objekta P+0 u Mokrinu, ul. Generala Drapšina broj 35, na kat. parc. br. 3882 k.o. Mokrin 15.06.2023

15.06.2023

60 Saša Stojkov iz Kikinde, ul. Rade Trnića br. 180 ROP-KIK-14527-ISAWHA-2/2023 od 15.06.2023 izgradnja unutrašnje gasne instalacije porodične stambene zgrade P+0 u Kikindi ul. Rade Trnića br. 180, na katastarskoj parceli br. 7628/113 k.o. Kikinda

21.06.2023

21.06.2023

61 Milovan Janjić iz Novih Kozaraca ul. Petra Mećave br. 3 ROP-KIK-18194-ISAW-1/2023 od 15.06.2023 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije stambenog objekta P+1 u Novim Kozarcima, ul. Petra Mećave br. 3, na kat. parc. br. 605 k.o. Novi Kozarci 21.06.2023

21.06.2023

62 Goran Đurđević iz Novih Kozaraca ul. Kralja Petra Prvog broj 150 ROP-KIK-16790-ISAWHA-2/2023 od 17.06.2023 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije stambenog objekta P+0 u Novim Kozarcima, ul. Kralja Petra Prvog br. 150, na kat. parc. br. 880 k.o. Novi Kozarci 21.06.2023

21.06.2023

63 Snežana Brkić iz Kikinde, ul. Veljka Petrovića br. 10 ROP-KIK-18490-ISAW-1/2023 od 17.06.2023 izgradnja unutrašnje gasne instalacije porodične stambene zgrade P+0 u Kikindi ul. Veljka Petrovića br. 10, na katastarskoj parceli br. 3488/2 k.o. Kikinda 21.06.2023

21.06.2023

64 Zlatica Knežev i Radiša Knežev iz Kikinde, ul. Nikole Francuskog 116 ROP-KIK-18722-ISAW-1/2023 od 20.06.2023 izgradnja unutrašnje gasne instalacije stambenog objekta P+0 u Kikindi, ul. Nikole Francuskog br. 116, na kat. parc. br. 8009 k.o. Kikinda

23.06.2023

23.06.2023

65 Milenko Prekajski iz Kikinde, ul. Svetozara Miletića br. 74 ROP-KIK-14709-ISAW-2/2023 od 20.06.2023 rekonstrukcija i pretvaranje tavanskog prostora u stambeni prostor, porodične stambene zgrade spratnosti Pod+P+0 u porodičnu stambenu zgradu spratnosti Pod+P+1, u Kikindi, ul. Branka Radičevića br. 4, na katastarskoj parceli br. 4432/1 k.o. Kikinda, 27.06.2023

27.06.2023

66 Osnovna škola „Feješ Klara“ iz Kikinde, ul. Dr. Zorana Đinđića br. 9 ROP-KIK-18790-ISAW-1/2023 od 20.06.2023 investiciono održavanje toaleta na spratu objekta broj 1, Osnovne škole „Feješ Klara“ iz Kikinde, ul. Dr. Zorana Đinđića br. 9, na kat. parc. br. 4427 k.o. Kikinda 27.06.2023

27.06.2023

67 „Hartopak” doo Kikinda, ul. Put za pristanište bb ROP-KIK-18916-ISAW-1/2023 od 20.06.2023 izgradnja podzemnog 0,4kV kablovskog voda za priključenje objekta „Hartopak“ doo Kikinda, u Kikindi na katastarskim parcelama broj 20963/2 i 21679 k.o Kikinda 27.06.2023

27.06.2023

68 Ibojka i Šandor Grebec oboje iz Kikinde, ul. Đure Daničića br. 81 ROP-KIK-18920-ISAW-1/2023 od 21.06.2023 izgradnja unutrašnje gasne instalacije stambenog objekta P+0 u Kikindi, ul. Đure Daničića br. 81, na kat. parc. br. 3259 k.o. Kikinda 27.06.2023

27.06.2023

69 „NIS“ a.d. Novi Sad, ul Narodnog fronta br. 12 ROP-KIK-19123-ISAW-1/2023 od 22.06.2023 izgradnja podzemnog 20kV kablovskog voda i stubne transformatorske stanice STS-11 KP snage 400(400)kVA, 10(20)/0,4kV, u Kikindi, potes Đomparina Bara, na katastarskim parcelama br. 14399/1 i 14398 k.o. Kikinda

28.06.2023

28.06.2023

70 Dragan Čeleketić i Marija NJagrić oboje iz Mokrina ul. Rade Trnića broj 51 ROP-KIK-16162-ISAWHA-2/2023 od 22.06.2023 izgradnja unutrašnje gasne instalacije porodične stambene zgrade označene brojem 1, u Mokrinu ul. Rade Trnića broj 51, na kat.parc. broj 3546 k.o. Mokrin 28.06.2023

28.06.2023

71 Radislav Milin i Spomenka Milin oboje iz Kikinde ul. Kosovska br. 25 ROP-KIK-18191-ISAWHA-2/2023 od 22.06.2023 izgradnja unutrašnje gasne instalacije stambenog objekta P+0 u Kikindi, ul. Kosovska br. 25 na kat. parc. br. 9736/2 k.o. Kikinda 28.06.2023

28.06.2023

72 O.Š. „Feješ Klara,“ Kikinda, ul. Dr. Zorana Đinđića br. 9 iz Kikinde ROP-KIK-32153-ISAW-3/2023 od 23.06.2023 rekonstrukcija zgrade osnovnog obrazovanja, spratnosti P+1, u Kikindi ul. Dr. Zorana Đinđića br. 9, na kat.parc.br. 4427, k.o. Kikinda

30.06.2023

30.06.2023

73 Milenko Komanov iz Mokrina, ul. Vase Stajića br. 137 ROP-KIK-19321-ISAW-1/2023 od 23.06.2023 izgradnja unutrašnje gasne instalacije porodične stambene zgrade spratnosti P+0, u Mokrinu ul. Vase Stajića broj 137, na katastarskoj parceli broj 2563 i 2564 k.o. Mokrin 30.06.2023

30.06.2023

74 Sredoje Bošnjak iz Bašaida ul. Živka Miškeljina broj 34 ROP-KIK-19818-ISAW-1/2023 od 27.06.2023 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije porodične stambene zgrade spratnosti P+0, u Bašaidu ul. Živka Miškeljina broj 34, na katastarskoj parceli broj 577 k.o. Bašaid

10.07.2023

10.07.2023

75 Danica Nađ iz Kikinde ul. Uroša Predića br. 17, i Sofiji Grbović iz Kikinde ul. Svetozara Miletića br. 56 ROP-KIK-20310-ISAW-1/2023 od 02.07.2023 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije porodične stambene zgrade spratnosti P+0 u Kikindi, ul. Uroša Predića br. 17, na kat. parc. br. 7653/3 k.o. Kikinda

12.07.2023

12.07.2023

76 Miloradu Žeravica iz Bašaida ul. Svetozara Miletića br. 63 ROP-KIK-20326-ISAW-1/2023 od 02.07.2023. godine na izgradnji unutrašnje gasne instalacije porodične stambene zgrade spratnosti P+0 u Bašaidu, ul. Svetozara Miletića br. 63, na kat. parc. br. 912 k.o. Bašaid

12.07.2023

12.07.2023

77 Radmili Bakić i Stevanu Palalić oboje iz Bašaida ul. Raše Lazarevića br. 48 ROP-KIK-20517-ISAW-1/2023 od 03.07.2023 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije porodične stambene zgrade spratnosti P+0 i pomoćne zgrade spratnosti P+0 u Bašaidu, ul. Raše Lazarevića br. 48, na kat. parc. br. 541 k.o. Bašaid

12.07.2023

12.07.2023

78 Vera Milić iz Kikinde ul. Feješ Klare broj 16 ROP-KIK-20725-ISAW-1/2023 od 06.07.2023 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije porodične stambene zgrade spratnosti P+0, u Kikindi ul. Feješ Klare broj 16, na katastarskoj parceli broj 1004 k.o. Kikinda

13.07.2023

13.07.2023

79 „NIS“ a.d. Novi Sad, ul Narodnog fronta br. 12 ROP-KIK-9586-ISAW-2/2023 od 03.07.2023 na izgradnji podzemnog 20kV kablovskog voda i stubne transformatorske stanice STS-12 KP snage 400(400)kVA, 10(20)/0,4kV, u Kikindi, potes Đomparina Bara, na katastarskim parcelama br. 14399/1, 14398, 19076, 19453, 19137, 14403, 14404, 19448, 19138, 14406/2, 14406/3, 14406/4, 14406/8, 19133 i 14425/1 k.o. Kikinda

13.07.2023

13.07.2023

80 Slavku Pašić iz Kikinde ul. Braće Laković broj 67 ROP-KIK-20721-ISAW-1/2023 od 06.07.2023 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije porodične stambene zgrade spratnosti P+0, u Kikindi ul. Branka Radičevića broj 49, na katastarskoj parceli broj 4008/3 k.o. Kikinda

13.07.2023

13.07.2023

81 Melindi Milićević iz Kikinde u ul. Marka Kraljevića broj 15 i Milanu Milićević iz Bočara, Žarka Zrenjanina broj 3a ROP-KIK-21154-ISAW-1/2023 od 08.07.2023 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije porodične stambene zgrade u Kikindi, ul. Marka Kraljevića br. 15, na kat. parc. br. 2987 k.o. Kikinda

14.07.2023

14.07.2023

82 "Kipetrol“ d.o.o. Bašaid sa sedištem u Bašaidu u ul. Torđanski put bb ROP-KIK-21070-ISAW-1/2023 od 07.07.2023 na izgradnji pomoćnog objekta, spratnosti P+0, u Bašaidu u ul. Vojvođanska broj 58, na katastarskoj parceli broj 747 k.o.Bašaid

14.07.2023

14.07.2023

83 Dejan Barbul iz Bašaida ul. Raše Lazarevića br. 52 ROP-KIK-20865-ISAW-1/2023 od 06.07.2023 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije porodične stambene zgrade spratnosti P+0 u Bašaidu, ul. Nikole Tesle br. 64, na kat. parc. br. 732 k.o. Bašaid

14.07.2023

14.07.2023

84 Marko Drobac iz Bašaida ul. Nikole Tesle broj 97 ROP-KIK-21159-ISAW-1/2023 od 09.07.2023 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije porodične stambene zgrade u Bašaidu, ul. Nikole Tesle br. 97, na kat. parc. br. 1228 k.o. Kikinda

17.07.2023

17.07.2023

85 Marija Saravolac iz Bašaida, ul. Branka Radičevića br. 38 ROP-KIK-20047-ISAWHA-2/2023 od 12.07.2023 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije stambenog objekta spratnosti P+0, objekat broj 2, u Bašaidu ul. Svetozara Miletića br. 11, na katastarskoj parceli br. 173 k.o. Bašaid

17.07.2023

17.07.2023

86 Igor Babić iz Kikinde, ul. Laze Kostića broj 20 ROP-KIK-18860-ISAW-2/2023 od 10.07.2023 na izgradnji pomoćnog objekta, spratnosti P+0, u Kikindi u ul. Laze Kostića broj 20, na katastarskoj parceli broj 21781 k.o.Kikinda

26.07.2023

26.07.2023

87 Kulturni centar Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca broj 23, na osnovu Zaključka broj V-463-86/2023 od 09.06.2023. godine, u ime i za račun Grada Kikinda iz Kikinde, ul. Trg srpskih dobrovoljaca br. 12 ROP-KIK-21389-ISAW-1/2023 od 11.07.2023 na investicionom održavanju krova objekta broj 1, na parceli 4593/1 k.o. Kikinda i deo objekta broj 1 na parceli broj 4593/2 k.o.Kikinda u Kikindi, Trg srpskih dobrovoljaca broj 23

27.07.2023

27.07.2023

88 Grad Kikinda iz Kikinde, ul. Trg srpskih dobrovoljaca br. 12 ROP-KIK-9765-ISAW-2/2023 od 11.07.2023 na rekonstrukcija dela cevovoda sirove vode na izvorištu vode "ŠUMICE" Kikinda kat.parc. 10399, 10396/7, 10396/9, 10396/11, 10396/10 k.o. Kikinda

31.07.2023

31.07.2023

89 Grad Kikinda iz Kikinde, ul. Trg srpskih dobrovoljaca br. 12 ROP-KIK-11273-ISAW-3/2023 od 11.07.2023 na izgradnji optičkog kabla – komandno nadzorna veza bunara sa upravnom zgradom na kp. br. 10396/6, 10396/8, 10396/10, 10398, 10399, 21676/1, 21473/1 i 10403/5 KO Kikinda u Kikindi

31.07.2023

31.07.2023

90 Stanko Jolić iz Mokrina, ul. Rade Trnića br. 196 ROP-KIK-22391-ISAW-1/2023 od 18.07.2023 izgradnja unutrašnje gasne instalacije porodične stambene zgrade spratnosti P+0 u Mokrinu, ul. Rade Trnića br. 196, na kat. parc. br. 2601 k.o. Mokrin

03.08.2023

03.08.2023

91 Branislav Ilijev iz Iđoša, ul. Milivoja Omorca br. 60 ROP-KIK-22421-ISAW-1/2023 od 19.07.2023 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije porodične stambene zgrade spratnosti P+0 u Iđošu, ul. Milivoja Omorca br. 60, na kat. parc. br. 386 k.o. Iđoš

04.08.2023

04.08.2023

92 Lajoš Demeter iz Kikinde, ul. Branka Ćopića br. 5 ROP-KIK-22452-ISAW-1/2023 od 19.07.2023 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije stambenog objekta P+0 u Kikindi, ul. Branka Ćopića br. 5, na kat. parc. br. 7675/187 k.o. Kikinda

07.08.2023

07.08.2023

93 Nemanje i Snežane Almaši oboje iz Mokrina, ul. Milana Malenčića br. 39 ROP-KIK-22707-ISAW-1/2023 od 21.07.2023 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije porodične stambene zgrade spratnosti P+0 u Mokrinu, ul. Milana Malenčića br. 39, na kat. parc. br. 3818 k.o. Mokrin

08.08.2023

08.08.2023

94 Grada Kikinda iz Kikinde, ul. Trg srpskih dobrovoljaca br. 12 ROP-KIK-10520-ISAW-2/2023 od 19.07.2023 na rekonstrukciji i izgradnji vodovodne mreže na prostoru vodozahvata „Šumice“ u Kikindi, na katastarskim parcelama broj 10396/6, 10396/7, 21473/1, 21544/2, 10329 i 21643/1 sve k.o. Kikinda

10.08.2023

10.08.2023

95 Marija Bodo iz Banatske Topole, u ul. Beogradska broj 49 ROP-KIK-23116-ISAW-1/2023 od 25.07.2023 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije porodične stambene zgrade spratnosti P+0 u Ruskom Selu, ul. Feješ Klare br. 19, na kat. parc. br. 2876 k.o. Rusko Selo

14.08.2023

14.08.2023

96 Damir Munćan iz Bašaida, ul. Žarka Zrenjanina br. 12 ROP-KIK-23309-ISAW-1/2023 od 26.07.2023 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije stambenog objekta u Bašaidu, ul. Žarka Zrenjanina br. 12, na kat. parc. br. 651 k.o. Bašaid

15.08.2023

15.08.2023

97 Lazara i Slavice Beloš oboje iz Mokrina, ul. Rade Trnića br. 62 ROP-KIK-23348-ISAW-1/2023 od 26.07.2023. godine na izgradnji unutrašnje gasne instalacije porodične stambene zgrade spratnosti P+0 u Mokrinu, ul. Rade Trnića br. 62, na kat. parc. br. 2029 k.o. Mokrin

15.08.2023

15.08.2023

98 Snežana Milin i Goran Bogaroški oboje iz Kikinde, ul. Kumanovska br. 29 ROP-KIK-23552-ISAW-1/2023 od 28.07.2023 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije stambenog objekta u Kikindi, ul. Kumanovska br. 29, na kat. parc. br. 3598 k.o. Kikindav

16.08.2023

16.08.2023

99 Slaviša Linkin iz Mokrina, ul. Nova br. 7, ROP-KIK-23758-ISAW-1/2023 od 30.07.2023 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije porodične stambene zgrade spratnosti P+0 u Mokrinu, ul. Nova br. 7, na kat. parc. br. 3774 k.o. Mokrin

16.08.2023

16.08.2023

100 Radivoj Gligorin i LJubica Gligorin oboje iz Kikinde, ul. Braće Tatić br. 38 ROP-KIK-23859-ISAW-1/2023 od 31.07.2023 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije stambenog objekta u Kikindi, ul. Braće Tatić br. 38, na kat. parc. br. 6543 k.o. Kikinda

16.08.2023

16.08.2023

101 Ištvan Martonoši iz Kikinde, ul. Kumanovska br. 197 ROP-KIK-23886-ISAW-1/2023 od 31.07.2023 a izgradnji unutrašnje gasne instalacije porodične stambene zgrade spratnosti P+0 u Kikindi, ul. Kumanovska br. 197,
na kat. parc. br. 7420 k.o. Kikinda

17.08.2023

17.08.2023

102 Miodraga Čvorak i Stevanke Čvorak oboje iz Mokrina, ul. Arsenija Trećeg Čarnojevića br. 37 ROP-KIK-23972-ISAW-1/2023 od 01.08.2023 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije porodične stambene zgrade spratnosti P+0 u Mokrinu, ul. Arsenija Trećeg Čarnojevića br. 37, na kat. parc. br. 597 k.o. Mokrin

18.08.2023

18.08.2023

103 Dragan Vorkapić i Tamara Tandi oboje iz Mokrina, ul. Nikole Tesle br. 20 ROP-KIK-24016-ISAW-1/2023 od 01.08.2023 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije porodične stambene zgrade, objekta br. 1, spratnosti P+0, i pomoćne zgrade, objekta br. 3, spratnosti P+0, u Mokrinu, ul. Nikole Tesle br. 20, na kat. parc. br. 288 k.o. Mokrin

18.08.2023

18.08.2023

104 Rada Subin iz Kikinde ul. Jugovićeva broj 33 ROP-KIK-24795-ISAW-1/2023 od 07.08.2023 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije porodične stambene zgrade spratnosti P+0, u Kikindi ul. Jugovićeva broj 33, na katastarskoj parceli broj 1212 k.o. Kikinda

22.08.2023

22.08.2023

105 „NIS“ a.d. Novi Sad, ul Narodnog fronta br. 12 ROP-KIK-25197-ISAW-1/2023 od 10.08.2023 na investicionom održavanju trafostanice ZTS SS-4 KP u Kikindi, na katastarskoj parceli br. 14482/3 k.o. Kikinda

22.08.2023

22.08.2023

106 Elektrodistribucija Srbije d.o.o. Beograd, Ogranak Elektrodistribucija Zrenjanin, ul. Pančevačka br. 46, ROP-KIK-26645-ISAW-1/2023 od 22.08.2023 na izmeštanju i zaštiti EEO u zoni raskrsnice na ukrštanju državnog puta IB reda br. 13 i IIA reda br. 117, na kat.parc. br. 1485, 1499 i 1489 k.o. Bašaid

31.08.2023

31.08.2023

107 Branislav Đin iz Kikinde, ul. NJegoševa br. 171 ROP-KIK-25515-ISAW-1/2023 od 14.08.2023 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije porodične stambene zgrade spratnosti P+0 u Kikindi, ul. NJegoševa br. 171, na kat. parc. br. 20240 k.o. Kikinda

01.09.2023

01.09.2023

108 Darko Brdarić iz Mokrina, ul. Uroša Kuzmanova br. 8A ROP-KIK-25543-ISAW-1/2023 od 14.08.2023 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije porodične stambene zgrade spratnosti P+0 u Mokrinu, ul. Milana Malenčića br. 14, na kat. parc. br. 2417 k.o. Mokrin

01.09.2023

01.09.2023

109 Milan Antonić iz Banatskog Velikog Sela, ul. Stanka Opsenice br. 1h ROP-KIK-26209-ISAW-1/2023 od 18.08.2023 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije stambenog objekta u Banatskom Velikom Selu, ul. Stanka Opsenice br. 1h, na kat. parc. br. 1182/3 k.o. Banatsko Veliko Selo

04.09.2023

04.09.2023

110 „SAT TRAKT“ d.o.o Bačka Topola, ulica Maršala Tita broj 111 ROP-KIK-5011-ISAW-5/2023 od 18.04.2023 na izgradnji nadzemnih samonosivih KDS vodova na teritoriji opštine Kikinda, u naselju Bašaid, na kat. parcelama br. 1423, 1425, 1426...1504, 1505, 1506 sve k.o. Bašaid

04.09.2023

04.09.2023

111 Marijana Orozović iz Kikinde, ul. Mali Bedem br. 38 ROP-KIK-22786-ISAWHA-2/2023 od 22.03.2023 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije stambenog objekta P+0 u Kikindi, ul. Mali Bedem br. 18, na kat. parc. br. 9316 k.o. Kikinda

06.09.2023

06.09.2023

112 Dejan Bajkin iz Iđoša, ul. Jovana Jovanović Zmaja br. 75 ROP-KIK-26818-ISAW-1/2023 od 23.08.2023 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije porodične stambene zgrade spratnosti P+0 u Iđošu, ul. Jovana Jovanović Zmaja br. 75, na kat. parc. br. 451 k.o. Iđoš

06.09.2023

06.09.2023

113 Tibor Molnar i Jožef Molnar obojica iz Kikinde, ul. Braće Bogaroški br. 64 ROP-KIK-26819-ISAW-1/2023 dana 23.08.2023. godine na izgradnji unutrašnje gasne instalacije porodične stambene zgrade spratnosti P+0 u Kikindi, ul. Braće Bogaroški br. 64, na kat. parc. br. 5845 k.o. Kikinda

06.09.2023

06.09.2023

114 Saša Stojkov i Jovana Stojkov oboje iz Kikinde, ul. Rade Trnića br. 180 ROP-KIK-26860-ISAW-1/2023 od 24.08.2023 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije stambenog objekta u Kikindi, ul. Mali Bedem br. 13, na kat. parc. br. 9372 k.o. Kikinda

08.09.2023

08.09.2023

115 Vukašin Stanaćev iz Beograda, ul. Sutjeska 1 br. 003J/001 ROP-KIK-26862-ISAW-1/2023 od 24.08.2023 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije stambenog objekta u Kikindi, ul. Vojvode Putnika br. 171, na kat. parc. br. 1565/1 k.o. Kikinda

08.09.2023

08.09.2023

116 Petar Šorak iz Kikinde ul. Vuka Karadžića broj 20 ROP-KIK-26907-ISAW-1/2023 od 24.08.2023 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije porodične stambene zgrade spratnosti P+0, u Kikindi ul. Vuka Karadžića broj 18, na katastarskoj parceli broj 8831/2 k.o. Kikinda

11.09.2023

11.09.2023

117 Dragan Carić iz Nakova ul. Ive Lole Ribara broj 26A ROP-KIK-26916-ISAW-1/2023 od 24.08.2023 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije porodične stambene zgrade spratnosti P+1, u Nakovu ul. Ive Lole Ribara broj 26A, na katastarskoj parceli broj 3278/2 k.o. Nakovo

12.09.2023

12.09.2023

118 Jasminka Jović iz Mokrina, ul. Generala Drapšina br. 20 ROP-KIK-27119-ISAW-1/2023 od 25.08.2023 izgradnja unutrašnje gasne instalacije porodične stambene zgrade spratnosti P+0 u Mokrinu, ul. Generala Drapšina br. 20, na kat. parc. br. 3826 k.o. Mokrin

13.09.2023

13.09.2023

 119  Elektrodistribucija Srbije d.o.o. Beograd, Ogranak Elektrodistribucija Zrenjanin, ul. Pančevačka br. 46  ROP-KIK-28422-ISAW-1/2023 od 06.09.2023  na izgradnji priključnog 0,4kV kablovskog voda od MBTS 64 do POMM6 PI-1/b, u ul. Đure Jakšića i Čanadska, na kat. parcelama br. 21599 i 5554 k.o. Kikinda

14.09.2023

14.09.2023

120 Branko Miladinov i Ivana Vidicki Miladinov oboje iz Kikinde, Svetozara Miletića broj 114 ROP-KIK-27596-ISAW-1/2023 od 30.08.2023 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije stambenog objekta u Kikindi, ul. Svetozara Miletića br. 114, na kat. parc. br. 4862 k.o. Kikinda

15.09.2023

15.09.2023

121 Stanomiru Šošić i Ani Šošić oboje iz Bašaida, ul. Milana Grujića br. 7A ROP-KIK-28186-ISAW-1/2023 od 04.09.2023 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije stambenog objekta u Bašaidu, ul. Milana Grujića br. 7A, na kat. parc. br. 690 k.o. Bašaid

15.09.2023

15.09.2023

122 Anja Gvero iz Kikinde, ul. Cara Dušana br. 118 ROP-KIK-28019-ISAW-1/2023 od 03.09.2023 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije porodične stambene zgrade spratnosti P+0 u Kikindi, ul. Cara Dušana br. 118, na kat. parc. br. 5455 k.o. Kikinda

15.09.2023

15.09.2023

123 Bane Jesić i Esti Jesić oboje iz Kikinde, ul. Toze Markovića br. 23 ROP-KIK-28339-ISAW-1/2023 od 05.09.2023 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije stambenog objekta u Kikindi, ul. Toze Markovića br. 23, na kat. parc. br. 9583/1 k.o. Kikinda

19.09.2023

19.09.2023

124 Verica Vukosavljev iz Kikinde, ul. Nemanjina br. 150 ROP-KIK-27295-ISAWHA-2/2023 od 15.09.2023 izgradnja unutrašnje gasne instalacije stambenog objekta u Kikindi, ul. Nemanjina br. 150, na kat. parc. br. 10259 k.o. Kikinda

19.09.2023

19.09.2023

125 JP „Srbijagas“ Novi Sad, Narodnog fronta 12 i DOO “Hartopak” Kikinda, ul. Put za pristanište bb ROP-KIK-1258-ISAWA-10/2023 od 11.09.2023 na izgradnji priključnog gasovoda i MRS-G160 za poslovni objekat – proizvodna hala, objekat broj 2, u Kikindi u ul. Put za pristanište bb, na katastarskoj parceli br. 20963/2 k.o. Kikinda

20.09.2023

20.09.2023

126 Gizela Mesaroš iz Ruskog Sela, ul. Feješ Klare br. 38 ROP-KIK-28376-ISAW-1/2023 od 05.09.2023 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije porodične stambene zgrade spratnosti P+0 u Ruskom Selu, ul. Feješ Klare br. 38, na kat. parc. br. 3052 k.o. Rusko Selo

21.09.2023

21.09.2023

127 Zorica Udicki iz Kikinde, ul. Partizanska br. 2/22 ROP-KIK-26832-ISAW-2/2023 od 08.09.2023 na dogradnji – proširenju postojećeg stana tj pretvaranje stanarskih ostava u stambeni prostor sa pripajanjem stanu broj 22 u stambenoj zgradi sa više stanova, spratnosti P+4+Pot, u Kikindi, ul. Partizanska br. 2, na katastarskoj parceli br. 21815 k.o. Kikinda

22.09.2023

22.09.2023

128 Fodor Jožefa sa prebivalištem u Kikindi ul. Kraljevića Marka broj 141a i finansijera „Autocentar Fodor“ sa sedištem u Kikindi ul. Jovana Jovanovića Zmaja broj 110 ROP-KIK-7129-ISAW-12/2023 od 22.09.2023 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije samouslužne perionice P+0, Kikinda, Jovana Jovanovića Zmaja broj 108, na kat.parc.br. 8581 k.o.Kikinda

25.09.2023

25.09.2023

129 Stevica Jevremov i Jelena Jevremov oboje iz Kikinde, ul. Masarikova br. 8 ROP-KIK-29085-ISAW-1/2023 od 11.09.2023 na investicionom održavanju porodične stambene zgrade spratnosti P+0, objekat broj 1, u Kikindi, ulica Masarikova br. 22, na kat. parc. br. 21876 k.o. Kikinda

26.09.2023

26.09.2023

130 Grad Kikinda ROP-KIK-13847-ISAWHA-3/2023 od 13.09.2023 rekonstrukcija ulice Mihajla Pupina, na deonici od ulice Jovana Jovanović Zmaja do ulice Svetosavske, u Kikindi, na katastarskim parcelama br. 21820/1, 21624/1 i 21539 sve k.o. Kikinda

26.09.2023

26.09.2023

131 Kormanjoš Andraš, Novo Miloševo, Borisa Kidriča broj 14 i Kormanjoš Tamara, Kikinda, Vojvode Putnika 209 ROP-KIK-29515-ISAW-1/2023 od 14.09.2023 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije porodične stambene zgrade spratnosti P+1, u Kikindi ul. Stevana Sremca broj 57, na katastarskoj parceli broj 5769 k.o. Kikinda

27.09.2023

27.09.2023

132 Elektrodistribucija Srbije d.o.o. Beograd, Ogranak Elektrodistribucija Zrenjanin, ul. Pančevačka br. 46 ROP-KIK-39661-ISAW-19/2023 od 14.09.2023 izgradnja 20kV kablovskog voda od STS-10 „Iđoš“ do MBTS (RP) NIS sa SN blokom SF-6 (vlasništvo NIS ad Novi Sad), u Iđošu, na katastarskim parcelama broj 1459, 1480, 3995/1, 3995/2, 5065, 5236/1, 5057/2, 5236/2, 5237, 4037, 4038, 4039, 4040, 4041, 4044, 4045, 4047, 4048, 4049, 4050, 4051, 4052, 4053 i 4085 sve k.o. Iđoš 28.09.2023

28.09.2023

133 Autonomne pokrajine Vojvodina, ul. Bulevar Mihajla Pupina br. 16, Novi Sad ROP-KIK-29506-ISAW-1/2023 od 14.09.2023 na energetskoj sanaciji zgrade Doma učenika srednjih škola „Nikola Vojvodić“ Kikinda – đački internat, objekat broj 1, u Kikindi ul. Branka Vujina broj 13, na katastarskoj parceli broj 2902/1 k.o. Kikinda

29.09.2023

29.09.2023

134 Nataša Markov i Marko Crvenkov oboje iz Mokrina, ul. Dimitrija Tucovića br. 8 ROP-KIK-30020-ISAW-1/2023 od 18.09.2023 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije porodične stambene zgrade spratnosti P+0 u Mokrinu, ul. Dimitrija Tucovića br. 8, na kat. parc. br. 1702 k.o. Mokrin

02.10.2023

02.10.2023

135 Čedomir Cucić iz Kikinde, ul. Cara Dušana broj 173 ROP-KIK-30545-ISAW-1/2023 od 21.09.2023 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije porodične stambene zgrade spratnosti P+0, u Kikindi ul. Cara Dušana broj 173, na katastarskoj parceli broj 5015 k.o. Kikinda

10.10.2023

10.10.2023

137 Branislavu Veličkov i Emiliji Veličkov oboje iz Kikinde, ul. Suvačarska br. 14 ROP-KIK-28166-ISAWHA-2/2023 od 21.09.2023 radova na adaptaciji i sanaciji stana broj 2 u okviru stambenog objekta broj 1 spratnosti P+0, u Kikindi ul. Svetosavska br. 29, na katastarskoj parceli broj 6538 k.o. Kikinda

11.10.2023

11.10.2023

138 Pera DŽajski iz Bašaida, ul. Svetozara Miletića br. 81 ROP-KIK-30889-ISAW-1/2023 od 24.09.2023 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije porodične stambene zgrade spratnosti P+0 u Bašaidu, ul. Svetozara Miletića br. 81, na kat. parc. br. 1178 k.o. Bašaid

12.10.2023

12.10.2023

139 Sandra Mužung iz Kikinde, ul. Strelište br. 108 ROP-KIK-30918-ISAW-1/2023 od 24.09.2023 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije stambenog objekta P+0 u Kikindi, ul. Strelište br. 108, na kat. parc. br. 184 k.o. Kikinda

12.10.2023

12.10.2023

140 Sava Vlajkov iz Bašaida, ul. Svetozara Miletića br. 23 ROP-KIK-31431-ISAW-1/2023 od 27.09.2023 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije stambenog objekta P+0 u Bašaidu, ul. Svetozara Miletića br. 23, na kat. parc. br. 316 k.o. Bašaid

16.10.2023

16.10.2023

141 Karolj Tandi iz Kikinde, ul. Srbobranska br. 35 ROP-KIK-33096-ISAW-1/2023 od 09.10.2023 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije porodične stambene zgrade spratnosti P+0 u Kikindi, ul. Srbobranska br. 35, na kat. parc. br. 10272 k.o. Kikinda

16.10.2023

16.10.2023

142 Milan Reljić iz Novih Kozaraca, ul. Slavka Rodića br. 68 ROP-KIK-31691-ISAW-1/2023 od 28.09.2023 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije stambenog i pomoćnog objekta P+0 u Novim Kozarcima ul. Slavka Rodića br. 68, na kat. parc. br. 758 k.o. Novi Kozarci

17.10.2023

17.10.2023

143 Milivoj i Slavko Sivčev obojica iz Kikinde ul. Mokrinski drum broj 14 ROP-KIK-34005-ISAW-1/2023 od 13.10.2023 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije porodične stambene zgrade spratnosti P+1, u Kikindi ul. Mokrinski drum broj 14, na katastarskoj parceli broj 18808/2 k.o. Kikinda

17.10.2023

17.10.2023

144 Jeftan Đukić iz Kikinde, ul. Vojvode Mišića br. 92 ROP-KIK-34180-ISAW-1/2023 od 15.10.2023 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije porodične stambene zgrade broj 3, spratnosti P+0 u Kikindi, ul. Vojvode Mišića br. 92, na kat. parc. br. 6730 k.o. Kikinda

18.10.2023

18.10.2023

145 Ivan Tuturilov iz Kikinde ulica Feješ Klare broj 36 ROP-KIK-34416-ISAW-1/2023 od 17.10.2023 za izgradnju staje za krave (kategorija „B“, klasifikacioni broj 127112) u Kikindi, potes Kinđa-Vodice, na katastarskoj parceli broj 10449 k.o. Kikinda

18.10.2023

18.10.2023

146 Tatjana i Miša Tanović oboje iz Kikinde, ul. Ive Andrića broj 8 ROP-KIK-27989-ISAW-3/2023 od 11.10.2023 na izgradnji priključka na uličnu mrežu vodovoda sa parcele 21820/1 k.o.Kikinda, na kat. parceli br. 8868/1 k.o. Kikinda, porodične stambene zgrade P+1 – Objekat broj 1, u Kikindi, ul. Jovana Jovanovića Zmaja br. 47a

19.10.2023

19.10.2023

147 „Zoppas industries Serb“ d.o.o. Kikinda, ul. Zrenjaninski put br. 6 ROP-KIK-18292-ISAWHA-3/2023 od 29.09.2023 izgradnja instalacija argona i varigona, u Kikindi ul. Zrenjaninski put br. 6, na katastarskoj parceli broj 21714 k.o. Kikinda 19.10.2023

19.10.2023

148 Miroje Zekonja iz Kikinde, ul. Sterije Popovića br. 67 ROP-KIK-34591-ISAW-1/2023 od 17.10.2023 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije porodične stambene zgrade broj 1, spratnosti P+0 u Kikindi, ul. Sterije Popovića br. 67, na kat. parc. br. 8057/2 k.o. Kikinda

23.10.2023

23.10.2023

149 Kosa Radujko iz Nakova, ul. Slavka Rodića broj 27a ROP-KIK-29759-ISAW-2/2023 od 13.10.2023 na izgradnji priključka na uličnu vodovodnu mrežu sa parcele 1529 k.o. Nakovo, na kat. parceli br. 1140 k.o. Nakovo, porodične stambene zgrade P+0 – Objekat broj 1, u Nakovu, ul. Slavka Rodića br. 27a

23.10.2023

23.10.2023

150 Manuel Nikolić iz Kikinde, ul. Save Lipovanov br. 30 ROP-KIK-31819-ISAW-1/2023 od 29.09.2023 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije stambenog objekta P+0 u Kikindi, ul. Save Lipovanov br. 30, na kat. parc. br. 21827/2 k.o. Kikinda

24.10.2023

24.10.2023

151 Duško Šibul iz Kikinde, ul. NJegoševa br. 74 ROP-KIK-31948-ISAW-1/2023 od 01.10.2023 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije porodične stambene zgrade spratnosti Pod+P+Pk u Kikindi, ul. NJegoševa br. 72, na kat. parc. br. 8728 k.o. Kikinda

26.10.2023

26.10.2023

152 Milka i Jugoslav Gužvanj oboje iz Kikinde, ul. Moravska br. 19 ROP-KIK-32026-ISAW-1/2023 od 02.10.2023 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije stambenog objekta P+0 u Kikindi, ul. Moravska br. 19, na kat. parc. br. 8174 k.o. Kikinda

26.10.2023

26.10.2023

153 SZR „SUPER“ Glišić Pera pr, Trg srpskih dobrovoljaca br. 4, iz Kikinde ROP-KIK-21390-ISAW-4/2023 od 24.10.2023 na rekonstrukciji, pretvaranje tavanskog prostora u poslovni objekta br. 1 i 2 i promena namene objekta br. 2, u ul. vetosavska br. 40 u Kikindi, na kat. parc. br. 6504 k.o. Kikinda

27.10.2023

27.10.2023

154 Vitomir Manjulov iz Kikinde, ul. NJegoševa br. 94 ROP-KIK-32777-ISAW-1/2023 od 05.10.2023. na izgradnji unutrašnje gasne instalacije porodične stambene zgrade spratnosti P+0 u Kikindi, ul. NJegoševa br. 88, na kat. parc. br. 9917/3 k.o. Kikinda

27.10.2023

27.10.2023

155 Jafa“ fabrika biskvita Crvenka, iz Crvenke, Ul. Maršala Tita broj 245 ROP-KIK-19104-ISAW-4/2023 od 13.10.2023 na adaptacija, rekonstrukcija i promena namene I sprata postojeće zgrade broj 11 prehrambene industrije i proizvodnje pića u proizvodnu halu za montažu kablova u ulici Nikole Tesle, na kat. parc. 1773 k.o. Kikinda

30.10.2023

30.10.2023

156 Magda Građin iz Mokrina, ul. Vase Stajića br. 66, stan „B“ ROP-KIK-36057-ISAW-1/2023 od 26.10.2023 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije porodične stambene zgrade broj 2, stan „B“ spratnosti P+0 u Mokrinu, ul. Vase Stajića br. 66, na kat. parc. br. 2127 k.o. Mokrin

31.10.2023

31.10.2023

157 Zoran Pavlov iz Kikinde, ul. Nikole Aleksića br. 30 ROP-KIK-32897-ISAW-1/2023 od 06.10.2023 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije stambenog objekta P+0 u Kikindi, ul. Nikole Aleksića br. 30, na kat. parc. br. 9735/3 k.o. Kikinda

31.10.2023

31.10.2023

158 „NIS“ a.d. Novi Sad, ul Narodnog fronta br. 12 ROP-KIK-39661-ISAWA-22/2023 od 10.10.2023 na izgradnji priključnog 20kV kablovskog voda i stubne transformatorske stanice STS-2 Iđoš snage 400(400)kVA, 10(20)/0,4kV, u Iđošu, potes Krstak, Širina i Ludoš, na katastarskim parcelama br. 4085, 5237,...4033/2 i 4033/1 sve k.o. Iđoš

31.10.2023

31.10.2023

159 Aleksandar Berček iz Mokrina, ul. Vase Stajića broj 112 A ROP-KIK-33211-ISAW-1/2023 od 09.10.2023 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije porodične stambene zgrade spratnosti P+1, u Kikindi, ul. Branka Radičevića broj 42A, na katastarskoj parceli broj 4054 k.o. Kikinda

01.11.2023

01.11.2023

160 Miodrag Đorđević iz Banoštora, ul. Svetozara Markovića broj 100 ROP-KIK-33442-ISAW-1/2023 od 10.10.2023 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije porodične stambene zgrade spratnosti P+0, u Kikindi, ul. Save Tekelije broj 62, na katastarskoj parceli broj 9193 k.o. Kikinda

01.11.2023

01.11.2023

161 DOO “GIGRAPHIX“, Kikinda, ul. Miloša Velikog broj 85 ROP-KIK-29953-ISAWHA-2/2023 od 31.10.2023 ugradnja sistema dojave od požara u delu objekta broj 1 - zgrada ostalih industrijskih delatnosti-proizvodna hala sa san.čvorom, u Kikindi u ul.Miloša Velikog broj 85, na katastarskoj parceli broj 9528 k.o.Kikindi

01.11.2023

01.11.2023

162 Antal Renji iz Kikinde, ul. Srbobranska br. 88, i Angela Renji iz Kikinde, ul. Kumanovska br. 73 ROP-KIK-33005-ISAW-1/2023 od 07.10.2023 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije porodične stambene zgrade spratnosti P+0 u Kikindi, ul. Kumanovska br. 73, na kat. parc. br. 3452 k.o. Kikinda

02.11.2023

02.11.2023

163 Đerđ Baltašik i Gordana Baltašik oboje iz Kikinde, ul. Nikole Francuskog br. 130 ROP-KIK-33051-ISAW-1/2023 od 08.10.2023 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije porodične stambene zgrade spratnosti P+0 u Kikindi, ul. Nikole Francuskog br. 130, na kat. parc. br. 8039 k.o. Kikinda

02.11.2023

02.11.2023

164 NIS“ a.d. Novi Sad, ul Narodnog fronta br. 12 ROP-KIK-39661-ISAWA-23/2023 od 18.10.2023 radova na izgradnji montažno-betonske trafostanice MBTS „Iđoš“ snage 1x1000(max 2x1000)kVA, 20/0,4kV – druga faza, u Iđošu, potes Krstak, na katastarskoj parceli br. 4085 k.o. Iđoš

06.11.2023

06.11.2023

165 Igor Knežev iz Mokrina, ul. Arsenija Trećeg Čarnojevića br. 27 ROP-KIK-37422-ISAW-1/2023 od 08.11.2023 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije porodične stambene zgrade i pomoćne zgrade, u Mokrinu, ul. Arsenija Trećeg Čarnojevića br. 27, na kat. parc. br. 588 k.o. Mokrin

08.11.2023

08.11.2023

166 Marija i Dragan Tucakov oboje iz Mokrina, Ive Lole Ribara broj 33 ROP-KIK-35528-ISAW-1/2023 od 24.10.2023 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije porodične stambene zgrade spratnosti P+0 u Mokrinu, ul. Ive Lole Ribra broj 33, na katastarskoj parceli broj 2542 k.o.Mokrin

08.11.2023

08.11.2023

167 Igor Knežev iz Mokrina, ul. Arsenija Trećeg Čarnojevića br. 27 ROP-KIK-37422-ISAW-1/2023 od 08.11.2023 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije porodične stambene zgrade i pomoćne zgrade, u Mokrinu, ul. Arsenija Trećeg Čarnojevića br. 27, na kat. parc. br. 588 k.o. Mokrin

08.11.2023

08.11.2023

168 Branislav Bešlin iz Kikinde, ul. Jorgovana br. 13 ROP-KIK-30919-ISAWHA-2/2023 od 09.11.2023 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije stambenog objekta P+0 u Kikindi, ul. Strelište br. 26G, na kat. parc. br. 233/5 k.o. Kikinda

14.11.2023

14.11.2023

169 Verica Lungulov iz Kikinde, ul. Feješ Klare br. 96A ROP-KIK-36164-ISAW-1/2023 od 27.10.2023 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije stambenog objekta P+Pk u Kikindi, ul. Feješ Klare br. 96A, na kat. parc. br. 546 k.o. Kikinda

14.11.2023

14.11.2023

170 Branislav Pejić iz Bašaida, ul. Raše Lazarevića br. 109 ROP-KIK-36251-ISAW-1/2023 od 28.10.2023 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije stambenog objekta P+0 u Bašaidu ul. Raše Lazarevića br. 109, na kat. parc. br. 1363 k.o. Bašaid

14.11.2023

14.11.2023

171 Miodrag Đorđević iz Kikinde, ul. Save Tekelije br. 62 ROP-KIK-36468-ISAW-1/2023 od 30.10.2023 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije stambenog objekta P+0 u Kikindi, ul. Save Tekelije br. 62, na kat. parc. br. 9193 k.o. Kikinda

17.11.2023

17.11.2023

172 Grad Kikinda sa sedištem u Kikindi ul. Trg srpskih dobrovoljaca broj 12 ROP-KIK-35565-ISAW-1/2023 od 24.10.2023 izgradnja unutrašnje gasne instalacije u postojeći objekat broj 1 na katastarskoj parceli broj 3018/2 i objekat broj 1 na katastarskoj parceli broj 3251/2 k.o.Kikinda, objekti Vatrogasnog Doma u Kikindi u ul, Marka Kraljevića broj 4

20.11.2023

20.11.2023

173 Mladen Jolić iz Mokrina, ul. Ive Lole Ribara br. 65 ROP-KIK-35905-ISAW-1/2023 od 25.10.2023 izgradnja unutrašnje gasne instalacije porodične stambene zgrade u Mokrinu, ul. Ive Lole Ribara broj br. 65, na kat. parc. br. 2783 k.o. Mokrin 20.11.2023

20.11.2023

174 Ivan Markov iz Kikinde, Nemanjina broj 174 ROP-KIK-36893-ISAWHA-2/2023 od 17.11.2023 izgradnja unutrašnje gasne instalacije stambenog objekta P+0 u Kikindi, ul.Nemanjina, na kat. parc. br. 10283/1 k.o. Kikinda 20.11.2023

20.11.2023

175 A1 TOWERS INFRASTRUCTURE d.o.o. Beograd-Novi Beograd ROP-KIK-20631-ISAWHA-3/2023 od 31.10.2023 izgradnja radio bazne stanice na lokaciji „NS2542_02KI_Novi Kozarci“, u Novim Kozarcima, na kat. parceli br. 570 k.o. Novi Kozarci 21.11.2023

21.11.2023

176 Živan Jolić iz Mokrina, ul. Svetog Save br. 119 ROP-KIK-36071-ISAW-1/2023 od 26.10.2023 izgradnja unutrašnje gasne instalacije porodične stambene zgrade u Mokrinu, ul. Svetog Save br. 119, na kat. parc. br. 2196 k.o. Mokrin

22.11.2023

22.11.2023

177 Atila Šebek i Agota Šebek oboje iz Sajana, ul. Velika broj 126 ROP-KIK-36469-ISAW-1/2023 od 30.10.2023 izgradnja unutrašnje gasne instalacije stambenog objekta P+0 u Sajanu ul. Velika br. 126, na kat. parc. br. 631 k.o. Sajan 22.11.2023

22.11.2023

178 Judit Tizocki iz Sajana ul. Velika br. 147, i Eva Boruš iz Minhena, Langbirgener str. 15, Republika Nemačka ROP-KIK-36552-ISAW-1/2023 od 30.10.2023 izgradnja pomoćnog objekta spratnosti P+0, u Sajanu, ulica Velika br. 147, na katastarskoj parceli broj 797 k.o. Sajan 24.11.2023

24.11.2023

179 Radovan Saravolac iz Kikinde ulica Vuka Karadžića broj 22 ROP-KIK-38665-ISAW-1/2023 od 13.11.2023 izgradnja pomoćne zgrade spratnosti P+0 (kategorija „A“, klasifikacioni broj 111011) u Kikindi, ulica Vuka Karadžića br. 22, na katastarskoj parceli broj 21758 k.o. Kikinda 24.11.2023

24.11.2023

180 Lazo Stipanović iz Sajana, ul. Ive Andrića br. 60 ROP-KIK-32984-ISAWHA-2/2023 od 16.11.2023 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije stambenog objekta P+0 u Sajanu, ul. Ive Andrića br. 54, na kat. parc. br. 493 k.o. Sajan

28.11.2023

28.11.2023

181 LJubica Marjanov iz Mokrina ul. Markovih broj 48 ROP-KIK-38350-ISAW-1/2023 od 10.11.2023 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije porodične stambene zgrade, u Mokrinu, ul. Marovih br. 48, na kat. parc. br. 1017 k.o. Mokrin

28.11.2023

28.11.2023

182 Grad Kikinda sa sedištem u Kikindi, Trg srpskih dobrovoljaca broj 12 ROP-KIK-40197-ISAW-1/2023 od 24.11.2023 na rekonstrukciji, dogradnji unutrašnje gasne instalacije administrativne zgrade objekat broj 1, u Banatskom Velikom Selu, na katastarskoj parceli broj 983 k.o. Banatsko Veliko Selo

29.11.2023

29.11.2023

183 Laci Stojkov iz Kikinde, ul. Marka Kraljevića br. 112 ROP-KIK-37673-ISAW-1/2023 od 06.11.2023 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije stambenog objekta u Kikindi, ul. Marka Kraljevića br. 112, na kat. parc. br. 7231 k.o. Kikinda

29.11.2023

29.11.2023

184 „Kipetrol“ d.o.o. Bašaid sa sedištem u Bašaidu, ul. Torđanski put bb ROP-KIK-5041-ISAWHA-5/2023 od 01.11.2023 za izdavanje rešenja o odobrenju za izvođenje radova na izgradnji kompaktno betonske transformatorske stanice KBTS „Kipetrol farma 2“ sa SN kabelom 20 kV, u Bašaidu, potes Parlog, Malo Ilje i Izlaz, na kat. parcelama br. 9320/1, 11092/2 i 9306 sve k.o. Bašaid

06.12.2023

06.12.2023

185 Telekom Srbija AD, Beograd, Takovska br. 2, Beograd i finasijer RC Europe RSB d.o.o. Beograd – Novi Beograd ROP-KIK-34531-ISAW-2/2023 od 05.12.2023 na rekonstrukciji i izmeštanje telekomunikacionih instalacija u zoni izgradnje poslovnog objekta na uglu ulica Mihajla Pupina i Jovana Jovanovića Zmaja u Kikindi, na kat. parcelama br. 10117/1, 21624/1, 21820/1 i 21846 k.o. Kikinda

07.12.2023

07.12.2023

186 Radovan Saravolac iz Kikinde ulica Vuka Karadžića broj 22 ROP-KIK-38665-ISAWHA-2/2023 od 28.11.2023 izgradnja pomoćne zgrade spratnosti P+0 (kategorija „A“, klasifikacioni broj 111011) u Kikindi, ulica Vuka Karadžića br. 22, na katastarskoj parceli broj 21758 k.o. Kikinda

08.12.2023

08.12.2023

187 Lazo i Dragana Stipanović oboje iz Sajana, ul. Ive Andrića br. 60 ROP-KIK-40289-ISAW-1/2023 od 26.11.2023 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije porodične stambene zgrade u Sajanu, ul. Ive Andrića br. 60, na kat. parc. br. 495 k.o. Sajan

11.12.2023

11.12.2023

188 Mirko Brkanlić, Kikinda, Ivana Jakšića broj 102 ROP-KIK-40276-ISAWHA-2/2023 od 06.12.2023 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije stambenog objekta P+1 u Kikindi, ul.Ivana Jakšića broj 102a na kat. parc. br. 7907/17 k.o. Kikinda

12.12.2023

12.12.2023

189 Sredoje Bakić iz Kikinde, ul. Žarka Zrenjanina broj 5B ROP-KIK-39407-ISAW-1/2023 od 19.11.2023 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije stambenog objekta spratnosti P+1 u Kikindi, ul. Žarka Zrenjanina broj 5B, na kat. parc. br. 6685 k.o. Kikinda

15.12.2023

15.12.2023

190 Branislava Martinov, Kikinda, Generala Drapšina 77 i Blaženka Pavlović, Novi Sad, Šafarikova 33 ROP-KIK-40003-ISAW-1/2023 od 23.11.2023 na energetskoj sanaciji porodične stambene zgrade objekat broj 1, u Kikindi ul. Generala Drapšina broj 77, na katastarskoj parceli broj 4675 k.o. Kikinda

19.12.2023

19.12.2023

191 “Subotički” doo Kikinda, Partizanska broj 11 ROP-KIK-42515-ISAWHA-2/2023 od 19.12.2023 na izgradnji objekta za smeštaj poljoprivredne mehanizacije i interne saobraćajnice u Kikindi, potes Grad, na katastarskoj parceli broj 21270 k.o.Kikinda

20.12.2023

20.12.2023

192 Tehnička škola Kikinda iz Kikinde ul. Svetosavska broj 55 ROP-KIK-35729-ISAW-2/2023 od 13.12.2023 na izgradnji hidrantske mreže za gašenje požara za potrebe Tehničke škole u Kikindi, ul. Svetosavska br. 55, na katastarskim parcelama br. 8470/2 i 8472 k.o. Kikinda

21.12.2023

21.12.2023

193 Sredoje Bakić iz Kikinde, ul. Žarka Zrenjanina broj 5B ROP-KIK-39407-ISAWHA-2/2023 od 19.12.2023 za izvođenje radova u postupku objedinjene procedure, na izgradnji unutrašnje gasne instalacije stambenog objekta u Kikindi, ul. Žarka Zrenjanina broj 5B, na kat. parc. br. 6685 k.o. Kikinda

21.12.2023

21.12.2023

194 Nandor Sabo i Ana Sabo oboje iz Kikinde, ul. Stevana Sinđelića broj 117 ROP-KIK-39508-ISAWHA-2/2023 od 18.12.2023 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije stambenog objekta spratnosti P+0 u Kikindi, ul. Jovana Popovića broj 20, na kat. parc. br. 1687 k.o. Kikinda

26.12.2023

26.12.2023

195 „Topola“ d.o.o. Banatska Topola ul. Kikindska br. 25 ROP-KIK-1730-ISAWHA-3/2023 od 24.11.2023 za izdavanje rešenja o odobrenju za izvođenje radova na izgradnji istražno – eksploatacionog bunara B2/22, sa poveznim cevovodom, u Banatskoj Topoli, na katastarskoj parceli br. 2895 k.o. Banatska Topola

26.12.2023

26.12.2023

196 Grad Kikinda iz Kikinde, Trg srpskih dobrovoljaca br. 12 ROP-KIK-20480-ISAW-3/2023 od 25.12.2023 na rekonstrukciji prostora oko Srpske pravoslavne crkve na Trgu srpskih dobrovoljaca u Kikindi, na kat. parc. br. 4596 i delu kat. parc. br. 4597/1 k.o. Kikinda

26.12.2023

26.12.2023

197 "Kipetrol“ d.o.o. Bašaid sa sedištem u Bašaidu u ul. Torđanski put bb ROP-KIK-21070-ISAWAH-5/2023 od 21.12.2023 na izgradnji pomoćnog objekta, spratnosti P+0, u Bašaidu u ul. Vojvođansa broj 58, na katastarskoj parceli broj 747 k.o.Bašaid

27.12.2023

27.12.2023

198 LJiljane Zakić iz Kikinde ul. Albertova br. 67 ROP-KIK-43378-ISAW-1/2023 od 22.12.2023 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije porodične stambene zgrade označene brojem 1, spratnosti P+0, u Kikindi ul. Albertova br. 67, na katastarskoj parceli br. 7098/1 k.o. Kikinda

28.12.2023

28.12.2023

199 Branko Terzin iz Kikinde ulica Nikole Francuskog broj 84 ROP-KIK-34071-ISAWHA-2/2023 od 03.12.2023 na izgradnji zgrade za smeštaj poljoprivrednih mašina i alata (kategorija „A“, klasifikacioni broj 127141) u Kikindi, potes Vodice, na katastarskoj parceli broj 16715 k.o. Kikinda

28.12.2023

28.12.2023

200 Finansijer Grad Kikinda iz Kikinde, Trg srpskih dobrovoljaca br. 12, u ime investitora Javno preduzeće „Putevi Srbije“ iz Beograda, ul. Bulevar kralja Aleksandra br. 282 ROP-KIK-38974-ISAW-2/2023 od 23.12.2023 rekonstrukcija raskrsnice ulice Distričke (državni put IB reda broj 15 na stacionaži 163+321,00) i ulice Semlačke (državni put IIA reda broj 104 na stacionaži 51+793,00), u Kikindi, na katastarskim parcelama br. 21546/1, 21578/1, 18844/12, 21564 i 21547 sve k.o. Kikinda

16.01.2024

16.01.2024

 

 

2022. godina

 

Redni broj

Zaveden pod brojem CEOP u APR

Podnosioc zahteva invenstitor i finansijer

Opis objekta, br. parcele i k.o. kategorija i klasifikacija objekta

Datum izdavanja
Datum objave

 1

 ROP-KIK-46717-ISAW-1/2021 od 30.12.2021

 Tibor i Slađana Kaločanj oboje iz Kikinde, ul. Stevana Sinđelića br. 87

 UGI stamb. obj. P+0 u Kikindi ul. S.Sinđelića br. 87, k.p. 20569/2

 06.01.2022

06.01.2022

2 ROP-KIK-64-ISAW-1/2022 od 04.01.2022 Karolj Mesaroš iz Kikinde, ul. Sutjeska br. 201A, na izgradnji unutrašnje gasne instalacije stambenog objekta P+1 u Kikindi ul. Sutjeska br. 201a, na katastarskoj parceli
br. 7777/2 k.o. Kikinda

10.01.2022

10.01.2022

3 ROP-KIK-148-ISAW-1/2022 od 05.01.2021 Tanja Nikšić iz Kikinde, ul. Cara Dušana br. 165 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije stambenog objekta P+0 u Kikindi ul. Cara Dušana br. 165, na katastarskoj parceli br. 5031 k.o. Kikinda

11.01.2022

11.01.2022

4 ROP-KIK-38573-ISAW-2/2022 od 14.01.2022 Dejana Babić iz Kikinde, ul. Đure Jakšića br. 186A izgradnja priključka na vodovodnu mrežu stambenog objekta Po+P+1 u Kikindi ul. Đure Jakšića br. 186A, na katastarskoj parceli br. 21747/2 k.o. Kikinda

18.01.2022

18.01.2022

5 ROP-KIK-873-ISAW-1/2022 od 15.01.2022 Zoran Brojčić iz Iđoša, ul. Koste Kljajića br. 24 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije stambenog objekta, spratnosti P+0 u Iđošu ul. Koste Kljajića br. 24, na katastarskoj parceli br. 204 k.o. Iđoš

20.01.2022

20.01.2022

6 ROP-KIK-2518-ISAW-1/2022 od 01.02.2022 Osnovna muzička škola "Slobodan Malbaški" Kikinda, ul Svetosavska br. 19 Investiciono održavanje učionica muzičke škole u Kikindi, k.p. 6525 k.o. Kikinda

07.02.2022

07.02.2022

7 ROP-KIK-3249-ISAW-1/2022 od 07.02.2022 Grad Kikinda, ul. Trg srpskih dobrovoljaca br. 12 investiciono održavanje zgrade br. 2 u vrtiću Pčelica u Kikindi ul. Dimitrija Tucovića br. 55 kat.parc. 3690 k.o. Kikinda

09.02.2022

09.02.2022

8 ROP-KIK-3611-ISAW-1/2022 od 09.02.2022 Imre Lazar iz Ruskog Sela, ul. Bratstva i jedinstva br. 243 unutrašnja gasna instalacija stambenog objekta P+0 u Ruskom Selu ul Bratstva i jedinstva br. 243, kat.parc. 2837 k.o. Rusko Selo

10.02.2022

10.02.2022

9 ROP-KIK-4014-ISAW-1/2022 od 14.02.2022 Elektrodistribucija Srbije d.o.o. Beograd, Ogranak Elektrodistribucija Zrenjanin, ul. Pančevačka br. 46 na investicionom održavanju NN mreže u Vincaidu, na kat. parc. br. 3664 k.o. Banatska Topola

18.02.2022

18.02.2022

10 ROP-KIK-3790-ISAW-1/2022 od 10.02.2022 Osnovna škola „Jovan Popović“ iz Kikinde, ul. Kralja Petra Prvog br. 63 na sanaciji zgrade osnovnog obrazovanja - kuhinja i trpezarija sa produženim boravkom, spratnosti P+0, u Kikindi ul. Kralja Petra I br. 61, na kat.parc.br.4528, KO Kikinda

21.02.2022

21.02.2022

11 ROP-KIK-3791-ISAW-1/2022 od 10.02.2022 Osnovna škola „Jovan Popović“ iz Kikinde, ul. Kralja Petra Prvog br. 63 na sanaciji pomoćnog objekta – kabinet za tehničko i informatičko obrazovanje, spratnosti P+0, u Kikindi ul. Kralja Petra I br. 61, na kat.parc.br.4528, KO Kikinda

21.02.2022

21.02.2022

12 ROP-KIK-4205-ISAW-1/2022 od 16.02.2022 Perin Stevan i Stojana oboje iz Bašaida, ul. Jovana Jovanovića Zmaja br. 31 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije stambenog objekta spratnosti P+0 u Bašaid ul. Jovana Jovanovića Zmaja br. 31, na katastarskoj parceli br. 267 k.o. Bašaid

23.02.2022

23.02.2022

13 ROP-KIK-4682-ISAW-1/2022 od 21.02.2022 Predrag Rackov iz Kikinde, ul. Braće Subotički br. 29 na investicionom održavanju dela stana br. 12 u stambenoj zgradi za zajedničko stanovanje u Kikindi, ul. Petefi Šandora br. 6, na kat. parc. br. 10084/7 k.o. Kikinda

24.02.2022

24.02.2022

14 ROP-KIK-41840-ISAW-3/2022 od 23.02.2022 „Dom zdravlja Kikinda“, ul. Kralja Petra Prvog br. 106, iz Kikinde za rekonstrukciju, promenu namene, pretvaranje tavanskog prostora u objekat zdravstvene zaštite i energetska sanacija objekta br. 3, u ul. Kralja Petra I br. 77-79, na kat. parc. br. 2496 k.o. Kikinda

28.02.2022

28.02.2022

15 ROP-KIK-5822-ISAW-1/2022 od 01.03.2022 Dragana Krnić iz Kikinde, ul. Distrička br. 9 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije stambene zgrade za kolektivno stanovanje P+2, stan broj 7, na drugom spratu, u Kikindi u ul. Jovana Jovanovića Zmaja 83a, na kat.parc.br. 8704k.o.Kikinda

07.03.2022

07.03.2022

16 ROP-KIK-7395-ISAW-1/2022 od 14.03.2022 Grad Kikinda iz Kikinde, ul. Trg srpskih dobrovoljaca br. 12 na investicionom održavanju pomoćnog objekta broj 1 - sportski objekat, prostorije FK Crvena Zvezda, kategorija objekta „V“, klasifikacionog broja 126500 na kat. parc.br. 2039 k.o.Rusko Selo.

16.03.2022

16.03.2022

17 ROP-KIK-7500-ISAW-1/2022 od 14.03.2022 Kiš Antal ul. Sterije Popovića br. 170a na rekonstrukciji krova stambene zgrade, označena brojem 1, spratnosti P+1, kategorije „A“, klasifikacionog broja 111011, površine objekta u osnovi 95m2.

16.03.2022

16.03.2022

18 ROP-KIK-4057-ISAWHA-2/2022 od 19.03.2022 Zoran Čavić iz Kikinde, ul. Srbobranska br. 32 unutrašnja gasna instalacija stambenog objekta P+0 u Kikindi, ul. Srbobranska br. 32, u Kikindi, na kat. parc. br. 8137 k.o. Kikinda

23.03.2022

23.03.2022

19 ROP-KIK-2506-ISAW-2/2022 od 25.03.2022 Grad Kikinda, ul. Trg srpskih dobrovoljaca br. 12 izgradnja fekalne kanalizacije u Kikindi, deo ul. Stevana Sinđelića, k.p. 21629/8 k.o. Kikinda

30.03.2022

30.03.2022

20 ROP-KIK-2520-ISAW-2/2022 od 25.03.2022 Grad Kikinda, ul. Trg srpskih dobrovoljaca br. 12 izgradnja priključka fekalne kanalizacije za dečije pozorištance "Lane" u Kikindi, ul. Kralja Petra Prvog br. 42, kat.parc. br. 4646 i 21540 k.o. Kikinda 30.03.2022

30.03.2022

21 ROP-KIK-43303-ISAW-2/2022 od 30.03.2022 Elektrodistribucija Srbije d.o.o. Beograd, Ogranak Elektrodistribucija Zrenjanin, ul. Pančevačka br. 46 Kablovski vodovi 10(20)kV, 04kV i TS "ZONA"
10(20)/0,4kV u Kikindi, na katastarskim
parcelama broj 21721/5 i 21721/11 K.O. Kikinda

31.03.2022

31.03.2022

22 ROP-KIK-6193-ISAW-4/2022 od 04.04.2022 „SAT TRAKT“ d.o.o Bačka Topola, ulica Maršala Tita broj 111 na izgradnji nadzemnih samonosivih KDS vodova za potrebe distributivnih delova elektronske komunikacione mreže na teritoriji opštine Kikinda, u naselju Nakovo, na katastarskim parcelama broj 1513, 1514/1, 1514/2,..1515 i 1526 sve k.o. Nakovo

07.04.2022

07.04.2022

23 ROP-KIK-10387-ISAW-1/2022 od 05.04.2022 Slavica Jolić iz Kikinde ul. Partizanska br. 2E/20 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije stambenog objekta broj 2, spratnosti P+1, u Kikindi u ul. Toze Markovića br. 82, na kat.parc.br. 9812 k.o.Kikinda

11.04.2022

11.04.2022

24 ROP-KIK-10422-ISAW-1/2022 od 05.04.2022 Aleksandar Svirčev iz Iđoša, ul. Jovana Jovanovića Zmaja br. 31 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije stambenog objekta P+0 u Iđošu ul. Jovana Jovanovića Zmaja br. 31, na katastarskoj parceli br. 877 k.o. Iđoš

11.04.2022

11.04.2022

25 ROP-KIK-10938-ISAW-1/2022 od 08.04.2022 Radivoj Lagindžin iz Iđoša, ul. Vuka Karadžića br. 9 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije stambenog objekta P+0 u Kikindi ul. Dimitrije Tucovića br. 65, na katastarskoj parceli br. 3681/1 k.o. Kikinda

14.04.2022

14.04.2022

26 ROP-KIK-10940-ISAW-1/2022 od 09.04.2022 Ištvan i Margit Ludanji oboje iz Kikinde, ul. Marka Kraljevića br. 126 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije stambenog
objekta P+Pot u Kikindi ul. Kraljevića Marka br. 126, na katastarskoj parceli br. 7244 k.o. Kikinda

14.04.2022

14.04.2022

27 ROP-KIK-10964-ISAW-1/2022 od 09.04.2022 Sanja Farkaš iz Kikinde, ul. Sinđelićevo sokače br. 14 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije stambenog objekta P+0 u Kikindi ul. Sinđelićevo sokače br. 14, na katastarskoj parceli br. 20766/7 k.o. Kikinda

15.04.2022

15.04.2022

28 ROP-KIK-10967-ISAW-1/2022 od 09.04.2022 Rozalija Šošić iz Kikinde, ul. Miloša Crnjansog br. 16 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije stambenog objekta P+0 u Kikindi ul. Miloša Crnjanskog br. 16, na katastarskoj parceli br. 3189/1 k.o. Kikinda

15.04.2022

15.04.2022

29 ROP-KIK-10982-ISAW-1/2022 10.04.2022 Bogdan Popov iz Kikinde, ul. NJegoševa br. 160 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije stambenog objekta P+0 u Kikindi ul. NJegoševa br. 160, na katastarskoj parceli br. 20079 k.o. Kikinda

15.04.2022

15.04.2022

30 ROP-KIK-11151-ISAW-1/2022 od 11.04.2022 Jovo i Radmila Rosić oboje iz Kikinde, ul. Kralja Petra Prvog br. 101 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije stambenog objekta P+0 u Kikindi ul. Kralja Petra Prvog br. 101, stan broj 2, na katastarskoj parceli br. 2462/1 k.o. Kikinda

18.04.2022

18.04.2022

31 ROP-KIK-11737-ISAW-1/2022 od 15.04.2022 „Petrol“ D.o.o. Beograd, ul. Omladinskih brigada br. 88-90 rekostrukciji unutrašnje gasne instalacije u okviru bezinske stanice – perionica, objekat označen pod rednim brojem 14, u Kikindi ul. Jovana Jovanovića Zmaja br. 25-27, na katastarskoj parceli br. 8835 k.o. Kikinda

26.04.2022

26.04.2022

32 ROP-KIK-12397-ISAW-1/2022 od 20.04.2022 Imre Bezdan iz Sajana, ul. Petefi Šandora br. 86 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije stambenog objekta, spratnosti P+0, označen brojem 1 i pomoćni objekat označen brojem 3 u Sajanu ul. Adi Endre br. 86, na katastarskoj parceli br. 323 k.o. Sajan

29.04.2022

29.04.2022

33 ROP-KIK-12401-ISAW-1/2022 od 20.04.2022 Vera Trkulja iz Kikinde, ul. Braće Bogaroški br. 216 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije stambenog objekta P+0 u Kikinda u ul. Braće Bogaroški br. 216, na katastarskoj parceli br. 2058 k.o. Kikinda

29.04.2022

29.04.2022

34 ROP-KIK-12631-ISAW-1/2022 od 23.04.2022 Goran Rac iz Mokrina, ul. Dimitrije Tucovića br. 21 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije stambenog objekta P+0 u Mokrinu ul. Dimitrije Tucovića br. 21, na katastarskoj parceli br. 1820 k.o.Mokrin

04.05.2022

04.05.2022

35 ROP-KIK-12643-ISAW-1/2022 od 24.04.2022 Andor Lajoš iz Banatske Topole, ul. Beogradska br. 15 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije stambenog objekta P+0 u Banatskoj Topoli ul. Beogradska br. 15, na katastarskoj parceli br. 388 k.o. Banatska Topola

04.05.2022

04.05.2022

36 ROP-KIK-5047-ISAW-2/2022 od 26.04.2022 „Mokrin“ d.o.o. Mokrin, ulica Žarka Zrenjanina broj 90 za izvođenje radova na izgradnji stubne trafostanice STS 20/0,4kV, 400kVA „Mokrin“, sa podzemnim-nadzemnim
20kV vodom od STS do VN mernog sklopa na novom ČRS, u Mokrinu, na katastarskoj parceli 16609 k.o. Mokrin

04.05.2022

04.05.2022

37 ROP-KIK-13099-ISAW-1/2022 od 28.04.2022 Jelena Jerinkić iz Kikinde, ul. Mihajla Pupina br. 64 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije stambenog objekta P+0 u Kikindi ul. Mihajla Pupina br. 64, na katastarskoj parceli br. 20414/2 k.o. Kikinda

09.05.2022

09.05.2022

38 ROP-KIK-12409-ISAWHA-2/2022 od 30.04.2022 Zoran Sabo iz Mokrina, ul. Nova br. 29 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije stambenog objekta P+0 u Mokrinu, ul. Nova br.29, na kat. parc. br. 3925 k.o. Mokrin

09.05.2022

09.05.2022

39 ROP-KIK-13339-ISAW-1/2022 od 02.05.2022 Miloš Matejin iz Kikinde ul. Jovana Jovanović Zmaja 51 Izgradnja unutrašnje gasne instalacije stambenog objekta P+1 u Kikindi u ul. Jovana Jovanović Zmaja br. 51, na katastarskoj parceli br. 8881 k.o. Kikinda

09.05.2022

09.05.2022

40 ROP-KIK-13340-ISAW-1/2022 od 04.05.2022 Slađan Milenković iz Kikinde, ul. Kumanovska br. 112 Izgradnja unutrašnje gasne instalacije stambenog objekta P+0 u Kikindi u ul. Kumanovska br. 112A, na katastarskoj parceli br. 3344/2 k.o. Kikinda

10.05.2022

10.05.2022

41 ROP-KIK-6642-ISAW-2/2022 od 06.05.2022 Grad Kikinda, ul. Trg srpskih dobrovoljaca br. 12 Izgradnja sekundarne mreže fekalne kanalizacije u Kikindi, u delu ulice Mokrinski drum, deo od ul. Distričke do kraja ulice

11.05.2022

11.05.2022

42 ROP-KIK-13883-ISAW-1/2022 od 08.05.2022 'Tamara Tanackov sa mestom prebivališta u Nemačkoj ul. Jurgensenstrabe 32, 72074 Tubingen na izgradnji unutrašnje gasne instalacije stambenog objekta u Kikindi ul. Generala Drapšina br. 35, na katastarskoj parceli br. 4629 k.o. Kikinda

12.05.2022

12.05.2022

43 ROP-KIK-13384-ISAWHA-2/2022 od 13.05.202 Dalibor Grujić iz Bašaida, ul. Branka Radičevića br. 70 izgradnja unutrašnje gasne instalacije stambeno poslovnog objekta P+0 u Kikindi u ul. Miloša Ostojina br. 50A, na katastarskoj parceli br. 8871/2 k.o. Kikinda

13.05.2022

13.05.2022

44 ROP-KIK-10957-ISAWHA-2/2022 od 12.05.2022 Vera i Jela Predojev, oboje iz Sente, ul. Batinska br. 2/1 izgradnja unutrašnje gasne instalacije stambenog objekta P+0 u Kikindi, ul. Albertova br.193, u Kikindi, na kat. parc. br. 7615 k.o. Kikinda

18.05.2022

18.05.2022

45 ROP-KIK-14690-ISAW-1/2022 od 15.05.2022 Cvetko Popćirić iz Bašaida, ul. Nikole Tesle br. 35 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije stambenog
objekta P+0 u Bašaidu, ul. Nikole Tesle br. 35, na kat. parc. br. 740 k.o. Bašaid

20.05.2022

20.05.2022

46 ROP-KIK-12640-ISAWHA-2/2022 od 16.05.2022 Lazar Tatić iz Mokrina, ul. Svetog Save br. 153 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije za objekat spratnosti P+0 u Mokrinu, ul. Svetog Save br. 153, na kat. parc. br. 584 k.o. Mokrin

23.05.2022

23.05.2022

47 ROP-KIK-14925-ISAW-1/2022 od 17.05.2022 JEDINSTVO“ d.o.o. Kikinda, Bašaidski drum bb na izgradnji ekonomskog - poljoprivrednog objekta za odgoj i tov svinja, spratnosti P+0, u Kikindi ul. Nakovački drum bb, na kat. parc. br. 12411/1 k.o. Kikinda

24.05.2022

24.05.2022

48 ROP-KIK-15495-ISAW-1/2022 od 20.05.2022 Sonja Henc Bihler iz Kikinde, ul. Nemanjina br. 190 promena namene bez izvođenja radova, na pretvaranju poslovnog prostora broj 107 Đ u stambeni prostor-garsonjeru, koji se nalazi u stambenoj zgradi za kolektivno stanovanje, spratnosti P+4+Pk, objekat broj 8, u Kikindi ul. Svetosavska br. 107, ulaz 107 Đ, na kat. parc. br. 10117/1 k.o. Kikinda 26.05.2022

26.05.2022

49 ROP-KIK-15530-ISAW-1/2022 od 21.05.2022 Nenad Mijuc iz Kikinde, ul. Jovana Jovanovića Zmaja br. 173 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije stambenog objekta P+Pot, u Kikindi, ul. Jovana Jovanovića Zmaja br. 173, na kat. parc. br. 10041 k.o. Kikinda

27.05.2022

27.05.2022

50 ROP-KIK-15547-ISAW-1/2022 od 22.05.2022 Vesni Zarin iz Srpskog Itebeja, ul. Svetozara Markovića br. 134 na investicionom održavanju krovnog pokrivača stambene zgrade, spratnosti P+0, označena brojem 1, na katastarskoj parceli broj 7649/2 k.o.Kikinda, ul. Uroša Predića br. 16

27.05.2022

27.05.2022

51 ROP-KIK-11621-ISAWHA-2/2022 od 21.05.2022 Radojka Francuski iz Kikinde, ul. Braće Tatić br. 51 na izgradnji pomoćnog objekta spratnosti P+0 u Kikindi ul. Braće Tatić br. 51, na kat. parc. br. 6576
k.o. Kikinda

27.05.2022

27.05.2022

52 ROP-KIK-15595-ISAW-1/2022 od 23.05.2022 Nada Kolarov iz Novog Sada, ul. Vojvode Šupljikca br. 6/16 na izgradnji ekonomskog objekta, spratnosti P+0, bruto površina 293,00m2, visina objekta u slemenu 6,15m, u Iđošu ul. Nikole Francuskog br. 84, na kat. parc. br. 5273 k.o. Kikinda

30.05.2022

30.05.2022

53 ROP-KIK-16692-ISAW-1/2022 dana 31.05.2022. Ognjen Marić iz Kikinde, ul. Save Kovačevića br. 3, za izvođenje radova na investicionom održavanju porodične stambene zgrade spratnosti P+0, objekat broj 1 u Kikindi, ul. Save Kovačevića br. 3, na kat. parc. br. 7675/48 k.o. Kikinda,

01.06.2022

01.06.2022

54 ROP-KIK-15786-ISAWHA-2/2022 od 02.06.2022 Ilona Sakal iz Kikinde, ul. Hajduk Veljkova br. 74 izgradnja unutrašnje
gasne instalacije stambenog objekta P+0 u Kikindi ul. Hajduk Veljkova br. 74, na
katastarskoj parceli br. 4330 k.o. Kikinda
06.06.2022

06.06.2022

55 ROP-KIK-16976-ISAW-1/2022 od 02.06.2022 Đoka Radu iz Kikinde, ul. Stevana Sremca 181 izgradnja unutrašnje
gasne instalacije stambenog objekta P+1 u Kikindi ul. Stevana Sremca br. 181, na
katastarskoj parceli br. 1920/1 k.o. Kikinda
06.06.2022

06.06.2022

56 ROP-KIK-17257-ISAW-1/2022 od 04.06.2022 Dragan i Ružica Mijandžić, oboje iz Kikinde, ul. Sterije Popovića br. 176 izgradnja unutrašnje gasne instalacije stambenog objekta P+0 u Kikindi ul. Albertova br. 228, na katastarskoj parceli br. 7432 k.o. Kikinda 08.06.2022

08.06.2022

57 ROP-KIK-15547-WA-2/2022 od 09.06.2022 Vesna Zarin iz Srpskog Itebeja, ul. Svetozara Markovića br. 134 investiciono održavanje krovnog pokrivača stambene zgrade, spratnosti P+0 u Kikindi, ul. Uroša Predića br. 16, na kat.parc. br. 7649/2 k.o. Kikinda 10.06.2022

10.06.2022

58 ROP-KIK-13336-ISAWHA-2/2022 od 06.06.2022 Jelena i Nebojša Babić oboje iz Kikinde, ul. Vojvode Putnika br. izgradnja unutrašnje gasne instalacije u Kikindi u ul. Dositejeva br. 75, na katastarskoj parceli br. 4506 k.o. Kikinda

13.06.2022

13.06.2022

59 ROP-KIK-17820-ISAW-1/2022 od 08.06.2022 Radovan i Snežana oboje iz Mokrina ul. Sonje Marinkovića br. 24 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije stambenog objekta P+0 u Mokrinu ul. Sonje Marinkovića br. 24, na katastarskoj parceli br. 230 k.o.Mokrin

15.06.2022

15.06.2022

60 ROP-KIK-17986-ISAW-1/2022 od 09.06.2022 Katica Sili oboje iz Bašaida ul. Branka Radičevića br. 9 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije stambenog objekta P+0, u Bašaidu ul. Branka Radičevića br. 9, na katastarskoj parceli br. 100 k.o. Bašaid

24.06.2022

24.06.2022

61 ROP-KIK-17820-ISAW-1/2022 od 08.06.2022 Nedeljko Vujanić, iz Kikinde, ul. Jaše Tomića br. 30 za rekonstrukciju i pretvaranje dela porodične stambene zgrade u poslovni prostor - stomatološka ordinacija, spratnosti P+1, u Kikindi, ulica Jaše Tomića br. 30, na kat. parceli br. 2620 k.o. Kikinda

24.06.2022

24.06.2022

62 ROP-KIK-13738-ISAW-2/2022 od 14.06.2022 Grad Kikinda iz Kikinde, ul. Trg srpskih dobrovoljaca br. 12 na izgradnji novog kolektora DN400 u ulici Vuka Karadžića i Đoke Radaka, od ulice Braće Tatić do Nemanjine ulice u Kikindi, na kat. parcelama br. 21621, 6523, 21539, 6522, 21639 i 6449 k.o. Kikinda

24.06.2022

24.06.2022

63 ROP-KIK-8331-ISAW-2/2022 od 14.06.2022 “Zoppas industries Serb” doo Kikinda, ul. Zrenjaninski put br. na rekonstrukciji elektroenergetskih instalacija industrijskog objekta broj 6 “Zoppas industries Serb” doo, na kat.parc. br. 21714 i 10735/10 k.o. Kikinda

24.06.2022

24.06.2022

64 ROP-KIK-18431-ISAW-1/2022 od 14.06.2022 „AGROITALY” D.O.O., Mali Iđoš, ul. Salaš, br. 16 na izgradnji ekonomskog objekta za smeštaj poljoprivrednih alata u Banatskoj Topoli, ul. Veliki rit bb, na kat.parc.br. 2171. K.o.Banatska Topola

24.06.2022

24.06.2022

65 ROP-KIK-6190-ISAW-5/2022 od 23.06.2022 „SAT TRAKT“ d.o.o Bačka Topola, ulica Maršala Tita broj 111 na izgradnji samonosivog optičkog kabla za potrebe distributivnih delova elektronske komunikacione mreže u naselju Banatsko Veliko Selo, na kat. parcelama br. 1841, 1837, 1840,...1137, 1852, 804 i 803 sve k.o. Banatsko Veliko Selo

29.06.2022

29.06.2022

66 ROP-KIK-19487-ISAW-1/2022 od 26.06.2022 Janoš Kala iz Kikinde, ul. Ivana Jakšića br. 62 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije stambenog objekta P+0, u Kikindi, ul. Ivana Jakšića br. 62, na kat. parc. br. 7903/2 i 7904/2 k.o. Kikinda

29.06.2022

29.06.2022

67 ROP-KIK-19347-ISAW-1/2022 od 24.06.2022 Idi Savin iz Kikinde, ul. Veljka Petrovića br. 2, na izgradnji unutrašnje gasne instalacije stambenog objekta spratnosti P+0 u Kikindi ul. Veljka Petrovića br. 2, na katastarskoj parceli br. 3478/1 k.o. Kikinda

29.06.2022

29.06.2022

68 ROP-KIK-19305-ISAW-1/2022 od 24.06.2022 Goran Đurica iz Nakova, ul. Sime Bajića br. 5 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije stambenog objekta P+0, u Nakovu, ul. Glavna br. 2a, na kat. parc. br. 2690/6 k.o. Nakovo

01.07.2022

01.07.2022

69 ROP-KIK-19312-ISAW-1/2022 od 24.06.2022 Mita Kostić iz Mokrina, ul. Ige Dobrosavljeva br. 18 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije stambenog objekta P+0, u Mokrinu, ul. Ige Dobrosavljeva br. 18, na kat. parc. br. 3392 k.o. Mokrin

01.07.2022

01.07.2022

70 ROP-KIK-19342-ISAW-1/2022 od 24.06.2022 Dragana Babuškov iz Kikinde, ul. NJegoševa br. 198 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije stambenog objekta P+0, u Kikindi, ul. Kumanovska br. 145, na kat. parc. br. 7313 k.o. Kikinda

01.07.2022

01.07.2022

71 ROP-KIK-19425-ISAW-1/2022 od 24.06.2022 Saša Sekulić iz Kikinde, ul. Dimitrija Tucovića br. 104 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije stambenog objekta spratnosti P+0 u Kikindi ul. Dimitrija Tucovića br. 104, na katastarskoj parceli br. 2952 k.o. Kikinda

01.07.2022

01.07.2022

72 ROP-KIK-19431-ISAW-1/2022 od 24.06.2022 Mladen Gašić i Melita Gašić oboje iz Kikinde, ul. Mihajla Pupina br. 13A na izgradnji unutrašnje gasne instalacije pomoćnih objekata broj 6 i 7, spratnosti P+0, u Kikindi ul. Miloša Velikog br. 12, na katastarskoj parceli br. 6230 k.o. Kikinda,

01.07.2022

01.07.2022

73 ROP-KIK-19517-ISAW-1/2022 od 27.06.2022 Zrenjaninska biskupija, Trg Slobode br. 8, Zrenjanin na uklanjanju prepreka za osobe sa invaliditetom – ugradnja lifta između objekta broj 2 i 3, u Kikindi, u ul. Generala Drapšina broj 125, na kat.parc.br.21804 k.o.Kikinda

04.07.2022

04.07.2022

74 ROP-KIK-19586-ISAW-1/2022 od 27.06.2022 Marinković Saše i Radovana oboje iz Kikinde, ul. Save Lipovanova br. na izgradnji unutrašnje gasne instalacije stambenog objekta, spratnosti P+0, u Kikindi ul. Save Lipovanova br. 1, na katastarskoj parceli br. 3249/1 k.o. Kikinda

04.07.2022

04.07.2022

75 ROP-KIK-20093-ISAW-1/2022 od 30.06.2022 Grad Kikinda iz Kikinde, ul. Trg srpskih dobrovoljaca br. 12 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije zgrade društvenih organizacija i udruženja građana-fudbalski stadion, spratnosti P+0, u Bašaidu ul. Aleksandra Saše
Grujića br. 1, na katastarskoj parceli br. 1018 k.o. Bašaid

05.07.2022

05.07.2022

76 ROP-KIK-19703-ISAW-1/2022 od 28.06.2022 Milan Bogaroški i Smilja Stojadinov oboje iz Kikinde, ul. Distrička br. 8 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije stambenog objekta, spratnosti P+0, u Kikindi ul. NJegoševa br. 124, na katastarskoj parceli br. 20150 k.o. Kikinda

05.07.2022

05.07.2022

77 ROP-KIK-20093-ISAW-1/2022 od 30.06.2022 Grad Kikinda iz Kikinde, ul. Trg srpskih dobrovoljaca br. 12 izgradnja unutrašnje gasne instalacije zgrade društvenih organizacija i udruženja građana-fudbalski stadion, spratnosti P+0, u Bašaidu ul. Aleksandra Saše Grujića br. 1, na katastarskoj parceli br. 1018 k.o. Bašaid

05.07.2022

05.07.2022

78 ROP-KIK-20314-ISAW-1/2022 od 03.07.2022 Zoran i Milena Petković, oboje iz Kikinde, ul. Kumanovska br. 184 izgradnja unutrašnje gasne instalacije stambenih i pomoćnog objekta spratnosti P+0, u Kikindi, ul. Kumanovska br. 184 i 184B, na kat. parc. br. 7289/1 k.o. Kikinda

07.07.2022

07.07.2022

79 ROP-KIK-20805-ISAW-1/2022 od 07.07.2022 Veronika Tot iz Kikinde, ul. Save Lipovanova br. 9 izgradnja unutrašnje gasne instalacije stambenog objekta P+0 u Kikindi, ul. Save Lipovanov br. 9 u Kikindi, kat.parc. br. 3233 k.o. Kikinda

12.07.2022

12.07.2022

80 ROP-KIK-19837-ISAWHA-2/2022 od 07.07.2022 Branka Radojčić iz Kikinde, ul. Nikole Francuskog
br. 145A
izgradnja unutrašnje gasne instalacije stambenog objekta P+0 u Kikindi ul. Nikole Francuskog br. 145A, na katastarskoj parceli br. 8113 k.o. Kikinda

12.07.2022

12.07.2022

81 ROP-KIK-6187-ISAW-5/2022 od 07.07.2022 „SAT TRAKT“ d.o.o Bačka Topola, ulica Maršala Tita broj 111 izgradnja samonosivog optičkog kabla za potrebe distributivnih delova elektronske komunikacione mreže u naselju Novi Kozarci, na kat. parcelama br. 2156/1, 2157/2, 1177,..1161, 1162, 1160, 1158, 1157, 1150, 1149, 1152, 1154, 1147, 1148
i 1144 sve k.o. Novi Kozarci
13.07.2022

13.07.2022

82 ROP-KIK-21133-ISAW-1/2022 od 11.07.2022 Dragoljub Vukojević iz Ruskog Sela, ul. Petefi Šandora br. 70 izgradnja unutrašnje gasne instalacije stambenog objekta spratnosti P+0 u
Ruskom Selu, ul. Petefi Šandora br. 70, na katastarskoj parceli br. 2292 k.o. Rusko Selo
13.07.2022

13.07.2022

83 ROP-KIK-21134-ISAW-1/2022 od 11.07.2022 Borislav Martinov iz Kikinde, ul. Braće Sredojev br. 19 izgradnja unutrašnje gasne instalacije stambenog objekta spratnosti Pod+Pr+1 u Kikindi ul. Braće Sredojev br. 19, na katastarskoj parceli br. 5777 k.o. Kikinda 14.07.2022

14.07.2022

84 ROP-KIK-21578-ISAW-1/2022 od 14.07.2022 Nemet Margit ul. Feješ Klare br. 53 i Barna Eržebet ul. Feješ Klare br. 49 obe iz Kikinde na izgradnji unutrašnje gasne instalacije stambenog objekta spratnosti P+0 u Kikindi ul. Feješ Klare br. 51, na katastarskoj parceli br. 640/2 k.o. Kikinda

18.07.2022

18.07.2022

85 ROP-KIK-21674-ISAW-1/2022 od 14.07.2022 Grad Kikinda iz Kikinde, ul. Trg srpskih dobrovoljaca br. 13 na investicionom održavanju oštećenog dela objekta broj 1, u Banatskoj Topoli, ul. Petefi Šandora bb, na kat. parc. br.
186 k.o. Banatska Topola

19.07.2022

19.07.2022

86 ROP-KIK-19836-ISAWHA-2/2022 od 16.07.2022 Matija Smetana iz Kikinde, ul. Albertova br. 186 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije stambenog objekta P+0 u Kikindi ul. Albertova br. 186, na katastarskoj parceli br. 7351/1 k.o. Kikinda

19.07.2022

19.07.2022

87 ROP-KIK-21466-ISAW-1/2022 od 13.07.2022 Dušanu Brstina iz Rusko Sela, ul. Ive Lole Ribara br. 21 izgradnja unutrašnje gasne instalacije stambenog objekta P+0, u Ruskom Selu ul. Ive Lole Ribara br. 19, na kat. parc. br. 867 k.o. Rusko Selo

19.07.2022

19.07.2022

88 ROP-KIK-21468-ISAW-1/2022 od 13.07.2022 Stojan Santrač iz Kikinde, ul. Danila Kosića br. 43 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije stambenog objekta P+0, u Kikindi ul. Danila Kosića br. 43, na kat. parc. br. 20721/8 k.o. Kikinda

19.07.2022

19.07.2022

89 ROP-KIK-22674-ISAW-1/2022 od 22.07.2022 Karačonji Zoltanu iz Kikinde ul. Feješ Klare br. 60 i Eleonori Žđik iz Kikinde ul. Đure Daničića br. 79 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije stambenog objekta P+0, u Kikindi ul. Feješ Klare br. 60, na kat. parc. br. 610 k.o. Kikinda

28.07.2022

28.07.2022

90 ROP-KIK-5345-ISAW-2/2022 od 21.07.2022 Elektrodistribucija Srbije d.o.o. Beograd, Ogranak Elektrodistribucija Zrenjanin, ul. Pančevačka br. 46 na izgradnji podzemno-nadzemnog 20kV voda od postojeće „STS-14 Mokrin“, do VN mernog sklopa na novom ČRS u Mokrinu, na katastarskim parcelama broj 3990/1, 22553, 22484/2, 22552, 22661, 22465, 22585 i 16609 sve K.O. Mokrin

28.07.2022

28.07.2022

91 ROP-KIK-21865-ISAWHA-2/2022 od 17.07.2022 Kekenj Ištvan iz Kikinde, ul. Kraljevića Marka br. 19 izgradnja unutrašnje gasne instalacije stambenog objekta P+1
u Kikindi ul. Kraljevića Marka br. 19, na katastarskoj parceli br. 2995 k.o. Kikinda

28.07.2022

28.07.2022

92 ROP-KIK-22717-ISAW-1/2022 od 25.07.2022 Mari Milosav iz Kikinde, ul. Braće Sredojev br. 16 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije stambenog objekta spratnosti P+0 u Kikindi ul. Braće Sredojev br. 16, na katastarskoj parceli br. 9276 k.o. Kikinda

01.08.2022

01.08.2022

93 ROP-KIK-22876-ISAW-1/2022 od 26.07.2022 Grada Kikinda iz Kikinde, ul. Trg srpskih dobrovoljaca br. 12 na investicionom održavanju – rehabilitaciji kolovozne konstrukcije nekategorisanih puteva opštine Kikinda, u
Kikindi, na kat. parc. br. 21559, 21668 i 21667 k.o. Kikinda

01.08.2022

01.08.2022

94 ROP-KIK-22900-ISAW-1/2022 od 26.07.2022 Grada Kikinda iz Kikinde, ul. Trg srpskih dobrovoljaca br. 12 na investicionom održavanju – rehabilitaciji kolovozne konstrukcije nekategorisanih puteva opštine Kikinda, u Sajanu, na kat. parc. br. 3790 i 3782 k.o. Sajan

01.08.2022

01.08.2022

95 ROP-KIK-23004-ISAW-1/2022 od 28.07.2022 Mile i Slobodanka Pančević oboje iz Kikinde ul. Toze Markovića br. 147 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije stambenog objekta P+0, u Kikindi, ul. Toze Markovića br. 147, na kat. parc. br. 20472 k.o. Kikinda

02.08.2022

02.08.2022

96 ROP-KIK-22698-ISAWHA-2/2022 od 02.08.2022 Stevo Dimitrić iz Banatskog Velikog Sela, ul. Desanke Maksimović br. 80, dogradnja pomoćne zgrade broj 1 spratnosti
P+0, u Banatskom Velikom Selu, ulica Desanke Maksimović br. 80, na kat. parceli br. 365
i 364 k.o. Banatsko Veliko Selo

05.08.2022

05.08.2022

97 ROP-KIK-15166-ISAW-2/2022 od 04.08.2022 „NIS“ a.d. Novi Sad, Blok istraživanje i proizvodnja, ul Narodnog fronta br. 12 izgradnja priključnog 20kV kablovskog voda i stubne transformatorske stanice „STS-10“ KP snage 400kVA, 10/0,4kV, u Kikindi, potes Crvenka, na katastarskim parcelama br. 14877/2, 14878/1, 14878/2, 14879 i 14880 k.o. Kikinda

10.08.2022

10.08.2022

98 ROP-KIK-24531-ISAW-1/2022 od 09.08.2022 Danice Popov iz Kikinde, ul. Đure Jakšića br. 161 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije stambenog
objekta P+0, u Kikindi, ul. Đure Jakšića br. 161, na kat. parc. br. 2257 k.o. Kikinda

11.08.2022

11.08.2022

99 ROP-KIK-22773-ISAWHA-2/2022 od 09.08.2022 Emila Kočiš iz Novog Sada ul. Zelengorska br. 4 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije porodične stambene zgrade spratnosti P+0 u Ruskom Selu, ul. Petefi Šandora br. 92, na kat. parc. br. 2368 k.o. Rusko Selo

15.08.2022

15.08.2022

100 ROP-KIK-22433-ISAWHA-2/2022 od 10.08.2022 Olivera Sivčev iz Kikinde, ul. Braće Subotički broj 1 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije u Kikindi u ul. Braće Subotički broj 1, na katastarskoj parceli br. 20412/1 k.o. Kikinda

16.08.2022

16.08.2022

101 ROP-KIK-23459-ISAWHA-2/2022 od 11.08.2022 Svetlana Munćan iz Kikinde ul. Branka Radičevića br. 31/A izgradnja unutrašnje gasne instalacije stambenog
objekta spratnosti P+0 u Kikindi, ul. Branka Radičevića br. 31/A, na kat. parc. br. 4035/3
k.o. Kikinda
18.08.2022

18.08.2022

102 ROP-KIK-24976-ISAW-1/2022 od 13.08.2022 LJubica Košut iz Banatskog Velikog Sela, ul. Branka Ćopića br. 35 izgradnja unutrašnje gasne instalacije porodične stambene zgrade spratnosti P+0, u Banatskom Velikom Selu, ul. Branka Ćopića br. 35, na kat. parc. br. 623/1 k.o. Banatsko Veliko Selo 18.08.2022

18.08.2022

103 ROP-KIK-5006-ISAWHA-3/2022 od 18.08.2022 Grad Kikinda iz Kikinde, ul. Trg srpskih dobrovoljaca
br. 12, i finansijeru „Basaid Wind“ d.o.o. Beograd-Stari grad, ul. Svetogorska br. 4
rekonstrukcija postojećih atarskih puteva za potrebe kompleksa vetroparka „Bašaid“, u Bašaidu, na katstarskim parcelama broj 11120, 11122, 11125, 11126, 11127, 11129, 11130, 11141, 11086, 11087 i 8632/13 sve k.o. Bašaid

24.08.2022

24.08.2022

104 ROP-KIK-17065-ISAW-2/2022 od 22.08.2022 "NIS“ a.d. Novi Sad, ul Narodnog fronta br. 12 na izgradnji priključnog 20kV kablovskog voda i stubne transformatorske stanice „STS-3 MK“ snage 400(400)kVA, 10(20)/0,4kV, u Mokrinu, potes Vodoplav livade, Lalina umka i Senteš, na katastarskim parcelama r. 21396/1, 21396/3, ...20800 i 20801 sve k.o. Mokrin

25.08.2022

25.08.2022

 105  ROP-KIK-24663-ISAWHA-2/2022 od 23.08.2022  Darko Šurlan, ul. Slavka Rodića br.21, Novi Kozarci  Promena namene bez izvođenja građevinskih radova u objekat destilerije, ul. Zdravka Čelara br.17, Novi Kozarci kat. parcela br. 2319 KO Novi Kozarci

 25.08.2022

25.08.2022

106 ROP-KIK-26458-ISAW-1/2022 od 25.08.2022 Mariji Hučka iz Kikinde, ul. Semlačka br. 5 za izvođenje radova na investicionom održavanju krova pomoćnog objekta označenog brojem 9, u Kikindi, ul. Vojvode Putnika br. 48, na kat. parc. br. 4473 k.o. Kikinda

29.08.2022

29.08.202

107 ROP-KIK-27056-ISAW-1/2022 od 31.08.2022 Dragan Borovnica iz Kikinde, ul. Vojvode Mišića br. 45 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije stambenog
objekta P+Pk u Kikindi, u Kikindi, ul. Vojvode Mišića br. 45, na kat. parc. br. 6468 k.o.
Kikinda

02.09.2022

02.09.2022

108 ROP-KIK-26897-ISAW-1/2022 od 30.08.2022 LJupka Beloš Golić, Novi Sad, Kraljevića Marka 10/1/103 i Nikola Beloš, Mokrin, Vase Stajića br. 86 na investicionom održavanju krova stambenog objekta označenog brojem 1, u Kikindi, ul. Gavrila Principa br. 39, na kat. parc. br. 6886 k.o. Kikinda

05.09.2022

05.09.2022

109 ROP-KIK-26980-ISAW-1/2022 od 31.08.2022 Proizvodno trgovinsko preduzeće „BLIKPRODUKT“ doo Kikinda sa sedištem u Kikindi, ul. Miloša Velikog 78 na izgradnji unutrašnje gasne na objektima 3, 20 i 21 na kat. parc.br. 9530 k.o.Kikinda, u Kikindi u ul. Miloša Velikog br. 78,

07.09.2022

07.09.2022

110 ROP-KIK-27143-ISAW-1/2022 od 01.09.2022 Branislav Popov iz Kikinde, ul. Braće Arsenov br. 10 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije stambenog objekta spratnosti P+0 u Kikindi ul. Braće Arsenov br. 12, na katastarskoj parceli br. 1949 k.o. Kikinda

08.09.2022

08.09.2022

111 ROP-KIK-27144-ISAW-1/2022 od 01.09.2022 Slobodan Perić iz Bašaida, ul. Đure Jakšića br. 34 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije stambenog objekta spratnosti Pod+Pr+1 u Kikindi ul. Braće Sredojev br. 19, na katastarskoj parceli br. 5777 k.o. Kikinda

08.09.2022

08.09.2022

112 ROP-KIK-27398-ISAW-1/2022 od 03.09.2022 Vladislav Komluški iz Kikinde, ul. Dositejeva br. 51 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije stambenog objekta P+0, u Kikindi, ul. Kralja Petra I br. 85, na kat. parc. br. 2489 k.o. Kikinda,

08.09.2022

08.09.2022

113 ROP-KIK-27467-ISAW-1/2022 od 04.09.2022 Milanu Čolak iz Kikinde, ul. Laze Kostića br. 59 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije stambenog objekta spratnosti P+0 u Kikindi ul. Laze Kostića br. 59, na katastarskoj parceli br. 2996 k.o. Kikinda

09.09.2022

09.09.2022

114 ROP-KIK-27629-ISAW-1/2022 od 05.09.2022 Ranka Stojanović iz Kikinde, ul. Dušana Vasiljeva br. 30 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije stambenog objekta u Kikindi, ul. Dušana Vasiljeva br. 30, na kat. parc. br. 5592/2 i 5593 k.o. Kikinda,

09.09.2022

09.09.2022

115 ROP-KIK-26669-ISAWHA-2/2022 od 05.09.2022 Borislav Baroš iz Kikinde ul. Sterije Popovića br. 170 za izvođenje radova u postupku objedinjene procedure, na izgradnji unutrašnje gasne instalacije porodične
stambene zgrade spratnosti Po+P+1 u Kikindi, ul. Sterije Popovića br. 162B, na kat.parc. br. 9530 k.o. Kikinda

12.09.2022

12.09.2022

116 ROP-KIK-26974-ISAWHA-2/2022 od 07.09.2022 Borivoj Kulauzov iz Mokrina, ul. Đure Jakšića br. 53 izgradnja unutrašnje gasne instalacije stambenog objekta spratnosti P+0 u Mokrinu ul. Đure Jakšića br. 53, na katastarskoj parceli br. 3767 k.o. Mokrin 12.09.2022

12.09.2022

117 ROP-KIK-21467-ISAWHA-3/2022 od 09.09.2022 „Agroitaly“ doo Mali Iđoš, ul. Salaš br 16 izgradnji niskonaponskog kablovskog voda za priključenje objekta za smeštaj poljoprivrednih alata u Banatskoj Topoli, ul. Veliki rit bb, na katastarskoj parceli br. 2168, 3659 i 2171 k.o. Banatska Topola,

 13.09.2022

13.09.2022

118 ROP-KIK-24285-ISAWHA-2/2022 od 09.09.2022 Vesne Rajić iz Kikinde, ul. Stevana Sinđelića br. 27, na izgradnji unutrašnje gasne instalacije porodične stambene zgrade spratnosti P+0 u Kikindi u ul. Stevana Sinđelića br. 27/A, na katastarskoj parceli br. 9554/1 k.o. Kikinda

14.09.2022.

14.09.2022.

119 ROP-KIK-27352-ISAWHA-2/2022 od 10.09.2022 Steva Bakić iz Bašaida, ul. Jovana Popovića br. 43 izgradnja objekta za smeštaj poljoprivredne mehanizacije spratnosti P+0, u Bašaidu, ul. Jovana Popovića br. 36, na kat. parceli br. 6392 i 6393 k.o. Bašaid

14.09.2022

14.09.2022

120 ROP-KIK-28276-ISAW-1/2022 od 11.09.2022 Ivan Vrbački iz Bašaida, ul. Svetozara Miletića br. 91 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije stambenog objekta P+0 u Bašaidu ul. Svetozara Miletića br. 91A, na katastarskoj parceli br. 1199 k.o. Bašaid

15.09.2022

15.09.2022

121 ROP-KIK-18117-ISAWHA-3/2022 od 11.09.2022 Nataša Vukelić iz Kikinde, ul. Hajduk Veljkova br. 42/29 za rekonstrukciju i pretvaranje garaže broj 4 u stambeni prostor – garsonjeru, u prizemlju stambene zgrade za kolektivno stanovanje P+4+Pot – objekat br. 2, u Kikindi, u ul. Hajduk Veljkova br. 44, na kat. parceli br. 4380/1 k.o. Kikinda

15.09.2022

15.09.2022

122 ROP-KIK-27971-ISAWHA-2/2022 od 14.09.2022 Mihaila i Biserke Pajić oboje iz Iđoša ul. Koste Kljajića br. 18 izvođenje radova u postupku objedinjene procedure, na izgradnji unutrašnje gasne instalacije porodične stambene zgrade spratnosti Po+P u Iđošu, ul. Đure Jakšića br. 74,
na kat. parc. br. 208 k.o. Iđoš

21.09.2022

21.09.2022

usaglašen 123 ROP-KIK-26604-ISAWHA-2/2022 od 16.09.2022 Ivica Palinkaš iz Kikinde ul. Pere Segedinca br. 21 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije stambenog objekta spratnosti P+0 u Kikindi, ul. Pere Segedinca br. 21, na
kat. parc. br. 5431/2 k.o. Kikinda

21.09.2022

21.09.2022

124 ROP-KIK-29105-ISAW-1/2022 od 18.09.2022 Jasmina Gavrilov iz Kikinde, ul. Marka Kraljevića br. 68 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije stambenog objekta P+0 u Kikindi ul. Laze Kostića br. 56, na katastarskoj parceli br. 3633 k.o. Kikinda

22.09.2022

22.09.2022

125 ROP-KIK-28987-ISAW-1/2022 od 16.09.2022 „NIS“ a.d. Novi Sad, Blok istraživanje i proizvodnja, ul Narodnog fronta br. 12 za izdavanje rešenja kojim se odobrava izvođenje radova na energetskoj sanaciji, adaptaciji i rekonstrukciji instalacija objekta broj 3 – servis za pranje i podmazivanje vozila, u okviru Tubing centra u Kikindi, na katastarskoj parceli br. 21245/1 k.o. Kikinda

23.09.2022

23.09.2022

126 ROP-KIK-28273-ISAWHA-2/2022 od 19.09.2022 Mariška Trnić iz Iđoša, ul. Toze Markovića broj 19, za izgradnju unutrašnje gasne instalacije porodične stambene zgrade spratnosti P+0 u Mokrinu, ul. Toze Markovica br. 19, na kat. parc. br. 3722 k.o. Mokrin

26.09.2022

26.09.2022

127 ROP-KIK-19902-ISAW-2/2022 od 20.09.2022 Gradu Kikinda iz Kikinde, ul. Trg srpskih dobrovoljaca br. 12 na rekonstrukciji dela ulice Vuka Karadžića od ulice Braće Tatić do ulice Svetosavske i ulice Đoke Radaka od ulice Svetosavske do ulice Nemanjine u Kikindi, na nat. parcelamabr. 6522 i 6523 i delovima kat. parcela br. 6449, 21639, 21539, 6611 i 21621 k.o. Kikinda

26.09.2022

26.09.2022

128 ROP-KIK-28481-ISAWHA-2/2022 od 20.09.2022 Marije Saravolac iz Bašaida, ul. Branka Radičevića
br. 38
na izgradnji unutrašnje gasne instalacije stambenog objekta, dvosoban stan spratnosti P+0 u Bašaidu ul. Branka Radičevića br. 40, na katastarskoj parceli br. 471 k.o. Bašaid

26.09.2022

26.09.2022

129 ROP-KIK-29928-ISAW-1/2022 od 23.09.2022 Radoslav i Koštana Radošević oboje iz Bašaida, ul. 4. Oktobra br. 108, na izgradnji unutrašnje gasne instalacije porodične stambene zgrade spratnosti P+0, u Bašaidu ul. 4. Oktobra br. 108,
na kat. parc. br. 1292 k.o. Bašaid

27.09.2022

27.09.2022

130 ROP-KIK-30171-ISAW-1/2022 od 26.09.2022 Milanka Radojčić iz Kikinde ul. Cara Dušana br. 176 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije stambenog objekta
spratnosti P+Pk u Kikindi, ul. Cara Dušana br. 176, na kat. parc. br. 1969/2 k.o. Kikinda

28.09.2022

28.09.2022

131 ROP-KIK-30589-ISAW-1/2022 od 28.09.2022 Andraš Čeke iz Kikinde, ul. Jaše Tomića br. 35 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije stambenog objekta spratnosti P+0 u Kikindi ul. Jaše Tomića br. 35, na
katastarskoj parceli br. 2695 k.o. Kikinda

04.10.2022

04.10.2022

 134  ROP-KIK-22132-ISAW-3/2022 od 28.09.2022  Osnovna škola „Jovan Popović“ iz Kikinde, ul. Kralja Petra Prvog br. 63  na izgradnji stabilnog sistema za automatsko otkrivanje i dojavu požara, za objekat broj 1 – zgradu osnovnog obrazovanja i objekat br. 2 – zgradu za sport i fizičku kulturu, u Kikindi, ul. Kralja Petra I br. 63, Kikinda, na kat. parc. br. 4518 KO Kikinda

04.10.2022

04.10.2022

133 ROP-KIK-30204-ISAWHA-2/2022 od 30.09.2022 Draginja Veličkov iz Kikinde, ul. Suvačarska br. 14, na investicionom održavanju stambenog objekta u Kikindi ul. Suvačarska br. 14, na katastarskoj parceli br.
3707/1 k.o. Kikinda

04.10.2022

04.10.2022

134 ROP-KIK-30279-ISAW-1/2022 od 28.09.2022 Robert Klačak i Darinke Hristić Klačak oboje iz Kikinde, ul. Petefi Šandora br. 6/9 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije porodične stambene zgrade spratnosti P+0, u Kikindi ul. Uglješe Terzina br. 60, na kat. parc. br. 8492 k.o. Kikinda

04.10.2022

04.10.2022

135 ROP-KIK-28831-ISAWHA-2/2022 od 30.09.2022 Zorica Radovanović iz Kikinde, ul. Đure Jakšića br. 149, na izgradnji unutrašnje gasne instalacije porodične stambene zgrade spratnosti P+0 u Kikindi ul. Đure Jakšića br. 149, na katastarskoj parceli br. 2243 k.o. Kikinda

05.10.2022

05.10.2022

136 ROP-KIK-31185-ISAW-1/2022 od 03.10.2022 Jasmina Marković iz Kikinde, ul. Miloša Ostojina br. 210 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije stambenog objekta P+1, u Kikindi, ul. Miloša Ostojina br. 210, na kat. parc. br. 10963 k.o.
Kikinda

06.10.2022

06.10.2022

137 ROP-KIK-31927-ISAW-1/2022 od 09.10.2022 Sava Bajšanski iz Mokrina, ul. Markovih br. 16 izgradnja unutrašnje gasne instalacije
stambenog objekta P+0 u Mokrinu ul. Markovih br. 16, kat.parc. 1091 k.o. Mokrin
12.10.2022

12.10.2022

138 ROP-KIK-11620-ISAW-4/2022 od 07.10.2022 “Maksvil” Preduzeće za trgovinu i usluge doo Kikinda, ul. Stevana Sremca
br. 90
rekonstrukcija postojeće vodovodne mreže i izradi hidrantske mreže – izrada priključka stambeno-poslovne zgrade br. 2 spratnosti P+1+Pk, na komunalnu infrastrukturu-priključak na lokalni vodovod u Kikindi, ul. Trg srpskih dobrovoljaca br. 20, na kat. parceli br. 6258 k.o. Kikinda

13.10.2022

13.10.2022

139 ROP-KIK-19180-ISAW-2/2022 od 10.10.2022 NIS“ a.d. Novi Sad, ul Narodnog fronta br. 12 ČRS, priključni kablovski vod i STS-9 KP 400(400)kVA, 10(20)/0,4kV u Banatskoj Topoli, potes Veliki rit, k.p. 1926,3679, 3608, 3678 i 1760/1 k.o. Banatska Topola

14.10.2022

14.10.2022

140

ROP-KIK-32803-ISAW-1/2022 od 15.10.2022 Milan Jović iz Mokrina, ul. Milana Knežava br. 28 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije stambenog objekta P+0 u Mokrin ul. Milana Kneževa br. 28, na katastarskoj parceli br. 3633 k.o. Kikinda

21.10.2022

21.10.2022

141 ROP-KIK-32859-ISAW-1/2022 od 16.10.2022 Paulina Terzić iz Mokrina, ul. Vuka Karadžića br. 58 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije stambenog objekta P+0 u Mokrin ul. Rade Trnića br. 58, na katastarskoj parceli br. 2021 k.o. Mokrin

21.10.2022

21.10.2022

142 ROP-KIK-30174-ISAWHA-2/2022 od 20.10.2022 LJiljana Krišan iz Kikinde ul. Vojvode Putnika br. 23/1/2 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije stambenog objekta spratnosti P+0 u Kikindi, ul. Cara Dušana br. 180, na kat. parc. br.1972 k.o. Kikinda,

24.10.2022

24.10.2022

143 ROP-KIK-33558-ISAW-1/2022 od 20.10.2022 Mira Jakšić iz Kikinde, ul. Đure Jakšića br. 76A na izgradnji unutrašnje gasne instalacije porodične stambene zgrade spratnosti P+1 u Kikindi, ul. Đure Jakšića br. 76A, na katastarskoj parceli br. 5547/2 k.o. Kikinda

27.10.2022

27.10.2022

144 ROP-KIK-33566-ISAW-1/2022 od 20.10.2022 Kosta i Igor Kolarić oboje iz Kikinde, ul. Sutjeska br. 59 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije stambenog objekta P+1 u Kikindi u ul. Sutjeska br. 59, na katastarskoj parceli br. 6825/1 k.o. Kikinda

27.10.2022

27.10.2022

 145  ROP-KIK-32855-ISAWHA-2/2022 od 25.10.2022  Zoran Predojev iz Kikinde ul. Vojvode Mišića broj 127  na izgradnji unutrašnje gasne instalacije porodične stambene zgrade spratnosti P+Pk u Kikinda, ul. Vojvode Mišića br. 127, na kat. parc. br. 8257 k.o. Kikinda

 28.10.2022

28.10.2022

146 ROP-KIK-34309-ISAW-1/2022 od 26.10.2022 Miroslav Kuzmanov iz Kikinde, ul. Stevana Sinđelića br. 188 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije porodične stambene zgrade spratnosti P+0 u Kikindi, ul. Stevana Sinđelića
br. 188, na katastarskoj parceli br. 20467 k.o. Kikinda

01.11.2022

01.11.2022

147 ROP-KIK-34945-ISAW-1/2022 od 01.11.2022 Grad Kikinda iz Kikinde, Trg srpskih dobrovoljaca broj 12 na adaptaciji grejanja u prizemlju glavnog objekta za smeštaj migranata koji se nalazi u Banatskoj Topoli, adresa Topolski put bb na katastarskoj parceli broj 2701 k.o.Banatska Topola

03.11.2022

03.11.2022

148 ROP-KIK-34693-ISAW-1/2022 od 30.10.2022 Radomir Aranbašić iz Kikinde, ul. Mihajla Pupina br. 29 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije porodične stambene zgrade spratnosti P+1 u Kikindi, ul. Mihajla Pupina br. 29, na katastarskoj parceli br. 9880/1 k.o. Kikinda

03.11.2022

03.11.2022

149 ROP-KIK-35003-ISAW-1/2022 od 01.11.2022 Atila i Ilona Bunford oboje iz Sajana, ul. Đure Đakovića br. 29 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije porodične stambene zgrade spratnosti P+0 u Sajanu, ul. Đure Đakovića br. 29, na katastarskoj parceli br. 1306 k.o. Sajan

08.11.2022

08.11.2022

150 ROP-KIK-35059-ISAW-1/2022 od 01.11.2022 Gojko Vokić iz Ruskog Sela ul. Mladena Stojanovića broj 92 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije porodične stambene zgrade spratnosti P+0 u Ruskom Selu, u ul. Mladena Stojanovića br. 90, na katastarskoj parceli br. 1862 k.o. Rusko Selo

08.11.2022

08.11.2022

151 ROP-KIK-22874-ISAWHA-4/2022 od 01.11.2022 „Obuća Gazela“ doo Zrenjanin, ul. Vladimira Rolovića br. 44 za pretvaranje stambenog u poslovni prostor, pretvaranje stana broj 3 u prodavnicu obuće, u prizemlju objekta broj 1, porodične stambene zgrade spratnosti P+1+Pk, u Kikindi, u ul. Trg srpskih dobrovoljaca br. 4, na
kat. parceli br. 6275 k.o. Kikinda

08.11.2022

08.11.2022

152 ROP-KIK-8251-ISAWHA-6/2022 od 03.11.2022 Jelena Laković iz Kikinde, ul. Braće Arsenov br. 12 rekonstrukciju i pretvaranje tavanskog prostora stambene zgrade, spratnosti Pod+P+1, ul. Generala Drapšina br. 32 (stan broj2), u Kikinda, na kat. parc. br. 5948/3 k.o. Kikinda

09.11.2022

09.11.2022

153 ROP-KIK-35515-ISAW-1/2022 od 04.11.2022 Marija Saravolac iz Bašaida, ul. Branka Radičevića br. 38 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije porodične stambene zgrade spratnosti P+Pk u Bašaidu ul. Svetozara Miletića br. 18, na katastarskoj parceli br. 166/2 k.o. Bašaid

09.11.2022

09.11.2022

154 ROP-KIK-36497-ISAW-1/2022 od 14.11.2022 Biljane i Mirka Starčević oboje iz Kikinde, ul. Čanadska br. 13 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije porodične stambene zgrade spratnosti P+0 u Kikindi, ul. Đure Jakšića br. 67,

17.11.2022

17.11.2022

155 ROP-KIK-36614-ISAW-1/2022 od 15.11.2022 NIS“ a.d. Novi Sad, ul Narodnog fronta br. 12 investiciono održavanje podzemnog 20kV voda za MBTS-PV-OS-Kp kat.parc. 1923/2 k.o. Ban.Topola

17.11.2022

17.11.2022

156 ROP-KIK-36617-ISAW-1/2022 od 15.11.2022 NIS“ a.d. Novi Sad, ul Narodnog fronta br. 12 investiciono održavanje podzemnog 20kV voda za MBTS-SS-2-Kp kat.parc. 1273 k.o. Ban.Topola

17.11.2022

17.11.2022

157 ROP-KIK-36238-ISAW-1/2022 od 11.11.2022 Slavko Popović iz Ruskog Sela, ul. Petefi Šandora br. 3 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije zgrada u funkciji ostalog obrazovanja – dvosoban stan, objekat broj 1, poseban broj 1 u Kikindi, u ul. Kosmaska br. 1a, na katastarskoj parceli br. 7675/92 k.o. Kikinda

18.11.2022

18.11.2022

158 ROP-KIK-36658-ISAW-1/2022 od 15.11.2022 Srpska pravoslavna crkvena opština Mokrin iz Mokrina, ul. Svetog Save br. 100 rekonstrukcija i dogradnja unutrašnje gasne instalacije objekta Srpske pravoslvne crkve spratnosti P+0 u Mokrinu ul. Svetog Save br. 100, na katastarskoj parceli br. 2168 k.o. Mokrin 22.11.2022

22.11.2022

159 ROP-KIK-28226-ISAWHA-3/2022 od 17.11.2022 Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje, Beograd, ul. Aleksandra Kostića broj 9 i Republički fond za zdravstveno osiguranje, Beograd, ul. Jovana Marinkovića broj 2 sanacija, rekonstrukcija, adaptacija RF PIO, Filijala Kikinda, u ul. Dositejeva br. 33 u Kikindi, na kat. parceli br. 4447 k.o. Kikinda

24.11.2022

24.11.2022

160 ROP-KIK-37268-ISAW-1/2022 21.11.2022 Dejan i Nataša Jolić oboje iz Mokrina, ul. Svetog Save br. 144 za izdavanje rešenja kojim se odobrava izvođenje radova na izgradnji unutrašnje gasne instalacije porodične stambene zgrade spratnosti P+0 u Mokrinu, ul. Svetog Save br. 144A, na katastarskoj parceli br. 1044 k.o. Mokrin

28.11.2022

28.11.2022

161 ROP-KIK-35676-ISAWHA-2/2022 od 21.11.2022 Jovanka Banjac iz Kikinde, ul. Dositejeva br. 35 izgradnja unutrašnje gasne instalacije stambenog objekta P+1 u Kikindi ul. Dositejeva br. 35, na katastarskoj parceli br. 4452 k.o. Kikinda

28.11.2022

28.11.2022

162 ROP-KIK-27118-ISAW-2/2022 od 25.11.2022 "NIS“ a.d. Novi Sad, ul Narodnog fronta br. 12 na izgradnji stubne transformatorske stanice „STS-2 Mk“ snage 400(400)kVA, 20/0,4kV, u Mokrinu, potes Vodoplav, na katastarskoj parceli br. 20313 k.o. Mokrin

30.11.2022

30.11.2022

163 ROP-KIK-38002-ISAW-1/2022 od 26.11.2022 Ivana Marić iz Bašaida, ul. Svetozara Miletića br. 56 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije porodične stambene zgrade spratnosti P+0 u Bašaidu ul. Svetozara Miletića br. 56, na katastarskoj parceli br. 790 k.o. Bašaid

01.12.2022

01.12.2022

164 ROP-KIK-37257-ISAWHA-2/2022 od 29.11.202 Aleksa Popov iz Mokrina ul. Dositeja Obradovića br. 20 izgradnja unutrašnje gasne instalacije porodične stambene zgrade spratnosti P+0 u Mokrinu, ul. Dositeja Obradovića br. 20, na kat. parc. br. 2068 k.o. Mokrin

06.12.2022

06.12.2022

165 ROP-KIK-27118-ISAW-4/2022 od 01.12.2022 Elektrodistribucija Srbije d.o.o. Beograd, Ogranak Elektrodistribucija Zrenjanin, ul. Pančevačka br. 46 na izgradnji GRS DV 20kV sa OP i VR na mestu postojećeg BS DV 20kV, SN podzemnog kablovskog 20kV voda i kompletnog poluindirektnog merenja u NN RO STS stranke (STS Mk-2 koja je u vlasništvu NIS ad Novi Sad), u Mokrinu, potes Vodoplav, na katastarskoj parceli broj 20313 k.o. Mokrin

07.12.2022

07.12.2022

166 ROP-KIK-39310-ISAW-1/2022 od 07.12.2022 Evici Neđelin iz Kikinde, ul. Vojvode Putnika br. 19 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije porodičnog stambenog objekta spratnosti P+0, u Kikindi ul. Vojvode Putnika br. 19, na katastarskoj parceli br. 4397/1 i 4397/4 k.o. Kikinda

13.12.2022

13.12.2022

167 ROP-KIK-36724-ISAW-2/2022 od 14.12.2022 „Palet Pak” doo Kikinda, ul. Kralja Petra I br. 101 na izgradnji priključka na uličnu mrežu vodovoda i priključka na uličnu mrežu fekalne kanalizacije, u Kikindi, ul. Dositejeva, katastarska parcela br. 2461 k.o. Kikinda

21.12.2022

21.12.2022

168 ROP-KIK-35240-ISAW-4/2022 od 14.12.2022 LJubinki Bukva iz Kikinde, ul. Svetosavska br. 83A na pretvaranju tavanskog prostora stambeno - poslovnog objekta broj 1 spratnosti P+1 u stambeni prostor stambeno - poslovnu zgradu spratnosti P+1+Pk, i izgradnja pomoćne zgrade spratnosti P+0, u Kikindi, ul. Svetosavska br. 83A, na kat. parceli br. 21812 k.o. Kikinda

21.12.2022

21.12.2022

169 ROP-KIK-19741-ISAW-4/2022 od 23.12.2022 Grad Kikinda iz Kikinde, Trg srpskih dobrovoljaca broj 12 na rekonstrukciji Trga srpskih dobrovoljaca u Kikindi – faza 1, na kat. parcelama br. 21539, 21558, 21540/1 i 4597/1 k.o. Kikinda, investitora Grada Kikinda iz Kikinde, ul. Trg srpskih dobrovoljaca br. 12, koji je podnet preko ovlašćenog lica Bojan Tokić iz Kikind

27.12.2022

27.12.2022

170 ROP-KIK-40636-ISAWHA-2/2022 od 26.12.2022 Dijana Lapadat i Filip Lapadat oboje iz Kikinde, ul. Strelište br. 63/Đ na izgradnji unutrašnje gasne instalacije stambenog objekta P+0 u Kikindi ul. Strelište br. 63/Đ, na katastarskoj parceli br. 189/1 k.o. Kikinda

28.12.2022

28.12.2022

171 ROP-KIK-19741-ISAW-4/2022 od 23.12.2022 Grad Kikinda iz Kikinde, Trg srpskih dobrovoljaca broj 12 na rekonstrukciji Trga srpskih dobrovoljaca u Kikindi – faza 1, na kat. parcelama br. 21539, 21558, 21540/1 i 4597/1 k.o. Kikinda, investitora Grada Kikinda iz Kikinde, ul. Trg srpskih dobrovoljaca br. 12, koji je podnet preko ovlašćenog lica Bojan Tokić iz Kikinde

28.12.2022

28.12.2022

172 ROP-KIK-40791-ISAWHA-2/2022 od 27.12.2022 „Palet Pak” doo Kikinda, ul. Kralja Petra I br. 101 na rekonstrukciji i adaptaciji pomoćnog objekta broj 3 i 4, Kikinda, ul. Kralja Petra prvog broj 101, na kat.parc.br. 2461 k.o.Kikinda

29.12.2022

29.12.2022

173 ROP-KIK-30056-ISAW-2/2022 od 23.12.2022 Grad Kikinda iz Kikinde, Trg srpskih dobrovoljaca broj 12 na izgradnji sekundarne mreže atmosferske kanalizacije, (kategorije „G“, klasifikacioni broj: 222311 - Spoljna kanalizaciona mreža), dužine 323,3m, u delu ulice Braće Bogaroški od ulice Dušana Vasiljeva do Karađorđeve ulice, na kat. parc. br. 21601 k.o. Kikinda

30.12.2022

30.12.2022

 

 

2021. godina

 

Redni broj

Zaveden pod brojem CEOP u APR

Podnosioc zahteva invenstitor i finansijer

Opis objekta, br. parcele i k.o. kategorija i klasifikacija objekta

Datum izdavanja
Datum objave

 1

 ROP-KIK-25887-ISAW-2/2020 od 29.12.2020

 "NIS" a.d. Novi Sad, ul Narodnog fronta br. 12

 za izdavanje rešenja kojim se odobrava izvođenje radova na izgradnji stubne transformatorske stanice STS „Skv-1“ snage 160(400)kVA, 20/0,4kV u Kikindi, na katastarskoj parceli 13579 k.o. Kikinda

 05.01.2020

05.01.2020

2

ROP-KIK-255-ISAW-1/2021 od 07.01.2021

„YU-DNI“ DOO Banatska Topola ul. Petefi Šandora br. 25

promena namene objekta bez izvođenja građevinskih radova, pretvaranju
objekta za smeštaj poljo. mehanizacije P+0 u objekat za primarnu poljoprivrednu proizvodnju u Banatskoj Topoli, ul Petefi Šandora
br. 38, na kat.parc. 3829 k.o. Banatska Topola

08.01.2020

08.01.2020

3

ROP-KIK-18398-ISAWA-7/2021 od 04.01.2020

„Severtrans„ Senta, ul. Grofa Bačanjija Lajoša br. 2,

na rekonstrukciji i promeni namene objekta broj 2, u Kikindi, ul. Jovana Jovanović Zmaja br. 5, na kat. parc. br. 8964 k.o. Kikinda

11.01.2021

11.01.2021

4

ROP-KIK-167-ISAW-1/2021 od 05.01.2020

Doo Vrebalov Agrar Novi Bečej

na izgradnji objekta za smeštaj poljoprivredne mehanizacije u Bašaidu, ul Branislava Nušića bb, na katastarskim parcelama br. 1268, 1269, 1271, 1272 i 1276 k.o. Bašaid

12.01.2021

12.01.2021

5

ROP-KIK-462-ISAW-1/2021 od 12.01.2021

Sava Mandić iz Beograda-Savski Venac ul. Diane Budisavljević br. 5/6

na rekonstrukciji i promena namene postojećeg objekta označenog u listu nepokretnosti pod brojem 1, u Kikindi u ul. Braće Tatića br. 3, na kat. parc.br. 6254k.o.Kikinda

15.01.2021

15.01.2021

6

ROP-KIK-819-ISAW-1/2021 od 15.01.2021

Grad Kikinda iz Kikinde, ul. Trg srpskih dobrovoljaca br. 12

izgradnja kraka 2 i 3 spoljne kanalizacione mreže u Banatskoj Topoli, potes Veliki rit, na kat.parc. 2701, k.o. Banatska Topola

15.01.2021

15.01.2021

7

ROP-KIK-1019-ISAW-1/2021 od 18.01.2021

Grad Kikinda iz Kikinde, ul. Trg srpskih dobrovoljaca br. 12

za izvođenje radova na adaptaciji dela magacina u čajnu kuhinju Doma kulture u Sajanu, ulica Velika br. 96, kat. parc. 610 k.o. Sajan

19.01.2021

19.01.2021

8

ROP-KIK-153-ISAWHA-2/2021 od 20.01.2021

Predškolska ustanova „Dragoljub Udicki“ iz Kikinde, ul. Dositejeva br. 43

na investicionom održavanju sanitarnih čvorova dečijeg vrtića „Neven“ u Mokrinu, ul. Svetog Save br. 117, objekat označen brojem 1 u prepisu lista nepokretnosti broj 750, na katastarskoj parceli 2195 k.o. Mokrin,

21.01.2021

21.01.2021

9

ROP-KIK-1625-ISAW-1/2021 od 25.01.2021

EPS Distribucija d.o.o. Beograd, Ogranak Elektrodistribucija Zrenjanin, adresa Pančevačka br. 46

na izgradnji niskonaponskih kablovskih vodova od MBTS-77 u Kikindi do nove KPK u SABP-600 iznad koje je POMM-4, sa formiranjem izvoda, na k.p. br. 4708, 21597 i 4681 k.o. Kikinda, za potrebe priključenja na elektroenergetsku mrežu objekta Zavoda za javno zdravlje Kikinda

26.01.2021

26.01.2021

 

10

ROP-KIK-34009-ISAW-3/2021 od 01.02.2021

„NIS“ a.d. Novi Sad, ul Narodnog fronta br. 12

izgradnja stubne transformatorske stanice STS „Mk-185“ snage 400(400)kVA, 20/0,4kV u Mokrinu, potes Vodoplav, na katastarskoj parceli 20335 k.o. Mokrin

04.02.2021

04.02.2021

 

11

ROP-KIK-2510-ISAW-1/2021 od 02.02.2021

Vladimir Čolak iz Bašaida, ul. Raše Lazarevića br. 24

promena namene objekta bez izvođenja građ. radova, pretvaranje pom. objekata  P+0 označenih u l.n. brojem 3,4 i 7, u objekte za skladištenje poljo. proizvoda, u Bašaidu ul. Raše Lazarevića br. 24, na kat.parc. 566 k.o. Bašaid

05.02.2021

05.02.2021

 

12

ROP-KIK-28810-ISAW-3/2021
od 09.02.2021

D.o.o. za proizvodnju i promet „VALOR“ Zrenjanin, ul. Melenački drum br. 37

rekonstrukcija i promena namene posebnog dela
objekta na I spratu stambeno-poslovne zgrade u prenoćište, P+1, u Ul. Jovana Jovanovića Zmaja br. 78, na
kat. parceli br. 8617 k.o. Kikinda

09.02.2021

09.02.2021

 

13

ROP-KIK-2512-ISAW-2/2021 od 17.02.2021

EPS Distribucija d.o.o. Beograd, Ogranak Elektrodistribucija Zrenjanin, adresa Pančevačka br. 46

na izgradnji MBTS-110 sa priključnim 20kV kablovskim vodovima u Kikindi na kat.parc. 21168/3, 21697, 21164/2, 21552/2, 21551/2, 21186/2, 21721/10, 21538/1, 21721/6 i 21721/5 sve k.o. Kikinda

24.02.2021

24.02.2021

 

14

 ROP-KIK-1017-ISAW-3/2021 od 23.02.2021

„YU-DNI“ DOO Banatska Topola ul. Petefi Šandora br. 25

za doradu začinskog bilja i objekta za primarnu poljoprivrednu proizvodnju – skladišni prostor, u Banatskoj Topoli, na kat. parceli br. 478 k.o. Banatska Topola

26.02.2021

26.02.2021

 

15

ROP-KIK-403-ISAWHA-3/2021 od 02.03.2021

Preduzeća za telekomunikacije Telekom Srbija ad Beograd, ul. Takovska br. 2,

na izgradnji GPON priključka do korisnika u ul Trg srpskih dobrovoljaca br. 10 u Kikindi, na katastarskim parcelama 6262 i 6266 k.o. Kikinda

02.03.2021

02.03.2021

 

16

ROP-KIK-12628-ISAW-3/2021 od 04.03.2021

Grad Kikinda iz Kikinde, ul. Trg srpskih dobrovoljaca br. 12

na katastarskim parcelama br. 4429, 21594, 4587 i 4590/3 k.o. Kikinda, investitora Grada Kikinda iz Kikinde, ul. Trg srpskih dobrovoljaca br. 12,

05.03.2021

05.03.2021

 

17

ROP-KIK-22695-ISAWA-3/2021 od 11.03.2021

Poljoprivrednog preduzeća “Mokrin” d.o.o. ulica Žarka Zrenjanina broj 90, Mokrin

na izgradnji zgrade za skladištenje poljoprivrednih proizvoda sa kontrolisanom temperaturom i garaža za smeštaj poljoprivredne mehanizacije, spratnosti P+1, u Mokrinu ul. Papir, sa priključenjem objekta na javnu elektroenergetsku distributivnu mrežu, na delu kat.parc.br. 16609 k.o.Mokrin

15.03.2021

15.03.2021

 

18

ROP-KIK-6582-ISAW-1/2021 od 11.03.2021

„Jaffa“ d.o.o. iz Crvenke ul. M. Tita br. 245

Postavljanje opreme – Monorej dizalica sa kranskim stazama u proizvodnom pogonu “BANINI“ 2, objekat označen u vlasničkom listu pod brojem 4, na linijama 1, 2, 3 i 5, u ul. Distrička bb, Kikinda, na katastarska parcela 426 KO Kikinda

16.03.2021

16.03.2021

 

19

ROP-KIK-7433-ISAW-1/2021 od 18.03.2021

Dača Nikolić iz Kikinde ul. Pere Segedinca 67

na investicionom održavanju porodične stambene zgrade označena pod rednim brojem 1 u izvodu iz lista nepokretnosti u Kikindi ul. Pere Segedinca br. 67, na katastarskoj parceli 5138 k.o. Kikinda

24.03.2021

24.03.2021

 

20

ROP-KIK-31156-ISAWHA-4/2021 od 18.03.2021

"Urban organika“ doo Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br. 3/10

izgradnja kompleksa Sistem akvaponije sa skladištem i logistikom, potes Kinđa, Kikinda, na kat. parc. br. 18734/3 k.o. Kikinda

25.03.2021

25.03.2021

 

21

ROP-KIK-25887-ISAW-5/2021 od 23.03.2021

Elektrodistribucija Srbije d.o.o. Beograd

izgradnja dvostrukog kablovskog voda od mesta vezivanja kod RP „Gordon“ u Kikindi do nove STS 20/0,4kV vlasnika NIS ad Novi Sad, na katastarskim parcelama br. 9538/25, 9538/26, 9538/21, 9538/27, 21475, 21476/1, 13612, 19005 i 13579 sve k.o. Kikinda,

26.03.2021

26.03.2021

 

22

ROP-KIK-5823-ISAWHA-2/2021 od 28.03.2021

“SAT TRAKT“ d.o.o Bačka Topola, ulica Maršala Tita broj 111

na izgradnji optičkog kabla u Bašaidu dužina trase optičkog kabla oko 2.335,00m, u Bašaidu, na kat. parcelama broj 6547, 6512, 6363/1 k.o Bašaid

29.03.2021

29.03.2021

 

23

ROP-KIK-4274-ISAW-2/2021 od 26.03.2021

“YU-DNI” iz Banatske Topole ul. Petefi Šandora br. 25

na izgradnji priključnog gasovoda, merno regulacione stanice i unutrašnje gasne instalacije za 4 sušare za lekovito bilje u Banatskoj Topoli, ul. Petefi Šandora br. 38, na kat.parc.br. 3829 k.o. Banatska Topola

02.04.2021

02.04.2021

 

24

ROP-KIK-9443-ISAW-1/2021 od 05.04.2021

Svetislav Latinović iz Mokrina, ul. Jovana Jovanovića Zmaja br. 11

adaptaciji potkrovlja porodične stambene zgrade broj 1, spratnosti P+Pk u Mokrinu u ul. Jovana Joanovića Zmaja broj 11, na kat.parc.br. 1635 k.o.Mokrin, kategorije „A“, klasifikacionog broja 111011

06.04.2021

06.04.2021

 

25

ROP-KIK-5985-ISAW-2/2021 od 29.03.2021

Oliver Čanadi, iz Kikinde, ul. Mihajla Bona br. 19

na rekonstrukciju sa promenom namene i pretvaranje dela tavanskog u koristan prostor P+Pk, u ul. Svetosavska br. 34, na kat. parceli br. 6509/1 k.o. Kikinda

08.04.2021

08.04.2021

 

26

ROP-KIK-10517-ISAW-1/2021 od 13.04.2021

„NAFTAGAS-Naftni servisi“ doo Novi Sad ul. Put Šajkaškog odreda br. 9

izvođenje radova na ugradnji merila protoka otpadnih voda na objektu Tubing centra u Kikindi, na katastarskoj parceli 21245/1 KO Kikinda

20.04.2021

20.04.2021

 

27

ROP-KIK-11261-ISAW-1/2021 od 20.04.2021

Veselin Dragan iz Iđoša, adresa Đure Jakšića br. 41

Nadstrešnica za smeštaj polj. mašina, P+0, Iđoš, ul. Đ. Jakšića br. 40, kat.parc. broj 5271, k.o. Iđoš

26.07.2021

26.07.2021

 

28

ROP-KIK-34009-ISAW-5/2021 od 27.04.2021

Elektrodistribucija Srbije d.o.o. Beograd

na izgradnji GRS DV 20kV sa OP i VR na mestu postojećeg BS DV 20kV, SN kablovski vod 20kV i kompletno poluindirektno merenje NN RO STS „Mk-185“ stranke u Mokrinu, potes Vodoplav, na katastarskoj parceli 20335 k.o. Mokrin

29.04.2021

29.04.2021

 

29

ROP-KIK-12334-ISAW-1/2021 od 27.04.2021

Rimokatolička Crkvena Opština, Rimokatolička župa Uznesenje Blažene Djevice Marije sa sedištem u Banatskoj Topoli u ul. Vuka Karadžića br. 21

na izgradnji nadstrešnice u Banatskoj Topoli u ul Vuka Karadžića br. 21, na katastarskoj parceli br. 283k.o.Banatska Topola

07.05.2021

07.05.2021

 

30

ROP-KIK-12929-ISAW-1/2021 od 05.05.2021

Zoran Jegarski iz Ledinaca, ul Samarski put 58 Novi Sad

Pomoćni objekat P+0 u Kikindi, ul Stavana Sinđelića 105, kat.parc. 20556/1 k.o. Kikinda

11.05.2021

11.05.2021

 

31

ROP-KIK-14654-ISAW-1/2021 od 19.05.2021

Nada Kolarov iz Novog Sada, ul. Vojvode Šupljikca br. 6/16

ekonomski objekat za smeštaj poljoprivredne mehanizacije, u ul. Nikole Francuskog br. 64, kat. par. 336k.o. Iđoš

26.05.2021

26.05.2021

 

32

ROP-KIK-15036-ISAW-1/2021 od 21.05.2021

Grad Kikinda i SC „Jezero“ Kikinda ul. Branka Vujina bb

Rekonstrukcija pojedinih objekta kompleksa Sportskog centra „Jezero“ Kikinda (Sportska hala i Omladinsko naselje) u Kikinda, ul. Branka Vujina bb, na kat. 2856, 2864, 2865/3, 21584, 2877 i 2873/1, sve k.o.Kikinda

28.05.2021

28.05.2021

 

33

ROP-KIK-1397-ISAW-2/2021 od 01.06.202

Grad Kikinda iz Kikinde, ul. Trg srpskih dobrovoljaca br. 12

Bunar B-2/20 u Ban. Topoli, kat.parc. 2701 k.o. Ban.Topola (Migrantski centar)

01.06.2021

01.06.2021

 

34

ROP-KIK-12956-ISAW-2/2021 od 01.06.2021

OŠ „1 Oktobar“ Bašaid i JP „Srbijagas“ Novi Sad

na izgradnji gasnih priključaka, MRS-G40 i MRS-G10 za objekat zgrade osnovne škole u ul. Vojvođanska br. 65, na kat. parc. br. 759 i 1445 k.o. Bašaid

02.06.2021

02.06.2021

 

35

ROP-KIK-12957-ISAW-2/2021 od 01.06.2021

OŠ „1 Oktobar“ Bašaid i Republika Srbije

na izgradnji unutrašnje gasne instalacije sa paketnom toplovodnom kotlarnicom, protočnim bojlerom i gasnim grejalicama za objekat zgrade osnovne škole u ul. Vojvođanska br. 65, na kat. parc. br. 759 k.o. Bašaid

02.06.2021

02.06.2021

 

36

ROP-KIK-15667-ISAWHA-2/2021 od 09.06.2021

Mirjana Čolak iz Bašaida, ul. Raše Lazarevića br. 24

na izgradnji ekonomskog objekta za smeštaj poljoprivrednih proizvoda, spratnosti P+0, u ul. Živka Miškeljina br. 27, na kat. parceli br. 11187 k.o. Bašaid

11.06.2021

11.06.2021

 

37

ROP-KIK-5092-ISAW-3/2021 od 10.06.2021

Jaffa“ d.o.o. iz Crvenke ul. Maršala Tita br. 243

na promeni namene magacina u proizvodnju u postojećem gabaritu, Banini 1 – objekat br. 11, u Kikindi, ulica Nikole Tesle, na kat. parc. br. 1773 k.o. Kikinda

16.06.2021

16.06.2021

 

38

ROP-KIK-37517-ISAW-2/2021 od 14.06.2021

„Topola“ doo Za poljoprivredu, preradu i promet, Banatska Topola, ul. Kikindska br. 25

izgradnja četiri nadstrešnice za smeštaj goveda, objekti broj 26, 27, 28 i 29, spratnosti P+0, u Banatskoj Topoli, vangrađevinski reon, potes Veliki Rit, na kat. parceli br. 2895 k.o. Banatska Topola

18.06.2021

18.06.2021

 

39

ROP-KIK-10415-ISAWHA-3/2021 od 25.06.2021

SAT TRAKT“ d.o.o Bačka Topola, ulica Maršala Tita
broj 111

izgradnja optičkog kabla za potrebe distributivnih delova
elektronske komunikacione mreže na relaciji Banatsko Veliko Selo - Nakovo, na katastarskim
parcelama br. 4648/2, 4648/1, 4596/1, 1892/2 k.o. Banatsko Veliko Selo, i 3271 i 1539 k.o. Nakovo

30.06.2021

30.06.2021

 

40

ROP-KIK-15170-ISAW-2/2021 od 28.06.2021

SAT TRAKT“ d.o.o Bačka Topola, ulica Maršala Tita
broj 111

Optički kabl za potrebe distrib. delova elektronske komunik. mreže na relaciji R. Selo - N. Kozarci

01.07.2021

01.07.2021

 

41

ROP-KIK-17477-ISAW-2/2021 od 28.06.2021

Telekom Srbija ad Beograd, ul. Takovska br. 2,

Distrib. deo opt. pristupne mreže elektronskih
komunikacija, Opština Kikinda - Klaster 2 - Faza 2,
kat.parc: 10541/2, 10540/1,
10605, 10602/1, 10602/2, 10395/4, 10055, 10117/2, 20706/1, 8109/45, 7675/250 sve
KO Kikinda

05.07.2021

05.07.2021

 

42

ROP-KIK-20165-ISAW-1/2021 od 30.06.2021

Grad Kikinda iz Kikinde, ul. Trg srpskih dobrovoljaca br. 12

Izgradnja platoa na katastarskoj parceli broj 4437
K.O. Kikinda

05.07.2021

05.07.2021

 

43

ROP-KIK-16100-ISAW-2/2021 od 07.07.2021

„SAT TRAKT“ d.o.o Bačka Topola, ulica Maršala Tita broj 111

na izgradnji optičkog kabla za potrebe distributivnih delova elektronske komunikacione mreže na relaciji Kikinda – Nakovo, na kat. parcelama br. 21542, 19364/2, 19364/1 k.o. Kikinda i 3247 k.o. Nakovo

09.07.2021

09.07.2021

 

44

ROP-KIK-16097-ISAW-2/2021 od 07.07.2021

„SAT TRAKT“ d.o.o Bačka Topola, ulica Maršala Tita broj 111

izgradnji optičkog kabla za potrebe distributivnih delova elektronske komunikacione mreže na teritoriji Ruskog Sela, na kat. parcelama br. 13708/3, 13707,..4778, 3132 i 3136 sve k.o. Rusko Selo,

12.07.2021

12.07.2021

 

 45

ROP-KIK-16102-ISAW-2/2021 od 09.07.2021

„SAT TRAKT“ d.o.o Bačka Topola, ulica Maršala Tita broj 111

izgradnji optičkog kabla za potrebe distributivnih delova elektronske komunikacione mreže na relaciji Bašaid – Banatska Topola, na kat. parcelama br. 1423, 8314, 11114, 11057 k.o. Bašaid, i 3753/1 i 3749 k.o. Banatska Topola

14.07.2021

14.07.2021

 

46

ROP-KIK-24316-ISAW-1/2021 od 30.07.2021

Grad Kikinda iz Kikinde, ul. Trg srpskih dobrovoljaca br. 12

na rekonstrukciji i dogradnji hidrantske mreže u Veliki Rit bb na katastarskoj parceli 2701 Banatska Topola

05.08.2021

05.08.2021

 

47

ROP-KIK-25105-ISAW-1/2021 od 05.08.202

Grad Kikinda iz Kikinde, ul. Trg srpskih dobrovoljaca br. 12

na sanaciji krovne konstrukcije i zamena krovnog pokrivača u Kikindi u ul. Dositejava broj 38, katastarska parcela br. 4563 k.o.Kikinda

06.08.2021

06.08.2021

 

48

ROP-KIK-25113-ISAW-1/2021 od 05.08.2021

Snežane Feher, ul. Veliki bedem 61, Kikinda

na izgradnji unutrašnje gasne instalacije u Kikindi u ul. Veliki bedem br. 61, na katastarskoj parceli br. 20627 k.o.Kikinda

09.08.2021

09.08.2021

 

49

ROP-KIK-25975-ISAW-1/2021 od 11.2021

Roland Kuti, ul. Nemanjina br. 119, Kikinda

za izvođenje radova na izgradnji unutrašnje gasne instalacije u Kikindi u ul. Nemanjina br. 119, na katastarskoj parceli br. 10246 k.o.Kikinda

12.08.2021

12.08.2021

 

50

ROP-KIK-25994-ISAW-1/2021 od 12.08.2021

Babić Saša i Žuža oboje iz Kikinde, ul. Krfska br. 18 

na izgradnji unutrašnje gasne instalacije u Kikindi u ul. Sutjeska br. 146, na katastarskoj parceli br. 7645 k.o.Kikinda

13.08.2021

13.08.2021

 

51

ROP-KIK-26629-ISAW-1/2021 od 17.08.2021

Branko Pešterić iz Kikinde, ul. Dositejeva br. 101

na izgradnji unutrašnje gasne instalacije u Kikindi u ul. Dositejeva br. 101, na katastarskoj parceli br. 2546 k.o.Kikinda

20.08.2021

20.08.2021

 

52

ROP-KIK-26642-ISAW-1/2021 od 17.08.2021

Atila Kiš iz Kikinde, ul. Feješ Klare br. 42

na izgradnji unutrašnje gasne instalacije u Kikindi u ul. Feješ Klare br. 42, na katastarskoj parceli br. 956 k.o.Kikinda

23.08.2021

23.08.2021

 

53

ROP-KIK-26787-ISAW-1/2021 od 17.08.2021

Ilić Spomenka i Velimir oboje iz Kikinde, ul. Danila Kosića br.18

na izgradnji unutrašnje gasne instalacije u Kikindi u ul. Danila Kosića br. 23, na katastarskoj parceli br. 20718 k.o.Kikinda

23.08.2021

23.08.2021

 

54

ROP-KIK-26931-ISAW-1/2021 od 18.08.2021

Zoltan Berta iz Kikinde, ul. Distrička br. 31

na izgradnji unutrašnje gasne instalacije u Kikindi u ul. Distrička br. 31, na katastarskoj parceli br. 998/2 k.o.Kikinda

23.08.2021

23.08.2021

 

55

ROP-KIK-26888-ISAW-1/2021 od 18.07.2021.

"LIRA“ doo Kikinda, Miloševački put br. 34

na ugradnji novog sistema automatske dojave požara za poslovno proizvodni objekat u krugu Livnice Kikinda u Kikindi ul. Miloševački put br. 34, na katastarskoj parceli br. 21696/9 k.o. Kikinda

25.08.2021

25.08.2021

 

56

ROP-KIK-25114-ISAWHA-2/2021 od 19.08.2021

Joži Barbul iz Kikinde, ulica Save Tekelije broj 49

na izgradnji pomoćne zgrade spratnosti P+0 u Kikindi, ul. Braće Tatića br. 29, kat.parc. 6602 k.o. Kikinda

26.08.2021

26.08.2021

 

57

ROP-KIK-27280-ISAW-1/2021 od 20.08.2021.

Dragan Belesić iz Kikinde, ul. Nemanjina br. 65

na izgradnji unutrašnje gasne instalacije u Kikindi u ul. Nemanjina br. 65, na katastarskoj parceli br. 8377 k.o.Kikinda

26.08.2021

26.08.2021

 

58

ROP-KIK-27501-ISAW-1/2021 od 23.08.2021

Ivan Gucul iz Bašaida ul. Raše Lazarevića br. 47

na izgradnji unutrašnje gasne instalacije u Bašaidu ul. Raše Lazarevića br. 47, na katastarskoj parceli br. 470 k.o.Bašaid

26.08.2021

26.08.2021

 

59

ROP-KIK-27503-ISAW-1/2021 od 23.08.2021

Dragan Mihajlović iz Kikinde, ul. Braće Subotički br. 5

na izgradnji unutrašnje gasne instalacije u Kikindi u ul. Braće Subotički br. 5, na katastarskoj parceli br. 20408 k.o.Kikinda

26.08.2021

26.08.2021

 

60

ROP-KIK-27526-ISAW-1/2021 od 23.08.2021

Katalin Jakša iz Sajana, ul. Adi Endre br. 3

na izgradnji unutrašnje gasne instalacije u Sajanu u ul. Đure Đakovića br. 47, na katastarskoj parceli br. 1317 k.o.Sajan

27.08.2021

27.08.2021

 

61

ROP-KIK-27527-ISAW-1/2021 od 23.08.2021

Bogan Felbab iz Bašaida ul. Raše Lazarevića br. 73

na izgradnji unutrašnje gasne instalacije u Bašaidu ul. Raše Lazarevića br. 73, na katastarskoj parceli br. 688 k.o.Bašaid

27.08.2021

27.08.2021

 

 62

ROP-KIK-27921-ISAW-1/2021 od 25.08.2021

Nataša Čipčić iz Kikinde, ul. Kraljevića Marka br. 99

na izgradnji unutrašnje gasne instalacije u Kikindi ul. Kumanovska br. 88, na katastarskoj parceli br. 3323 k.o. Kikinda

01.09.2021

01.09.2021

 

63

ROP-KIK-28234-ISAW-1/2021 od 27.08.2021

Vladislav Šugić iz Iđoša, ul. Milivoja Omorca br. 9 i Dragana Grujić iz Iđoša, ul. Milivoja Omorca br. 21

na izgradnji unutrašnje gasne instalacije u Iđošu ul. Đure Jakšića br. 84, na katastarskoj parceli br. 213 k.o.Iđoš

02.09.2021

02.09.2021

 

 

64

ROP-KIK-17727-ISAW-2/2021 od 26.08.2021

„NIS“ a.d. Novi Sad, ul Narodnog fronta br. 12

izgradnji priključnog 20kV kablovskog voda,
čeličnog rešetkastog stuba i stubne transformatorske stanice „STS-8“ KP snage 400(400)kVA, 10(20)/0,4kV, u Kikindi, potes Grad, na katastarskim parcelama
br. 21249/2, 21249/1, ... , 21460 i 21459 k.o. Kikinda

02.09.2021

02.09.2021

 

 

65

ROP-KIK-28307-ISAW-1/2021 od 29.08.2021

Eržebet Bohar iz Kikinde, ul. Barska br. 14

na izgradnji unutrašnje gasne instalacije u Kikindi u ul. Barska br. 14, na katastarskoj parceli br. 2837 k.o. Kikinda

03.09.2021

03.09.2021

 

 

66

ROP-KIK-28442-ISAW-1/2021 od 30.08.2021

Gordana Čekić, iz Kikinde ul. Stevana Sinđelića br. 65 i Milorad Majić, iz Kikinde, ul. Braće Lakovića 24

na izgradnji unutrašnje gasne instalacije u Kikindi ul. Stevana Sinđelića br. 65, na katastarskoj parceli br. 20620k.o. Kikinda

06.09.2021

06.09.2021

 

 

67

ROP-KIK-27719-ISAWHA-2/2021 od 02.09.2021

Zoran Selaković iz Bašaida ul. Nikole Tesle 86

na izgradnji unutrašnje gasne instalacije u Bašaidu u ul. Nikole Tesle br. 86, na katastarskoj parceli br. 814 k.o. Bašaid,

06.09.2021

06.09.2021

 

 

68

ROP-KIK-27719-ISAWHA-2/2021 od 02.09.2021

LJiljana Pauković iz Nakova ul. Marije Bursać br. 21

na izgradnji unutrašnje gasne instalacije u Bašaidu u ul. Nikole Tesle br. 86, na katastarskoj parceli br. 814 k.o. Bašaid,

07.09.2021

07.09.2021

 

 

69

ROP-KIK-29159-ISAW-1/2021 od 03.09.2021

Srđan Knežević iz Kikinda, Maksima Gorkog br. 12

na izgradnji unutrašnje gasne instalacije u Kikindi u ul. Maksima Gorkog br. 12, na katastarskoj parceli br. 7628/48 k.o.Kikinda

07.09.2021

07.09.2021

 

 

70

ROP-KIK-29246-ISAW-1/2021 od 03.09.2021

Milan Dogorov iz Kikinde ul. Kralja Petra I br. 156 i Piroška Dogorov iz Kikinde ul. Rade Trnića br. 147

na izgradnji unutrašnje gasne instalacije u Kikindi u ul. Rade Trnića br. 147, na katastarskoj parceli br. 7583/2 k.o.Kikinda

07.09.2021

07.09.2021

 

 

 71

ROP-KIK-28999-ISAW-1/2021 od 02.09.2021

Milan Barbul iz Bašaida ul. Aleksandra Saše Grujića br. 14a

na izgradnji unutrašnje gasne instalacije u Bašidu u ul. Aleksandra Saše Grujića br. 14a, na katastarskoj parceli br. 452 k.o.Bašadi

07.09.2021

07.09.2021

 

 

72

ROP-KIK-29120-ISAW-1/2021 od 03.09.2021.
 

LJiljana Pauković iz Nakova ul. Marije Bursać br. 21
 

na izgradnji unutrašnje gasne instalacije u Nakovu ul. Marije Bursać br. 21, na katastarskoj parceli br. 67 k.o. Nakovo
 

 

 

 

 

07.09.2021

 

 

 

 

 

 

07.09.2021

 

73

ROP-KIK-29159-ISAW-1/2021 od 03.09.2021
 

Srđan Knežević iz Kikinda, Maksima Gorkog br. 12
 

na izgradnji unutrašnje gasne instalacije u Kikindi u ul. Maksima Gorkog br. 12, na katastarskoj parceli br. 7628/48 k.o.Kikinda
 

07.09.2021

07.09.2021

 

74

ROP-KIK-29246-ISAW-1/2021 od 03.09.2021
 

Milan Dogorov iz Kikinde ul. Kralja Petra I br. 156 i Piroška Dogorov iz Kikinde ul. Rade Trnića br. 147
 

na izgradnji unutrašnje gasne instalacije u Kikindi u ul. Rade Trnića br. 147, na katastarskoj parceli br. 7583/2 k.o.Kikinda
 

07.09.2021
07.09.2021

 

75

ROP-KIK-29312-ISAW-1/2021 od 05.09.2021.
 

Andraš i Svetlana Bozoki iz Kikinde, ul Strelište 90v
 

izgradnja unutrašnje gasne instalacije u Kikindi u ul. Strelište br. 90v, na katastarskoj parceli br. 201/2 k.o.Kikinda
 

 

 

08.09.2021

 

 

 

08.09.2021
 

 

 

76

ROP-KIK-25090-ISAW-2/2021 od 06.09.2021
 

Dušan Mišković i iz Kikinde, ul J.J.Zmaja 59 i Kamelija Mišković iz Rep.Rumunije, Sent Mikluš, ul Aurela Vlajkua 1
 

Izgradnja priključka na vodovodnu mrežu porod. stamb. zgrade. P+0 u Mokrinu ul Zlatna Greda 44a, kat. parc. 1336 k.o. Mokrin
 

08.09.2021

08.09.2021

 

77

ROP-KIK-29504-ISAW-1/2021 od 06.09.2021
 

Zorica Lepar iz Kikinde, ul. Distrička br. 49a

izgradnja unutrašnje gasne instalacije za stambeni objekat u Kikindi u ul. Distrička br. 49a, na katastarskoj parceli br. 968 k.o. Kikinda
 

08.09.2021

08.09.2021

 

78

ROP-KIK-29521-ISAW-1/2021 od 06.09.2021
 

Branimir Novaković iz Kikinde, ul. Stevana Sinđelića br. 45

izgradnja unutrašnje gasne instalacije za stambeni objekat P+0 u Kikindi ul. Stevana Sinđelića br. 45, na katastarskoj parceli br. 20672 k.o. Kikinda
 

09.09.2021

09.09.2021

 

79

ROP-KIK-29526-ISAW-1/2021 od 06.09.2021.
 

Aleksandar Radojčić iz Kikinde, ul. NJegoševa br. 16
 

izgradnja unutrašnje gasne instalacije za stambeni objekat P+0 u Kikindi ul. NJegoševa br. 16, na katastarskoj parceli br. 9021/2 k.o. Kikinda
 

09.09.2021

09.09.2021

 

80

ROP-KIK-29529-ISAW-1/2021 od 06.09.2021
 

Ilić Jovan iz Kikinde ul. Šumica br. 34a
 

izgradnja unutrašnje gasne instalacije u Kikindi u ul. Šumica br. 34a, na katastarskoj parceli br. 10373 k.o. Kikinda
 

10.09.2021

10.09.2021

 

81

ROP-KIK-28307-ISAWHA-2/2021 od 06.09.2021
 

Eržebet Bohar iz Kikinde, ul. Barska br. 14
 

na izgradnji unutrašnje gasne instalacije u Kikindi u ul. Barska br. 14, na katastarskoj parceli br. 2837 k.o. Kikinda
 

10.09.2021

10.09.2021

 

82

ROP-KIK-29706-ISAW-1/2021 od 07.09.2021

Danijele Mrkelja iz Kikinde, ul. Ivana Jakšića br. 84

na izgradnji unutrašnje gasne instalacije za stambeni objekat P+0 u Kikindi ul. Srbobranska br. 11a, na katastarskoj parceli br. 8283/2 k.o. Kikinda

 

 

13.09.2021

13.09.2021

 

 

 

83

ROP-KIK-29910-ISAW-1/2021 od 08.09.2021

Dragomir Reljin, iz Nakova, ul. Slavka Rodića br. 35

izgradnja unutrašnje gasne instalacije u Kikindi u ul. Kumanovska br. 154 na kat.parc.br. 7310 k.o.Kikinda

13.09.2021

13.09.2021

 

84

ROP-KIK-29744-ISAW-1/2021 od 07.09.2021

Ivan Miladinov iz Kikinde, ul. Dositejeva 35/5,

na izgradnji unutrašnje gasne instalacije u Kikindi u ul. Dositejeva br. 35/5 na kat.parc.br. 4452 k.o.Kikinda

14.09.2021

14.09.2021


85 ROP-KIK-29746-ISAW-1/2021 od 07.09.2021 Vladimir Momčilov iz Kikinde ul. Jovana Jovanović Zmaja br. 161 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije stambenog
objekta spratnosti P+0 u Kikindi ul. Jovana Jovanović Zmaja br. 161, na katastarskoj parceli br. 10027 k.o. Kikinda

14.09.2021

14.09.2021

 
86 ROP-KIK-29955-ISAW-1/2021 od 08.09.2021 Marija Pandurov iz Kikinde ul J.J.Zmaja 104 izgradnja unutrašnje gasne instalacije u Kikindi u ul. J.J.Zmaja br. 104 na kat.parc.br. 8582/2 k.o.Kikinda

14.09.2021

14.09.2021

 
87 ROP-KIK-30012-ISAW-1/2021 od 09.09.2021 Ivan Reljin iz Kikinde, ul Dositejeva br 93 izgradnja unutrašnje gasne instalacije u Kikindi ul Dositejeva br 93 na kat.parc.br. 7310 k.o. Kikinda

15.09.2021

15.09.2021

 
88 ROP-KIK-30124-ISAW-1/2021 od 09.09.2021 Živko Vujin iz Kikinde, ul. Srbobranska br. 84 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije sa dva trošila, za stambeni objekat P+0 u Kikindi ul.
Srbobranska br. 84, na katastarskoj parceli br. 7873 k.o. Kikinda

15.09.2021

15.09.2021

 
89 ROP-KIK-30285-ISAW-1/2021 od 10.09.2021 Dača Nikolić iz Kikinde, ul. Pere Segedinca br. 67 za izvođenje radova na izgradnji unutrašnje gasne instalacije za stambeni objekat u Kikindi ul. Pere Segedinca br. 67, na katastarskoj parceli br. 5138 k.o. Kikinda

16.09.2021

16.09.2021

 
90 ROP-KIK-30368-ISAW-1/2021 od 10.09.2021 Žarko i Nada Pađen oboje iz Kikinde ul. Žarka Zrenjanina br. 24 za izdavanje odobrenja za izvođenje radova, na izgradnji unutrašnje gasne instalacije stambenog objekta u Kikindi ul. Žarka Zrenjanina br. 24, na katastarskoj parceli br. 3846 k.o. Kikinda

17.09.2021

17.09.2021

 
91 ROP-KIK-30469-ISAW-1/2021 od 14.09.2021 Marija Baba iz Kikinde, ul. Toze Markovića br. 5 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije u Kikindi u ul. Toze Markovića br. 5, na katastarskoj parceli br. 9603 k.o.Kikinda

20.09.2021

20.09.2021

 
92 ROP-KIK-30638-ISAW-1/2021 od 14.09.2021 Milorad Rofa iz Kikinde ul. Karađorđeva br. 46 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije u Kikindi u ul. Vojvode Mišića br. 113, na katastarskoj parceli br. 8241 k.o.Kikinda

20.09.2021

20.09.2021

 
93 ROP-KIK-30668-ISAW-1/2021 od 14.09.2021 Dragoljub i Georgina Stankov oboje iz Kikinde, ul. Alekse Dundića br. 32 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije u Kikindi u ul. Ive Lole Ribara br. 12, na katastarskoj parceli br. 8483 k.o.Kikinda

20.09.2021

20.09.2021

 
94 ROP-KIK-30668-ISAW-1/2021 od 14.09.2021 Ištvan i Eržebet Balog oboje iz Kikinde, ul. Ive Lole Ribara br. 12 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije u Kikindi u ul. Ive Lole Ribara br. 12, na katastarskoj parceli br. 8483 k.o.Kikinda

20.09.2021

20.09.2021

 
95 ROP-KIK-30696-ISAW-1/2021 od 14.09.2021 Rade Prokopić iz Ruskog Sela ul. Mladena Stojanovića br. 63 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije u Ruskom Selu u ul. Bratstva Jedinstva br. 235, na katastarskoj parceli br. 2826 k.o.Rusko Selo

21.09.2021

21.09.2021

 
96 ROP-KIK-29527-ISAWHA-2/2021 od 14.09.2021 Dragan Doroslovac iz Kikinde, ul. Đure Daničića br. 3, na izgradnji unutrašnje gasne instalacije u Kikindi u ul. Nikole Francuskog br. 53a, na katastarskoj parceli br. 6386/2 k.o. Kikinda

21.09.2021

21.09.2021

 
97 ROP-KIK-30644-ISAW-1/2021 od 14.09.2021 Sandra Zarić iz Kikinde ul. Dušana Vasiljeva br. 31/3 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije u Kikindi u ul. Cara Dušana ispred kućnog br. 105, na katastarskoj parceli br. 5640/1 k.o.Kikinda

21.09.2021

21.09.2021

 
98 ROP-KIK-30997-ISAW-1/2021 od 16.09.2021 Grad Kikinda iz Kikinde, ul. Trg srpskih dobrovoljaca br. 12 na investicionom održavanju dela objekta sušare za crep označen brojem 5, u Kikindi u ul. Danila Kosića broj 5, na katstarskoj parceli broj 20715 k.o.Kikinda

22.09.2021

22.09.2021

 
99 ROP-KIK-31144-ISAW-1/2021 od 16.09.2021 Uroš Fišakov iz Mokrina, ul. Svetog Save br. 31 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije u Mokrinu u ul. Svetog Save br. 31, na katastarskoj parceli br. 1948 k.o.Mokrin

23.09.2021

23.09.2021

 
100 ROP-KIK-32075-ISAW-1/2021 od 22.09.2021 Čaba Oros iz Ruskog Sela ul. Petefi Šandora br. 41 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije u Ruskm Selu u ul. Petefi Šandora br. 41, na katastarskoj parceli br. 1964 k.o.Rusko Selo

24.09.2021

24.09.2021

 
101 ROP-KIK-31255-ISAW-1/2021 od 17.09.2021 Ankica Kastrat i Stanka Vujaklija, obe iz Mokrina, ul. Živice Kodranova br. 43 za izdavanje rešenja o odobrenju za izvođenje radova na izgradnji unutrašnje gasne instalacije za stambeni
objekat P+0 u Mokrinu, ul. Živice Kodranova br. 43, na katastarskoj parceli br. 3638 k.o. Mokrin

24.09.2021

24.09.2019

 
102 ROP-KIK-29729-ISAWHA-2/2021 od 17.09.2021 Marojkin Veronika iz Kikinde ul. Slobodanke Acigan br. 4, Agošton Živko iz Kikinde ul Slobodanke
Acigan br. 4 i Nađ Đenđi iz Kikinde ul Slobodanke Acigan br. 6
na izgradnji unutrašnje gasne instalacije stambenog
objekta u Kikindi u ul. Slobodanke Acigan br. 6, na katastarskoj parceli br. 828/1 k.o. Kikinda

24.09.2021

24.09.2021

 
103 ROP-KIK-31379-ISAW-1/2021 od 18.09.2021 Milorad Mikluc iz Iđoša ul. Jovana Popovića br. 2 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije u Iđošu u ul. Karađorđeva br. 8, na katastarskoj parceli br. 751 k.o. Iđoš

24.09.2021

24.09.2021

 
104 ROP-KIK-31379-ISAW-1/2021 od 18.09.2021 Milorad Mikluc iz Iđoša ul. Jovana Popovića br. 2 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije u Iđošu u ul. Karađorđeva br. 8, na katastarskoj parceli br. 751 k.o. Iđoš

24.09.2021

24.09.2021

 
105 ROP-KIK-31380-ISAW-1/2021 od 18.09.2021 Mirna Rackov iz Kikinde ul. Pere Segedinca br. 71 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije u Kikindi u ul. Pere Segedinca br. 71, na katastarskoj parceli br. 1939 k.o.Kikinda

24.09.2021

24.09.2021

 
106 ROP-KIK-29752-ISAWHA-2/2021 od 20.09.2021 Milomir Mačkić iz Kikinde, ul. Kralja Petra Prvog br. 89 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije porodičnog stambenog objekta u Kikindi u ul. Kralja Petra Prvog br. 89, na katastarskoj parceli br. 2482/1 k.o. Kikinda

27.09.2021

27.09.2021

 
107 ROP-KIK-30586-ISAWHA-2/2021 od 21.09.2021 Bojana i Saša Konstantinov oboje iz Kikinde za izgradnju unutrašnje gasne instalacije u Kikindi u ul. Pere Segedinca br. 16, na katastarskoj parceli br. 5396 k.o. Kikinda

27.09.2021

27.09.2021

 
108 ROP-KIK-31657-ISAW-1/2021 od 20.09.2021 Stojan Kuzmanov iz Kikinde, ul. Toze Markovića br. 90, na izgradnji unutrašnje gasne instalacije za stambeni objekat P+0 u Kikindi ul. Toze Markovića br. 90, na katastarskoj parceli br. 20410 k.o. Kikinda

27.09.2021

27.09.2021

 
109 ROP-KIK-27718-ISAWHA-2/2021 od 21.09.2021 Jovica Golušin iz Ruskog Sela, ul. Braće Opsenice br. 119 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije u Ruskom Selu u ul.
Braće Opsenice br. 119, na katastarskoj parceli br. 857/1 k.o.Rusko Selo

28.09.2021

28.09.2021

 
110 ROP-KIK-32058-ISAW-1/2021 od 22.09.2021 Dragiša Marković iz Mokrina, ul. Anđe Ranković br. 14 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije za stambeni objekat P+0 u Mokrinu ul. Svetog Save br. 34, na katastarskoj parceli br. 1605 k.o. Mokrin

28.09.2021

28.09.2021

 
111 ROP-KIK-26777-ISAWHA-2/2021 od 22.09.2021 Budai Etel i Mihalj oboje iz Kikinde, ul. Kraljevića Marka br. 171 i Šandoru Kovač iz Kikinde, ul. Kraljevića Marka br. 171 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije u Kikindi u ul. Kraljevića Marka br. 171, na katastarskoj parceli br. 7296/1 k.o. Kikinda

29.09.2021

29.09.2021

 
112 ROP-KIK-30702-ISAWHA-2/2021 od 26.09.2021 Tibor Molnar iz Kikinde, ul. Kumanovska br. 19 i Ferenc Molnar iz Kikinde, ul. Marka Kraljevića na izgradnji unutrašnje gasne instalacije stambenog objekta P+0 u Kikindi ul. Kumanovska br. 19, na katastarskoj
parceli br. 3630 k.o. Kikinda

29.09.2021

29.09.2021

 
113
ROP-KIK-32083-ISAW-1/2021 od 22.09.2021
Ćirić Branislav iz Kikinde ul. Kumanovska br. 5 izgradnja unutrašnje gasne instalacije stambenog objekta P+0 u Kikindi ul. Kumanovska br. 5, na katastarskoj
parceli br. 3638 k.o. Kikinda
 
29.09.2021

29.09.2021

 
114 ROP-KIK-32179-ISAW-1/2021 od 23.09.2021 Novica Živanov iz Kikinde ul. Braće Subotički br. 103 izgradnja unutrašnje gasne instalacije stambenog objekta P+0 u Kikindi ul. Braće Subotički br. 103, na katastarskoj
parceli br. 20271 k.o. Kikinda
29.09.2021

29.09.2021

 
115 ROP-KIK-13157-ISAW-3/2021 od 26.09.2021 JP „Srbijagas“ Novi Sad, Narodnog fronta 12 i Rimokatoličkoj verskoj zajednici „Zrenjaninska biskupija“ Zrenjanin ul. Kralja Petra Prvog br. 116 na izgradnji priključnog gasovoda i MRS u Kikindi u ul. Kralja Petra Prvog br. 116, na katastarskoj parceli br. 21737 k.o. Kikinda

30.09.2021

30.09.2021

 
116 ROP-KIK-31002-ISAWHA-2/2021 od 23.09.2021 Grad Kikinda iz Kikinde, ul. Trg srpskih dobrovoljaca br. 12 na investicionom održavanju dela prizemlja Narodnog muzeja, označen brojem 1, u Kikindi u ul. Trg srpskih dobrovoljaca broj 21, na katstarskoj parceli broj 4549 k.o.Kikinda

30.09.2021

30.09.2021

 
117 ROP-KIK-32188-ISAW-1/2021 od 23.09.2021 Miodrag Miškov iz Bašaida, ul. Svetosavska br. 17, na izgradnji unutrašnje gasne instalacije za stambeni objekat P+0 u Bašaidu ul.
Svetosavska br. 17, na katastarskoj parceli br. 485 k.o. Bašaid

30.09.2021

30.09.2021

 
118 ROP-KIK-32296-ISAW-1/2021 od 23.09.2021 Gordani Nikočev iz Mokrina ul. Rade Trnića br. 121 i Aleksandri Kovrlija iz Mokrina, ul. Svetog
Save br. 51
na izgradnji unutrašnje gasne instalacije za stambeni objekat P+0 u Mokrinu ul. Svetog Save br. 51, na katastarskoj parceli br. 1963 k.o. Mokrin

30.09.2021

30.09.2021

 
119 ROP-KIK-17027-ISAWA-3/2021 od 24.09.2021 Srednjoj stručnoj školi „Miloš Crnjanski“ sa sedištem u Kikindi, ul. Svetosavska br. 57 na investicionom održavanju objekta na kat.parc. br. 8470/1 k.o.Kikinda u ul. Svetosavska 57

01.10.2021

01.10.2021

 
120 ROP-KIK-32573-ISAW-1/2021 od 26.09.2021 Živa Munćan i Brankica Munćan oboje iz Bašaida, ul. Raše Lazarevića br. 116 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije stambenog objekta u Bašaidu, ul. Raše Lazarevića br. 116, na katastarskoj parceli br. 652 k.o. Bašaid

01.10.2021

01.10.2021

 
121 ROP-KIK-32677-ISAW-1/2021 od 27.09.2021 Predrag Ružić iz Kikinde, ul. Ive Lole Ribara br. 44, na izgradnji unutrašnje gasne instalacije stambenog objekta u Kikindi, ul. Ive Lole Ribara br. 44, na katastarskoj parceli br. 9678/3 k.o. Kikinda

01.10.2021

01.10.2021

 
122 ROP-KIK-32691-ISAW-1/2021 od 27.09.2021 Pavle Marcikin iz Kikinde, ul. NJegoševa br. 190 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije u Kikindi u ul. NJegoševa br. 190, na katastarskoj parceli br. 20019 k.o.Kikinda

04.10.2021

04.10.2021

 
123 ROP-KIK-32722-ISAW-1/2021 od 27.09.2021 Slobodan i Milkici Momčilović iz Kikinde, ul. Miloša Ostojina br. 111 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije u Kikindi u ul. Miloša Ostojina br. 111, na katastarskoj parceli br. 20143 k.o.Kikinda

04.10.2021

04.10.2021

 
124 ROP-KIK-30790-ISAWHA-2/2021 od 27.09.2021 Petar Gavrančić iz Kikinde ul Jovana Jovanovića Zmaja br. 56 izgradnja unutrašnje gasne instalacije u Kikindi u ul. J. J. Zmaja br. 56, na katastarskoj parceli br. 8640/1 k.o.Kikinda

04.10.2021

04.10.2021

 
125 ROP-KIK-29555-ISAWHA-2/2021 od 28.09.2021 Karačonji Ilonka i Jožef oboje iz Kikinde, ul. Distrička br. 38 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije porodičnog stambenog objekta u Kikindi u ul. Distrička br. 38, na katastarskoj parceli br. 1011 k.o. Kikinda

04.10.2021

04.10.2021

 
126 ROP-KIK-33721-ISAW-1/2021 od 03.10.2021 Radovan Pecarski iz Mokrina ul. Đure Đakovića br. 35 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije u Mokrinu u ul. Đure Đakovića br. 35, na katastarskoj parceli br. 3161 k.o. Mokrin

04.10.2021

04.10.2021

 
127 ROP-KIK-32868-ISAW-1/2021 od 27.09.2021
 
Mirosavljev Dafina iz Kikinde, ul Cara Dušana 64A
 
izgradnja unutrašnje gasne instalacije u Kikindi u ul. Cara Dušana br. 64a, na katastarskoj parceli br. 5819/2 k.o.Kikinda
 
04.10.2021

04.10.2021

 
128 ROP-KIK-32936-ISAW-1/2021 od 28.09.2021
 
Simić Dragomir iz Kikinde,ul Ive Lole Ribara 33 izgradnja unutrašnje gasne instalacije u Kikindi u ul. Ive Lole Ribara br. 33, na katastarskoj parceli br. 8816 k.o.Kikinda

05.10.2021

05.10.2021

 
129 ROP-KIK-32943-ISAW-1/2021 od 28.09.2021 Zvezdana Đurica Trifunjagić i Veselin Trifunjagić iz Kikinde, ul. Generala Drapšina br. 127 izgradnja unutrašnje gasne instalacije u Kikindi u ul. Generala Drapšina br. 127, na katastarskoj parceli br. 2364 k.o.Kikinda 05.10.2021

05.10.2021

 
130 ROP-KIK-33185-ISAW-1/2021 od 29.09.2021 Milorad i Savica Dražić iz Kikinde, ul. Milana Sivčeva br. 50 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije za stambeni objekat P+0 u Kikindi
ul. Milana Sivčeva br. 50, na katastarskoj parceli br. 628 k.o. Kikinda,

06.10.2021

06.10.2021

 
131 ROP-KIK-33290-ISAW-1/2021 od 29.09.2021 Radoslav Sivčev iz Kikinde, ul. Dositejeva br. 154 za izvođenje radova na izgradnji unutrašnje gasne instalacije za stambeni objekat P+0 u Kikindi ul.
Dositejeva br. 154, na katastarskoj parceli br. 2429 k.o. Kikinda

06.10.2021

06.10.2021

 
132 ROP-KIK-33442-ISAW-1/2021 od 30.09.2021 Luka Bikić iz Nakova, ul. Ive Lole Ribara br. 19 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije za stambeni objekat P+0 u Nakovu ul. Ive Lole Ribara br. 19, na katastarskoj parceli br. 1281 k.o. Nakovo

07.10.2021

07.10.2021

 
133 ROP-KIK-33442-ISAW-1/2021 od 30.09.2021 Luka i Jeka Brdarić iz Mokrina, ul. Branka Radičevića br. 29 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije za stambeni objekat P+0 u Kikindi ul. Jugovićeva br. 6, na katastarskoj parceli br. 2753 k.o. Kikinda

07.10.2021

07.10.2021

 
134 ROP-KIK-33635-ISAW-1/2021 od 01.10.2021 Slavko Tomašev iz Kikinde, ul. Cara Dušana br. 115 za stambeni objekat P+0 u Kikindi ul. Cara
Dušana br. 115, na katastarskoj parceli br. 5479/1 k.o. Kikinda

07.10.2021

07.10.2021

 
135 ROP-KIK-33723-ISAW-1/2021 od 03.10.2021 Dušan Šaran iz Kikinde, ul. Semlačka br. 22 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije za stambeni objekat P+0 u Kikindi ul. Semlačka br. 22, na
katastarskoj parceli br. 2646 k.o. Kikinda

08.10.2021

08.10.2021

 
136 ROP-KIK-33796-ISAW-1/2021 od 04.10.2021 LJubomiru Živković iz Mokrina, ul. Vase Stajića br. 118 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije za stambeni objekat P+0 u Mokrinu ul. Vase Stajića br. 118, na katastarskoj parceli br. 2210 k.o. Mokrin

11.10.2021

11.10.2021

 
137 ROP-KIK-33822-ISAW-1/2021 od 04.10.2021 Rada Nemešev iz Kikinde, ul. Pere Segedinca br. 59 i Nada Nemešev iz Kikinde, ul. Pere Segedinca br. 57 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije za stambeni objekat P+0 u Kikindi ul. Pere Segedinca br. 57, na katastarskoj parceli br.5147 k.o. Kikinda

11.10.2021

11.10.2021

 
138 ROP-KIK-31137-ISAWHA-2/2021 od 05.10.2021 Siniša Terzin iz Kikinde, ul. Strelište br. 43 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije porodičnog stambenog objekta u Kikindi u ul. Ivana Jakšića br. 30a, na katastarskoj parceli br. 8109/17 k.o. Kikinda

11.10.2021

11.10.2021

 
139  ROP-KIK-30257-ISAWHA-2/2021 05.10.2021  Dragan Milošev iz Kikinde, ul. Braće Bogaroški br. 177  na izgradnji unutrašnje gasne instalacije za stambeni objekat P+0 u Kikindi ul. Braće Bogaroški br. 177, na katastarskoj parceli br. 2089 k.o. Kikinda

 12.10.2021

12.10.2021

 
140  ROP-KIK-30122-ISAWHA-2/2021 od 06.10.2021  Iliji Kokanov iz Mokrina, ul. Vase Stajića br. 65,  za izgradnju šupe za smeštaj poljoprivrednih mašina spratnosti P+0 i zgrade za smeštaj poljoprivrednih alata i opreme spratnosti P+0, u Mokrinu ul. Vase Stajića
br. 61, na kat. parcelama br. 2283 i 2284 k.o. Mokrin

 12.10.2021

12.10.2021

 
141 ROP-KIK-34407-ISAW-1/2021 od 06.10.2021 Bosiljka Knežević iz Bašaida, ul. Raše Lazarevića br. 120 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije u Bašaidu u ul. Raše Lazarevića br. 120, na katastarskoj parceli br. 648 k.o. Bašaid

12.10.2021

12.10.2021

 
142 ROP-KIK-34432-ISAW-1/2021 od 06.10.2021 Milivoj Matijević iz Kikinde, ul. Sutjeska br. 229 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije za stambeni objekat P+0 i pomoćni objekat P+0 u
Kikindi ul. Sutjeska br. 229, na katastarskoj parceli br. 7800 k.o. Kikinda

12.10.2021

12.10.2021

 
 143 ROP-KIK-34663-ISAW-1/2021 od 07.10.2021. Aleksandar i Dušica Mesaroš oboje iz Kikinde, ul. Šumica br. 54a na izgradnji unutrašnje gasne instalacije u Kikindi u ul. Šumica br. 54a, na katastarskoj parceli br. 21723/2 k.o. Kikinda

12.10.2021

12.10.2021

 
 144 ROP-KIK-25071-ISAWA-4/2021 od 07.10.2021 "Komponent commerce" doo Kikinda, ul Žarka Zrenjanina br. 54 izmena rešenja kojim se odobrava izvođenje radova na izgradnji
podnog skladišta sa nadstrešnicom i usipnim košem (kategorija objekta B, klasifikacioni broj 127112) i kolske vage u Kikindi ul.
Toplski put br. 4, broj katastarske parcele 20709 k. o. Kikinda

14.10.2021

14.10.2021

 
145 ROP-KIK-24317-ISAW-2/2021 od 08.10.2021 Grad Kikinda, ul Trg srpskih dobrovoljaca 12 izgradnja svetlosne signalizacije, saob. znakova, oznaka na putu i saob. opreme, na uglu ul J.J.Zmaja i M.Pupina u Kikindi, na kat. parc. br. 21624, 9967 i 21623 k.o. Kikinda 15.10.2021

15.10.2021

 
146 ROP-KIK-34859-ISAW-1/2021 od 09.10.2021 Dušan Nikolić iz Vršca, ul. Mitropolita Stratimirovića br. 113 unutrašnja gasna instalacija stambenog objekta P+0 u Bašaidu ul. Nikole Tesle br. 55, na katastarskoj parceli br. 797 k.o. Bašaid 15.10.2021

15.10.2021

 
147 ROP-KIK-33278-ISAWHA-2/2021 od 11.10.2021 Živko Dražić iz Kikinde, ul. Milana Sivčeva br. 46 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije porodičnog stambenog objekta u Kikindi u ul. Milana Sivčeva br. 46, na katastarskoj parceli br. 930 k.o. Kikinda

18.10.2021

18.10.2021

 
148 ROP-KIK-35191-ISAW-1/2021 od 11.10.2021 Zoran i Marijana Perić iz Kikinde, ul. Danila Kosića br. 35 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije u Kikindi u ul. NJegoševa br. 186, na katastarskoj parceli br. 20027 k.o.Kikinda

18.10.2021

18.10.2021

 
149 ROP-KIK-35231-ISAW-1/2021 od 11.10.2021 Marina Grujić iz Mokrina, ul. Rade Trnića br. 99 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije u Mokrinu u ul. Rade Trnića br. 99, na katastarskoj parceli br. 3087 k.o.Mokrin

18.10.2021

18.10.2021

 
150 ROP-KIK-35476-ISAW-1/2021 od 12.10.2021 Sava Tunić iz Mokrina, ul. Vase Stajića br. 141 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije u Mokrinu u ul. Vase Stajića br. 141, na katastarskoj parceli br. 2567 k.o.Mokrin

19.10.2021

19.10.2021

 
151 ROP-KIK-35468-ISAW-1/2021 od 12.10.2021 LJubiša Tunić iz Mokrina, ul. Vase Stajića br. 135 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije u Mokrinu u ul. Vase Stajića br. 135, na katastarskoj parceli br. 2560 k.o.Mokrin

19.10.2021

19.10.2021

 
152 ROP-KIK-35289-ISAW-1/2021 od 12.10.2021 Vukica Sivački iz Mokrina, ul. Dositeja Obradovića br. 27/b, na izgradnji unutrašnje gasne instalacije u Mokrinu ul. Dositeja Obradovića br. 29, na katastarskoj parceli br. 3446 k.o. Mokrin

19.10.2021

19.10.2021

 
153 ROP-KIK-33619-ISAWHA-2/2021 od 12.10.2021 Branki Kljajić iz Kikinde, ul. Stevana Sinđelića br. 210 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije stambenog objekta u Kikindi u ul. Stevana Sinđelića br. 210, na katastarskoj parceli br. 20494 k.o. Kikinda

19.10.2021

19.10.2021

 
154 ROP-KIK-31430-ISAWHA-2/2021 od 13.10.2021 Adrijana Sel iz Pančeva, ul. Ive Kurjačkog br. 89 za izgradnju unutrašnje gasne instalacije u Kikindi u ul. Nikole Francuskog br. 122, na katastarskoj parceli br. 21741 k.o. Kikinda

19.10.2021

19.10.2021

 
155 ROP-KIK-35703-ISAW-1/2021 od 13.10.2021 Robert i LJiljana Karačonji iz Kikinde, ul. Kumanovska br. 90 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije stambenog objekta u Kikindi ul. Kumanovska br. 90, na katastarskoj parceli br. 3324 k.o. Kikinda

20.10.2021

20.10.2021

 
156 ROP-KIK-35706-ISAW-1/2021 od 13.10.2021 Jovan Mikluc iz Kikinde, ul. Pere Segedinca br. 1/7 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije u Kikindi u ul. Stevana Sinđelića br. 163, na katastarskoj parceli br. 20768/1 k.o.Kikinda

20.10.2021

20.10.2021

 
157 ROP-KIK-26744-ISAW-2/2021 od 14.10.2021 „Kipetrol“ doo Bašaid, ul. Torđanski put br. 1 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije za potrebe Biogasnog postrojenja u Bašaidu, potes Parlog, na katastarskoj parceli br.
9320/1 k.o. Bašaid

21.10.2021

21.10.2021

 
158 ROP-KIK-31895-ISAWHA-2/2021 od 18.10.2021 Dušan Romakov iz Kikinde ul. Save Tekelije br. 55 na izgradnji pomoćnog objekta P+0, ul. Save Tekelije br. 55, k.p. 9229 K.O. Kikinda, kategorije A, klasifikacioni broj 127141 – ekonomski objekat ostale poljoprivredne zgrade u Kikindi u ul. Save Tekelije br. 55, na katastarskoj parceli br. 9229 k.o. Kikinda

22.10.2021

22.10.2021

 
159 ROP-KIK-36217-ISAW-1/2021 od 18.10.2021 Uroš i Kristina Zarić oboje iz Kikinde, ul. Toze Markovića br. 40 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije u Kikindi ul. Toze Markovića br. 40, na katastarskoj parceli br. 9698 k.o. Kikinda

22.10.2021

22.10.2021

 
160 ROP-KIK-35278-ISAWHA-2/2021 od 19.10.2021 Zoran Kovačić iz Mokrina, ul. Ive Lole Ribara br. 55 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije porodičnog stambenog objekta u Mokrinu ul. Ive Lole Ribara
br. 49, na katastarskoj parceli br. 2634 k.o. Mokrin

25.10.2021

25.10.2021

 
161 ROP-KIK-36705-ISAW-1/2021 od 19.10.2021. Dragan Filipović iz Kikinda, ul. Čanadska br. 4 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije u Nakovu ul. Slobode br. 13, na katastarskoj parceli br. 2530/4 k.o. Nakovo

25.10.2021

25.10.2021

 
162 ROP-KIK-36708-ISAW-1/2021 od 19.10.2021 Ivan Knežević iz Nakova, ul. Marka Oreškovića br. 15 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije u Nakovu ul. Marka Oreškovića br. 15, na katastarskoj parceli br. 240 k.o. Nakovo

25.10.2021

25.10.2021

 
163 ROP-KIK-36725-ISAW-1/2021 od 19.10.2021 Slobodan Galić iz Nakova, ul. Glavna br. 69 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije u Nakovu ul. Glavna br. 69, na katastarskoj parceli br. 328 k.o. Nakovo

25.10.2021

25.10.2021

 
164 ROP-KIK-36972-ISAW-1/2021 od 21.10.2021 Rebeka Ač iz Ruskog Sela, ul. Feješ Klare br. 17 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije u Ruskom Selu ul. Feješ Klare br. 17, na katastarskoj parceli br. 2874 k.o. Rusko Selo

25.10.2021

25.10.2021

 
165 ROP-KIK-36974-ISAW-1/2021 od 21.10.2021 Dušan Žeravica iz Bašaida, ul. Branislava Nušića br. 10 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije u Bašaidu ul. Jovana Jovanovića Zmaja br. 108, na katastarskoj parceli br. 2874 k.o. Bašaid

25.10.2021

25.10.2021

 
166 ROP-KIK-37111-ISAW-1/2021 od 21.10.2021 Mirko Čavić iz Novog Sada, ul. Rumenačka br. 51 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije u Mokrinu u ul. Živice Kodranova br. 35, na katastarskoj parceli br. 3628 k.o.Mokrin

25.10.2021

25.10.2021

 
167 ROP-KIK-37183-ISAW-1/2021 od 22.10.2021 Goran Cvitanović iz Kikinde, ul. Svetozara Miletića br. 156 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije za stambeni objekat P+0 u Kikindi ul. Svetozara Miletića br. 156, na katastarskoj parceli br. 2253 k.o. Kikinda

26.10.2021

26.10.2021

 
168 ROP-KIK-37122-ISAW-1/2021 od 21.10.2021 Dalibor Radmilović iz Bašaida, ul. Jovana Jovanović Zmaja br. 8 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije stambenog objekta u Bašaidu ul. Jovana Jovanovića Zmaja br. 8, na katastarskoj parceli br. 211 k.o. Bašaid

26.10.2021

26.10.2021

 
169 ROP-KIK-37318-ISAW-1/2021 od 23.10.2021 Dejan Gombar iz Kikinde ul. Vojvode Mišića br. 59 i Marta Dore-Tuba iz Kikinde ul. Ivana Jakšića br. 18 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije u Kikindi u ul. Vojvode Mišića br. 59, na katastarskoj parceli br. 6479/1 k.o.Kikinda

27.10.2021

27.10.2021

 
170 ROP-KIK-37304-ISAW-1/2021 od 22.10.2021 Stevan Titin iz Bašaida ul. Rade Mikalačkog br. 89, na izgradnji unutrašnje gasne instalacije u Bašaidu ul. Rade
Mikalačkog br. 89, na katastarskoj parceli br. 1154 k.o. Bašaid,

27.10.2021

27.10.2021

 
171 ROP-KIK-37127-ISAW-1/2021 od 21.10.2021 Ana Avramov iz Bašaida, ul. Jovana Popovića br. 106 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije stambenog objekta u Bašaidu ul. Raše Lazarevića br. 93, na katastarskoj parceli br. 827 k.o. Bašaid

27.10.2021

27.10.2021

 
172 ROP-KIK-37118-ISAW-1/2021 od 21.10.2021 Tima Zakić iz Kikinda, ul. Železnički novi red br. 128a na izgradnji unutrašnje gasne instalacije stambenog objekta u Kikindi ul. Železnički novi red br. 128a, na katastarskoj parceli br. 12483 k.o. Kikinda

28.10.2021

28.10.2021

 
173 ROP-KIK-37398-ISAW-1/2021 od 25.10.2021 Andrea Bem iz Iđoša, ul. Jovana Gligorina br. 19 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije u Iđošu u ul. Jovana Gligorina br. 19, na katastarskoj parceli br. 1401 k.o.Iđoš

29.10.2021

29.10.2021

 
174 ROP-KIK-31503-ISAWHA-2/2021 od 25.10.2021 Elektrodistribucija Srbije doo Beograd, Ogranak Elektrodistribucija Zrenjanin, ul. Pančevačka br. 46, putem ovlašćenog pravnog lica „TIM-COP“ d.o.o. Temerin - PRIMA PRODUKT na adaptaciji dvostrukog 20kV kablovskog voda, srednjenaponskog bloka i ormara mernog mesta u UZTS „Hladnjača“ u Kikindi ul. Nikole Tesle br. 2, na katastarskoj parceli br. 1785 k.o. Kikinda

29.10.2021

29.10.2021

 
175 ROP-KIK-22087-ISAW-2/2021 od 26.10.2021 Elektrodistribucija Srbije doo Beograd, Ogranak Elektrodistribucija Zrenjanin, ul. Pančevačka br. 46 na izgradnji priključnog 0,4kV podzemnog voda 2xPP00-YAS 4x150mm2 sa SSOMM za priključenje proizvodnog pogona „Bell Chemicals“ doo u Banatskom Velikom Selu, kat. parc. 2654/5 k.o. Banatsko Veliko Selo

01.11.2021

01.11.2021

 
176 ROP-KIK-37890-ISAW-1/2021 od 26.10.2021 Zoran DŽakula iz Ruskog Sela, ul. Dože Đerđa br. 25 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije za stambeni objekat u Ruskom Selu ul. Dože Đerđa br. 25, na katastarskoj parceli br. 2669 k.o. Rusko Selo

01.11.2021

01.11.2021

 
 177 ROP-KIK-37900-ISAW-1/2021 od 27.10.2021 Nikola Zorić iz Banatskog Velikog Sela ul. Petra Kočića br. 51 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije stambenog
objekta u Banatskom Velikom Selu ul. Petra Kočića br. 42b, na katastarskoj parceli br. 4024/4 k.o. Banatsko Veliko Selo

01.11.2021

01.11.2021

 
178 ROP-KIK-38033-ISAW-1/2021 od 27.10.2021 Miša Tejić iz Nakova, ul. Šošina br. 26 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije stambenog objekta u Nakovu ul. Šošina br. 26, na katastarskoj parceli br. 1474 k.o. Nakovo

02.11.2021

02.11.2021

 
179 ROP-KIK-38102-ISAW-1/2021 od 28.10.2021 Zoran Krspogačin iz Mokrina, ul. Uroša Kuzmanova br. 52 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije stambenog objekta u Mokrinu ul. Uroša Kuzmanova br. 52, na katastarskoj parceli br. 835 k.o. Mokrin

02.11.2021

02.11.2021

 
180 ROP-KIK-38108-ISAW-1/2021 od 28.10.2021 Zoltan Čuso iz Mokrina, ul. Vase Stajića br. 139 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije stambenog objekta u Mokrinu ul. Vase Stajića br. 139, na
katastarskoj parceli br. 2565 k.o. Mokrin

03.11.2021

03.11.2021

 
181 ROP-KIK-38137-ISAW-1/2021 od 28.10.2021 Goran i Ivana Ćuk iz Kikinde ul. Svetosavska br. 161 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije stambenog objekta u Ruskom Selu ul. Đure Jakšića br. 73, na katastarskoj parceli br. 2324 k.o. Rusko Selo

03.11.2021

03.11.2021

 
182 ROP-KIK-38381-ISAW-1/2021 od 29.10.2021 Draginja Veličkov iz Kikinde, ul. Suvačarska br. 14 Izgradnja unutrašnje gasne instalacije za stambeni objekat P+0, P+Pk u Kikindi ul. Suvačarska br. 14, na katastarskoj parceli br. 3707/1 k.o. Kikinda

04.11.2021

04.11.2021

 
183 ROP-KIK-38533-ISAW-1/2021 od 31.10.2021 Milan Badrljica iz Kikinde ul. Cara Dušana br. 135 Izgradnja unutrašnje gasne instalacije za stambeni objekat P+0 u Kikindi ul. Cara Dušana br. 135, na katastarskoj parceli br. 5079 k.o. Kikinda

04.11.2021

04.11.2021

 
184 ROP-KIK-38683-ISAW-1/2021 od 01.11.2021 Andraš Palatinuš iz Kikinde, ul. Milana Sivčeva br. 23, za izvođenje radova na izgradnji unutrašnje gasne instalacije u prizemlju stambenog objekta P+1 u Kikindi ul.
Milana Sivčeva br. 23A, na katastarskoj parceli br. 764 k.o. Kikinda,

05.11.2021

05.11.2021

 
185 ROP-KIK-38688-ISAW-1/2021 od 01.11.2021 Andraš Palatinuš iz Kikinde, ul. Milana Sivčeva br. 23, na izgradnji unutrašnje gasne instalacije sprata stambenog objekta P+1 u Kikindi ul.Milana Sivčeva br. 23A, na katastarskoj parceli br. 764 k.o. Kikinda

05.11.2021

05.11.2021

 
186 ROP-KIK-38373-ISAW-1/2021 od 29.10.2021 Milan Đorđević iz Bašaida, ul. Đure Jakšića br. 30 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije za stambeni objekat P+0 u Bašaidu ul. Đure Jakšića br. 30, na katastarskoj parceli br. 123 k.o. Bašaid

05.11.2021

05.11.2021

 
187 ROP-KIK-38504-ISAW-1/2021 od 31.10.2021 Atila Olah iz Kikinde, ul. Nemanjina br. 63 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije u Kikindi u ul. Nemanjina br. 63, na katastarskoj parceli br. 8385 k.o.Kikinda

05.11.2021

05.11.2021

 
188 ROP-KIK-38869-ISAW-1/2021 od 02.11.2021 Živko Brojčin iz Iđoša, ul. Karađorđeva br. 28 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije stambenog i pomoćnog objekta u Iđošu ul. Karađorđeva br. 28, na katastarskoj parceli br. 724 k.o. Iđoš

05.11.2021

05.11.2021

 
189 ROP-KIK-38895-ISAW-1/2021 od 02.11.2021 Uroš Zimoletin iz Bašaida ul. Jovana Jovanović Zmaja br. 96 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije u Bašaidu ul. Jovana Jovanović Zmaja br. 96, na katastarskoj parceli br. 1134 k.o. Bašaid

08.11.2021

08.11.2021

 
190 ROP-KIK-38982-ISAW-1/2021 od 03.11.2021 EPS Distribucija d.o.o. Beograd, Ogranak Elektrodistribucija Zrenjanin, adresa Pančevačka br. 46 na rekonstrukciji tj zameni SN kablovskog voda 20kV od GRS mešovitog voda u ul. Rade Mikalačkog do MBTS-7 u ul. Svetozara Miletića u Bašaidu, na kat. parc. 1460 i 1445 k.o. Bašaid

09.11.2021

09.11.2021

 
191 ROP-KIK-39308-ISAW-1/2021 od 04.11.2021 Milan Rodić iz Kikinde, ul. Suvačarska br. 21 i Zorica Rodić iz Kikinde, ul. Branka Radičevića br. 22 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije u Kikindi u ul. Suvačarska br. 21, na katastarskoj parceli br. 21746 k.o.Kikinda

10.11.2021

10.11.2021

 
192 ROP-KIK-39090-ISAW-1/2021 od 03.11.2021 Milivoj Šućur iz Banatskog Velikog Sela ul. Petra Kočića br. 23 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije stambenog objekta
u Banatskom Velikom Selu ul. Petra Kočića br. 23, na katastarskoj parceli br. 1394 k.o. Banatsko Veliko Selo

10.11.2021

10.11.2021

 
193 ROP-KIK-39320-ISAW-1/2021 od 04.11.2021 LJubomir Metodijević iz Sajana, ul. Ive Andrića br. 74, i Zorica Janković iz Novog Sada ul. Bulevar Jaše
Tomića br. 15
na izgradnji unutrašnje gasne instalacije stambenog objekta u Sajanu, ul. Ive Andrića br. 74, na katastarskoj parceli br. 500 k.o. Sajan

12.11.2021

12.11.2021

 
 194   ROP-KIK-39478-ISAW-1/2021 od 05.11.2021  Sima Malenčić iz Mokrina ul. Anđe Ranković br. 35  na izgradnji unutrašnje gasne instalacije
za stambeni objekat P+0 u Mokrinu ul. Anđe Ranković br. 35, na katastarskoj parceli br. 2278 k.o. Mokrin

 15.11.2021

15.11.2021

 
 195 ROP-KIK-39479-ISAW-1/2021 od 05.11.2021 Erik Čoti iz Ruskog Sela, ul. Bratstva i jedinstva br. 207 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije u Ruskom Selu u ul. Bratstva i jedinstva br. 207, na katastarskoj parceli br. 2803/1 k.o.Rusko Selo

15.11.2021

15.11.2021

 

 196

ROP-KIK-38425-ISAWHA-2/2021 od 07.11.2021 Marija Adamović iz Kikinde, ul. Generala Drapšina br. 176 za izgradnju unutrašnje gasne instalacije u Kikindi u ul. Generala Drapšina br. 176, na katastarskoj parceli br. 2289 k.o. Kikinda

15.11.2021

15.11.2021

 
197 ROP-KIK-25071-ISAWA-7/2021 od 08.11.2021 „KOMPONENT COMMERCE” doo Kikinda, ul Žarka Zrenjanina b r5. 4, na izgradnji podnog skladišta sa nadstrešnicom i usipnim košem (kategorija objekta B, klasifikacioni broj 127112) i kolske vage, u Kikindi ul. Toplski put br. 4, na katastarskoj parceli 20709 k. o. Kikinda

16.11.2021

16.11.2021

 
198 ROP-KIK-39985-ISAW-1/2021 od 09.11.2021 LJuba Mali iz Bašaida, ul. Živka Miškeljina br. 29 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije za stambeni
objekat u Bašaidu ul. Živka Miškeljina br. 29, na katastarskoj parceli br. 561 k.o. Bašaid

16.11.2021

16.11.2021

 
199 ROP-KIK-39993-ISAW-1/2021 od 09.11.2021 Nenad Mali iz Bašaida, ul. 4. Oktobra br. 88 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije za stambeni objekat u Bašaidu ul. 4. Oktobra br. 88, na katastarskoj parceli br. 1092 k.o. Bašaid

16.11.2021

16.11.2021

 
200 ROP-KIK-40338-ISAW-1/2021 od 12.11.2021 Milica i Milivoj Ćirić iz Ruskog Sela, ul. Solunskih dobrovoljaca br. 41, na izgradnji unutrašnje gasne instalacije stambenog objekta u Ruskom Selu, ul. Solunskih dobrovoljaca
br. 41, na katastarskoj parceli br. 587/1 k.o. Rusko Selo

17.11.2021

17.11.2021

 
201 ROP-KIK-40273-ISAW-1/2021 od 11.11.2021 Mesaroš Jožef i Aranka oboje iz Kikinde, ul. Distrička br. 16a na izgradnji unutrašnje gasne instalacije u Kikindi u ul. Distrička br. 16a, na katastarskoj parceli br. 2962 k.o.Kikinda

18.11.2021

18.11.2021

 
202 ROP-KIK-38875-ISAWHA-2/2021 od 12.11.2021 Olga Popov iz Kikinde, ul. Svetozara Miletića br. 169A na izgradnji unutrašnje gasne instalacije porodičnog stambenog objekta u Kikindi u ul. Svetozara Miletića br. 169A, na katastarskoj parceli br. 2310/1 k.o. Kikinda

18.11.2021

18.11.2021

 
203 ROP-KIK-40455-ISAW-1/2021 od 14.11.2021 Dragan Golušin iz Kikinde ul. Stevana Sinđelića br. 6 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije stambenog objekta u Kikindi ul. Stevana Sinđelića br. 6, na katastarskoj parceli br. 9111/1 k.o. Kikinda

18.11.2021

18.11.2021

 
204 ROP-KIK-40538-ISAW-1/2021 od 15.11.2021 Grad Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca 12, Kikinda, na pokrivanju pomoćne zgrade broj 2, spratnosti P+0, kategorije „A“, bez klasifikacionog broja, u Banatskoj Topoli, Ulica Petefi Šandora bb, na kat.parc. broj 186, k.o. Banatska Topola

18.11.2021

18.11.2021

 
205 ROP-KIK-40496-ISAW-1/2021 od 14.11.2021 Svetlana Antin iz Kikinde ul. Kosovska br. 8 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije stambenog objekta u Kikindi ul. Nikole Pašića br. 52 B, na katastarskoj parceli
br. 1199 k.o. Kikinda

19.11.2021

19.11.2021

 
206 ROP-KIK-40738-ISAW-1/2021 od 15.11.2021 Ervin Barber iz Kikinde ul. Kumanovska br. 234 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije stambenog objekta u Kikindi ul. Kumanovska br. 234, na katastarskoj parceli br.
7458 k.o. Kikinda

19.11.2021

19.11.2021

 
207 ROP-KIK-40972-ISAW-1/2021 od 17.11.2021 Grada Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca 12, Kikinda na investicionom održavanju objekta broj 2 – zamena stolarije i pregrađivanje prostorija, kategorija objekta „V“, klasifikacionog broja 122012, u Kikindi, ul. Trg srpskih dobrovoljaca broj 12, na kat.parc.br. 6262 k.o.Kikinda

22.11.2021

22.11.2021

 
208 Čedomir i Jelena Jarić oboje iz Kikinde, ul. Jovanke Lipovanov – Dade br. 18  ROP-KIK-19665-ISAWA-5/2021 od 16.11.2021  na izgradnji pomoćnog objekta spratnosti P+0, u Kikindi, ulica Svetosvska br. 54, na katastarskoj parceli br. 6613 k.o. Kikinda, (kategorija objekta „A“, klasifikacionog broja 124220)

22.11.2021

22.11.2021

 
209 ROP-KIK-40787-ISAW-1/2021 od 16.11.2021 Predškolske ustanove „Dragoljub Udicki“ Kikinda, ul. Dositejeva br. 43 na investicionom održavanju sanitarnih čvorova u dečijem vrtiću „Bambi“ objekat označen broj 1, u Kikindi, ul. Generala Drapšina broj 44, na kat.parc.br. 5942 k.o.Kikinda

22.11.2021

22.11.2021

 
210 ROP-KIK-40961-ISAW-1/2021 od 16.11.2021 Elvira i Laslo Molnar oboje iz Kikinde, ul. Braće Tatića br. 93 izgradnja unutrašnje gasne instalacije u Kikindi u ul. Braće Tatića br. 93, na katastarskoj parceli br. 8519/1 k.o.Kikinda 22.11.2021

22.11.2021

 
211 ROP-KIK-41644-ISAW-1/2021 od 22.11.2021 Marija i Stevan Ladičorbić oboje iz Mokrina, ul. Vase Stajića br. 75 izgradnja unutrašnje gasne instalacije u Mokrinu u ul. Vase Stajića br. 75, na katastarskoj parceli br. 2351 k.o. Mokrin

23.11.2021

23.11.2021

 
212 ROP-KIK-41316-ISAW-1/2021 od 18.11.2021 Nada Marčićev iz Kikinde, ul. Radnička br. 23 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije u Kikindi u ul. Radnička br. 23, na katastarskoj parceli br. 20767 k.o.Kikinda

25.11.2021

25.11.2021

 
 213  ROP-KIK-41887-ISAW-1/2021 od 23.11.2021  Zoran Janić i Davor Janić iz Kikinde, ul. Josifa Pančića br. 6A/11  na izgradnji unutrašnje gasne instalacije
za stambeni objekat u Kikindi ul. Sutjeska br. 162, na katastarskoj parceli br. 7605/4 k.o. Kikinda

29.11.2021

29.11.2021

 
214 ROP-KIK-39477-ISAWHA-2/2021 od 25.11.2021 Jovanka Dimović iz Mokrina, ul. Žarka Zrenjanina br. 84 za izdavanje rešenja kojim se odobrava izvođenje radova na izgradnji unutrašnje gasne instalacije u Mokrinu ul. Zlatna Greda br. 51, na katastarskoj parceli br. 864 k.o. Mokrin

29.11.2021

29.11.2021

 
215 ROP-KIK-41358-ISAWHA-2/2021 od 26.11.2021 Uroš Veličkov iz Kikinde, ul. Distrička br. 57 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije u Kikindi ul. Distrička br. 57, na katastarskoj parceli br. 952 k.o. Kikinda

29.11.2021

29.11.2021

 
216 ROP-KIK-42514-ISAW-1/2021 od 27.11.2021 Stipe Živkov i Zorica Petrović oboje iz Mokrina, ul. Jovana Jovanovića Zmaja br. 22 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije u Mokrinu u ul. Jovana Jovanovića Zmaja br. 22, na katastarskoj parceli br. 1650 k.o.Kikinda

01.12.2021

01.12.2021

 
217 ROP-KIK-42901-ISAW-1/2021 od 30.11.2021 Davor Bajin iz Iđoša, ul Milivoja Omorca br. 11 i Jelena Bajin iz Kikinde, ul. Nikole Pašića br. 64 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije stambenog objekta P+1+Pk u Kikindi, ul. Nikole
Pašića br. 64, na katastarskoj parceli br. 1195/2 k.o. Kikinda

02.12.2021

02.12.2021

 
218 ROP-KIK-42693-ISAW-1/2021 od 29.11.2021 Vukica Ristić i Đorđe Ristić oboje iz Mokrina, ul. Branka Radičevića br. 46 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije u Mokrinu u ul. Milana Malenčića br. 44, na katastarskoj parceli br. 2875 k.o. Mokrin

02.12.2021

02.12.2021

 
219 ROP-KIK-40260-ISAWHA-2/2021 od 29.11.2021 „KOPERATIV“ d.o.o. Novi Bečej iz Bočara, ul. Vinogradarska br. bb izgradnja ekonomskog objekta – objekat br. 6 spratnosti P+0 i kolske vage – objekat br. 7, u Iđošu, ul. Nikole Francuskog br. 66, na katastarskoj parceli br. 5274 k.o. Iđoš

06.12.2021

06.12.2021

 
220 ROP-KIK-43106-ISAW-1/2021 od 01.12.2021
 
Piroška Deisel iz Ruskog Sela, ul. Feješ Klare br. 23 izgradnja unutrašnje gasne instalacije stambenog objekta spratnosti P+1 u Ruskom Selu ul. Feješ Klare br. 23, na
katastarskoj parceli br. 2883 k.o. Rusko Selo
07.12.2021

07.12.2021

 
221 ROP-KIK-43147-ISAW-1/2021 od 02.12.2021
 
Stojan DŽin i Milka DŽin oboje iz Kikinde, ul. Danila Kosića br. 45 izgradnja
unutrašnje gasne instalacije za stambeni objekat u Kikindi ul. Partizanska br. 45, na katastarskoj parceli br. 20042/1
k.o. Kikinda,
07.12.2021

07.12.2021

 
222 ROP-KIK-43260-ISAW-1/2021 od 02.12.2021
 
Milan Lagundžin iz Iđoša, ul. Vuka Karadžića br. 9 izgradnja unutrašnje gasne instalacije stambenog objekta spratnosti P+0 u Sajanu ul. Petefi Šandora br. 100, na katastarskoj parceli br. 741 k.o. Sajan 07.12.2021

07.12.2021

 
223 ROP-KIK-43382-ISAW-1/2021 od 03.12.2021
 
Verica Mikalački iz Bašaida, ul Jovana Jovanović Zmaja 106
 
izgradnja UGI stambenog objekta P+0 u Bašaidu ul. JJZmaja br. 106, na kat.parc. br. 1126 k.o. Bašaid
 

09.12.2021

09.12.2021

 
224 ROP-KIK-44041-ISAW-1/2021 od 08.12.2021
 
Nedeljko i Brankica Popović oboje iz Kikinde, ul. Braće Lakovića br.
69/A
 
izgradnja unutrašnje gasne instalacije za stambeni objekat P+Pk u Kikindi ul. Braće Lakovića br. 69/A, na katastarskoj
parceli br. 1323 k.o. Kikinda
 

15.12.2021

15.12.2021

 
 225  ROP-KIK-44105-ISAW-1/2021 od 09.12.2021  Jasmina Marojkin iz Iđoša, ul. Jaše Tomić br. 23 izgradnja unutrašnje gasne instalacije za stambeni objekat P+0 u Iđošu ul. Jaše Tomić br. 23, na katastarskoj parceli br. 712 k.o. Iđoš  15.12.2021

15.12.2021

 
226 ROP-KIK-43024-ISAWHA-2/2021 od 09.12.2021
 
"Hazel House" doo Kikinda, ul Nikole Francuskog 80
 
hala za smeštaj poljoprivrednih mašina i alata, u Banatskoj Topoli, na katastarskoj parceli br. 2470/2 k.o. Banatska Topola
 
16.12.2021

16.12.2021

 
227 ROP-KIK-44250-ISAW-1/2021 od 10.12.2021
 
Laza Dokman iz Bašaida, ul Rade Mikalačkog 95
 
izgradnja unutrašnje gasne instalacije stambenog objekta P+0 u Bašaidu u ul. Rade Mikalačkog br. 95, na katastarskoj parceli br. 1140 k.o. Bašaid 16.12.2021

16.12.2021

 
228 ROP-KIK-44404-ISAW-1/2021 od 12.12.2021 Dragan Mirković iz Kikinde, ul. Generala Drapšina br. 190 unutrašnja gasna instalacija stambenog objekta P+0 u Kikindi, ul. Generala Drapšina br. 190, na k.p. br. 2174 k.o. Kikinda

18.12.2021

18.12.2021

 
229 ROP-KIK-44607-ISAW-1/2021 od 13.12.2021 Robert Fišteš iz Kikinde, ul. Miloševački drum br. 24 izgradnja unutrašnje gasne instalacije stambenog objekta P+0 u Kikindi u ul. Albertova br. 207, na katastarskoj parceli br. 7591 k.o. Kikinda

20.12.2021

20.12.2021

 
230 ROP-KIK-44614-ISAW-1/2021 od 13.12.2021 Ferenc Zakar iz Kikinde, ul. Partizanska br. 79 izgradnja unutrašnje gasne instalacije stambenog objekta P+0 u Kikindi u ul. Partizanska br. 79, na katastarskoj parceli br. 20721/48 k.o. Kikinda

20.12.2021

20.12.2021

 
231 ROP-KIK-44683-ISAW-1/2021 od 14.12.2021 Laura i Srđan Perić iz Kikinde, ul. Vojvode Putnika br. 44 na izgradnji pomoćne zgrade spratnosti P+0 u Kikindi, ul. Vojvode Putnika br. 44, na katastarskoj parceli br. 4472/1 k.o. Kikinda

21.12.2021

21.12.2021

 
232 ROP-KIK-43954-ISAWHA-2/2021 od 15.12.2021 Boris Mesaroš iz Kikinde ul. Rade Trnić br. 88, na izgradnji unutrašnje gasne instalacije stambenog objekta P+0 u Kikindi ul. Svetozara
Miletića br. 183, na katastarskoj parceli br. 2291 k.o. Kikinda

22.12.2021

22.12.2021

 
233 ROP-KIK-45412-ISAW-1/2021 od 20.12.2021 Kosta Zurnić iz Kikinde, ulica Suvačarska broj 10 na investicionom održavanju porodične stambene zgrade spratnosti P+0, objekat označen brojem 1, u Kikindi ulica Vojvode Putnika broj 28, na katstarskoj parceli broj 4460 k.o. Kikinda

27.12.2021

27.12.2021

 
234 ROP-KIK-45871-ISAW-1/2021 od 23.12.2021 Jova i Mira Rajić oboje iz Bašaida ul. Branislava Nušića br. 6 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije u Bašaidu u ul. Branislava Nušića br. 4, na katastarskoj parceli br. 1117 k.o.Bašaid

28.12.2021.

28.12.2021

 

 

2020. godina

Redni broj Zaveden pod brojem CEOP u APR Podnosioc zahteva invenstitor i finansijer Opis objekta, br. parcele i k.o. kategorija i klasifikacija objekta Datum izdavanja
Datum objave
 1  ROP-KIK-37673-ISAW-2/2020 od 14.01.2020  Grad Kikinda iz Kikinde, ul. Trg srpskih dobrovoljaca br. 12  na izgradnji pomoćnog objekta - Suvenirnice u okviru mlina Suvača u Kikindi, na uglu ulica Moravske i Nemanjine, na kat. parceli br. 8268 k.o. Kikinda, kategorije „B“, klasifikacionog broja 123001

16.01.2020.g.

16.01.2020.g.

2 ROP-KIK-1389-ISAW-1/2020 od 23.01.2020 Republička direkcija za imovinu Republike Srbije 04 broj 351-322/2019 od 20. januara 2020. godine, u svojstvu nosioca investitorskih prava podneo korisnik Osnovna škola „1.Oktobar“ Bašaid ul. Vojvođanska br. 65 na investicionom održavanju sanitarnih čvorova u objektu školske zgrade osnovne škole ,,1.oktobar“ u Bašaidu, na katastarskoj parceli broj 759 k.o. Bašaid, ul. Vojvođanska 65

23.01.2020.g.

23.01.2020.g.

3 ROP-KIK-2210-ISAW-1/2020 od 30.01.2020 Goran Ristić iz Mokrina ul. Vuka Karadžića br. bb na izgradnji ostale nestambene zgrade – zgrada za uzgoj ptica, spratnosti P+1, u Mokrinu u ul. Vuka Karadžića bb, na kat.parc.br. 2921 k.o.Mokrin

06.02.2020.g.

06.02.2020.g.

4 ROP-KIK-5027-ISAW-1/2020 od 27.02.2020 Ana Farkaš iz Kikinde ul. Kosovska br.20a na investicionom održavanju stambenog i pomoćnog objekta u Kikindi u ul. Kosovska 20a

02.03.2020.g.

02.03.2020.g.

5 ROP-KIK-4488-ISAWHA-2/2020 od 01.03.2020 PTP '' VOJVOĐANIN '' DOO iz Mokrina ulica Rade Trnića broj 113 na izgradnji Hangara za smeštaj polj. mašina i alata, P+0, kategorije B, klasifikacioni broj 127142 Mokrin, potes Prosine, na katastarskoj parceli broj 19198 k.o.Mokrin

03.03.2020.g.

03.03.2020.g.

6 ROP-KIK-3835-ISAWHA-2/2020 od 29.02.2020 Johanna Retzler, Nemačka, iz Grada Osterhofen ul. Hofbauerstrasse br. 3 na izgradnji pomoćnog objekta, spratnosti P+1, u Banatskom Velikom Selu, ulica Zdravka Čelara br. 48, na katastarskoj parceli 4828, KO Banatsko Veliko Selo

04.03.2020

04.03.2020

7 ROP-KIK-6437-ISAW-1/2020 od 11.03.2020. EPS Distribucija, Ogranak Elektrodistribucija Zrenjanin, adresa Pančevačka br. 46 izgradnja kab. NN vodova u ulici D. Vasiljeva u Kikindi, na kat. parc. broj 5413, 5414, 5416 i 21608 K.O. Kikinda, za potrebe priključenja na EE mrežu višeporodičnog stambenog objekta P+2+Pk u ul. D. Vasiljeva br. 45, na kat. parc. 5416 K.O. Kikinda 18.03.2020

18.03.2020

8 ROP-KIK-4117-ISAW-3/2020 od 12.03.2020 „Grindex“ DOO iz Kikiinde, adresa Miloša Velikog br. 80 na rekonstrukciji zidane trafostanice tipa „kula“ ZTS „Agroservis-Grindex“ snage 630(630)kVA, 20/0,4kV u Kikindi, ul. Miloša Velikog br. 80, na katastarskoj parceli 9529 K.O. Kikinda,

19.03.2020

19.03.2020

9 ROP-KIK-5932-ISAWHA-2/2020 od 16.03.2020 DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU JAFFA FABRIKA BISKVITA CRVENKA, na investicionom održavanju kompresorske stanice i instalacije komprimovanog vazduha u Kikindi u ul. Nikole Tesle br. 5, na kat.parc.br. 1773 k.o.Kikinda

23.03.2020

23.03.2020

10 ROP-KIK-9015-ISAW-1/2020 od 15/04/2020 Dušice Vuković, Bihaćka br. 5, Kikinda za izgradnju priključka kanalizacije za stambeni objekat P+0, u ul. Bihaćka br. 5, u Kikindi, na kat. parceli br. 7675/62 k.o. Kikinda

23.04.2020

23.04.2020

11 ROP-KIK-425-ISAW-3/2020 od 21.04.2020 „JAFFA“ d.o.o. Crvenka, Maršala Tita br. 245 na izgradnji zatvorenog skladišta za odlaganje mašina, spratnosti P+0, na kat. parceli broj 426 k.o. Kikinda

23.04.2020

23.04.2020

12 ROP-KIK-9207-ISAW-1/2020 od 21.04.2020 Željko Francuski iz Kikinde ul. Braće Laković br. 107 rekonstrukcija krova stamb. objekta P+0 i izgradnji nadstrešnice u Kikindi ul. Braće Laković br. 107, na kat.parc. br. 1378 k.o. Kikinda 28.04.2020

28.04.2020

13 ROP-KIK-39163-ISAW-2/2020 od 04.05.2020 Javnom preduzeću „Srbijagas“ Novi Sad, Narodnog Fronta br. 12 i finansijeru Mlekara Kikinda doo, Kikinda ul. Kralja Petra Prvog br. 166 na izgradnji priključnog gasovoda i MRS na kat. parcelama br. 2227 i 2228 k.o. Kikinda

08.05.2020

08.05.2020

14 ROP-KIK-10205-ISAW-1/2020 od 07.05.2020 Kosta Miladinov iz Kikinde ul. Đure Jakšića br. 36, na adaptaciji stambenog objekta spratnosti P+0 u Kikindi u ul. Save Tekelije br. 8, na kat.parc. br. 6203/1 k.o. Kikinda,

13.05.2020

13.05.2020

15 ROP-KIK-10492-ISAW-1/2020 od 11.05.2020 Milan Šepa iz Kikinde ul. Vase Stajića br. 7, za izgradnju objekta za smeštaj poljoprivredne mehanizacije spratnosti P+0 u Banatskom Velikom Selu, potes Pašnjak, na kat.parc. br. 4226 i 4227 k.o. Banatsko Veliko Selo

18.05.2020

18.05.2020

16 ROP-KIK-11276-ISAW-1/2020 od 20.05.2020 „Mlekara Kikinda“ doo, sa sedištem u Kikindi ul. Kralja Petra Prvog br. 166 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije od merno regulacione stanice (MRS) do kotlarnice na k.p. 2228 k.o.Kikinda

22.05.2020

22.05.2020

17 ROP-KIK-2904-ISAWA-2/2020 od 29.05.2020 Opšta bolnica Kikinda iz Kikinde, ul. Đure Jakšića 110, na rekonstrukciji Opšte bolnice Kikinda, objekta 1.1-dečije odeljenje, produženo lečenje, palijativno zbrinjavanje, Kikindi, ul. Đure Jakšića br. 110, na kat.parc.br. 4909 k.o. Kikinda

02.06.2020

02.06.2020

18 ROP-KIK-12669-ISAW-1/2020 od 02.06.2020 Opšta bolnica Kikinda iz Kikinde, ul. Đure Jakšića 110 na sanaciji, rekonstrukciji i adaptaciji, objekta 1.4 – Infektivno, spratnosti Pod+P, Opšte bolnice u Kikindi, u Đure Jakšića br. 110, KP 4909,KO Kikinda, Kikind

03.06.2020

03.06.2020

19 ROP-KIK-12466-ISAW-1/2020 od 31.05.2020 Neven Stojkov iz Kikinde ul. Braće Tatić br. 57 na investicionom održavanju stambenog objekta u ul. Uglješe Terzina br. 11 kat. parc. br. 8945/1 i stambenog objekta u ul. Uglješe Terzina br. 13 kat. parc. br. 8944, oba u Kikindi

04.06.2020

04.06.2020

20 ROP-KIK-12859-ISAW-1/2020 od 04.06.2020 Nemanja Almaši iz Mokrina ul. Milana Malenčića br. 39 i Snežana Almaši iz Mokrina ul. Milana Malenčića br. 39 na investicionom održavanju krova porodične stambene zgrade u ul. Milana Malenčića br. 39 kat. parc. br. 3818 K.O. Mokrin

05.06.2020

05.06.2020

21 ROP-KIK-13063-ISAW-1/2020 od 05.06.2020 ''NINKOV'' DOO iz Bašaida ulica Put za Melence broj 1 izgradnja objekta za smeštaj poljoprivredne mehanizacije u Bašaidu, ulica Put za Melence br. 1, na katastarskoj parceli broj 11180/1 k.o. Bašaid 11.06.2020

11.06.2020

22 ROP-KIK-9748-ISAWA-3/2020 od 09.06.2020 DOO „Severtrans“ iz Sente ul. Grofa Baćanji Lajoša br. 2 izmena rešenja o odobrenju za izvođenje radova na rekonstrukciji i promeni namene objekta broj 2, u Kikindi, ul. Jovana Jovanović Zmaja br. 5, na kat. parc. br. 8964 k.o. Kikinda 16.06.2020

16.06.2020

23 ROP-KIK-13613-ISAW-1/2020 od 10.06.2020 Nataša Čipčić iz Kikinde ul. Kumanovska br. 88 rekonstrukcija i pretvaranje tavanskog u stambeni prostor, stambeni objekat spretnosti P+Pk, u Kikindi ul. Kumanovska br. 88, na kat.parc. br. 3323 k.o. Kikinda 17.06.2020

17.06.2020

24 ROP-KIK-4014-ISAW-2/2020 od 22.06.2020 „Naftna industrija Srbije“ AD Novi Sad, ul. Narodnog fronta br. 12 adaptacija sistema daljinskog upravljanja trafostanicama na kogeneracionim postrojenjima kogeneracione elektrane na objektu SOS-Kikinda, NP Kikinda, katastarska parcela 17595/2 K.O. Kikinda 24.06.2020

24.06.2020

25 ROP-KIK-15545-ISAW-2/2020 od 10.07.2020 Vera vukašinović iz Kikinde ul. Trg srpskih dobrovoljaca br. 45 na rekonstrukciji dela bočne (jugo-zapadne) fasade stana broj 3 u okviru stambeno-poslovne zgrade P+4 – objekat broj 1, u Kikindi, na Trgu srpskih dobrovoljaca br. 11, na kat. parc. br. 6291 k.o. Kikinda

14.07.2020

14.07.2020

26 ROP-KIK-18141-ISAW-1/2020 od 20.07.2020 Grad Kikinda iz Kikinde, ul. Trg srpskih dobrovoljaca br. 12 na investicionom održavanju ogradnog zida Fudbalskog kluba Kikinda u Kikindi, ul. Distrička br. 24a, kat.parc.br. 2898,k.o. Kikinda

21.07.2020.

21.07.2020.

27 ROP-KIK-5075-ISAW-2/2020 od 20.07.2020 Kikindski mlin AD Kikinda za adaptaciju-ugradnju novog sistema automatske dojave požara za objekta Kikindskog mlina u Kikindi, ul. Svetozara Miletića br. 198

27.07.2020

27.07.2020

28 izmena ROP-KIK-2904-ISAWA-3/2020 od 31.07.202 Opšta bolnica Kikinda na rekonstrukciji Opšte bolnice Kikinda, objekta 1.1-dečije odeljenje, produženo lečenje, palijativno zbrinjavanje, Kikindi, ul. Đure Jakšića br. 110, na kat.parc.br. 4909 k.o. Kikinda

31.07.2020

31.07.2020

29 ROP-KIK-12669-ISAWA-2/2020 od 31.07.2020 Opšta bolnica Kikinda na sanaciji, rekonstrukciji i adaptaciji, objekta 1.4 – Infektivno, spratnosti Pod+P, Opšte bolnice u Kikindi, u Đure Jakšića br. 110, kat.parc.br. 4909,k.o. Kikinda

31.07.2020

31.07.2020

30 ROP-KIK-15987-ISAWHA-2/2020 od 27.07.2020 Ivan Tuturilov iz Kikinde ulica Feješ Klare broj 36 za izgradnju staje za krave (kategorija „B“, klasifikacioni broj 127112) u Kikindi, potes Kinđa-Vodice, na katastarskoj parceli broj 10449 k.o. Kikinda

03.08.2020

03.08.2020

31 ROP-KIK-6963-ISAW-2/2020 od 30.07.2020 EPS Distribucija, Ogranak Elektrodistribucija Zrenjanin, adresa Pančevačka br. 46 na izgradnji stubne transformatorske stanice 10(20)0,4kV sa NN kablovskim vodovima, SSKPK i OMM, na katastarskoj parceli broj 3247 k.o. Nakovo,

06.08.2020

07.08.2020

32 ROP-KIK-19790-ISAW-1/2020 od 02.08.2020 Ilija Kokanov iz Mokrina ul. Vase Stajića br. 65 na izgranji nadstrešnica za smeštaj polj. mašina, P+0, kategorije A, klasifikacioni broj 127141, Mokrin, ulica Vase Stajića broj 61, na kat.parc. broj 2284, k.o. Mokrin

07.08.2020

07.08.2020

33 ROP-KIK-19665-ISAW-1/2020 od 31.07.2020 Čedomira i Jelene Jarić oboje iz Kikindi ul. Jovanke Lipovanov – Dade br.18 na izgradnji pomoćnog objekta spratnosti P+0, u Kikindi, ulica Svetosvska br. 54, na katastarskoj parceli 6613 k.o.Kikinda

07.08.2020

07.08.2020

34 ROP-KIK-12371-ISAW-3/2020 od 05.08.2020 DRUŠTVO ZA ISTRAŽIVANJE, PROIZVODNJU, PRERADU, DISTRIBUCIJU I PROMET NAFTE I NAFTNIH DERIVATA I ISTRAŽIVANJE I PROIZVODNJU PRIRODNOG GASA NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE A.D. NOVI SAD na izgradnji priključnog 20kV kablovskog voda i stubne transformatorske stanice „STS-7“ KP snage 400(400)kVA, 10(20)/0,4kV u Kikindi, vangrađevinski reon-potes Crvenka, na katastarskim parcelama 14763, 14764 i 14765 sve k.o. Kikinda,

11.08.2020

11.08.2020

 35 ROP-KIK-13008-ISAWHA-7/2020 od 20.08.2020 JP Srbijagas i Home Look na izgradnji priključnog gasovoda i merno regulacione stanice i izgradnja unutraše gasne instalacije u Kikindi u ul. Jovana Jovanovića Zmaja br. 169, na kat.parc.br. 10036 k.o.Kikinda,

24.08.2020

24.08.2020

36 ROP-KIK-22695-ISAW-1/2020 od 25.08.2020 Poljoprivrednog preduzeća “Mokrin” d.o.o. ulica Žarka Zrenjanina broj 90, Mokrin na izgradnji zgrade za skladištenje poljoprivrednih proizvoda sa kontrolisanom temperaturom i garaža za smeštaj poljoprivredne mehanizacije, spratnosti P+1, u Mokrinu ul. Papir, na kat.parc.br. 16609 k.o.Mokrin

28.08.2020

28.08.2020

37 ROP-KIK-24024-ISAW-1/2020 od 04.09.2020 Đurđulov Biljana, Cara Dušana br. 50a, Kikinda za izgradnju pomoćne zgrade P+0, Kikinda ul. Cara Dušana br. 17, na kat. par. br. 9267/3 k.o. Kikinda

11.09.2020

11.09.2020

 38 ROP-KIK-25071-ISAW-1/2020 od 13.09.2020 „KOMPONENT COMMERCE” doo Kikinda, ul Žarka Zrenjanina br.54 na izgradnji podnog skladišta sa nadstrešnicom i usipnim košem i kolske vage u Kikindi ul. Toplski put br. 4, broj katastarske parcele 20709 k. o. Kikinda

15.09.2020

15.09.2020

39 ROP-KIK-25687-ISAW-1/2020 od 17.09.2020 Golić Živica iz Mokrina ul. Đure Jakšića br.7 izgradnja ekonomskog objekta za smeštaj poljoprivredne mehanizacije spratnosti P+0, u Mokrinu u ul. Uroša Kuzmanova br. 25, na kat. parc. br. 1115, 1116 i 1117 k.o. Mokrin 22.09.2020

22.09.2020

40 ROP-KIK-26342-ISAW-1/2020 od 22.09.2020 Stambene zajednice Svetozara Miletića 56 Kikinda na investicionom održavanju ravnog krova stambene zgrade za kolektivno stanovanje u Kikindi u ul. Svetozara Miletića br. 56, na kat.parc.br. 5908/2

24.09.2020

24.09.2020

41 ROP-KIK-1962-ISAW-2/2020 od 02.10.2020 Grad Kikinda iz Kikinde ul. Trg srpskih dobrovoljaca br. 12 na izgradnji/postavljanje i opremanje svetlosnim signalima pešačkog prelaza na državnom putu IB – 13 na stacionaži (69+750,00) u Kikindi, na kat. parc. br. 10735/3, 10735/4, 21681 i 21696/6 k.o. Kikinda, u regulaciji postojećih saobraćajnica u skladu sa faktičkim stanjem na terenu

06.10.2020

06.10.2020

42 ROP-KIK-26976-ISAWHA-2/2020 od 09.10.2020 Dušana Marjanovića iz Kikinde ul. Dimitrija Tucovića br. 32 za izgradnju pomoćnog objekta spratnosti P+0 u Kikindi, ulica Dimitrija Tucovića br. 32, na katastarskoj parceli 4140 k.o. Kikinda

14.10.2020

14.10.2020

43 ROP-KIK-28987-ISAW-1/2020 od 10.10.2020 Miodrag Nenadić iz Kikinde ul. Trg srpskih dobrovoljaca br. 13 na izgradnji pomoćnog objekta - garaže za putnička vozila, P+0, Kikinda, ulica Svetosavska br. 82, na kat. parceli br. 8391 k.o. Kikinda

16.10.2020

16.10.2020

44 ROP-KIK-30339-ISAW-1/2020 od 20.10.2020 Đurica Saravolac, Jovana Jovanovića Zmaja br. 23, Bašaid na izgradnji priključka na vodovodnu instalaciju, Bašaid, ul. Jovana Jovanovića Zmaja br. 23, na kat. parc. br. 276 k.o. Bašaid

21.10.2020

21.10.2020

45 ROP-KIK-30774-ISAW-1/2020 od 22.10.2020 Udicki Mileva, iz Kikinde ul. Vuka Karadžića br. 13 i ostali na pretvaranju pomoćnog objekta spratnosti P+0 označenog u prepisu lista nepokretnosti brojem 2 u stambeni prostor-stambenu zgradu (promena namene objekta bez izvođenja radova) u Kikindi, ulica Vuka Karadžića br. 13, na katastarskoj parceli 6242 k.o. Kikinda

28.10.2020

28.10.2020

46 ROP-KIK-20076-ISAW-2/2020 od 27.10.2020 Grad Kikinda iz Kikinde ul. Trg srpskih dobrovoljaca br. 12 na rekonstrukciji vodovoda prečnika ø500mm, u Kikindi, na kat. parc. br. 10396/6, 10396/5, 21543, 21538/3 k.o. Kikinda

03.11.2020.

03.11.2020

47 ROP-KIK-29855-ISAW-2/2020 od 27.11.2020 Grad Kikinda iz Kikinde ul. Trg srpskih dobrovoljaca br. 12 na izgradnji parternog uređenja i osvetljenja, površina obuhvaćenog područja oko 15.100m², sa priključenjem na novu komunalnu infrastrukturnu mrežu na lokaciji između Starog Jezera i SC „Jezero“ u Kikindi, na kat. parc. br. 2824, 2825,.. 21582 i 21583 k.o. Kikinda

30.11.2020

30.11.2020

48 izmena ROP-KIK-37673-ISAWA-8/2020 od 01.12.2020 finansijera Narodni mujez Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br. 21 i investitora Grad Kikinda iz Kikinde, ul. Trg srpskih dobrovoljaca br. 12 na izgradnji pomoćnog objekta - Suvenirnice u okviru mlina Suvača u Kikindi, na uglu ulica Moravske i Nemanjine, na kat. parceli br. 8268 k.o. Kikinda

04.12.2020

04.12.2020

49 ROP-KIK-35842-ISAW-1/2020 od 02.12.2020 Sivački Boško i Nade oboje iz Kikinde ul. Nikole Pašića br. 19 na izgradnji pomoćnog objekta (terasa, ostava i biciklana), spratnosti P+0, Kikinda, ulica Nikole Pašića br. 19, na kat. parceli br. 2571 k.o. Kikinda

08.12.2020

08.12.2020

50 ROP-KIK-24411-ISAWHA-3/2020 od 09.12.2020 „EPS Distribucija'' D.o.o. Beograd, Ogranak Elektrodistribucija Zrenjanin, ul. Pančevačka 46, Zrenjanin i finansijera D.o.o. „KIPETROL“ Bašaid, ul. Torđanski put br. 1 na izgradnji priključka na DSEE za biogasnu elektranu, na k.p. 9320/1, 11092/2, 11048 i 11093 k.o. Bašaid

11.12.2020

11.12.2020

51 ROP-KIK-36514-ISAW-1/2020 od 08.12.2020 Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača sa sedištem u Kikindi, ul. Svetosavska br. 57 za potrebe zgrade srednjeg obrazovanja koji je u funkciji srednjeg i visokog obrazovanja na kat. parc.br. 8470/1 k.o.Kikinda

15.12.2020

15.12.2020

52 ROP-KIK-28810-ISAW-2/2020 od 09.12.2020 D.o.o. za proizvodnju i promet „VALOR“ Zrenjanin, ul. Melenački drum br. 37, Zrenjanin na rekonstrukciji i promena namene objekta posebnog dela objekta na I spratu stambeno-poslovne zgrade u prenoćište, P+1, u Ul. Jovana Jovanovića Zmaja br. 78, na kat. parceli br. 8617 k.o. Kikinda

16.12.2020

16.12.2020

53 ROP-KIK-1963-ISAW-6/2020 od 28.12.2020 Grad Kikinda iz Kikinde ul. Trg srpskih dobrovoljaca br. 12 na rekonstrukciji Poslovne zgrade - Lova, objekat označen pod broj 1, spratnosti P+0, kategorije „B“, klasifikacioni broj 121113, koja se nalazi u Iđošu, u ulici Svetosavska broj 60, na kat. parcelama broj 1021/1 i 1021/2, k.o. Iđoš

29.12.2020

29.12.2020

 

2019. godina

Redni broj Zaveden pod brojem CEOP u APR Podnosioc zahteva invenstitor i finansijer Opis objekta, br. parcele i k.o. kategorija i klasifikacija objekta

Datum izdavanja

Datum objave

Dokumenti
1 ROP-KIK-17170-ISAW-4/2018 od 28.12.2018 "EPS Distribucija" d.o.o. Beograd Ogranak "ED Zrenjanin" na izgradnji SN i NN kablovskog raspleta u ul. Branka Radičevića br. 8 u Kikindi, na k.p. 4430, 4437 i 21593 k.o. Kikinda

08.01.2019

08.01.2019

Preuzmite akte
2  ROP-KIK-36073-ISAWHA-2/2019 od 04.01.2019  SZTR‘’TESTOTEKA’’KRISTE PREKPALAJ PR Kikinda, ulica Čanadska br. 26  za rekonstrukciju-povećanje prečnika priključka vodovodne instalacije za stambeno-poslovni objekat u Kikindi, na katastarskoj parceli 5897/1 K.O. Kikinda

 11.01.2019

11.01.2019

Preuzmite akte
3 ROP-KIK-17477-ISAW-3/2019 od 11.01.2019 "EPS Distribucija" d.o.o. Beograd Ogranak "Elektrodistribucija Zrenjanin" na izgradnju MBTS-20/0,4kV na kat. parc br. 1522/5 k.o.Nakovo, sa SN i NN raspletom dužine SN kablovskog voda 238m, za potrebe napajanja graničnog prelaza u Nakovu, na kat. parcelama br. 1524, 1522/3, 1522/4, 1522/5 i 1522/2 k.o. Nakovo

17.01.2019

17.01.2019

Preuzmite akte
4 ROP-KIK-762-ISAW-1/2019 od 16.01.2018 Grad Kikinda iz Kikinde, Trg srpskih dobrovoljaca br. 12 na sanaciji, rekonstrukciji i promeni namene objekta br. 1 i br. 2 u Kikindi, ul. Kralja petra Prvog br. 42 i 44

17.01.2019

17.01.2019

Preuzmite akte
5 ROP-KIK-689-ISAW-1/2019 od 15.01.2019 Zlatko Ćirić iz Kikinde, ul. Jovana Jovanović Zmaja br. 11 na investicionom održavanju porodične stambene zgrade spratnosti P+0, kategorija objekta „A“, klasifikacionog broja 111011, označen u prepisu lista nepokretnosti pod br. 1 u Kikindi, ul. Jovana Jovanović Zmaja br. 11, na kat.parc.br. 8986 k.o. Kikinda

17.01.2019

17.01.2019

Preuzmite akte
6 ROP-KIK-17183-ISAWA-12/2019 od 11.01.2019 NIS AD Novi Sad, sa sedištem u Novom Sadu u Ulici Narodnog fronta br. 12 na izgradnju MBTS-20/0,4kV na kat. parc br. 1522/5 k.o.Nakovo, sa SN i NN raspletom dužine SN kablovskog voda 238m, za potrebe napajanja graničnog prelaza u Nakovu, na kat. parcelama br. 1524, 1522/3, 1522/4, 1522/5 i 1522/2 k.o. Nakovo

18.01.2018

18.01.2018

Preuzmite akte
7 ROP-KIK-33409-ISAW-2/2019 16.01.2019 „Dom zdravlja Kikinda“, ul. Kralja Petra I br. 106 iz Kikinde na rekonstrukciji objekta-pomoćne zgrade, objekta br. 3 spratnosti P+0 u Kikindi, ul. Svetosavska br. 53, na kat.parc.br. 8471 k.o. Kikinda

21.01.2019

21.01.2019

Preuzmite akte
8 ROP-KIK-35375-ISAW-2/2019 od 21.01.2019 Grad Kikinda iz Kikinde, Trg srpskih dobrovoljaca br. 12 za izgradnju spoljne hidrantske mreže objekta vrtića ''Kolibri'' u Kikindi, Kosmajska bb na kat. parcelama br. 7675/92, 7675/43 i 7675/26 k.o. Kikinda

23.01.2019

23.01.2019

Preuzmite akte
9 ROP-KIK-2330-ISAW-1/2019 od 05.02.2019 Javno preduzeće "Pošta Srbije" Beograd ugradnja unutrašnjih instalacija za automatsku dojavu požara u Kikindi, ul. Generala Drapšina br. 26, kat.par. 6200, K.O. Kikinda

08.02.2019

08.02.2019

Preuzmite akte
10 ROP-KIK-1740-ISAWHA-2/2019 od 07.02.2019 Poljoprivredno preduzeće “ Mokrin” d.o.o. na izgradnji pomoćni i montažni objekti u funkciji poljoprivredne proizvodnje na delu parcele broj 16609 k.o.Mokrin

11.02.2019

11.02.2019

Preuzmite akte
11 ROP-KIK-2904-ISAW-1/2019 od 12.02.2019 Opšta bolnica Kikinda iz Kikinde, ul. Đure Jakšića 110 na rekonstrukciji Opšte bolnice Kikinda, objekta 1.1-dečije odeljenje, produženo lečenje, palijatidno zbrinjavanje, Kikindi, ul. Đure Jakšića br. 110, na kat.parc.br. 4909 k.o. Kikinda

13.02.2019

13.02.2019

Preuzmite akte
12 ROP-KIK-34221-ISAW-2/2019 od 12.02.2019 Grad Kikinda iz Kikinde, Trg srpskih dobrovoljaca br. 12 izgradnja sekundarne mreže atmosferske kanalizacije u delovima ulica S. Popovića, Ivana Jakšića i Moravske ulice u Kikindi, na kat. parc. br. 21654,… , 8107, 8109/77 i 8050/2 k.o. Kikinda

14.02.2019

14.02.2019

Preuzmite akte
13 ROP-KIK-24143-ISAW-2/2019 od 18.02.2019 Grad Kikinda iz Kikinde, Trg srpskih dobrovoljaca br. 12 na rekonstrukciji javnog osvetljenja u naselju „Mikronaselje“ u Kikindi, na kat.parcelama br. 10050, 10084/1, 10332, 10337 K.O. Kikinda, u regulaciji postojeće saobraćajnice,

19.02.2019

19.02.2019

Preuzmite akte
14 ROP-KIK-24148-ISAW-2/2019 od 18.02.2019 Grad Kikinda iz Kikinde, Trg srpskih dobrovoljaca br. 12 na rekonstrukciji i dogradnji javnog osvetljenja ulice Srbobranske u Kikindi, na kat.parceli br. 21643 K.O. Kikinda, u regulaciji postojeće saobraćajnice

19.02.2019

19.02.2019

Preuzmite akte
15 ROP-KIK-36811-ISAW-2/2019 od 22.02.2019 "EPS Distribucija" d.o.o. Beograd Ogranak "ED Zrenjanin" na izgradnji NN priključnog kablovskog voda od TS -59 do stambene zgrade u ul. Pere Segedinca br. 7, u Kikindi, na kat. parc. br. 5328/6, 21613, 21614, 21607 i 5419 k.o. Kikinda

27.02.2019

27.02.2019

Preuzmite akte
16 ROP-KIK-4750-ISAW-1/2019 od 04.03.2019 „YU-DNI“ d.o.o., ul. Petefi Šandora br. 25, Banatska Topola izgradnju objekta za smeštaj poljoprivredne mehanizacije, u ul. Petefi Šandora br. 38, u Banatskoj Topoli, na kat. parc. br. 107 i 108 k.o. Banatska Topola,

06.03.2019

06.03.2019

Preuzmite akte
17 ROP-KIK-7287-ISAW-1/2019 od 26.03.2019 Grad Kikinda na rekonstrukciji Trga 9. Januara u Mokrinu na katastarskoj parceli br. 2252 k.o.Kikinda

28.03.2019

28.03.2019

Preuzmite akte
 18 ROP-KIK-25769-ISAW-2/2019 od 24.03.2019 Živin Luka, Nemanjina br. 94, Kikinda izgradnji priključaka na vodovodnu i kanalizacionu mrežu, u Ulici Ivana Milutinovića br. 51 u Kikindi

28.03.2019

28.03.2019

Preuzmite akte
 19 ROP-KIK-31844-ISAW-2/2019 od 25.03.2019 EPS DISTRIBUCIJA DOO Beograd, ogranak Elektrodistribucija Zrenjanin, sa sedištem u Zrenjaninu, na izgradnji stubne trafostanice STS-20/0,4kV, maksimalne snage 400kVA sa SN i NN raspletom i javnom rasvetom u ulici Kraljevića Marka u Kikindi, na kat.parc. 7513/2, 21662/2, 21661/1 i 21662/1, sve k.o. Kikinda

28.03.2019

28.03.2019

Preuzmite akte
 20 ROP-KIK-7535-ISAW-1/2019 od 28.03.2019 'Grad Kikinda, sa sedištem u Kikindi ul. Trg srpskih dobrovoljaca br. 12 na investicionom održavanju rasvete sportskog terena sportske dvorane „SC“ Jezero, Kikinda, Branka Vujina, bb, na kat. parc. br. 2856 k.o.Kikinda

29.03.2019

29.03.2019

Preuzmite akte
21 ROP-KIK-7977-ISAW-1/2019 od 01.04.2019 Grad Kikinda iz Kikinde investicionom održavanju stadiona i podtribinskih prostorija u Novim Kozarcima, ul. Kralja Petra I br 122a, objekat 3, na kat.parc.br. 595/4 k.o. Novi Kozarci

02.04.2019

02.04.2019

Preuzmite akte
22 ROP-KIK-8382-ISAW-1/2019 od 03.04.2019 Bogdan Brcanski iz Kikinde i Snežana Injac iz Kikinde izgradnji pomoćne zgrade P+0 u Kikindi, ulica Svetosavska br.48, na katastarskoj parceli 6498, KO Kikinda

08.04.2019

08.04.2019

Preuzmite akte
23 ROP-KIK-8624-ISAW-1/2019 od 05.04.2019 Milorada Tešin iz Pančeva, ul. Vojvođanski bulevar br. 32/38 na rekonstrukciji stambenog objekta u Mokrinu u ul, Toze Markovića br. 3, izgrađen na kat.parc.br. 3699 k.o.Mokrin

12.04.2019

12.04.2019

Preuzmite akte
24 ROP-KIK-8587-ISAW-1/2019 od 05.04.2019 Željko Milić iz Kikinde, ul. Đure Oličkova br. 6. izvođenje radova na investicionom održavanju porodične stambene zgrade P+0 u Kikindi, ul. Đure Oličkova br. 6, na kat.parc. br. 7402/2 k.o. Kikinda

12.04.2019

12.04.2019

Preuzmite akte
 25 ROP-KIK-8768-ISAW-1/2019 od 08.04.2019 SZTR’’TESTOTEKA’’ KRISTE PREKPALAJ PR ovim Rešenjem se ista greška ispravlja, te je za predmetne radove investitor pravno lice SZTR „TESTOTEKA“ Kriste Prekpalaj PR Kikinda, ul. Čanadska br 26, i fizičko lice Kriste Prekpalaj iz Kikinde, ul. Čanadska br 26.

12.04.2019

12.04.2019

Preuzmite akte
26 ROP-KIK-8382-ISAWHA-2/2019 od 09.04.2019 Bogdan Brcanski iz Kikinde, adresa Toze Markovića br. 31 i Snežana Injac iz Kikinde, adresa Toze Markovića br. 26 na izgradnji pomoćne zgrade P+0 u Kikindi, ulica Svetosavska br.48, na katastarskoj parceli 6498, KO Kikinda

12.04.2019

12.04.2019

Preuzmite akte
27 ROP-KIK-9792-ISAW-1/2019 od 16.04.2019 Grad Kikinda Sanacija bunarskih konstrukcija na izvorištima za vodosnabdevanje na teritoriji Grada Kikinda

18.04.2019

18.04.2019

Preuzmite akte
28 ROP-KIK-9748-ISAW-1/2019 od 15.04.2019 „Severtrans Senta“ d.o.o. iz Sente Grofa Lajoša Baćanija br. 2 izvođenje radova na rekonstrukciji objekata sa promenom namene u Kikindi u ul. Jovana Jovanovića Zmaja br. 5, na kat.parc.br. 8964 i 8967 k.o.Kikinda

22.04.2019

22.04.2019

Preuzmite akte
29 ROP-KIK-10042-ISAW-1/2019 od 17.04.2019 Milica Dacin iz Kikinde, Petefi Šandora br. 5/3 na investicionom održavanju stana br 12 u stambenoj zgradi u Kikindi u ul. Braće Tatića broj 8, na kat.parc.br. 6265 k.o.Kikinda

24.04.2019

24.04.2019

Preuzmite akte
30 ROP-KIK-10412-ISAW-1/2019 od 19.04.2019 Eržebet Bohar iz Kikinde, ul. Barska br. 14 investiciono održavanje porodične stambene zgrade i pomoćnog objekta u Kikindi, ul. Barska br. 14, na kat.parc. br. 2837 k.o. Kikinda

30.04.2019

30.04.2019

Preuzmite akte
31 ROP-KIK-6588-ISAW-2/2019 od 25.04.2019 Telekom Srbija ad, Takovska br. 2, Beograd, (mat.br. 17162543, pib 100002887 izgradnja distributivnog dela optičke pristupne mreže elektronskih komunikacija, Opština Kikinda - Klaster 3, na kat. parcelama br. 3990/1, 3974, 2157…..4032, 4044, 4013/1 k.o. Mokrin

08.05.2019

08.05.2019

Preuzmite akte
32 ROP-KIK-3782-ISAW-3/2019 od 13.05.2019 Grada Kikina iz Kikinde, Trg srpskih dobrovoljaca br. 12 na rekonstrukciji distributivne vodovodne mreže u delovima ulica Branka Radičevića, Nikole Tesle i Žarka Zrenjanina u Bašaidu, na kat. parcelama br. 1435/1, 1441, 1443, 1448, 1450, 1457, 1466, 1467, 1473, 1474, 1481, 1483, 1475, 1468, 1447, 1440 i 1428 k.o. Bašaid,

15.05.2019

15.05.2019

Preuzmite akte
33 ROP-KIK-13216-ISAW-1/2019 od 20.05.2019 Grad Kikinda iz Kikinde (mat.br. 08176396 i PIB 100511495) a finansijer Predškolska ustanova „Dragoljub Udicki“ iz Kikinde, ul. Dositejeva 43 (mat.br. 08021023 i PIB 101079643). na investicionom održavanju Vrtića „Plavi čuperak“, na adresi Hajduk Veljkova br. 18/a, kat.parc. 4082/2 K.O. Kikinda, slobodnostojeći objekat spratnosti P+1, kategorija objekta „V“, klasifikacionog broja 126310,

22.05.2019

22.05.2019

Preuzmite akte
34 ROP-KIK-13203-ISAW-1/2019 od 19.05.2019 Svetlane Kobleher iz Kikinde na investicionom održavanju poslovnog objekta P+1 u Kikindi, ul. Generala Drapšina br. 49, na kat.parc.br. 4644/1 i 4644/2 k.o. Kikinda, podnet od strane ovlašćenog lica Slavice Karadžin iz Kikinde

24.05.2019

24.05.2019

Preuzmite akte
35 ROP-KIK-13544-ISAW-1/2019 od 22.05.2019 Ekonomsko – Trgovinskoj školi sa sedištem u Kikindi, ul. Dr. Zorana Đinđića br. 7 na adaptaciji i sanaciji kabineta za obrazovanje profil - konobar, koji se nalazi u objektu označen pod rednim brojem 1 u prepisu lista nepokretnosti broj 4860, izgrađenog na katastarskoj parceli broj 4420 k.o.Kikinda, označen kao zgrada srednjeg obrazovanja kategorija objekta „V“ klasifikacija objekta 126331

24.05.2019

24.05.2019

Preuzmite akte
36 ROP-KIK-11428-ISAWHA-2/2019, od 27.05.2019. „AGROGLOBE“ D.O.O. iz Novog Sada, adresa Bulevar Oslobođenja br. 60 sanacija pomoćne zgrade-podnog skladišta P+0 u Kikindi, ulica Miloša Velikog br. 83/b, na katastarskoj parceli 9524/1, KO Kikinda

27.05.2019

27.05.2019

Preuzmite akte
37 ROP-KIK-30268-ISAW-4/2019 od 24.05.2019 Grad Kikinda izvođenje radova na rekonstrukciji distributivne vodovodne mreže u regulaciji postojećih saobraćajnica u ulicama i delovima ulica Branka Radičevića, Vojvode Mišića, Đure Daničića, Dušana Vasiljeva i Laze Kostića u Kikindi, na kat. parcelama br. 21540, ...3936 i 21651 k.o. Kikinda

28.05.2019

28.05.2019

Preuzmite akte

38

ROP-KIK-4482-ISAW-2/2019;

od 31.05.2019. godine

„EPS DISTRIBUCIJA“ DOO Beograd, ogranak Elektrodistribucija Zrenjanin izvođenje radova na izgradnji kablovskih vodova 20kV preko parcele kružne raskrsnice u Kikindi, na katastarskim parcelama 21254, 21538/1, 21457/2, 21697 i 21721/10, sve k.o. Kikinda

31.05.2019.

31.05.2019.

Preuzmite akte

39

ROP-KIK-10385-ISAW-2/2019;

od 31.05.2019. godine

„Telekom Srbija“ a.d. Beograd, ul. Takovska 2 Izgradnja distributivnog dela optičke pristupne mreže elektronskih komunikacija, Opštine Kikinda – Klaster 2, na katastarskim parcelama 20769/1, 21629/1,...10592, sve k.o. Kikinda

06.06.2019

13.06.2019.

Preuzmite akte
40

ROP-KIK-15260-ISAW-1/2019;

od 05.06.2019. godine

Miodrag Miškov iz Bašaida, ul. Svetosavska br. 17 izvođenje radova na rekonstrukciji pomoćnog objekta P+0 sa dogradnjom nadstrešnice, u ul. Svetosavskoj br. 17 u Bašaidu, na kat.parc.br. 485 k.o. Bašaid

11.06.2019.

13.06.2019.

Preuzmite akte
41 ROP-KIK-12795-ISAWHA-3/2019;

od 05.06.2019. godine

„JAFFA“ D.O.O. Crvenka, adresa Maršala Tita br. 245 izvođenje radova na adaptaciji poslovnog prostora u Kikindi, ulica Generala Drapšina br.13, na katastarskoj parceli 4614 KO Kikinda, 11.06.2019.

13.06.2019.

Preuzmite akte
42 ROP-KIK-15275-ISAW-1/2019;

od 05.06.2019. godine

Michael Naunin iz Nemačke, adresa Nikolaus-Buechert str. 9, 25917
Stadum
izvođenje radova na investicionom održavanju stana u Kikindi, ul. Trg srpskih dobrovoljaca br. 16, na kat.parc. br. 6260 k.o. Kikinda 12.06.2019.

13.06.2019.

Preuzmite akte
43 ROP-KIK-15372-ISAW-1/2019;

od 05.06.2019. godine

Tomislav Mandić iz Kikinde, ul. Dušana Vasiljeva br. 8, izvođenje radova na investicionom održavanju krova porodične stambene zgrade P+0 u Kikindi, ul. Generala Drapšina br. 102, na kat.parc. br. 4771/1 k.o. Kikinda 11.06.2019.

13.06.2019.

Preuzmite akte
44 ROP-KIK-15582-ISAW-1/2019;

od 06.06.2019. godine

Zoran Terzin iz Mokrina, ul. Svetog Save br. 116 izgradnja pomoćnog objekta P+0 za smeštaj poljoprivrednih mašina i alata, u ul. Branka Radičevića br. 32 u Mokrinu, na kat.parc.br. 759 k.o. Mokrin 13.06.2019.

13.06.2019.

Preuzmite akte
45 ROP-KIK-16271-ISAW-1/2019;

od 13.06.2019. godine

Grada Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br. 12 energetska sanacija, adaptacija elektroenergetskih i
telekomunikacionih instalacija i sistema dojave požara, Inovativno-preduzetnički inkubator Kikinda ul. Dr. Zorana Đinđića br. 11, na
kat.parc. br. 4458 ko Kikinda,
17.06.2019.

17.06.2019.

Preuzmite akte
46 ROP-KIK-6034-ISAWHA-3/2019;

od 13.06.2019. godine

„EPS DISTRIBUCIJA“ DOO Beograd, ogranak Elektrodistribucija Zrenjanin izgradnja stubne trafostanice STS-20/0,4kV, snage 250(400)kVA, sa kablovskim SN i NN raspletom i javnom rasvetom u ulici Bratstva Jedinstva u Ruskom Selu, na katastarskoj parceli 3125/3, K.O. Rusko Selo 18.06.2019.

18.06.2019.

Preuzmite akte
47 ROP-KIK-16271-ISAWA-2/2019 od 04.07.2019 Grad Kikinda energetska sanacija, adaptacija elektroenergetskih i telekomunikacionih instalacija i sistema dojave požara u inovativno-preduzetničkom inkubatoru, poslovna zgrada broj 1, spratnosti P+2+Pot

08.07.2019

08.07.2019

Preuzmite akte
48 ROP-KIK-17027-ISAWHA-2/2019 od 08.07.2019 Srednja stručna škola "Miloš Crnjanski" na investicionom održavanju objekta zgrade srednjeg obrazovanja objekat označen pod brojem 1, izgrađene na kat.parc. br. 8470/1 k.o.Kikinda u ul. Svetosavska 57

09.07.2019

09.07.2019

Preuzmite akte
49 ROP-KIK-13512-ISAWHA-3/2019 od 12.07.2019 DOO '' SUBOTIČKI , sa sedištem u Kikinde, ulica Partizanska broj 11 izgradnju hangara za smeštaj polj. mašina i alata, spratnosti P+0 (kategorije B, klasifikacioni broj 127142) i vagarske kućice (kategorije A, klasifikacioni broj 127141), spratnosti P+0, u Mokrinu, potes Selo, na kat. parc. broj 536/2, k.o.Mokrin

17.07.2019

17.07.2019

Preuzmite akte
50

ROP-KIK-20214-ISAW-1/2019 od 14.07.2019

Agencija EKT REKLAM Tibor Juhas preduzetnik, Vojvode Putnika br. 8 Kikinda Investiciono održavanje objekata 1, 7 i 8 u Kikindi, ul. V.Putnika 8, kat.parc. 4443 K.O. Kikinda 18.07.2019

18.07.2019

Preuzmite akte
51 ROP-KIK-20565-ISAW-1/2019 od 17.07.2019 Tehnička škola, Svetosavska br.55, Kikinda na investicionom održavanju objekta zgrade srednjeg obrazovanja – zamena fasadne stolarije (postojeće drvene) u (aluminijumske) na prvom i drugom spratu objekta označen pod brojem 1, izgrađene na kat.parc. br. 8470/2 k.o.Kikinda u ul. Svetosavska 55

22.07.2019

22.07.2019

Preuzmite akte
52 ROP-KIK-6039-ISAWHA-3/2019 od 18.07.2019. "EPS Distribucija" d.o.o. Beograd Ogranak "ED Zrenjanin" na izgradnji MBTS-7 sa pripadajućim VN i NN kablovskim vodovima u ul. Svetozara Miletića u Bašaidu, na kat. parc. br. 1445 k.o. Bašaid

23.07.2019

23.07.2019

Preuzmite akte
53 ROP-KIK-21919-ISAW-1/2019 od 28.07.2019 Radovan Bulatović iz Kikinde, ul. Uglješe Terzina br.40 na izgradnji pomoćne zgrade P+0 u Kikindi, ulica Uglješe Terzina br.40, na katastarskoj parceli 6587, KO Kikinda

30.07.2019

30.07.2019

Preuzmite akte
54 ROP-KIK-15999-ISAW-2/2019 od 30.07.2019 Grad Kikinda na rekonstrukciji pešačkih i parking površina na delu Galadske u Kikindi, na katastarskim parcelama br. 6522, 6521/1, 6521/2, 21639 k.o. Kikinda

31.07.2019

31.07.2019

Preuzmite akte
55 ROP-KIK-3471-ISAW-3/2019 od 15.08.2019 Grad Kikinda Rekonstrukcija ulice Vojina Zirojevića u Kikindi, na kat.parc. 21659/1, 7674/1, ... , 21643 sve k.o. Kikinda 22.08.2019

22.08.2019

Preuzmite akte
56 ROP-KIK-16179-ISAW-2/2019 od 30.08.2019 „Telekom Srbija“ a.d. Beograd, ul. Takovska 2, izvođenje radova na izgradnji distributivnog dela optičke pristupne mreže elektronskih komunikacija, Opštine Kikinda – Klaster 1, na katastarskim parcelama: 21555, 21578/1,... 19401, 19310, sve k.o. Kikinda, podnetom od strane investitora „Telekom Srbija“ a.d. Beograd, ul. Takovska 2,

03.09.2019

03.09.2019

Preuzmite akte
57 ROP-KIK-18398-ISAW-3/2019 od 29.08.2019 „Severtrans„ Senta, ul. Grofa Bačanjija Lajoša br. 2, na izgradnji priključka na vodovodnu mrežu i hidrantski razvod Kikinda, Jovana Jovanovića Zmaja br. 5, na kat. parc. br. 8964, 8965, 8967, 8968 i 8982, ko Kikinda, preko punomoćnika Radin Milana iz Kikinde, Zmaj Jovina br. 200/A stan 3

05.09.2019

05.09.2019

Preuzmite akte
58 usaglašen ROP-KIK-22608-ISAW-1/2019 od 02.08.2019 Jožef i Eržebet Lerinc iz Kikinde, ul. Trg srpskih dobrovoljaca br. 30 rekonstrukciji porodične stambene zgrade Po+P sa jednim stanom, objekat broj 1, u ulici Svetozara Miletića br. 4 u Kikindi

12.09.2019

12.09.2019

Preuzmite akte
59 ROP-KIK-14734-ISAW-3/2019 od 11.09.2019 Grad Kikinda na rekonstrukciji objekta sa promenom namene objekta i posebnog dela, sa dogradnjom rampe za invalidna lica, decu i starije osobe, u Bašaidu u ul. Vojvođanska br. 54, kat.parc.br. 742 k.o. Bašaid

12.09.2019

12.09.2019

Preuzmite akte
60 ROP-KIK-27221-ISAW-1/2019 od 11.09.2019 Grad Kikinda u regulaciji postojećih saobraćajnica u ulicama i delovima ulica Rade Budurina i Rade Mikalačkog u Bašaidu, na kat. parcelama br. 1432, 1435/1,...1481 i 1435/1 K.O. Bašaid

16.09.2019

16.09.2019

Preuzmite akte
61 ROP-KIK-27264-ISAWHA-2/2019 od 20.09.2019 Saša Kitanović iz Nakova, ul. Glavna br. 73a. pretvaranje namene dela objekta, pretvaranje dela stambene zgrade broj 1, spratnosti P+0 u poslovni prostor u prodavnicu spratnosti P+0, u Nakovu u ul. Glavna br. 73a, na kat.parc.br. 222 k.o.Nakovo

24.09.2019

24.09.2019

Preuzime akte
62 ROP-KIK-28415-ISAW-1/2019 od 19.09.2019 Jeleni Bakić iz Kikinde, ul. Dragutina Ristića br. 11 na investicionom održavanju – adaptaciji stambenog objekta označenog u prepisu lista nepokretnosti 9039 pod brojem 1, u Kikindi ul. Dimitrija Tucovića br. 62, na kat.parc. br. 2915 k.o. Kikinda

25.09.2019

25.09.2019

Preuzmite akte
63 ROP-KIK-26509-ISAWHA-2/2019 od 27.09.2019 Republička direkcija za imovinu Osnovna škola „Žarko Zrenjanin“ iz Kikinde ul. Beogradska br. 8, na investicionom održavanju objekta zamena krovnog pokrivača iznad fiskulturne sale sa pratećim aneksima u Kikindi, ul. Beogradska br. 8, na kat.parc. br. 10105/2 i 10105/7 k.o. Kikinda

27.09.2019

27.09.2019

Preuzmite akte
64 ROP-KIK-31409-ISAW-3/2019 od 14.10.2019 Grad Kikinda na rekonstrukciji ulice Partizanska, Jovana Jovanovića Zmaja i Mihajla Pupina u Kikindi, na katastarskim parcelama 10050, 10049,...10117/1 i 21677 k.o. Kikinda u regulaciji postojeće saobraćajnice

16.10.2019

16.10.2019

Preuzmite akte
65 ROP-KIK-2581-ISAW-2/2019 od 14.10.2019 Grad Kikinda na izgradnji postrojenja za kondicioniranje pijaće vode i rekonstrukciji crpne stanice u Mokrinu, ul. Đure Jakšića, kp 2193, k.o. Mokrin, investitora Grada Kikinda iz Kikinde, ul. Trg srpskih dobrovoljaca br. 12

16.10.2019

16.10.2019

Preuzmite akte
66 ROP-KIK-31984-ISAW-1/2019 od 18.10.2019 Stambena zajednica Svetozara Miletića 58 Kikinda investiciono održavanje krova (ravan krov) stambene zgrade za kolektivno stanovanje u Kikindi u ul. Svetozara Miletića br. 58, na kat.parc.br. 5908/2,

24.10.2019

24.10.2019

Preuzmite akte
67 ROP-KIK-33614-ISAW-1/2019 od 01.11.2019 Grad Kikinda na rekonstrukciji delova ulica Braće Tatić i Generala Drapšina u Kikindi, na katastarskim parcelama 21621, 21558.... 6534 i 6611 sve k.o. Kikinda

01.11.2019

01.11.2019

Preuzmite akte
68 ROP-KIK-15996-ISAW-2/2019 od 01.11.2019 Grad Kikinda rekonstrukciji ulica Uglješe Terzina i Svetozara Miletića u Kikindi, na katastarskim parcelama 6611,..6175 sve k.o. Kikinda

01.11.2019

01.11.2019

Preuzmite akte
69 ROP-KIK-32704-ISAWHA-2/2019 od 06.11.2019 Roman Čretnik iz Kikiinde, adresa Ivana Jakšića br. 89 za izgradnju nadstrešnice za smeštaj poljoprivrednih mašina spratnosti P+0 (kategorije „A“ klasifikacionog broja 127141), u Kikindi, ulica Vašarište br. 5, na katastarskoj parceli 9480 K.O. Kikinda

06.11.2019

06.11.2019

Preuzmite akte
70 ROP-KIK-32986-ISAWHA-2/2019 od 25.11.2019 Grad Kikinda na invetsticionom održavanju objekta zgrade Doma omladine i Partizana, u Kikindi ul. Trg Srpskih dobrovoljaaca br. 23, kat.parc.br. 4593/1 i 4593/2 k.o.Kikinda

25.11.2019

25.11.2019

Preuzmite akte
71 ROP-KIK-36275-ISAW-1/2019 od 26.11.2019 Grad Kikinda na rekonstrukciji distributivne vodovodne mreže u Kikindi, u regulaciji postojećih saobraćajnica u ulicama i delovima ulica Kumanovska, Đure Oličkova, Miroslava Antića, Barska, Nikole Pašića i Kosovska u Kikindi na katastarskim parcelama br. 21662/1,....21621 sve k.o. Kikinda

27.11.2019

27.11.2019

Preuzmite akte
72 ROP-KIK-36272-ISAW-1/2019 od 26.11.2019 Republički fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, Direkcija fonda, Kabinet direktora fonda sa sedištem u Beogradu i Gerontološki centar Kikinda sa sedištem u Kikindi za adaptaciju, rekonstrukciju, EEE i sanaciju zgrade za zaštitu odraslih i starih lica, Dom za stare i penzionere Kikinda i izgradnja pomoćnog objekta – dimnjaka, u ul. Generala Drapšina br. 99 u Kikindi, na kat. parceli br. 4708 k.o. Kikinda

28.11.2019

28.11.2019

Preuzmite akte
73 ROP-KIK-36349-ISAW-1/2019 od 27.11.2019 Grad Kikinda na rekonstrukciji spoljne kanalizacione mreže u Banatskoj Topoli, potes Veliki rit, na kat.parc. 2701, k.o. Banatska Topola

28.11.2019

28.11.2019

Preuzmite akte
 74 ROP-KIK-36392-ISAW-1/2019 od 27.11.2019 Jasmina Simović i Boško Simović oboje Kikinde izgradnja ogradnog zida, u Kikindi, ulica Kumanovska br. 78, na kat. parc. br. 3313/1 k.o. Kikinda

28.11.2019

28.11.2019

Preuzmite akte
75 ROP-KIK-29043-ISAWHA-3/2019 od 29.11.2019 Željko Maksić PR Trgovinska Radnja „Max-Dom“ Kikinda, ul. Jovana Jovanovića Zmaja br. 8 iz Kikinde izvođenje radova na promeni namene objekta, tj pretvaranje stambene zgrade označene brojem 1, spratnosti P+0 u poslovni prostor - prodavnicu spratnosti P+0, u Kikindi ul. Uglješe Terzina br. 4A na kat. parc. br. 6233 k.o. Kikinda

03.12.2019

03.12.2019

Preuzmite akte
76 ROP-KIK-36847-ISAW-1/2019 od 02.12.2019 Grad Kikinda rekon. distri. vodo. mreže u Kikindi, u regulaciji postojećih saobraćajnica u ulicama i delovima ulica Lakai Stevana, Kiš Mihalja i Miloša Crnjanskog u Kikindi na katastarskim parcelama br. 21659/1, 7177,...3187 i 21663 sve k.o. Kikinda

05.12.2019

05.12.2019

Preuzmite akte
77 ROP-KIK-36848-ISAW-1/2019 od 01.12.2019 Grad Kikinda na rekonstrukciji distributivne vodovodne mreže u Mokrinu na kat. parcelama br: 3990/2, 3989,..4027 i 4029 sve k.o. Mokrin, u regulaciji postojećih saobraćajnica, u ulicama i delovima

06.12.2019

06.12.2019

Preuzmite akte
78 ROP-KIK-36395-ISAWHA-2/2019 od 06.12.2019 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AKCIONARSKO DRUŠTVO NOVI SAD na investicionom održavanju objekta – lokala u prizemlju i na spratu u stambeno-poslovnoj zgradi u ulici Braće Tatića br. 2, na kat.parc.br. 6255 k.o.Kikinda, kategorije „V“, klasifikacionog broja 112222 i kategorija „B“ klasifikacionog broja 122011, dominatna kategorija „V“

10.12.2019

10.12.2019

Preuzmite akte
79 ROP-KIK-38656-ISAW-1/2019 od 18.12.2019 Grad Kikinda na rekonstrukciji distributivne vodovodne mreže u Mokrinu, u regulaciji postojećih saobraćajnica u delu ulice Vase Stajića u Mokrinu na katastarskim parcelama broj 4000, 3994, 3993 i 3992 k.o. Mokrin

20.12.2019

20.12.2019

Preuzmte akte
80 ROP-KIK-39560-ISAW-1/2019 od 26.12.2019 Grad Kikinda na rekonstrukciji, sanaciji, adaptaciji i promeni namene zgrade komande u staroj kasarni u zgradu za kulturno umetničku delatnost, u ulici Stevana Sremca u Kikindi, na kat.parc. 5323 k.o. Kikinda

26.12.2019

26.12.2019

Preuzmite akte

 

2018. godina

Redni broj Zaveden pod brojem CEOP u APR Podnosioc zahteva invenstitor i finansijer Opis objekta, br. parcele i k.o. kategorija i klasifikacija objekta

Datum izdavanja

Datum objave

Dokumenti
 1 ROP-KIK-116-ISAW-1/2018 od 04.01.2018   GRAD KIKINDA iz Kikinde, Trg srpskih dobrovoljaca br.12 (matični broj 08176396, PIB 100511495)  za izvođenje radova VIII faza rekonstrukcije cevovoda na delu vodovodne mreže u Kikindi (kategorije „G“, klasifikacionog broja 222210 i 222220), Feješ Klare, Nićifora Brandića, Distrička, Dimitrija Tucovića, Branka Radičevića, Đure Daničića, parna strana i neparna strana, Vojina Zirojevića

 05.01.2018

05.01.2018

 Preuzmite akte
2 ROP-KIK-598-ISAW-1/2018 od 11.01.2018 Autonomna Pokrajina Vojvodina, Novi Sad i Grad Kikiinda Rekonstrukcija školskog dvorišta sa opremanjem nedostajućim mobilijarom - Tehničke škole i Srednje stručne škole „Miloš Crnjanski“ u Kikindi, ulica Svetosavska broj 55 i 57

12.01.2018

12.01.2018

Preuzmite akta
3 ROP-KIK-38430-ISAWHA-2/2018 od 09.01.2017 Evangelistička crkvena opština Kikinda, (mat br. 08724130 i pib br. 103068900) dogradnja pomoćnog obejkta broj 3, Ulica Kralja Petra Prvog broj 42 u Kikindi, na kat. parceli br. 4646 k.o. Kikinda

16.01.2018

16.01.2018

Preuzmite akte
4 ROP-KIK-768-ISAW-1/2018 od 12.01.2018 Naftagas-Naftni servisi d.o.o. iz Novoga Sada rekonstrukcija elektroenergetskih instalacija i stubova reflektora platoa za pranje i kontrolisanje cevi u Tubing centru u Kikindi

18.01.2018

18.01.2018

Preuzmite akta
  ROP-KIK-2795-ISAW-1/2018 od 06.02.2018 GRAD KIKINDA iz Kikinde, matični broj 08176396, PIB 100511495 iz Kikinde, Trg srpskih dobrovoljaca broj 12
 
izvođenje radova na investicionom održavanju bazena u objektu za sport i fizičku kulturu sportskog centra „Jezero“u Kikindi (kategorija objekta „V“, klasifikacione oznake 126500), bruto površine objekta u osnovi 4985,00 na katastarskoj parceli br. 2856 k.o. Kikinda

07.02.2018

07.02.2018

Preuzmite akte
5 ROP-KIK-2704-ISAW-1/2018 od 05.02.2018 Dunja Naunin iz Kikinde ulica Jugovićevo sokače broj 15 investiciono održavanje stana u zgradi (kategorija objekta „B“ klasifikacioni broj 112221) ul. Trg srpskih dobrovoljaca br. 16 u Kikindi na katastarskoj parceli br. 6260 k.o. Kikinda, objekat označen pod brojem 1

09.02.2018

09.02.2018

Preuzmite akte
6 ROP-KIK-38048-ISAWHA-4/2018 od 05.02.2018 ANGROPROMET D.O.O., Kikinda, Miloša Velikog br. 76 rekonstrukcija poslovnog prostora, u ul. Nikole Francuskog 136, u Kikindi, katastarska parcela br. 8180/5 k.o. Kikinda

12.02.2018

12.02.2018

Preuzmite akte
7 ROP-KIK-4023-ISAW-1/2018 od 21.02.2018 “Sloboda” d.o.o. iz Zrenjanina izgradnja objekata – Ekonomski objekat objekat br. 1, pomoćni objekti broj 2 i vaga i objekat br. 3 – vagarska kuća, u Novim Kozarcima,

26.02.2018

26.02.2018.

Preuzmite akta
8 ROP-KIK-4527-ISAW-1/2018 od 26.02.2018 ROP-KIK-4527-ISAW-1/2018 od 26.02.2018 na investicionom održavanju objekata osnovnog obrazovanja objekat br. 1 - zamena postojeće stolarije (svetlarnici), (kategorije „V“, kalasifikacioni br. 126321), na katastarskoj parceli br. 2244 k.o.Mokrin, ul. Svetog Save broj 101,

28.02.2018

28.02.2018

Preuzmite akte
9  ROP-KIK-38050-ISAWHA-3/2018 od 26.02.2018  ANGROPROMET D.O.O. iz Miloša Velikog br. 76  Za rekonstrukciju poslovnog prostora MP 129 prodavnica Tisa, u ul. Đure Jakšića br. 1, kategorija B, klasifikacioni br. 123001, u Kikindi,na kat. parc. br. 6187/1 k.o. Kikinda, objekat označen brojem 1, a posebnog dela objekta br. 1

 01.03.2018

01.03.2018

Preuzmite akte
10 ROP-KIK-4965-ISAW-1/2018 od 01.03.2018 Grada Kikinda iz Kikinde, ul. Trg srpskih dobrovoljaca br. 12 na investicionom održavanju sanitarnih čvorova u objektu vrtića „Kolibri“, površina objekta u osnovi 1783m2, (kategorije „V“, kalasifikacioni br. 126310), na katastarskoj parceli br. 7675/92 k.o.Kikinda, na uglu ulice Kosmajske i Rade Trnića.

02.03.2018

02.03.2018

Preuzmite akte
11 ROP-KIK-1417-ISAW-2/2018 od 06.03.2018 Grad Kikinda rekonstrukcija pešačkih površina na delu Galadske u Kikindi

07.03.2018

07.03.2018

Preuzmite akta
12 ROP-KIK-27812-ISAW-2/2018 od 07.03.2018 Grad Kikinda sanacija, adaptacija, rekonstrukcija i zatvaranje dvorišnog objekta br. 1, na Trgu srpskih dobrovoljaca br. 28, u Kikindi

07.03.2018

07.03.2018

Preuzmite akta
13 ROP-KIK-1417-ISAW-2/2018 od 06.03.2018
 
Homanov Radmile iz Kikinde, ulica Trg srpskih dobrovoljaca broj 46 investiciono održavanje stambenog objekta (kategorija objekta „A“ klasifikacioni broj 111011) ul. Vojislava Ilića br. 9 u Kikindi na katastarskoj parceli br. 7639/6 k.o. Kikinda, objekat označen pod brojem 1, površine stana 82m

09.03.2018

09.03.2018

Preuzmite akte
14 ROP-KIK-5491-ISAW-1/2018 od 06.03.2018 Rado Đure iz Kikinde, ulica Svetozara Miletića broj 142 investiciono održavanje stambenog objekta (kategorija objekta „A“ klasifikacioni broj 111011) ul. Đure Jakšića br. 173 u Kikindi na katastarskoj parceli br. 2267/1 k.o. Kikinda, objekat označen pod brojem 1, površine stana 113m2.

09.03.2018

09.03.2018

Preuzmite akte
15 ROP-KIK-5604-ISAW-1/2018 od 07.03.2018 "Zoppas Industrie Serb" d.o.o. Kikinda rekonstrukcija unutrašnje gasne instalacije u Kikinda u ul. Zrenjaniski put bb,

12.03.2018

12.03.2018

Preuzmite akta
16 ROP-KIK-22093-ISAW-5/2018 od 07.03.2018 Marko Radočaj iz Kikinde izgradnja pomoćnog objekta, spratnosti P+0, u Ruskom Selu,

14.03.2018

14.03.2018

Preuzmite akta
17 ROP-KIK-1705-ISAW-2/2018 od 08.03.2018 EPS Distribucija d.o.o. Beograd, ogranak "Elektrodistribucija Zrenjanin izgradnja kablovskog voda 0,4kV za poslovni objekat u ulici Stevana Sremca br. 93 u Kikindi, na kat. parcelama br. 21608 i 21613 k.o. Kikinda,

14.03.2018

14.03.2018

Preuzmite akta
18 ROP-KIK-6552-ISAW-1/2018 od 16.03.2018 “Telekom Srbija” a.d. Beograd izgradnju TK priključka za Centar za socijalni rad u Kikindi

20.03.2018

20.03.2018

Preuzmite akta
19 ROP-KIK-7253-ISAW-1/2018 od 22.03.2018 Osnovna škola "Vuk Karadžić" Kikinda, Generala Drapšina br. 3 investiciono održavanje sportskih terena u dvorištu OŠ '' Vuk Karadžić '', (kategorije G, klasifikacioni broj 241100) u Kikindi, ulica Generala Drapšina broj 3, na kat. parceli broj 4599/1 i na delovima k.p. 4599/2 i 4599/3, k.o. Kikinda

23.03.2018

23.03.2018

Preuzmite akte
20 ROP-KIK-7898-ISAW-1/2018 od 29.03.2018 Luke i Eržebet Ćirić, oboje iz Kikinde, ul. Jovana Jovanovića Zmaja br. 34 rekonstrukcija stambenog objekta, P+0 i izgradnja pomoćnog objekta – terasa ul. Jovana Jovanovića Zmaja br. 34, Kikinda, na kat.parc.br. 8908/1 K.O. Kikinda

03.04.2018

03.04.2018

Preuzmite akte
21 ROP-KIK-7906-ISAW-1/2018 od 29.03.2018 "Agroitaly" d.o.o. Mali Iđoš nova gradnju objekta STS 10(20)/ 0,4kV na kat. parceli br. 2168 k.o. Banatska Topola

04.04.2018

04.04.2018

Preuzmite akta
22 ROP-KIK-7021-ISAWHA-2/2018 od 30.03.2018
 
Investiro JP „Srbijagas“ Novi Sad i finansijer "Gordon" d.o.o. Subotica
 
izgradnja merno regulacione stanice na kat. parceli 9538/9 k.o.Kikinda i ulični gasni priključak

05.04.2018

05.04.2018

Preuzmite akte
23 ROP-KIK-7898-ISAWHA-2/2018 od 09.04.2018 Luka i Eržebet Ćirić iz Kikinde rekonstrukciju stambenog objekta u Kikindi

11.04.2018

11.04.2018

Ptreuzmite akta
24 ROP-KIK-8647-ISAW-1/2018 od 05.04.2018 EPS Distribucija d.o.o. Beograd, ogranak "ElektrodistribucijaZrenjanin", Pančevačka br. 46, Zrenjanin, Priključni kablovski vod 0,4kV sa KPK i OMM, za stambeno poslovni objekat ''C'' u bloku ''C-2'' u Kikindi

12.04.2018

12.04.2018

Preuzmite akta
25 ROP-KIK-9688-ISAW-1/2018 od 17.04.2018 Grad Kikinda rekonstrukcija cevovoda VIII faze na delu vodovodne mreže u Kikindi u delu ulice Put za B.Topolu (od Sinđelićeve do Šoleta) dužine

18.04.2018

18.04.2018

Preuzmite akta
26 ROP-KIK-9686-ISAW-1/2018 od 17.04.2018 Grad Kikinda rekonstrukcija cevovoda VII i VIII faza na delu vodovodne mreže u Kikindi u delovima ulica:  Svetozara Miletića ;  Đure Jakšića;  Stevana Sinđelića ;  Stevana Sremca

18.04.2018

18.04.2018

 

Preuzmite akta
27 ROP-KIK-10133-ISAW-1/2018 od 20.04.2018. godine Grad Kikinda Rekonstrukcija i dogradnja pomoćnog objekta bunarska kuća u Ruskom Selu

24.04.2018

24.04.2018

Preuzmite akta
28 ROP-KIK-7217-ISAWHA-2/2018 od 23.04.2018 JP "SRBIJAGAS" Novi Sad rekonstrukcija Merno regulacione stanice u Kikindi, ul. Zrenjaninski put bb

30.04.2018

30.04.2018

Preuzmite akta
29 ROP-KIK-11042-ISAW-1/2018 od 30.04.2018 " „Lidl Srbija KD” priključak na vodovodnu mrežu zgrade za trgovinu na veliko i malo-supermarket, spratnosti P+ 0, u Kikindi, ul. Nemanjina bb.

04.05.2018

04.05.2018

Preuzmite akta
30 ROP-KIK-5752-ISAW-2/2018 od 03.05.2018 “Telekom Srbija” a.d. Beograd, izgradnja telekomunikacionog priključka za blok C2 u Kikindi

08.05.2018

08.05.2018

Preuzmite akta
31 ROP-KIK-11212-ISAW-1/2018 od 03.05.2018. godine Ferenc Bera iz Kikinde investiciono održavanje krova porodične stambene zgrade u u u Kikindi

08.05.2018

08.05.2018

Preuzmite akta
32 ROP-KIK-10614-ISAWHA-2/2018 od 07.05.2018 Naftagas-Naftni servisi d.o.o. rekonstrukcija hidrotehničkih instalacija u postojećem objektu označen brojem 3 u prepisu lista nepokretnosti, Perionice u okviru kompleksa Tubing centra u Kikindi

11.05.2018

11.05.2018

Preuzmite akta
33 ROP-KIK-11687-ISAW-1/2018 od 07.05.2018 Auto AS Sistem DOO promena namene objekta bez izvođenja građevinskih radova , stambeni objekat, u poslovni objekat, u Kikindi u ul. Jovana Jovanovića Zmaja br. 32,

11.05.2018

11.05.2018

 

Preuzmite akta
34 ROP-KIK-385-ISAW-2/2018 od 08.05.2018 Victory media d.o.o. Beograd-Savski Venac izgradnju optičkog kabla na teritoriji Bašaida, na katastarskim parcelama broj 1480, 11092/1, 11092/2 k.o. Bašaid, u regulaciji postojeće saobraćajnice i kat.parc.br. i 9306 k.o.Bašaid

15.05.2018

15.05.2018

Preuzmite akte
35 ROP-KIK-5148-ISAWHA-5/2018 od 16.05.2018. god. Foto Sretenović, Sretenović Vladimir preduzetnik rekonstrukcija prizemlja i pretvaranje tavanskog prostora u stambeni prostor,, namena objekta iz poslovnog objekta u stambeno - poslovni objekat, u ul. Kralja Petra Prvog br. 31, u Kikindi,

23.05.2018

23.05.2018

 

Preuzmite akta
36 ROP-KIK-14108-ISAW-1/2018 od 26.05.2018 god. Jovan i Vesna Ivetić iz Kikinde promena namene objekta bez izvođenja građevinskih radova na objektu u Kikindi

01.06.2018

01.06.2018

Preuzmite akta
37 ROP-KIK-15101-ISAWHA-2/2018 od 13.06.2018. godine Naftagas-Naftni servisi d.o.o. iz Novoga Sada, ul. Put šajkaškog odreda 9 za rekonstrukcija sistema za prečišćavanje u okviru kompleksa Tehnički Servisi d.o.o. Kikinda, (kategorija objekta „G“ klasifikacione oznake 222330) na kat. Parceli br. 21245/1 k.o. Kikinda

19.06.2018

19.06.2018

Preuzmite akte
38 ROP-KIK-19753-ISAWHA-5/2018 od 19.06.2018. god. Igor Krajnović rekonstrukcija i promena namene dela stana objekta u poslovni prostor, stan br. 2/2 u objektu br. 2 na katastarskoj parceli br. 6255 k.o. Kikinda, u Kikindi

23.06.2018

23.06.2018

Preuzmite akta
39 ROP-KIK-11849-ISAW-3/2018 od 18.06.2018 „Agroitaly” d.o.o. Mali Iđoš, Glavna br. 49 rekonstrukciju i investiciono održavanje pomoćnog objektapoljoprivrede –crpna stanica, označne brojem 1, potes Banat

26.06.2018

26.06.2018

Preuzmite akta
40 ROP-KIK-9167-ISAWHA-3/2018 od 22.06.2018 “Telekom Srbija” a.d. Beograd izgradnju telekomunikacionog priključka za korisnika „Keying“ d.o.o. Kikinda

26.06.2018

26.06.2018

Preuzmite akta
41 ROP-KIK-17231-ISAWHA-2/2018 od 25.06.2018. god „Erste bank“ ad Novi Sad rekonstrukciji, promene namene stambenog u poslovni prostor u stanu br. 1/3 na 1. spratu, spajanje poslovnih prostora br. 1/27 u prizemlju, poslovnog prostora br. 1/28 i stana (poslovni prostor) br. 1/3 na prvom spratu, u stambeno poslovnom objektu u ul. Braće Tatić br. 6, u Kikindi

27.06.2018

27.06.2018

Preuzmite akta
42 ROP-KIK-4333-ISAWNA-3/2018 od 22.06.2018 EPS Distribucija d.o.o. Beograd, izgradnju Kompaktne transformatorske stanice 20/0,4 kV (KTS) „Kumanovska, sa visokonaponskim (VN) i niskonaponskim (NN) kablovskim vodovima, na kat.parcelama br. 21660, 2994 i 3629 ko Kikinda

27.06.2018

27.06.2018

Preuzmite akta
43 ROP-KIK-18063-ISAW-1/2018 od 27.06.2018. god. Autonomna Pokrajina Vojvodina i Tehnička škola iz Kikinde, kao lice sa prenetim investitorskim ovlašćenjim investiciono održavanje rasvete u objektima srednjeg obrazovanja, i to objektu br. 1 i 2 na katastarskoj parceli br. 8470/2 ko Kikinda i objektima br. 1,2,3,4 i 5 na katastarskoj parceli br. 4862 ko Kikinda, u Kikindi, ul. Svetosavska br. 55

29.06.2018

29.06.2018

Preuzmite akta
44 ROP-KIK-7832-ISAW-3/2018 od 29.06.2018 „''Topola''d.o.o.Banatska Topola, Kikindska 25 za izgradnju dva objekta nadstrešnice za goveda na govedarskoj farmi u Banatskoj Topoli na kat. parceli br. 2895 k.o. Banatska Topola, kategorija objekata „A“, klasifikacione oznake 127111.

05.07.2018

05.07.2018

Preuzmite akte
45 ROP-KIK-18566-ISAW-1/2018 od 02.07.2018 Grad Kikinda rekonstrukcija vodovodne mreže u delu ulice Donja vodoplavna deonica (od D.Tucovića do Laze Kostića) u Kikindi, na kat. parc. br. 21651, 21473/1 i 21557 k. o. Kikinda, dužina deonice 177m, (kategorije „G“, klasifikacionog broja 222210 i 222220), u regulaciji postojeće saobraćajnice. 05.07.2018 Preuzmite akte
46 ROP-KIK-18596-ISAW-1/2018 od 02.07.2018. god. GRADA KIKINDA iz Kikinde, Trg srpskih dobrovoljaca br.12 rekonstrukcija vodovodne mreže u delu ulice Nemanjina deonica (od Ž.Zrenjanina do Đoke Radaka) u Kikindi, na kat. parc. br. 21639 k. o. Kikinda,

06.07.2018

06.07.2018

Preuzmite akte
47 ROP-KIK-39776-ISAWHA-9/2018 od 10.07.2018. god. Meržan Siniša rekonstrukcija i promena namene tavana u stambeni prostor u stambenom objektu, P+O u ul. Vojvode Mišića br. 27

12.07.2018

12.07.2018

Preuzmite akta
48 ROP-KIK-19547-ISAW-1/2018 od 10.07.2018. godine „Toza Marković“ DOO investiciono održavanje objekta za skladište gline ul. Potes Crvenka u Kikindi na k.p. br. 15000 k.o. Kikinda

12.07.2018

12.07.2018

Preuzmite akta
49 ROP-KIK-19605-ISAW-1/2018 od 10.07.2018. godine Grad Kikinda energetskoj sanaciji objekta zdravstva u Kikindi ulica Generala Drapšina broj 68

12.07.2018

12.07.2018

Preuzmite akta
50 ROP-KIK-19842-ISAW-1/2018 od 12.07.2018. godine Dom učenika srednjih škola "Nikola Vojvodić" rekonstrukcija sistema grejanja i hlađenja objekta za cmeštaj učenika i studenata „Nikola Vojvodić“ Kikinda

16.07.2018

16.07.2018

Preuzmite akta
51 ROP-KIK-19915-ISAW-1/2018 od 13.07.2018. godine Osnovna škola „Slavko Rodić“ Banatsko Veliko Selo investiciono održavanje sanitarnih čvorova u učeničkom delu osnovne škole „Slavko Rodić“ u Banatskom Velikom Selu na

16.07.2018

16.07.2018

Preuzmite akta
52 ROP-KIK-20471-ISAW-1/2018 od 18.07.2018. god. Republika Srbija i OŠ „Feješ Klara“ iz Kikinde rekonstrukcija krova i sanacija fasade na objektu br.2 –Zgrada za osnovno obrazovanje, P+O u ul. Dr. Zorana Đinđića br. 9,

19.07.2018

19.07.2018

Preuzmite akta
53 ROP-KIK-20631-ISAW-1/2018 od 19.07.2018. godine PU „Dragoljub Udicki“ iz Kikinde, ul. Dositejeva br. 43, nosioc investitorskih prava u ime i za račun Grada Kikinda investiciono održavanje objekta vrtića „Plavi Čuperak“ u Kikindi

20.07.2018

20.07.2018

Preuzmite akta
54 ROP-KIK-21074-ISAW-1/2018 od 22.07.2018. godine Grad Kikinda investiciono održavanje objekta suvenirnice i restorana muzeja „Terra“ u Kikindi ul. Stevana Sremca bb

26.07.2018

26.07.2016

Preuzmite akta
55 ROP-KIK-20950-ISAW-1/2018 od 22.07.2018. god. Juhas Tibor i Erika izgradnja pomoćnih objekata br. „1“, „2“ i „3“ u ul. Braće Lakovića br. 66, u Kikindi

26.07.2018

26.07.2018

Preuzmite akta
56 ROP-KIK-12933-ISAWNA-4/2018 od 01.08.2018.god. „ESSENTICO“ d.o.o. Kula, izgradnja stubne transformatorske stanice STS „Essentico“, u Mokrinu, ul. Kikindski put bb

06.08.2018

06.08.2018

Preuzmite akta
57 ROP-KIK-8220-ISAWHA-4/2018 od 07.08.2018 Grad Kikinda parterno uređenje, osvetljenje i izgradnja klizališta na lokaciji između Starog jezera i SC Staro jezero

10.08.2018

10.08.2018

Preuzmite akta
58 ROP-KIK-17039-ISAWHA-3/2018 od 13.08.2018.god. „EPS Distribucija d.o.o. Beograd izgradnja podzemnog 20kV voda za MBTS “CS GALAD 1”, na kat. parcelama br. 2379/1 i 3816 k.o. Banatska Topola

13.08.2018

13.08.2018

Preuzmite akta
59 ROP-KIK-16413-ISAWNA-3/2018 od 08.08.2018 „GALAD“ DOO, KIKINDA izgradnja montažno - betonske transformatorske stanice MBTS “CS GALAD 1”

13.08.2018

13.08.2018

Preuzmite akta
60 ROP-KIK-23133-ISAW-1/2018 od 09.08.2018 „Global Chemicals“ DOO investiciono održavanje stambenog objekta

16.08.2018

16.08.2018

Preuzmite akta
61 ROP-KIK-12841-ISAW-3/2018 od 16.08.2018.god. EPS Distribucija d.o.o. Beograd izgradnju GRS-a (GRS-1) sa sklopkom-rastavljačem, izgradnju GRS-a (GRS-2) sa uređajima za VN merenje sa OMM i otcep dalekovoda u Mokrinu

20.08.2018

20.08.2018

Preuzmite akta
62 ROP-KIK-24486-ISAW-1/2018 od 22.08.2018 “Telekom Srbija” a.d. Beograd izgradnju TK priključaka do korisnika u ulici Radivoja Rodića u Nakovu

23.08.2018

23.08.2018

Preuzmite akta
63 ROP-KIK-24957-ISAW-1/2018 od 27.08.2018 OŠ "1 Oktobar" Bašaid na investicionom održavanju objekta Osnovne škole „1.oktobar“ Bašaid, na katastarskoj parceli broj 759 k.o.Bašaid, u uluci Vojvođanska br. 65, objekat označen pod brojem 1,

28.08.2018

28.08.2018

Preuzmite akte
67 ROP-KIK-12565-ISAW-2/2018 od 06.09.2018 Grad Kikinda za rekonstrukciju vodovodne mreže u delovima ulica Miladina Zorića i Sime Bajića u Nakovu, na kat. parcelama br. 1514/2, 1518 i 1534 k.o. Nakovo, u regulaciji postojećih saobraćajnica u Nakovu.

11.09.2018

11.09.2018

Preuzmite akte
68 ROP-KIK-26437-ISAW-1/2018 od 10.09.2018 OŠ „Đura Jakšić“ iz Kikinde, ul. Svetozara Miletića br. 16 na energetskoj sanaciji – zamena prozora i vrata zgrade osnovnog obrazovanja označen pod brojem 2, u prepisu lista nepokretnosti br. 8566, na katastarskoj parceli broj 6195 k.o.Kikinda u Kikindi, ul. Svetozara Miletića broj 16.

11.09.2018

11.09.2018

Preuzmite akte
69 ROP-KIK-21550-ISAW-2/2018 od 10.09.2018. god. Telekm Srbija za izgradnju TK priključka za korisnika „Keramika Jovanović“ d.o.o. Kikinda, na kat. parceli br. 21538/3 k.o. Kikinda

13.09.2018

13.09.2018

Preuzmite akte
70  ROP-KIK-26688-ISAW-1/2018 od 11.09.2018  Le Belier '' Kikinda '' Livnica Kikinda doo  izgradnjnja MBTS

 18.09.2018

18.09.2018

Preuzmite akte
71  ROP-KIK-27112-ISAW-1/2018 od 15.09.2018  Grad Kikinda  deo zidane ograde, prodavnica i kulturni centar, veliki park blandaš, neplanta

 18.09.2018

18.09.2018

Preuzmite akte
72  ROP-KIK-27288-ISAW-1/2018 od 17.09.2018  Grad Kikinda  Na investicionom održavanju sanitarnih čvorova u objektu „Doma kulture“ u Mokrinu, kategorije „V“ sa klasifikacionim brojem 126102, ulica Svetog Save broj 66, na katastarskoj parceli br. 1195 k.o. Mokrin.

 18.09.2018

18.09.2018

Preuzmite akte
73 ROP-KIK-27232-ISAW-1/2018 od 17.09.2018 EPS Distribucija Beograd, d.o.o. Ogranak ED Zrenjanin Za postavljanje priključnog 20kV kablovskog voda za napajanje STS 10(20)/0,4kV „Agroitaly“,  Rusko Selo i Banatska Topola, kategorija objekta „G“, klasifikacioni broj 222410.

20.09.2018

20.09.2018

Preuzmite akte
74 ROP-KIK-14507-ISAW-3/2018 od 18.09.2018 "EPS Distribucija" d.o.o. Beograd Ogranak "Elektrodistribucija Zrenjanin" za izgradnju kablovskog voda 20kV od RTS-54 do RTS-37 i od RTS-37 do RTS-59 u ulici Stevana Sremca u Kikindi, na kat. parcelama br. 21618/2, 21613, 21608 i 5328/6 k.o. Kikinda

21.09.2018

21.09.2018

Preuzmite akte
75 ROP-KIK-21547-ISAW-2/2018 od 27.09.2018 Preduzeće za telekomunikacije “Telekom Srbija” a.d. Beograd, Odeljenje za planiranje i izgradnju mreže Zrenjanin, Radni centar Kikinda, Ulica Generala Drapšina broj 26 za izgradnju TK priključka za BS KIU95 Mokrin, kat. parc. br. 3956, 22456/2, 22672, 22673 i 16671/1 k.o. Mokrin.

01.10.2018

01.10.2018

Preuzmite akte
76 ROP-KIK-23211-ISAWHA-3/2018 od 03.10.2018 ATLER - FONTANA DOO KIKINDA za izgradnju pomoćnog objekta u f-ji glavnog objekta – gasna stanica za tečni ugljendioksid, u ul. Dragutina Ristića br. 7 u Kikindi, na kat. parcelama br. 9697/1, 9699/1, 9699/2 i 9705/2 k.o. Kikinda

04.10.2018

04.10.2018

Preuzmite akte
77 ROP-KIK-29338-ISAW-1/2018 od 03.10.2018 GERONTOLOŠKI CENTAR KIKINDA Na sanaciji spoljašnjeg toplovoda objekta za stanovanje starih lica (dom starih) u okviru kompleksa Gerontološki centar u Kikindi, ul. Braće Sredojev br. 18, na kat.parc.br.9278 k.o.Kikinda.

05.10.2018

05.10.2018

Preuzmite akte
78 ROP-KIK-29091-ISAW-1/2018 od 02.10.2018 Srednja stručna škola "Miloš Crnjanski" na investicionom održavanju – rekonstrukcija rasvete u objektu izgrađenom, na kat. parc.br. 8470/1 k.o.Kikinda, koji je u Listu nepokretnosti broj 4859 k.o.Kikinda, označen kao zgrada srednjeg obrazovanja – broj zgrade 4, a koji je u prirodi fiskulturna sala, u Kikindi u ul. Svetosavska br. 57.

05.10.2018

05.10.2018

Preuzmite akte
79 ROP-KIK-29127-ISAW-1/2018 od 02.10.2018 Grad Kikinda na adaptaciji električne instalacije objekat označen pod brojem 1. prostorija čiji je korisnik JP „Pošta Srbije“, u Kikindi u ul. Braće Lakovića br. 35, na kat.parc.br. 2732k.o.Kikinda

08.10.2018

08.10.2018

Preuzmite akte
80 ROP-KIK-10240-ISAWHA-4/2018 od 04.10.2018 Grad Kikinda za izgradnju vodovodne mreže u ulicama i delovima ulica Jovana Jovanovića Zmaja, Partizanska, Miloša Ostojina i Braće Bogaroški, u regulaciji postojećih saobraćajnica u Kikindi

10.10.2018

10.10.2018

Preuzmite akte
81 ROP-KIK-29609-ISAW-1/2018 od 05.10.2018 Stambena zajednica Svetozara Miletića 58 na investicionom održavanju krova (ravan krov) stambene zgrade za kolektivno stanovanje spratnosti P+4+Pot, na katastarskoj parceli br. 5908/2 k.o.Kikinda, u Kikindi ul. Svetozara Miletića broj 58

11.10.2018

11.10.2018

Preuzmite akte
82 ROP-KIK-14510-ISAW-3/2018 od 05.10.2018 "EPS Distribucija" d.o.o. Beograd Ogranak "Elektrodistribucija Zrenjanin" za izgradnju dvostrukog SN kablovskog voda sa RP i OMM u Kikindi (Gordon), kategorija „G“, klasifikacionog broja 222410, u ul. Nova 4 bb, na kat. parcelama br. 9538/25 i 9538/29 k.o. Kikinda

11.10.2018

11.10.2018

Preuzmite akte
 83 ROP-KIK-28508-ISAWHA-2/2018 od 11.10.2018 investitor Grad Kikinda, MZ Bašaid iz Bašaida na investicionom održavanju dela objekta fudbalskog kluba „Vojvodina“ iz Bašaida na kat.parc.br. 1018 k.o.Bašaid

16.10.2018

16.10.2018

Preuzmite akte
84 ROP-KIK-30601-ISAW-1/2018 od 15.10.2018 MZ Banatsko Veliko Selo radova na investicionom održavanju dela objekta fudbalskog kluba „Kozara“ iz Banatskog Velikog Sela na kat.parc.br. 983 k.o.Banatsko Veliko Selo

19.10.2018

19.10.2018

Preuzmite akte
85 ROP-KIK-30626-ISAW-1/2018 od 15.10.2018 investitor „Toza Marković“ d.o.o. sa sedištem u Kikindi ul. Bašaidski drum 62 i finansijer Grad Kikinda iz Kikinde, Trg srpskih dobrovoljaca br. 12 na izgradnji instalacije toplotnih pumpi na kat.parc.br. 20715 k.o.Kikinda

19.10.2018

19.10.2018

Preuzmite akte
86 ROP-KIK-30633-ISAW-1/2018 od 15.2018 Grad Kikinda iz Kikinde izvođenje radova na ugradnji unutrašnje gasne instalacije u dečijem vrtiću „Ježeva kućica“ u Banatskoj Topoli, na kat. parc.br. 6 k.o. Banatska Topola

22.10.2018

22.10.2018

Preuzmite akte
87 ROP-KIK-26820-ISAW-3/2018 od 24.10.2018 Nada Klein iz Kikinde, Nemanjina br. 10 na rekonstrukciji i pretvaranje dela stambenog objekta u poslovni prostor ugostiteljske namene u stambenoj zgradi P+Pod, u Kikindim ul. Uglješa Terzina br. 8, na kat. parc. br. 6235 k.o. Kikinda

29.10.2018

29.10.2018

Preuzmite akte
88 ROP-KIK-32427-ISAW-1/2018 od 29.10.2018 Grad Kikinda na investicionom održavanju objekta prostorija FK “Crvena Zvezda“ u Ruskom Selu, ul. Bratstva i Jedinstva br. 125, na kat.parc.br. 2039 k.o.Rusko Selo

30.10.2018

30.10.2018

Preuzmite akte
89 ROP-KIK-32733-ISAWHA-2/2018 od 20.11.201 Krstajić Mladena iz Beograda – Savski Venac ul. Joce Jovanovića br. 17 na adaptacija dela poslovnog prostora u prizemlju objekta u ulici Trg srpskih dobrovoljaca br.28 u Kikindi, na katastarskoj parceli 4601, broj zgrade 1, broj posebnog dela 1/5, upisanog u list nepoketnosti br. 3899, KO Kikinda

20.10.2018

20.10.2018

Preuzmite akte
90 ROP-KIK-27103-ISAW-3/2018 od 27.11.2018 investitor „Telekom Srbija a.d.“ Beograd sa sedištem u Beogradu, ul. Takovska br. 2 i finansijer Grad Kikinda iz Kikinde, Trg srpskih dobrovoljaca br. 12 izvođenje radova na izmeštanju telekomunikacionog optičkog kabla u zoni ukrštanja državnog puta IB reda broj 13 (km 71+821) i ulice Bašaidski drum, u Kikindi, k.p. 21721/9,21721/10,21697,21457/2,21538/1, sve k.o. Kikinda

29.11.2018

29.11.2018

Preuzmite akte
91 ROP-KIK-35912-ISAW-1/2018 od 03.12.2018 Osnovne škole „1. oktobar“, ul. Vojvođanska br.65, na rekonstrukciji sportskog terena za košarku Osnovne škole „1. oktobar“, ul. Vojvođanska br.65, k.p. 759, K.O. Bašaid objekat kategorije „G“, klasifikacione oznake 241100

04.12.2018

04.12.2018

Preuzmite akte
92 ROP-KIK-28685-ISAW-2/2018 od 10.12.2018 Grad Kikinda za odobrenje izvođenje radova na izgradnji atmosferske kanalizacije u Nemanjinoj ulici u Kikindi, na kat. parc. br. 21640, 21473/1, 21639, 21656 i 8333 k.o. Kikinda

12.12.2018

12.12.2018

Preuzmite akte
93 ROP-KIK-25483-ISAW-3/2018 od 17.12.2018 „EPS DISTRIBUCIJA.“ DOO Beograd, ogranak Elektrodistribucija Zrenjanin, na izgradnji SN kablovskog voda od DV 10 kV za Nakovo do nove STS sa OMM u Kikindi („TEXAM“), na k.p. 213 i 19364/2, sve k.o. Kikinda

21.12.2018

21.12.2018

Preuzmite akte
94 ROP-KIK-29210-ISAWHA-3/2018 od 19.12.2018 „TEXAM“ d.o.o. Kikinda, ul. Nakovački put bb, izvođenje radova na izgradnji stubne transformatorske stanice STS „TEXAM“(objekat kategorije „G“, klasifikacione oznake 222420 – Lokalne transformatorske stanice), u Kikindi, na katastarskoj parceli 213 Kikinda

25.12.2018

25.12.2018

Preuzmite akte

 

2017. godina

Redni broj Zaveden pod brojem CEOP u APR Podnosioc zahteva invenstitor i finansijer Opis objekta, br. parcele i k.o. kategorija i klasifikacija objekta

Datum izdavanja

Datum objave

Dokumenti
           
           
 1 ROP-KIK-933-ISAW-1/2017 od 18.01.2017  ZU Apoteka "BENU" Beograd (matični broj 17571206, PIB 103535073) sa sedištem u Beogradu, Kosovska br. 4,  na rekonsrtukciji unutrašnjih zidova na objektu (kategorija objekta „B“, klasifikacione oznake 123001) objekat broj 1,na k.p.broj 4579 k.o. Kikinda

 20.01.2017

20.01.2017

Preuzmite akte
2 ROP-KIK-17183-ISAWHA-5/2017 od 25.01.2017 NIS AD Novi Sad (matični broj 20084693, PIB 104052135) sa sedištem u Novom Sadu u Ulici Narodnog fronta br. 12 izgradnja podzemne mreže (kategorija objekta „G“, klasifikacione oznake 222410) preko katastarskih parcela br. 1977/8, ... 1978/29 k.o. Iđoš i stubne transformatorske stanice (kategorija objekta „G“, klasifikacione oznake 222420), na k.p. broj 1977/8 k.o. Iđoš

27.01.2017

27.01.2017

Preuzmite akte
3 ROP-KIK-1398-ISAW-1/2017 od 25.01.2017 Grad Kikinda iz Kikinde, Trg srpskih dobrovoljaca br. 12, (matični broj 08176396, PIB 100511495), na sanaciji objekta krova i fasade objekta Doma omladine, spratnosti P+1, (kategorije „V“, kalasifikacioni br. 123002 i 126102), na k.p. br. 4593/1 k.o.Kikinda, ul. Trg srpskih dobrovoljaca broj 23 i deo objekta Partizana, spratnosti P+1, (kategorije „V“, kalasifikacioni br. 126102), na k.p. br. 4593/2 k.o.Kikinda u Kikindi, ul. Trg srpskih dobrovoljaca broj 23a

30.01.2017

30.01.2017

Preuzmite akte
4 ROP-KIK-1876-ISAW-1/2017 od 31.01.2017 GRAD KIKINDA, matični broj 08176396, PIB
100511495 iz Kikinde, Trg srpskih dobrovoljaca br.12,
izvođenje radova na adaptaciji poslovnog objekta - bivša „Auto kuća“, zgrada za industrijsku proizvodnju, P+0,kategorije V, klasifikacionog broja 125102 i poslovna zgrada, P+1, kategorije V, klasifikacionog broja 122012, Zrenjaninski put bb, objekat br. 1, na katastarskoj parceli 10735/1, površine parcele 24.799m2, k.o. Kikinda.

02.02.2017

02.02.2017

Preuzmite akte
5 ROP-KIK-3974-ISAW-1/2017 od 23.02.2017
 
„Livnica Kikinda“, Automobilska industrija D.O.O. iz Kikinde rekonstrukcija magacina lako zapaljivog materijala P+0, u krugu fabrike „Livnica Kikinda“, ul. Miloševački put 34 u Kikindi, na kat. parceli br. 21696/25 k.o. Kikinda (kategorije „V“, kalasifikacioni br. 125221 – Zatvorena skladišta ).

28.02.2017

28.02.2017

Preuzmite akta
6 ROP-KIK-3356-ISAWHA-2/2017 od 28.02.2017 GRAD KIKINDA iz
Kikinde, Trg srpskih dobrovoljaca br.12
sanacija i ojačanje kolovozne konstrukcije (kategorije „G“,
klasifikacionog broja 211201) u okviru postojeće regulacije ulice Marka Jokića u Nakovu,
na kat. parc. br. 1520 k.o. Nakovo

01.03.2017

01.03.2017

Preuzmite akta
7 ROP-KIK-3358-ISAWHA-2/2017 od 28.02.2017 GRAD KIKINDA iz
Kikinde, Trg srpskih dobrovoljaca br.12
sanacija i ojačanje kolovozne konstrukcije (kategorije „G“,
klasifikacionog broja 211201) u okviru postojeće regulacije ulice Slobodana Principa u
Nakovu, na kat. parc. br. 1532 k.o. Nakovo

01.03.2017

01.03.2017

Preuzmite akta
8. ROP-KIK-4501-ISAWHA-2/2017 od 10.03.2017 Preduzeće za telekomunikacije „Telekom Srbija“ A.D. (matični broj 17162543, PIB 100002887) sa sedištem u Beogradu, Regija Novi Sad, Izvršna jedinica Zrenjanin, Radni centar Kikinda iz Kikinde, Ul. Generala Drapšina br. 26, izgradnja sekundarnih ili distributivnih mreža komunalne infrastrukture, TK priključka za korisnika ,,KI Petrol“ D.O.O. u Bašaidu (kategorija objekta „G“, klasifikacione oznake 222431) preko katastarskih parcela br. 9306, 11092/2, 11092/1, 1480 i 1481 k.o. Bašaid

13.03.2017

13.03.2017

Preuzmite akta
9. ROP-KIK-5590-ISAW-1/2017 od 09.03.2017 Varga Arpad iz Kikinde, Ul. Đure Daničića 8B izgradnja priključka na vodovodnu instalaciju i priključka
na fekalnu kanalizaciju u Kikindi, u ulici Đure Daničića 8B,

14.03.2017

14.03.2017

Preuzmite akta
10 ROP-KIK-5859-ISAW-1/2017 od 13.03.2017 GRAD KIKINDA iz Kikinde, Trg srpskih dobrovoljaca br.12, sanaciai i pojačano održavanje puta (kategorije „G“,
klasifikacionog broja 211201) u okviru postojeće regulacije ulice Solunskih
dobrovoljaca u Ruskom Selu, na kat. parc. br. 3108 k.o. Rusko Selo

14.03.2017

14.03.217

Preuzmite akta
11 ROP-KIK-12756-ISAW-3/2017 od 17.03.2017 AD „Kozara“ (matični
broj 08021902, PIB 100784835) iz Banatskog Velikog Sela, Omladinska br.2,
izgradnji podzemnog 20kV kablovskog voda dužine oko 1510 m (kategorija objekta „G“,
klasifikacione oznake 222410) preko katastarskih parcela 4725/1, 4645, 4760, 3219/2,
3219/3 i 3219/4 k.o. Banatsko Veliko Selo i MBTS „Zalivni podsistem S1 Kozara“
10(20)/0,4kV, 400(630)kVA (kategorija objekta „G“, klasifikacione oznake 222420)
dimenzija 5,8h4,30 m,

22.03.2017

22.03.2017

Preuzmite akta
12 ROP-KIK-7901-ISAW-1/2017 od 28.03.2017 Jelisaveta Trifunac iz Kikinde, Ulica Vojvode Putnika broj 34 investiciono održavanje krova porodične stambene zgrade (kategorija objekta „A“, klasifikacione oznake 111011), objekat se nalazi u Kikindi, Ulica Vojvode Putnika broj 34, katastarska parcela br. 4464/1 k.o. Kikinda.

30.03.2017

30.03.2017

Preuzmite akta
13 ROP-KIK-6983-ISAWNA-2/2017 od 06.04.2017 d.o.o. „Toza Marković“ Kikinda, iz Kikinde ul. Bašaidski drum br.62 investiciono održavanju objekta broj 2. (hala pogon - 25), - Hala za proizvodnju crepa u Kikindi, spratnosti P+0, (kategorije „V“, kalasifikacioni br. 125102 - Industrijske zgrade koje se upotrebljavaju za proizvodnju, fabrike, radionice...), na katastarskoj parceli br. 20833 k.o.Kikinda u Kikindi, ul. Bašaidski drum br. 62

10.04.2017

10.04.2017

Preuzmite akta
14 ROP-KIK-7302-ISAW-2/2017 od 20.0.42017 doo „Pop-Lukić“ Banatsko Veliko Selo,iz Banatskog Velikog Sela, ul. Nikole Tesle br. 61 izgradnja napojni niskonaponskog 0,4kV kablovskog voda za napajanje poslovnog prostora u ulici Nikole Tesle 61, Banatsko Veliko Selo, na kat. parcela 313 i 1846 K.O. Banatsko Veliko Selo, u postojećoj regulacii saobraćajnice, dužina trase kabla 210m,

24.04.2017

24.04.2017

Preuzmite akta
15 ROP-KIK-12477-ISAW-1/2017 od 09.05.2017 „NIS“ A.D. Novi Sad iz Novog Sada, Ul. Narodnog fronta br. 12 izgradnja konstrukcija reklamnih obeležja stanice za snabdevanje gorivom Kikinda 4, Ul. Beogradski put broj bb u Kikindi, na kat. parceli br. 10735/7 k.o. Kikinda

12.05.2017

12.05.2017

Preuzmite akta
16 ROP-KIK-15106-ISAW-1/2017 od 30.05.2017 GRAD KIKINDA iz Kikinde, Trg srpskih dobrovoljaca br.12 sanacija vodovodne mreže u regulaciji postojećih saobraćajnica u Kikindi i to u delovima ulica: Dragoljuba Udickog (od ul. Slobodanke Acigan do Distričke ulice)Milana Sivčeva (od ul. Dragoljuba Udickog do Mokrinskog druma i Vuka Karadžića

30.05.2017

30.05.2017

Preuzmite akta
17 ROP-KIK-15108-ISAW-1/2017 od 30.05.2017 GRAD KIKINDA iz Kikinde, Trg srpskih dobrovoljaca br.12 sanacija vodovodne mreže u regulaciji postojećih saobraćajnica u Kikindi Albertova (od ul. Žarka Zrenjanina do ul. Kiš Mihalja), Albertova (od ul. Vojina Zirojevića do ul. Iđoški put), Kumanovska (od ul. Dimitrija Tucovića do ul. Žarka Zrenjanina) Veljka Petrovića (od ul. Albertove do ul. S. Lipovanova) Sutjeska (od ul. Žarka Zrenjanina do ul. Mike Antića)

30.05.2017

30.05.2017

Preuzmite akta
18 ROP-KIK-14964-ISAW-1/2017 od 29.05.2017 „Autocentar Fodor“ D.O.O sa sedištem u Kikindi, Ulica Jovana Jovanovića Zmaja br. 110 izgradnja lokalnih električnih nadzemnih ili podzemnih vodova, kablovskog voda 0,4 kV za priključenje poslovnog objekta u Ul. Zrenjaninski put br. 4

01.06.2017

01.06.2017

Preuzmite akta
19 ROP-KIK-16339-ISAW-1/2017 od 08.06.2017 GRAD KIKINDA iz
Kikinde
investiciono održavanje objekta u Bašaidu (kategorije „A“,
klasifikacionog broja 111011) - objekta broj 1 iz lista nepokretnosti

10.06.2017

10.06.2017

Preuzmite akta
20 ROP-KIK-5898-ISAW-2/2017 od 07.06.2017 „Victory Media“ D.O.O. (matični broj 20952890, PIB 108208709) sa sedištem u Beogradu, Bulevar Vojvode Mišića br. 51a, Beograd – Savski Venac izgradnja lokalnih telekomunikacionih vodova, tipskog optičkog voda (deo telekomunikacione mreže), na kat. parc. br. 21542, 19364/2 i 19364/1, sve k.o. Kikinda, i kat. parc. br. 3247 k.o. Nakovo 13.06.2017 Preuzmite akte
21 ROP-KIK-15246-ISAWHA-2/2017 od 13.06.2017 Promedia“ D.O.O. iz Kikinde, Ulica Kralja Petra Prvog broj 114 (MB 08704210, PIB 100579471) na izgradnji pomoćnog objekta sa nadstrešnicom za parkiranje vozila spratnosti P + 0, (kategorija „B“, klasifikacioni br. 125221, procentualno 41% i kategorija „V“, klasifikacioni br. 124210, procentualno 59%, dominantna kategorija objekta „V“), u Kikindi, Put za pristanište broj 140, na kat. parc. br. 20946 k.o. Kikinda 14.06.2017 Preuzmite akte
22 ROP-KIK-16528-ISAW-1/2017 od 09.06.2017 „FIN WORLD“ D.O.O, Društvo za kolsanting i holding poslove, Kosančićev venac br.2, Beograd, (MB 20572108, PIB 106293140) za promenu namene objekta bez izvođenja građevinski radova Pogon „Hela“, sprotnosti P+0, objekat označen u vlasničkom listu br. 12, u skladište neopasnog i opasnog otpada u Kikindi u ul. Bašaidski drum br. 25, na kat. parc.br. 20811/2 k.o.Kikinda, (kategorije „B“, kalasifikacioni br. 125221 – Zatvorena skladišta ), površina objekta u osnovi je 243m2 15.06.2017 Preuzmite akte
23 ROP-KIK-2375-ISAWHA-3/2017 od 05.07.2017 „EPS Distribucija“ D.O.O. Beograd izgradnja tipske transformatorske stanice – razvodnog postrojenja 10(20)/0,4 kV, i tipskog kablovskog voda projektovane dužine 1969,00 m u Novim Kozarcima, na kat. parc. br. 2114, 3365, 3367/4, 1172, 595/4, 3343, 1144 i 1145, sve k.o. Novi Kozarci.

10.07.2017

10.07.2017

Preuzmite akta
24 ROP-KIK-20135-ISAW-1/2017 od 07.07.2017 Grad Kikinda iz Kikinde, Trg srpskih dobrovoljaca br. 12 adaptaciji prvog sprata i fasade radionice i prodajnog prostora „Autokuća

10.07.2017

10.07.2017

Preuzmite akta
25 ROP-KIK-17554-ISAW-3/2017 od 08.07.2017 DOO " JEDINSTVO" KIKINDA, iz Kikinde, Bašaidski drum bb izgradnja priključka za potrebe poslovnog objekta – prodavnice P+0 na gradsku vodovodnu i kanalizacionu mrežu, u Kikindi ul. Jovana Jovanovića Zmaja br. 80

12.07.2017

12.07.2017

Prezmite akta
26 ROP-KIK-22397-ISAW-1/2017 od 27.07.2017 Grad Kikinda investiciono održavanje objekta dečijeg vrtića „Poletarac“ u Kikindi

28.07.2017

28.07.2017

Preuzmite akta
27 ROP-KIK-19616-ISAW-2/2017 od 28.07.2017 Grad Kikinda izgradnji fontane u Kikindi, Trg srpskih dobrovoljaca, Blok „C2“

31.07.2017

31.07.2017

Preuzmite akta
28 ROP-KIK-10869-ISAWHA-3/2017 od 27.07.2017 Petrić Marjan iz Banatskog Velikog Sela rekonstrukcija, promena namene stambenog u poslovni prostor i i spajanje sa postojećim stambenim prostorom u Kikkindi na kat. parveli br. 6187/1 ko Kikinda

03.08.2017

03.08.2017

Preuzmite akta
29 ROP-KIK-26691-ISAW-2/2017 od 07.08.2017 GRAD KIKINDA, iz Kikinde, Trg srpskih dobrovoljaca br.12 rekonstrukciai Ulice Srbobranske u regulaciji postojećih saobraćajnica u Kikindi

09.08.2017

09.08.2017

Preuzmite akta
30 ROP-KIK-17624-ISAW-3/2017 od 07.08.2017
 
„KIPETROL“ doo Bašaid sa
sedištem u Bašaidu, Ulica Torđanski put br. 1
izgradnja staje za krave , u Bašaidu, u Ulici Torđanski put br. 1,

10.08.2017

10.08.2017

Ptreuzmite akta
31 ROP-KIK-24020-ISAW-1/2017 od 09.08.2017 „Delhaize Serbia“ doo Beograd iz Beograda investiciono održavanje objekta
trgovine „Mahi 240“ u Kikindi

11.08.2017

11.08.2017

Preuzmite akta
32 ROP-KIK-25040-ISAW-1/2017 od 18.08.2017 Investitor Republičkoj direkciji za imovinu Republika Srbija i korisniku OŠ „Jovan Popović“ iz Kikinde, Kralja Petra Prvog br. 63, (matični broj 08020833, PIB 101079936) na sanaciji objekta OŠ „Jovan Popović“, na katastarskoj parceli br. 4518 k.o.Kikinda u Kikindi, ul. Kralja Petra Prvog broj 63

18.08.2017

18.08.2017

Preuzmite akte
33 ROP-KIK-25255-ISAW-14/2017 od 21.08.2017 Preduzeće za telekomunikacije „Telekom Srbija“ A.D. (matični broj 17162543, PIB 100002887) sa sedištem u Beogradu, Regija Novi Sad, Izvršna jedinica Zrenjanin, Radni centar Kikinda iz Kikinde, Ul. Generala Drapšina br. 26 za izgradnju TK priključka za korisnika NIS A.D. NOVI SAD – Tubing centar u Kikindi, na katastarskim parcelama broj 21538/1, 21217/3 i 21245/1 KO Kikinda, (kategorije „G“, klasifikacionog broja 222431), dužina trase 276m

21.08.2017

21.08.2017

Preuzmite akte
34  ROP-KIK-21731-ISAW-2/2017 od 21.08.2017 Grad Kikinda iz Kikinde, Trg srpskih dobrovoljaca br. 12, (matični broj 08176396, PIB 100511495), izgradnja novog priključka i izgradnja hidrantske mreže i sistema za dojavu požara u Kikindi, Trg srpskih dovrovoljaca br. 12, na kat. parcelama br. 6262 i 21621 k.o. Kikinda 24.08.2017 Preuzmite akte
35 ROP-KIK-17529-ISAW-2/2017 od 30.08.2017 Vladimiru Vukši iz Kikinde, Ulica Vašarište br. 17, na rekonstrukciji i promeni namene objekta - stana broj 9 iz lista nepokretnosti u poslovni prostor (dominantne kategorije „B“, klasifikacionog broja 123001), na adresi Trg srpskih dobrovoljaca br. 43/9, u Kikindi, na kat. parc. br. 4586/1 k.o. Kikinda 01.09.2017 Preuzmite akte
36 ROP-KIK-26606-ISAW-1/2017 od 01.09.2017 Grad Kikinda investiciono održavanje objekta suvenirnice i restorana na prostoru muzeja „Terra u Kikindi

04.09.2017

04.09.2017

Preuzmite akta
37 ROP-KIK-26198-ISAWHA-1/2017 od 29.08.2017 Narodne biblioteke „Jovan Popović“ iz Kikinde investiciono održavanje objekta biblioteke – objekat kulture

04.09.2017

04.09.2017

Preuzmite akta
38 ROP-KIK-27335-ISAW-1/2017 od 07.09.2017 GRAD KIKINDA investiciono održavanje zgrade u Bašaidu, ul. Aleksandra Saše Grujića 1, objekat br. 1,

08.09.2017

08.09.2017

Preuzmite akta
39 ROP-KIK-20927-ISAWHA-3/2017 od 06.09.2017 Finansijer „Lidl Srbija KD“ Beograd, investitora „EPS Distribucija“ D.O.O. Beograd, izvođenje radova na izgradnji MBTS-115N 20/0,4 kV kablovskim vodovima, u Ulici Nemanjina bb u Kikindi

12.09.2017

12.09.2017

Preuzmite akta
40 ROP-KIK-28110-ISAW-1/2017 od 14.09.2017 GRAD KIKINDA sanacija saobraćajnica u okviru postojeće regulacije ulica u ulici Jugovićeva

15.09.2017

15.09.2017

Preuzmite akta
41 ROP-KIK-26873-ISAWHA-2/2017 OD 13.09.2017 „FCC Kikinda“ D.O.O. iz Kikinde sanacija i adaptacija administrativne zgrade, Ulica Generala Drapšina broj 20 u Kikindi.

19.09.2017

21.09.2017

Preuzmite akta
42 ROP-KIK-28016-ISAW-1/2017 od datuma 13.09.2017. „NIS“ A.D. Novi Sad izgradnja MBTS Kikinda – zapad 630 kVA, 20(10)/0,4kV sa priključnim kablovskim vodom 20kV u vangrađevinskom reonu, potes Bersko groblje i Kinđa u Kikindi

18.09.2017

21.09.2017

Preuzmite akta
43 ROP-KIK -28418 -ISAW -1/2017 od 18.09.2017. Grad Kikinda sanacija ulice Železnički novi red u Mokrinu

19.09.2017

21.09.2017

Preuzmite akta
44

ROP-KIK-26873-ISAW-3/2017 od 18.09.2017 TEHNICKA GRESKA

ROP-KIK-24795-ISAW-3/2017

„Jedinstvo“ D.O.O. iz Kikinde izrada priključka elektroenergetskih instalacija za poslovni objekat – prodavnica P+0, Ulica Jovana Jovanovića Zmaja broj 80, Kikinda

22.09.2017

22.09.2017

Preuzmi akta

Preuzmite akta

 45  ROP-KIK-15452-ISAW-3/2017 od 06.10.2017  Kekez Miloš iz Kikinde  izgradnja priključka stambeno-poslovne zgrade na gradsku kanalizacionu mrežu u Kikindi

 13.10.2017

13.10.2017

 Preuzmite akta
 46  ROP-KIK-26362-ISAWNA-3/2017 od 20.10.2017  „NIS“ AD iz Novog Sada  na izgradnji stubne transformatorske stanice STS „5“ u Kikindi,

 25.10.2017

25.10.2017

 Preuzmite akta
47 ROP-KIK-33941-ISAWA-2/2017 od 24.10.2017 Republički fond za PIO Beograd, Gerontološki centar Kikinda iz Kikinde adaptacija tavanskog prostora u poslovne prostorije – kancelarije

25.10.2017

25.10.2017

Preuzmite akta
48 ROP-KIK-25145-ISAWHA-3/2017 od 27.11.2017 Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge ,,RATEL“ iz Beograda, Ulica Palmotićeva broj 2, Beograd – Stari Grad izgradnja stanice za monitoring RF spektra ,,Vincaid“ u Vincaidu, na kat. parceli br. 961 k.o. Banatska Topola

02.11.2017

02.11.2017

Preuzmite ate
49 ROP-KIK-33710-ISAW-1/2017 od 31.10.2017 Gradu Kikinda iz Kikinde ul. Trg srpskih dobrovoljaca br. 12, (MB 08176396, PIB 100511495) na investicionom održavanju objekta - prostorije sanitarnog čvora fudbalskog kluba u Ruskom Selu, u ulici Bratstva Jedinstva broj 125, na katastarskoj parceli broj 2039, k.o. Rusko Selo

03.11.2017

03.11.2017

Preuzmite akte
 50 ROP-KIK-33918-ISAW-1/2017 od 01.11.2017 Srpske pravoslavne crkvene opštine Iđoš iz Iđoša, Ulica Svetosavska broj 43 investiciono održavanje objekta crkve u Iđošu, Ulica Nikole Francuskog broj 2, na kat. parc. br. 1020 k.o. Iđoš 08.11.2017 Preuzmite akte
51 ROP -KIK -33941 -ISAWA-3/2017 od 13.11.2017 Republički fond za PIO Beograd, Gerontološki centar Kikinda iz Kikinde izmena rešenja o odobrenju izvođenja radova br ROP-KIK-33941-ISAWA-2/2017

15.11.2017

15.11.2017

Preuzmite akta
52 ROP-KIK-35699-ISAW-1/2017 od 15.11.2017 Grad Kikinda investiciono održavanje objekta – uređenje dvorišnih fasada zgrade Mesne zajednice Bašaid

16.11.2017

16.11.2017

Preuzmite akta
53 ROP-KIK-27757-ISAW-2/2017 od 15.11.2017 Telenor d.o.o. Beograd, izgradnja optičkog kabla za RBS „Kikinda 9“, u Kikindi

21.11.2017

21.11.2017

Preuzmite akta
54 ROP-KIK-28258-ISAW-2/2017 od 17.11.2017 Republička direkcija za imovinu Republike Srbije i OŠ „Petar Kočić“ iz Nakova investiciono održavanje objekata osnovnog obrazovanja

23.11.2017

23.11.2017

Preuzmite akta
55 ROP-KIK-27757-ISAWHA-3/2017 od 22.11.2017 „Telenor“ d.o.o. Beograd izgradnja optičkog kabla za RBS „Kikinda 9“ u Kikindi

24.11.2017

25.11.2017

Preuzmite akta
57 ROP-KIK-36605-ISAW-1/2017 od 23.11.2017 Autonomna Pokrajina Vojvodina i korisnik Tehnička Škola Kikinda investiciono održavanje rasvete u učionicama objekta Tehničke škole u Kikindu

27.11.2017

27.11.2017

Preuzmite akta
58 ROP-KIK-29168-ISAW-2/2017 od 24.11.2017 "Telenor" d.o.o iz Beograda- Novi Beograd izgradnja optičkog kabla Kikinda – privod na OK Kikinda 2 – Kikinda 3,

29.11.2017

29.11.2017

Preuzmite akta
59 ROP-KIK-36754-ISAW-1/2017 od 24.11.2017 Naftagas-Naftni servisi d.o.o. iz Novoga Sada, investiciono održavanje objekta mehaničarske hale u okviru kompleksa Tubing centra

29.11.2017

29.11.2017

Preuzmite akta
60 ROP-KIK -37230 -ISAW-1/2017 od 29.11.2017 „EPS Distribucija“ DOO Beograd izvođenje radova na adaptaci i postojeće ZTS u Banatskom Velikom Selu, ul. Marka Jokića i Desanke Maksimović

01.12.2017

02.12.2017

Preuzmite akta
61 ROP-KIK-31770-ISAW-2/2017 od 29.11.2017 „NIS“ A.D. Novi Sad izgradnja stubne transormatorske stanice STS „3“ i „4“ sa podzeminim priključnim kablovskim vodom 20kV u Kikindi

01.12.2017

02.12.2017

Preuzmite akta
62 ROP-KIK -3723-ISAW-1/2017 od 29.11.2017 „EPS Distribucija“ DOO Beograd izvođenje radova na adaptaciji postojeće ZTS -4 (kula) u Banatskom Velikom Selu

04.12.2017

04.12.2017

Preuzmite akta
63 ROP-KIK-28653-ISAW-2/2017 od 30.11.2017 Branislav Janovan iz Kikinde izgradnja priključka na vodovodnu mrežu i mrežu fekalne kanalizacije u Kikindi

04.12.2017

04.12.2017

Preuzmite akta
64 ROP-KIK-34742-ISAWHA-2/2017 od 01.12.2017 „NIS“ a.d. iz Novog Sada sanacija zamena rezervoara za skladištenje motornog goriva u Ruskom Selu

06.12.2017

06.12.2017

Preuzmite akta
65 ROP-KIK-37937-ISAW-1/2017 od 05.12.2017 GRAD KIKINDA sanacija i ojačanje kolovozne konstrukcije u ulici Miladina Zorića u Nakovu

07.12.2017

07.12.2017

Preuzmite akta
66 ROP-KIK-38083-ISAW-1/2017 od 06.12.2017 GRAD KIKINDA sanacija i ojačanje kolovozne konstrukcije u ulici Ive Lole Ribara u Nakovu

07.12.2017

07.12.2017

Preuzmite akta
67 ROP-KIK-32677-ISAW-2/2017 od 11.07.2017 „Telekom Srbija“ A.D. iz Beograda izgradnja sekundarnih ili distributivnih mreža komunalne infrastrukture – TK priključak za BS KIU27 Livnica Kikinda u Kikindi,

11.12.2017

11.12.2017

Preuzmite akta
68 ROP-KIK-27765-ISAW-2/2016 od 14.12.2017 Grada Kikinda izrada priključka hidrotehničkih instalacija (vodovoda i kanalizacije), elektroenergetskih instalacijai investiciono održavanje - zgrade sa Prostorijama za ispraćaj (kapela), u N.Kozarcima

14.12.2017

15.12.2017

Preuzmite akta
69 ROP-KIK-37273-ISAWHA-2/2017 od 11.12.2017 Republika Srbija, Autonomna pokrajina Vojvodina, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16 i korisnik, Dom učenika srednjih škola "Nikola Vojvodić" Kikinda investiciono održavanje objekta u Kikindi ul. Đure Jakšića br. 53,

18.12.2017

18.12.2017

Preuzmite akta
70 ROP-KIK-31519-ISAWHA-4/2017 od 13.12.2017 ,,Grindex“ D.O.O. iz Kikinde rekonstrukcija dela objekta kotlarnice , u Kikindi

18.12.2017

18.12.2017

Preuzmite akta
71 ROP-KIK -39296 -ISAW-1/2017 od 19.12.2017 „EPS Distribucija“ DOO Beograd adaptacija postojeće STS – 3 u Ruskom Selu, ul. Braće Domazet,

21.12.2017

21.12.2017

Preuzmite akta
72 ROP-KIK -3929-ISAW-1/2017 od 19.12.2017 „EPS Distribucija “ DOO Beograd izvođenje radova na adaptaciji postojeće STS – 2, u Ruskom Ruskom Selu,

22.12.2017

22.12.2017

Preuzmite akta
73 ROP-KIK -39653 -ISAW-1/2017 od 22.12.2017 „E PS Distribucija“ DOO Beograd izvođenje radova na adaptaci i postojeće STS – 6 u Ruskom Selu,

22.12.2017

22.12.2017

Preuzmite akta
74 ROP-KIK -39654 -ISAW-1/2017 od 22.12.2017 „EPS Distribucija“ DOO Beograd izvođenje radova na adaptaci i postojeće STS -7 u Ruskom Selu

22.12.2017

22.12.2017

Preuzmite akta
75 ROP-KIK -39652 -ISAW-1/2017 od 22.12.2017 „E PS Distribucija“ DOO Beograd izvođenje radova na adaptaciji postojeće STS – 4, u Ruskom Selu

22.12.2017

22.12.2017

 

Preuzmite akta
76 ROP-KIK-39146-ISAW-1/2017 od 18.12.2017 „Zoppas Industries SERB“ D.O.O. sa sedištem u Kikindi izvođenje radova na dogradnji objekta unutrašnje gasne instalacije za proizvodni pogon

25.12.2017

25.12.2017

Preuzmite akta
77 ROP-KIK -39841 -ISAW-1/2017 od 25.12.2017 „EPS Distribucija“ DOO Beograd adaptacija postojeće STS – 8, u Ruskom Selu

25.12.2017

25.12.2017

Preuzmite akta
78 ROP-KIK -39843 -ISAW-1/2017 od 25.12.2017 „EPS „ Distribucija“ d.o.o Beograd adaptacija STS – 9,. u Ruskom Selu,

25.12.2017

25.12.2017

Preuzmite akta
79 ROP-KIK -39845 -ISAW-1/2017 od 25.12.2017 „EPS Distribucija“ DOO Beograd adaptaciaj postojeće STS 10 u Ruskom Selu,

25.12.2017

25.12.2017

Preuzmite akta
80 ROP-KIK-39496-ISAW-1/2017 od 20.12.2017 Tehnička škola iz Kikinde i Autonomna pokrajina Vojvodina, investiciono održavanje objekta broj 1 – fiskulturna sala, rekonstrukcija rasvet

26.12.2017

26.12.2017

Preuzmite akta
81 ROP-KIK -39942 -ISAW-1/2017 od 26.12.2017 „EPS Distribucija“ DOO Beograd adaptacij postojeće STS – 11, u Ruskom Selu,

26.12.2017

26.12.2017

Preuzmite akta
82 ROP-KIK -39 943 -ISAW-1/2017 od 26.12.2017 „EPS Distribucija“ DOO Beograd adaptacija postojeće STS-12 u Ruskom Selu

26.12.2017

26.12.2017

Preuzmite akta
83 ROP-KIK -40065 -ISAW-1/2017 od 27.12.2017 „EPS Distribucija“ DOO Beograd adaptacija postojeće STS -5 u Ruskom Selu

27.12.2017

27.12.2017

Preuzmite akta
84 ROP-KIK -3994-ISAW-1/2017 od 26.12.2017 „EPS Distribucija“ DOO Beograd adaptaciaj postojeće STS – 15 , u Ruskom Selu, ul. Bratstva i jedinstva u Ruskom Selu

28.12.2017

28.12.2017

Preuzmite akta

 

2016. godina

Redni broj Zaveden pod brojem CEOP u APR Podnosioc zahteva invenstitor i finansijer Opis objekta, br. parcele i k.o. kategorija i klasifikacija objekta Datum objave Dokumenti
 1  ROP-KIK-1687-ISAWHA-2/2016 od 18.03.2016  NIS AD iz Novog Sada, ul Narodnog fronta br. 12 matični br.20084693 i pib 104052135  izgradnji stubne transformatorske stanice STS „6“ 400(400) kVA, 10(20)/0,4 kV, sa priključnim vodom (kategorija objekta G, klasifikacione oznake 222410 i 222420, Kikindi, potes Crvenka i Đomparina bara.  19.03.2016 Preuzmite akte
2 ROP-KIK-3218-ISAW-2/2016 od 04.04.2016 Dom zdravlja Kikinda iz Kikinde, Kralja Petra prvog 106, matični br.08879583, pib br.105228166 investiciono održavanje platoa i puteva hitne službe u „Dom zdravlja Kikinda“ u Kikindi (kategorija objekta V, klasifikacione oznake 126421), ul Kralja Petra Prvog br. 106, na kat. parc. br. 4711 k.o. Kikinda. 11.04.2016 Preuzmite akte
3 ROP-KIK-6703-ISAW-1/2016 od 18.04.2016 Victory media d.o.o.,Beograd - Savski Venac, Bulevar Vojvode Mišića 51a, mat br. 20952890, pib .br. 108208709 izgradnji distributivnih delova elektronske komunikacione mreže (kategorija objekta G,klasifikacione oznake 222431) na relaciji Banatsko Veliko Selo-Nakovo, na katastarskim parcelama br. 4648/2, 4648/1, 4596/1 i 1892/2 sve k.o. Banatsko Veliko Selo i katastarskim parcelama br. 3271 i 1539 obe k.o. Nakovo, projektovane dužine oko 3,30 km 19.04.2016 Preuzmite akte
4 ROP-KIK-7022-ISAW-1/2016 od 20.04.2016 LIVNICA KIKINDA, AUTOMOBILSKA INDUSTRIJA DOO, Miloševački put br.34, pib. 104752659, mat.20230355 ugradnja unutrašnjih instalacija u postojeći objekat, u Kikindi na katastraskoj parceli br. 21696/8 27.04.2016 Preuzmite akte
5 ROP-KIK-9444-ISAW-1/2016 od 16.05.2016 Grad Kikinda iz Kikinde, Trg srpskih dobrovoljaca br. 12, (matični broj 08176396, PIB 100511495) rekonstrukcija dela vodovodne mreže (kategorija objekta G, klasifikacione oznake 222220) u ulicama: Suvačarska (deo od Ž. Zrenjanina do Đ. Daničića), na katastarskim parcelama br. 21556 i 2165 k.o. Kikinda, u dužini od 165 m i J. S. Popovića deonica 1 (deo od Prizrenske do Ž. Zrenjanina), na katastarskim parcelama broj 21654 i 21655/1 K.O. Kikinda u dužini od 287 m 16.05.2016 Preuzmite akte
6 ROP-KIK-8178-ISAWHA-2/2016 od 24.05.2016 EPS Distribucija DOO Beograd Ogranak elektrodistribucija Zrenjanin izgradnja pojedinačnog elktrodistrubutivnog voda na katastarskim parcelama 11013/2, 19363, 19386, 18873 i 18880 k.o. Kikinda i katastarskim parcelama br. 1595/2, 3200/2, 3161 i 1596/2 k.o. Nakovo 27.05.2016 Preuzmite akte
7 ROP-KIK-5720-ISAWHA-2/2016 od 31.05.2016 Victory media d.o.o.,Beograd - Savski Venac, Bulevar Vojvode Mišića 51a, mat br. 20952890, pib .br. 108208709 izgradnja distributivnih delova elektronske komunikacione mreže (kategorija objekta G, klasifikacione oznake 222431) na relaciji Banatsko Veliko Selo-Novi Kozarci, na katastarskim parcelama br. 1149, 1145, 1144, 3339 sve k.o. Novi Kozarci i katastarskim parcelama br. 4777, 4647 i 1875 sve k.o. Banatsko Veliko Selo. 01.06.2016 Preuzmite akte
8 ROP-KIK-11538-ISAW-1/2016 od 01.06.2016
 
„Telekom Srbija“AD Beograd, Regija Novi Sad, IJ Zrenjanin, RC Kikinda iz Kikinde, ul. Generala Drapšina br. 26 (matični broj 17162543, PIB 100002887) izgradnja sekundarnih ili distributivnih mreža komunalne infrastrukture (kategorije G, klasifikacionog broja 222431) za priključenje korisnika Gimnazija „Dušan Vasiljev“ u Kikindi preko katastarskih parcela br. 21594 i 4590 obe k.o. Kikinda 04.06.2016 Preuzmite akte
9 ROP-KIK-12687-ISAW-1/2016 od 10.6.2016 Sportski centar "Jezero" Kikinda matični broj 08106312, PIB 101080009, ul Branka Vujina bb investiciono održavanje zatvorenih bazena i sportske hale „Jezero“ u Kikindi, (kategorija objekta B, klasifikacione oznake 126500 ), ul Branka Vujina bb, na kat. parc. br. 2856 k.o. Kikinda 15.06.2016 Preuzmite akte
10 ROP-KIK-9312-ISAW-3/2016 od 23.06.2016 NIS a.d., mat br. 20084693, pib br. 104052135, Novi Sad, Narodnog fronta 12 izgradnja VN kablovskog voda 10kV iz TS 35/10 kV na napajanje NP kp, Pogon Severni Banat (kategorija objekta G, klasifikacione oznake 222410) na katastarskim parcelama br. 20810/3, 21538/3, 21538/1, 21631, 21696/38, 21218/1, 21217/5, 21638/1, 21243/2, 21244/2, 21244/3, 21244/1, 21245/2, 21246/2, 21247/2, 21248/2, 21476/1, 21249/2 i 15020, sve k.o. Kikinda 28.06.2016 Preuzmite akte
11 ROP-KIK-6664-ISAW-2/2016 od 28.06.2016 Telenor d.o.o., mat.br 20147229, pib br. 104318304, Beograd (Novi Beograd), Omladinskih brigada 90 izgradnja optičkog kabla Kikinda 4 - Kikinda 2 (kategorije G, klasifikacionog broja 222431) preko katastarskih parcela br. 3532, 3531, 3512, 21658, 21654, 21655/1, 21656, 21640, 21473/1, 21639, 8333, 21539, 8312 i 8313 sve k.o. Kikinda, projektovane dužine 1.940 m. 30.06.2016 Preuzmite akte
12 ROP-KIK-6666-ISAW-2/2016 od 28.06.2016 Telenor d.o.o., mat.br 20147229, pib br. 104318304, Beograd (Novi Beograd), Omladinskih brigada 90 izgradnja optičkog kabla Kikinda 3 - Kikinda 2 (kategorije G, klasifikacionog broja 222431) preko katastarskih parcela br. 2153, 21598, 21558, 21622, 21624, 21539, 8312 i 8313 sve k.o. Kikinda, projektovane dužine 3.350 m 04.07.2016 Preuzmite akte
13 ROP-KIK-16292-ISAW-1/2016 od 12.07.2016 Srpska pravoslavna crkvena opština iz Iđoša, ul Svetosavska br. 43 investiciono održavanje objekta - crkve u Iđošu, (kategorija objekta B, klasifikacione oznake 127210), ul Nikole Francuskog br. 2, na kat. parc. br. 1020 k.o. Iđoš 14.07.2016 Preuzmite akte
14 Grad Kikinda iz Kikinde, Trg srpskih dobrovoljaca br. 12, (matični broj 08176396, PIB 100511495) ROP-KIK-16812-ISAW-1/2016 od 15.07.2016 invensticiono održavanje puteva na teritoriji grada Kikinda u mesnim zajednicama Nakovu kat.parc.br.1521, Mokrinu kat.parc.br.3963, 4016 i Banatskom Velikom Selu kat.parc.br.1842, 1834, 1860, (kategorije „G“, klasifikacionog broja 211201) 21.07.2016 Preuzmite akte
15 Victory media d.o.o.,Beograd - Savski Venac, Bulevar Vojvode Mišića 51a, mat br. 20952890, pib .br. 108208709 ROP-KIK-17850-ISAW-1/2016 od 26.07.2016 izgradnja distributivnih delova elektronske komunikacione mreže (kategorija objekta G, klasifikacione oznake 222431) na relaciji Bašaid – Banatska Topola, na katastarskim parcelama br. 1423, 8314, 11114, 11057 sve k.o. Bašaid i katastarskim parcelama br. 3753/1, 3749 sve k.o. Banatska Topola, projektovane dužine 8,90 km 29.07.2016 Preuzmi akte
16 Srpska pravoslavna crkvena opština u Kikindi, pri hramu svetog Nikole, Kiikinda, Generala Drapšina 5 ROP-KIK-18314-ISAW-1/2016 od 28.07.2016 investicionom održavanju stambene zgrade (zgrada parohije), P+1, SPC opštine Kikinda, u ul. Generala Drapšina br. 5, (kategorija objekta B, klasifikacione oznake 112221),kat. parc. br. 4600 k.o. Kikinda 04.08.2016 Preuzmite akte
17 "Grindex" d.o.o.Kikinda iz Kikinde, Miloša Velikog 80 MB 08791163, PIB 102944303 ROP-KIK-17374-ISAW-1/2016 od 21.07.2016 invensticiono održavanje krova objekta Nodularnog liva, (kategorija objekta B, klasifikacione oznake 125103) na kat. parc. br. 21696/32 k.o. Kikinda, u Kikindi, ul. Bašaidski drum 58 10.08.2016 Preuzmite akte
18 GRAD KIKINDA MESNA ZAJEDNICA “BAŠAID“ BAŠAIDU ROP-KIK-19745-ISAW-1/2016 od 10.08.2016 sanacija saobraćajnica u okviru postojeće regulacije ulica Jove Jurišina, na katastarskim parcelama 1497 i 1503, obe k.o. Bašaid (kategorije „G“, klasifikacionog
broja 211201)
13.08.2016 Preuzmite akte
19 GRAD KIKINDA MESNA ZAJEDNICA “BAŠAID“ BAŠAIDU ROP-KIK-19746-ISAW-1/2016 od 10.08.2016 sanacija saobraćajnica u okviru postojeće regulacije u Bašaidu ul. 4 oktobra, na katastarskim parcelama 1480, 1464 i 1434, sve k.o. Bašaid(kategorije „G“, klasifikacionog broja 211201) 13.08.2016 Preuzmite akte
20 GRAD KIKINDA MESNA ZAJEDNICA “BAŠAID“ BAŠAIDU ROP-KIK-19747-ISAW-1/2016 od 10.08.2016 sanacija saobraćajnica u okviru postojeće regulacije u Bašaidu, u delu naselja Bikač u ulici Jovana Popovića, na katastarskoj parceli 6363/1 k.o. Bašaid(kategorije „G“, klasifikacionog
broja 211201)
13.08.2016 Preuzmite akte
21 EPS Distribucija DOO Beograd, Ogranak Elektrodistribucija Zrenjanin iz Zrenjanina, ul. Pančevačka br. 46
(matični broj 07005466, PIB 100001378)
ROP-KIK-19608-ISAWHA-2/2016 od 22.08.2016 priključenje proizvodno – poslovnog objekta u Agroindustrijskoj zoni, Blok 43 u ulici Nova 4, vlasnika “Mecafor products“ DOO iz Sente, preko katastarskih parcela br. 9540/1, 9540/3, 9538/25 i 9538/20 sve k.o. Kikinda 22.08.2016 Preuzmite akte
22 Grad Kikinda iz Kikinde, Trg srpskih dobrovoljaca br. 12, (matični broj 08176396, PIB 100511495) ROP-KIK-23216-ISAW-1/2016 od 12.09.2016 izgradnja - spoljašnja gromobranska instalacija na zgradi jedinice lokalne samouprave, Trg srpskih dobrovoljaca br. 12 u Kikindi, na katastarskoj parceli br. 6262 k.o. Kikinda. (kategorija objekta G, klasifikacione oznake 222410) 16.09.2016 Preuzmite akte
23 Sportski centar "Jezero" Kikinda matični broj 08106312, PIB 101080009, ul Branka Vujina bb ROP-KIK-23568-ISAW-1/2016 od 14.09.2016 investiciono održavanje termomašinskih instalacija grejanja i hlađenja sporstke hale S.C “Jezero”- u Kikindi, (kategorija objekta „G“, klasifikacione oznake 222230 ), ul Branka Vujina bb, na kat. parc. br. 2856 k.o. Kikinda. 19.09.2016 Preuzmite akte
24 "EPS Distribucija" d.o.o. Beograd, Ogranak "Elektrodistibucija Zrenjanin"(matični broj 07005466, PIB 100001378 ) iz Zrenjanina, ul. Pančevačka br. 46 i finansijer JP “Emisiona Tehnika i Veze“ iz Beograda – Čukarica ul. Kneza Višeslava br. 88, (matični br. 20610131, PIB 106475271) ROP-KIK-22221-ISAWHA-2/2016 od 20.09.2016 izgradnja – lokalni eletrični vodovi - kablovskog priključnog voda 20kv za napajanje STS 20/04kv, 250kVA u nazivu „Emisiona stanica Kikinda“, na kat. parc. br. 11228/4, u Kikindi ul. Teremijski drum. Trasa novog kablovskog priključnog voda 20kV je na sledećim parcelama : KP 19336, 11228/1 i 11228/4 a sve K.O. Kikinda, (kategorija „G“, klasifikacioni br. 222410). 21.09.2016 Preuzmite akte
25 “Telekom Srbija” a.d. Beograd, Regija Novi Sad, Izvršna jedinica Zrenjanin, Radni centar Kikinda, Ulica Generala Drapšina broj 26 u Kikindi, pib 100002887, mat br.17162543 ROP-KIK-24182-ISAW-1/2016 od 20.09.2016 izgradnja sekundarnih ili distributivnih mreža komunalne infrastrukture (kategorije G, klasifikacionog broja 222431) za priključenje korisnika „Grindex“ doo u Kikindi preko katastarskih parcela br. 21538/3, 10920, 21696/23 i 21696/32 sve k.o. Kikinda, projektovane dužine 390 m 22.09.2016 Preuzmite akte
26 Advokatska kancelarija Milice Kulidžan, Kikinda Trg srpskih dobrovolaca br. 8 ROP-KIK-24476-ISAW-1/2016 od 22.09.2016 investiciono održavanje stambeno poslovnog objekta u Kikindi, (kategorija objekta B, klasifikacione oznake 123001), Trg srpskih dobrovoljaca br. 8, na kat. parc. br. 6267 k.o. Kikinda 26.09.2016 Preuzmite akte
27 EPS Distribucija DOO Beograd Ogranak Elektrodistribucija Zrenjanin ROP-KIK-2937-ISAW-4/2016 od 06.10.2016 izgradnji kablovskog voda 20 kVi razvodnog postrojenja (kategorije G, klasifikacionog broja 222410 i 222420) na katastarskoj parceli br. 4725/1 k.o. Banatsko Veliko Selo, projektovane dužine oko 1.000 m. 13.10.2016 Preuzmi akte
28 GRINDEX DOO iz Kikinde, ul. Miloša Velikog br. 80, (MB 08021694, PIB 102944303) ROP-KIK-20806-ISAW-2/2016 od 16.10.2016 na izgradnji unutrašnjih gasnih instalacija od MRS do pogona PC 18 Specijalni liv i pogona PC 20 Brusilica, (kategorija objekta G, klasifikacione oznake 222100) na katastarskim parcelama br. 21696/23, 21696/24 i 21696/32 k.o. Kikinda 20.10.2016 Preuzmite akte
29 GRAD KIKINDA, matični broj 08176396, PIB 100511495 iz Kikinde, Trg srpskih dobrovoljaca br.12,ROP-KIK-27807-ISAW-1/2016 od 20.10.2016 ROP-KIK-27807-ISAW-1/2016 od 20.10.2016 izvođenje radova na sanaciji krova poslovnog objekta - bivša „Auto kuća“ (kategorije „B“, klasifikacionog broja 125102) u
Kikindi, Zrenjaninski put bb, na katastarskoj parceli 10735/1, k.o. Kikinda
21.10.2016 Preuzmite akte
30 OŠ „Sveti Sava“, matični broj 08020841 , PIB 101080252 iz Kikinde, ul. Svetosavska br.52 ROP-KIK-2ROP-KIK-27875-ISAW-1/2016 od 20.10.20167875-ISAW-1/2016 od 20.10.2016 izvođenje radova na energetskoj sanaciji -
zamena prozora i vrata objekta škole OŠ „Sveti Sava“ (kategorije „B“, klasifikacionog
broja 126321) u Kikindi, ul. Svetosavska br.52, na katastarskoj parceli 6612, k.o.
Kikinda,
21.10.2016 Preuzmite akte
31 investitor - JP „Srbijagas“ iz Novog
Sada, Narodnog fronta br. 12 (matični br. 20084600, pib br. 104056656) i finansijer: "Grindex" d.o.o.Kikinda iz Kikinde, Miloša Velikog br. 80 (MB 08791163, PIB 102944303)
ROP-KIK-19287-ISAWHA-4/2016 od 14.10.2016 izgradnja objekta MRS, na katastarkoj parceli 21696/32k.o.Kikinda i priključnog gasovoda za snabdevanje objekata PC 18 (Siva Livnica) i Pogon 20 (Brusilica) gasom, na kat. parceli br. 21538/4, 21538/3 i 21696/32 k.o. Kikinda, u ul. Bašaidski drum br. 58 u Kikindi 21.10.2016 Preuzmite akte
32 Preduzeća za telekomunikacije „Telekom Srbija“AD Beograd, Regija Novi Sad, IJ Zrenjanin, RC Kikinda iz Kikinde, ul. Generala Drapšina br. 26 (matični broj 17162543, PIB 100002887) ROP-KIK-27959-ISAW-1/2016 od 21.10.2016 izgradnja sekundarnih ili distributivnih mreža komunalne infrastrukture (kategorije G, klasifikacionog broja 222431) na kat. parc. br. 3131, 3133, 3136, 3139 i 3140, sve KO Rusko Selo 24.10.2016 Preuzmite akte
33 GRAD KIKINDA, matični broj 08176396, PIB 100511495 iz Kikinde, Trg srpskih dobrovoljaca br.12 ROP-KIK-28242-ISAW-1/2016 od 25.10.2016 izvođenje radova na sanaciji i ojačanju kolovozne konstrukcije u okviru postojeće regulacije ulica (kategorije „G“, klasifikacionog broja 211201) u ulici Jugovićeva u gradu Kikinda, na katastarskoj parceli 21567 k.o. Kikinda 25.10.2016 Preuzmi akte
34 investitor, EPS Distribucija DOO, matični broj 07005466 , PIB 100001378 Beograd Ogranak Elektrodistribucija Zrenjanin iz Zrenjanina ul. Pančevačka br. 46, i finansijer NIS AD (matični broj 20084693, PIB 104052135) iz Novog Sada, ul Narodnog fronta br. 12, ROP-KIK-28223-ISAW-1/2016 od 25.10.2016 izvođenje radova na adaptacija TS 35/10kV „Šumica“, objekat br.1, (kategorije „G“, klasifikacionog broja 222420) u Kikindi, ul. Radnička bb, na katastarskoj parceli 20810/3, k.o. Kikinda 27.10.2016 Preuzmi akte
35 SPC opština Iđoš iz Iđoša, ul Svetosavska br. 43 ROP-KIK-16292-ISAW-3/2016 od 27.10.2016 investiciono održavanje objekta – SPC II faza, Crkva Sv. arhangela Mihaila i Gavrila u Iđošu, (kategorija objekta B, klasifikacione oznake 127210), ul Nikole Francuskog br. 2, na kat. parc. br. 1020 k.o. Iđoš 28.10.2016 Preuzmite akte
36 „Telekom Srbija“AD Beograd, Regija Novi Sad, IJ Zrenjanin, RC Kikinda iz Kikinde, ul. Generala Drapšina br. 26 (matični broj 17162543, PIB 100002887) ROP-KIK-25303-ISAW-2/2016 od 04.11.2016 izgradnja sekundarnih ili distributivnih mreža komunalne infrastrukture (kategorije G, klasifikacionog broja 222431) za priključenje korisnika JP „Srbijagas“ u Kikindi preko katastarskih parcela br. 21538/3, 21696/38, 21538/1 i 21217/2 sve k.o. Kikinda, 09.11.2016 Preuzmite akte
37 Kikindski mlin, ad Kikinda, Svetozara Miletića 198, mat br.08021694, pib. 100508941 ROP-KIK-23053-ISAWHA-3/2016 od 08.11.2016 rekonstrukcija - zamena postojeće sušare za žitarice(kategorije „B“, klasifikacionog broja 127131) u Kikindi, ul. Svetozara Miletića br. 198, na katastarskoj parceli 2153, k.o. Kikinda 16.11.2016 Preuzmite akte
38 Grad Kikinda iz Kikinde, ul.Trg srpskih dobrovoljaca br. 12, (matični br. 08176396, pib br. 100511495) i finansijer: „Zoppas Industries Serb“ doo iz Kikinde, Zrenjaninski put br. bb, (MB 21185370, PIB 109453175) ROP-KIK-30398-ISAW-1/2016 od 14.11.2016 izgradnja unutrašnje gasne instalacije u objektu „Auto kuće“ na kat.parc.br. 10735/1, k.o.Kikinda, ul. Zrenjaninski put br. bb 18.11.2016 Preuzmite akte
39 EPS Distribucija DOO Beograd Ogranak Elektrodistribucija Zrenjanin iz Zrenjanina, ul. Pančevačka br. 46 (matični broj 07005466, PIB 100001378) ROP-KIK-21763-ISAW-3/2016 od 18.11.2016 izgradnja MBTS na kat.parc.br.10735/1k.o.Kikinda i izgradnja VN i NN kablovskog voda na kat.parc.br.10735/1, 10735/5,10735/6, 21681, 20865/2, 10732/1, 21679 i 10730/2, k.o. Kikinda 23.11.2016 Preuzmite akte
40 „Promedia“ doo iz Kikinde,ul. Kralja Petra Prvog br. 114 (matični broj 08704210, PIB 100579471) ROP-KIK-28355-ISAW-2/2016 od 22.11.2016 izgradnja NN kablovskog voda od OMM na kat. parc. br. 21679 uz STS na kat. parc. br. 20946 k.o. Kikinda (kategorije G, klasifikacionog broja 222410), preko kat.parc br. 21679, 20947/4 i 20946 sve k.o. Kikinda 23.11.2016 Preuzmite akte
41 „Topola“ d.o.o. iz Banatske Topole (matični broj 08021856, PIB 100507720), Ul. Kikindska br. 25 ROP-KIK-30901-ISAW-2/2016 od 18.11.2016 izvođenje radova na investicionom održavanju objekta u Banatskoj Topoli, na kat.parc.br. 2895 k.o. Banatska Topola 24.11.2016 Preuzmite akte
42 Miloradu Majiću iz Kikinde, Ul. Braće Lakovića br. 24 ROP-KIK-21944-ISAW-2/2016 od 26.11.2016 izgradnja priključka na gradsku kanalizacionu mrežu u Kikindi (kategorija objekta „G“, klasifikacione oznake 222311), u Ul. Braće Lakovića, kat.pac. br. 2603 k.o. Kikinda 30.11.2016 Preuzmite akte
43 Grad Kikinda, Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br. 12, (matični broj 08176396, PIB 100511495) ROP-KIK-32171-ISAW-1/2016 od 30.11.2016 Na rekonstrukciji dela vodovodne mreže (kategorija objekta G, klasifikacija 222220) u ul. Ivana Jakšića, na kat.parc. br. 7907/60, J. S. Popovića na kat.parc.br.7907/59, Nemanjina deonica 1 i 2 na kat.parc.br. 21640, 21473/1 i 21639, sve k.o. Kikinda, Albertova na kat.parc. br. 21659/1 k.o. Kikinda 30.11.2016 Preuzmite akte
44 Grad Kikinda, Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br. 12, (matični broj 08176396, PIB 100511495) ROP-KIK-32204-ISAW-1/2016 od 30.11.2016 rekonstrukcija dela vodovodne mreže (kategorija objekta G, klasifikacione oznake 222220) u ul: Nikole Pašića kat.parc.br.21592, ... 21540, sve k.o. Kikinda, Dositejeva na kat.parc.br. 21594 i 21554, obe K.O. Kikinda u dužini od 737 m, Žarka Zrenjanina na kat.parc.br. 21641...21654, sve k.o. Kikinda, Prizrenska na kat.parc.br. 21539... 21655/1, sve k.o. Kikinda 30.11.2016 Preuzmite akte
45 Le Belier Kikinda, Livnica Kikinda D.O.O. iz Kikinde (matični broj 08785945, PIB 102843535), Ul. Miloševački put br. 34, ROP-KIK-5586-ISAW-2/2016 od 30.11.2016 na izgradnji montažno betonske trafostanice (kategorija objekta „G“, klasifikacione oznake 222420), na k.p. broj 21696/40 k.o. Kikinda, sa privodnim SN kablovskim vodom preko katastarskih parcela 21696/39 i 21696/24
k.o. Kikinda
07.12.2016 Preuzime akte
46 investitor EPS Distribucija DOO Beograd, Ogranak Elektrodistribucija Zrenjanin iz Zrenjanina (matični broj 07005466, PIB 100001378) i finansijer AD „Kozara“ (matični broj 08021902, PIB 100784835) iz Banatskog Velikog Sela, ROP-KIK-27291-ISAWHA-3/2016 od 09.12.2016 na izgradnji podzemnog voda (kategorija objekta „G“, klasifikacione oznake 222410) za stubnu transformatorsku stanicu STS „Zalivni
sistem S3 Kozara“ u Banatskom Velikom Selu, na katastarskoj parceli broj 1892/1 k.o. Banatsko Veliko Selo
13.12.2016 Preuzmite akte
47 Banca Intesa a.d. Novi Beograd (matični broj 07759231, PIB 100001159), ROP-KIK-33433-ISAW-1/2016 od 12.12.2016 na investicionom održavanju poslovnog objekta u Kikindi (kategorija objekta „B“, klasifikacione oznake 122011), u Ul. braće Tatića br. 16, ulaz 2, na katastarskoj parceli br. 6526/1 k.o. Kikinda. 14.12.2016 Preuzmite akte
48 Grad Kikinda, Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br. 12, (matični broj 08176396, PIB 100511495), ROP-KIK-33582-ISAW-1/2016 od 14.12.2016 investiciono održavanje - zgrada sa Prostorijama za ispraćaj (kapela), objekat br. 1, spratnosti P+0, na kat. parceli 252/2, K.o. N.Kozarci 15.12.2016 Preuzmite akte
49 investitor – Grad Kikinda iz Kikinde, ul. Trg srpskih dobrovoljaca br. 12, (matični br. 08176396, pib br. 100511495) i finansijer: „Zoppas Industries Serb“ doo iz Kikinde, Zrenjaninski put br. bb, (MB 21185370, PIB 109453175 ROP-KIK-30398-ISAWA-2/2016 od 16.12.2016 izgradnja unutrašnje gasne instalacije u objektu „Auto kuće“ na kat.parc.br. 10735/1, k.o.Kikinda, ul. Zrenjaninski put br. bb 16.12.2016 Preuzmite akte
50 investitor – JP “Srbijagas“ Novi Sad, operator distributivnog sistema, Novi Sad, ul. Narodnog fronta br. 12 (MB 20084600, PIB 104056656) i finansijer: „Zoppas Industries Serb“ doo iz Kikinde, Zrenjaninski put br. bb, (MB 21185370, PIB 109453175) ROP-KIK-33883-ISAW-1/2016 od 16.12.2016 za izgradnju priključnog gasovoda na distributivnu mrežu k.p. Br. 21674, 10592, 21679 i 10735/1 sve k.o.Kikindai izgradnja Mernoregulacione stanice na k.p. 10735/1 k.o.Kikinda 16.12.2016 Preuzmite akte
51 AD „Kozara“ (matični broj 08021902, PIB 100784835) iz Banatskog Velikog Sela, Omladinska br.2 ROP-KIK-27435-ISAW-2/2016 od 14.12.2016 na izgradnji podzemnog kablovskog voda dužine (kategorija objekta „G“, klasifikacione oznake 222410) preko katastarskih parcela 1892/1, 4648/1 i 1886/1 k.o. Banatsko Veliko Selo i STS „Zalivni sistem S3 Kozara“(kategorija objekta „G“, klasifikacione oznake 222420) na katastarskoj parceli broj 1892/1 k.o. Banatsko Veliko Selo 19.12.2016 Preuzmite akte
52 Republički fond za PIO Beograd, Gerontološki centar Kikinda iz Kikinde, matični broj 08675406, PIB 100507352 iz Kikinde, ul.Generala Drapšina br. 99 ROP-KIK-33941-ISAW-1/2016 od 18.12.2016 nedelja izvođenje radova na adaptacija tavanskog prostora u poslovne prostorije – kancelarije, P+4, (kategorije „V“, klasifikacionog broja 113002), na četvrtom spratu, investiciono
održavanje kompletnog objekta u Kikindi, ul. Generala Drapšina br. 99, na katastarskoj parceli br. 4708 k.o. Kikinda
21.12.2016 Preuzmi akte
53 ZU Apoteka "BENU" Beograd (matični broj 17571206, PIB 103535073) sa sedištem u Beogradu, Kosovska br. 4, ROP-KIK-31647-ISAWHA-2/2016 od 26.12.2016 na rekonsrtukciji plafona podruma i proširenje postojećih otvora na fasadi objekta (kategorija objekta „B“, klasifikacione oznake 123001), na katastarskoj parceli broj 4579 k.o. Kikinda 30.12.2016 Preuzmite akte

 

2015. godina

R.B. Podnosilac zahteva Investitor Br.parcele i k.o. Kategorija, klasifikacioni broj, namena Dokumenti
1 "KIPETROL" DOO, BAŠAID "KIPETROL" DOO, BAŠAID 9320/1k.o. Bašaid kategorija G, klasifikacioni br. 222320, izvođenje radova na sanaciji postojeće kišne kanalizacije i betonskih površina u kompleksu farme muznih krava Preuzmite akte
2 "TELENOR" DOO , Beograd , Omladinskih brigada br.90 "TELENOR" DOO , Beograd , Omladinskih brigada br.90 3899k.o. Kikinda kategorija G, kalsifikacioni br.222431, izgradnja niskonaponskog kabla za napajanje opreme na lokaciji "Kikinda 7" Preuzmite akte
3 "Angropromet" doo iz Kikinde, Mat.br.08036136, PIB:100579801 "Angropromet" doo iz Kikinde, Mat.br.08036136, PIB:100579801 i "Univereksport" doo iz Novog Sada, Mat.br.08207259, PIB:101692669 6516k.o. Kikinda kategorija B, klasifikacioni br. 123002, izvođenje radova na adaptaciji prodajnog prostora u supermarketu "UNIVEREKSPORT" spratnosti P+1 Preuzmite akte
4 DOTLIĆ NIKOLIĆ SNEŽANA, KIKINDA, BRAĆE BOGAROŠKI BR.1 DOTLIĆ NIKOLIĆ SNEŽANA, KIKINDA, BRAĆE BOGAROŠKI BR.1 6123k.o. Kikinda kategorija "B", kalsifikacioni br. 122012, promena namene poslovnog prostora u stambeni bez izvođenja radova Preuzmite akte
5  DOO ANGROPROMET KIKINDA, KIKINDA, MILOŠA VELIKOG 76  DOO ANGROPROMET KIKINDA, KIKINDA, MILOŠA VELIKOG 76  9538/5 k.o. Kikinda  kategorija "B", klasifikacioni broj 123002, invensticiono održavanje zgrade za trgovinu na malo i veliko - Supermarket u Kikindi ul. Miloša Velikog 76 Preuzmite akte
6 ALEKSIĆ DRAGANA - PETERSEN, KIKINDA, RADE TRNIIĆA 32 ALEKSIĆ DRAGANA - PETERSEN, KIKINDA, RADE TRNIIĆA 32 3738/1, 3738/3 I 3738/4 k.o.Kikinda SANACIJA - stambena zgrada sa jednim stanom P+0; kategorija "A", klasifikacioni br.111011, pomoćna zgrada - poljoprivredna zgrada - čardak, kat."A" klas.br.127121 na kat.parc.br.3738/1 označen pod brojem 2 i 3738/3 označen pod brojem 1; pomoćna zgrada poljoprivredna zgrada - šupa, kat."A", klas.br.127141 na kat.parc.br.3738/3 označen pod brojem 2 i 3738/4 označen pod brojem 1 Preuzmite akte
7 "Victory media"d.o.o. Iz Beograda, Bulevar Vojvode Mišića br. 51 "Victory media"d.o.o. Iz Beograda, Bulevar Vojvode Mišića br. 51 1423, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 1433, 1434, 1435/1, 1436, 1438, 1439, 1440, 1442, 1443, 1445, 1446, 1447, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1460, 1462, 1466, 1467, 1470, 1472, 1473, 1476, 1479, 1480, 1481, 1485, 1486, 1488, 1489, 1497, 1498, 1499, 1506 sve k.o.Bašaid kategorija G, klasifikacioni br. 222431, Izgradnja kablovsk distributivnog sistema u Bašaidu Preuzmite akte
8 Angropromet d.o.o. , Kikinda, Miloša Velikog br.76 Angropromet d.o.o. , Kikinda, Miloša Velikog br.76 9538/5 k.o.Kikinda kategorija "B", klasifikacioni broj 123002, rekonstrukcija prodajnog prostora u supermarketu "Univerexport" u Kikindi ul. Miloša Velikog 76 Preuzmite akte
9 Opština Kikinda, Trg srspskih dobrovoljaca 12 Opština Kikinda, Trg srspskih dobrovoljaca 12 8470/1 i 8470/2 k.o. kategorija objekta "G", klasifikacioni broj 222230, rekonstrukcija vrelovoda i toplotnih podstanica u SSŠ "Miloš Crnjanski" u Kikindi ul.Svetosavska 55 - 57 Preuzmite akte
10 Malenčić Uroš, Kikinda, Jovana Jovanovića Zmaja 124 Malenčić Uroš, Kikinda, Jovana Jovanovića Zmaja 124 8634/2 k.o Kikinda kategorija objekta "A", klasifikacioni broj 124220, izgradnja pomoćnog objekta P+0 (garaža) Preuzmite akte
11 MZ Nakovo, Nakovo, Miladina Zorića 1A MZ Nakovo, Nakovo, Miladina Zorića 1A 1079/1 k.o.Nakovo kategorija "B", klasifikacioni broj 122011 na adaptaciji sale doma kulture "Marka Oreškovića" Preuzmite akte
12 Severnobanatski upravni okrug, Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca 12 MAT.BR.08852162, PIB:104166925 Severnobanatski upravni okrug, Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca 12 MAT.BR.08852162, PIB:104166925 6262 k.o.Kikinda Invensticiono održavanje poslovne zgrade P+1, u Kikindi, ul. Trg Srpskih dobrovoljaca 12 Preuzmite akte
13 Milošev Dragana, Kikinda, Svetosavska 107g Milošev Dragana, Kikinda, Svetosavska 107g 6747/1 k.o.Kikinda kategorija "A", klasifikacioni br.1110111, ugradnja kucnih gasnih instalacija u Kikindi ul.Prizrenska 8 Preuzmite akte
14 Ćurčin Veselin, Iđoš, Svetozara Miletića 42  Ćurčin Veselin, Iđoš, Svetozara Miletića 42  1203 k.o. Iđoš  kategorija "A", klasifikacioni br. 127141 izgradnja pomoćnog objekta P+0 u Iđošu, ul.Svetozara Miletića 42 Preuzmite akte
15 Batinica Dragoljub, Kikinda, Braće Tatić 2/3 ulaz 3 Batinica Dragoljub, Kikinda, Braće Tatić 2/3 ulaz 3 6255 k.o.Kikinda kategorija B, klasifikacioni br. 112221, invensticiono održavanje stana u stambenoj - poslovnoj zgradi P+4, u Kikindi ul. Braće Tatić2 Preuzmite akte
16 "Kikindski mlin" ad matični br.08021694, PIB 100508941, Kikinde, Svetozara Milatića 198 "Kikindski mlin" ad matični br.08021694, PIB 100508941, Kikinde, Svetozara Milatića 198 2153 k.o. Kikinda kategorija B, klasifikacioni br.127131, rekonstrukcija - zamena postojeće sušare za žitarice IVSK-32 sa sušarom LAW SBC 20 LE NG, u Kikindi Preuzmite akte
17 "Elektrovojvodina" doo Novi Sad, Elektrodistribucija Zrenjanin, Pogon Kikinda, matični br.070005466, PIB 100001378, "Elektrovojvodina" doo Novi Sad, Elektrodistribucija Zrenjanin, Pogon Kikinda, matični br.070005466, PIB 100001378, 7819/2, 7907/61, 7907/60, 7866/2, 7907/59, 7737/5, 7705/5, 21657, 21665/2 i 8105/3 k.o.Kikinda kategorija "G", klasifikacioni br.222410, lokalni električni podzemni vodovi - adaptacija VN kablovskog voda od TS-81 do TS-80 i TS-34 Preuzmite akte
18 "Elektrovojvodina" doo Novi Sad, Elektrodistribucija Zrenjanin, Pogon Kikinda, matični br.070005466, PIB 100001378, "Elektrovojvodina" doo Novi Sad, Elektrodistribucija Zrenjanin, Pogon Kikinda, matični br.070005466, PIB 100001378, 6521/2, 6521/1, 21639, 6279/4 i 6289 k.o.Kikinda kategorija "G", klasifikacioni br.222410, lokalni električni podzemni vodovi - adaptacija VN kablovskog voda od TS-90 do TS-86 Preuzmite akte
19 Popov Branislav, Kikinda, Đoke Radaka 4/12 Popov Branislav, Kikinda, Đoke Radaka 4/12 4639 k.o.Kikinda promena namene dela stambenog objekta u poslovni bez izvođenja radova iz kategorija A, klasifikacioni br.111011 u kategoriju B, klasifikacioni br.121113 u Kikindi, ul.Generala Drapšina 43 Preuzmite akte
20 Raičković Jovan, Rusko Selo, Solunskih dobrovoljaca 50 Raičković Jovan, Rusko Selo, Solunskih dobrovoljaca 50 1593 k.o. Rusko Selo kategorija A klasifikacioni br.127121, izgradnja podnog skladišta - objekat za smeštaj poljoprivrednih proizvoda i kategorija A klasifikacioni br. 127141, izgradnja kolske vage i komande kućice sa pristupnim putem i platoima u Ruskom Selu, Mladena Stojanovića 33 Preuzmite akte
21 Zrenjaninska biskupija, Zrenjanin, Trg slobode 8 Zrenjaninska biskupija, Zrenjanin, Trg slobode 8 283 k.o.Banatska Topola izgradnja pomoćnog objekta P+0 u Banatskoj Topoli, Vuka Karadžića 21 Preuzmite akte
22 "Elektrovojvodina" doo Novi Sad, Elektrodistribucija Zrenjanin, Pogon Kikinda, matični br.070005466, PIB 100001378, "Elektrovojvodina" doo Novi Sad, Elektrodistribucija Zrenjanin, Pogon Kikinda, matični br.070005466, PIB 100001378, 10403/6, 10403/14, 10402/4, 10401/1, 21544, 7805/2, 7805/1, 7804, 21650, 7525/26, 21659/7, 21659/1, 21662/1 I 21660 k.o.Kikinda adaptacija VN kablovskog voda od TS-110/20kV "Kikinda2" do TS-36 u Kikindi Preuzmite akte
23 NIS a.d. Novi Sad, Narodnog fronta 12, Mat.br.20084693, PIB 104052135 NIS a.d. Novi Sad, Narodnog fronta 12, Mat.br.20084693, PIB 104052135 14482/3 k.o. Kikinda kategorija G, klasifikacioni br. 222410 i 222420, kategorizgradnja stubne transformatorske stanice STS 5, 400(400)kVA, 10(20)/0,4kV, Preuzmite akte
24 NIS a.d. Novi Sad, Narodnog fronta 12, Mat.br.20084693, PIB 104052135 NIS a.d. Novi Sad, Narodnog fronta 12, Mat.br.20084693, PIB 104052135 19365 k.o.Kikinda kategorija G, klasifikacione oznake 222410 I 222420, izgradnja stubne transformatorske stanice STS "3" I STS "4" 400(400)kVA, 10(20)/0,4 kV na VN kablovskim vodom u Kikindi, na Topolskom putu (put Kikinda - Banatska Topola) Preuzmite akte
25 Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje, Beograd, Aleksandra Kostića 9, matični broj 17715780 i PIB br.105356542 Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje, Beograd, Aleksandra Kostića 9, matični broj 17715780 i PIB br.105356542 i zakupac Gerontološki centar, Kikinda, Generala Drapšina 99 - 101, matični broj 08675406, PIB br.100507352 4708 k.o.Kikinda kategorija V, klasifikacija br.113002 rekonstrukcija kotlarnice u OJ Novi dom, Kikinda, Generala Drapšina 99 - 101 Preuzmite akte
26 Banat ad, Kikinda, Trgsrpskih dobrovoljaca br.40, matični br.08021660, PIB br.101079602 Banat ad, Kikinda, Trgsrpskih dobrovoljaca br.40, matični br.08021660, PIB br.101079602 4613 k.o.Kikinda kategorija "B", klasifikacioni br.122011, sanacija pukotine na poslovnoj zgradi P+1 u Kikindi, ul. Trg srpskih dobrovoljaca 40 Preuzmite akte
27 Opština Kikinda, Trg srspskih dobrovoljaca 11, matični broj 08176396, PIB 100511495 Opština Kikinda, Trg srspskih dobrovoljaca 11, matični broj 08176396, PIB 100511495   Invensticiono održavanje pešačkih staza - trotoara kategorije G, klasifikacionog br. 211201, u Kikindi, i naseljenim mestima: Bašaid, Rusko Selo, Banatska Topola, Preuzmite akte
28 Angropromet d.o.o. , Kikinda, Miloša Velikog br.76, matični br.08036136 i PIB 100579801 Angropromet d.o.o. , Kikinda, Miloša Velikog br.76, matični br.08036136 i PIB 100579801 9538/5 k.o.Kikinda priključenje objekta na infrastrukturu - kanalizacionog priključka, prodajnog prostora u supermarketu "Univereksport" u Kikindi ul.Miloša Velikog 76, kategorija B, klasifikacionog br.123002 Preuzmite akte
29 Opština Kikinda, Trg srspskih dobrovoljaca 11, matični broj 08176396, PIB 100511495 Opština Kikinda, Trg srspskih dobrovoljaca 11, matični broj 08176396, PIB 100511495 743 k.o.Bašaid kategorija B, klasifikacioni broj 122001, izvođenje radova na invensticionom održavanju objekta u Bašaidu Preuzmi akte
30 Bubalo Predrag, Kikinda, Koste Bočarca 14 Bubalo Predrag, Kikinda, Koste Bočarca 14 2718/ k.o.Kikinda kategorija "G", klasifikacionog br.230201izgradnja solarne elektrane u Kikindi ul.Koste Bočarca 14 Preuzmi akte
 31  Radu Miroslav, Kikinda, Nemanjina 62  Radu Miroslav, Kikinda, Nemanjina 62  6682/2 k.o.Kikinda  izgradnja ulične ograde u Kikindi ul.Nemanjina 62  Preuzmite akte
32 "Telekom Srbija" ad Beograd, Regija Novi Sad, IJ Zrenjanin, RC Kikinda, iz Kikinde, ul. Generala Drapšina 26, matični broj 17162543 i PIB br.10002887 "Telekom Srbija" ad Beograd, Regija Novi Sad, IJ Zrenjanin, RC Kikinda, iz Kikinde, ul. Generala Drapšina 26, matični broj 17162543 i PIB br.10002887 21639 i 65211 kategorije G, klasifikacioni br. 222431 izgradnja telekomunikacionog priključka za korisnika "Centra za stručno usavršavanje Kikinda", u Kikindi, ul. Nemanjina 23 Preuzmite akte
33 "Telekom Srbija" ad Beograd, Regija Novi Sad, IJ Zrenjanin, RC Kikinda, iz Kikinde, ul. Generala Drapšina 26, matični broj 17162543 i PIB br.10002887 "Telekom Srbija" ad Beograd, Regija Novi Sad, IJ Zrenjanin, RC Kikinda, iz Kikinde, ul. Generala Drapšina 26, matični broj 17162543 i PIB br.10002887 21594 i 4447 k.o. kategorije G, klasifikacioni br. 222431 izgradnja telekomunikacionog priključka za korisnika "PIO fond" u Kikidni, Dositejeva Preuzmite akte
34 "Telekom Srbija" ad Beograd, Regija Novi Sad, IJ Zrenjanin, RC Kikinda, iz Kikinde, ul. Generala Drapšina 26, matični broj 17162543 i PIB br.10002887 "Telekom Srbija" ad Beograd, Regija Novi Sad, IJ Zrenjanin, RC Kikinda, iz Kikinde, ul. Generala Drapšina 26, matični broj 17162543 i PIB br.10002887 21538/3 i 20839/1 k.o.Kikinda kategorije G, klasifikacioni br. 222431 izgradnja telekomunikacionog priključka za korisnika "Toza Marković" ad Kikinda Preuzmita akte
35 EPS "Distribucija" Beograd, Regionalni centar "Elektrovojvodina" Novi Sad, Elektrodistribucija Zrenjanin , Pogon Kikinda iz Beograda ul.Masarikova br.1-3m matični broj 070005466 i PIB br.100001378 EPS "Distribucija" Beograd, Regionalni centar "Elektrovojvodina" Novi Sad, Elektrodistribucija Zrenjanin , Pogon Kikinda iz Beograda ul.Masarikova br.1-3m matični broj 070005466 i PIB br.100001378 21618/2 k.o.Kikinda kategorija G, klasifikacioni br.222420 adaptacija TS-54 na uglu Stevana Sremca i Braće Opsenice u Kikindi Preuzmite akte
36 OS "Jovan Popovic" iz Kikinde ul. Kralja Petra Prvog 63,matični br. 08020833, PIB 101079936 OS "Jovan Popovic" iz Kikinde ul. Kralja Petra Prvog 63,matični br. 08020833, PIB 101079936 4518 k.o.Kikinda kategorija "G", klasifikacioni br. 241100, sanacija i uređenje dvorišta škole OS "Jovan Popović" iz Kikinde, ul.Kralja Petra Prvog 63 Preuzmite akte
37 Tišma Harms Jelena, Kikinda, Cara Dušana 101 Tišma Harms Jelena, Kikinda, Cara Dušana 101 4669 k.o.Kikinda kategorija A, klasifikacioni br.124220, sanacija pomoćnog objekta - ostava za bicikle u Kikindi, ul.Kralja Petra I 62 Preuzmite akte
38 BistričIć Gordana, Kikinda, Hajduk Veljka 32/8, BistričIć Gordana, Kikinda, Hajduk Veljka 32/8, 1775/1, 21540, 21554, 21596/1 i 21541 k.o.Kikinda kategorija G, klasifikacioni br.222410, izgradnja NN voda od MBTS 19 do katastarske parcele 1775/1 na adresi Kralja Petra Prvog 165 Preuzmite akte
39 Opština Kikinda, Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca 12, matični broj 08176396 i pib br.100511495 "Nis" a.d. Novi Sad, Novi Sad, Narodnog fronta 12, matični br.20084693 i pib.br.104052135 6521/1 k.o.Kikinda kategorija B, klasifikacioni br.126651, uređenje partera za park nauke i tehnike i izgradnja zgrade koja se koristi za naučno istraživanje u Kikidni ul. Nemanjina br.23 Preuzmite akte
40 Opština Kikinda, Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca 12, matični broj 08176396 i pib br.100511495 "Nis" a.d. Novi Sad, Novi Sad, Narodnog fronta 12, matični br.20084693 i pib.br.104052135 4000, 3991, 4007, 4008, 4017, 4018, 4019, 4051, 4054, 4057, 22844/1, 22693 i 22600 k.o.Mokrin kategorija G, klasifikaconi br.211201, invensticiono održavanje saobraćajnice infrastrikture putevi i ulice u Mokrinu ul. Vase Stajića, Milana Kneževa, Milana Malenčića, put od SOS MK Jug do raskrsnice Kikinda- Mokrin, put od SGD MK Sever i put do CBJ 3 Preuzmite akte
41 Autonomna pokrajna Vojvodina invenstitor: Autonomna pokrajna Vojvodina finansijer: Pkrojinski sekretarijat za obrazovanje, propise, uprava i nacionalne manjine-nacionalne zajednice, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina br.16 ,atični br.08334790 i PIB 100716344 2901/1 k.o.Kikinda kategorija V, klasifikacioni br.113002, rekonstrukcija sistema dojave požara u objektu Doma učenika srednjih škola Preuzmite akte
42 Opština Kikinda, Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca 12, matični broj 08176396 i pib br.100511495 Opština Kikinda, Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca 12, matični broj 08176396 i pib br.100511495 i korinsika Narodno pozorište "Kikinda", Trg srpskih dobrovoljaca 28, matični br.08560331 i pib100509299 4601 k.o.Kikinda kategorija G, klasifikaconi br. 222100, izgradnja gasnog priključka, MRS i unutrašnje gasne instalacije, objekat Narodno pozorište Kikinda, u Kikindi Trg srpskih dbrovoljaca 28 Preuzmite akte
43 Koščal Berislav, Rusko Selo, NJegoševa 7 Koščal Berislav i Nevenka oboje iz ruskog Sela, NJegošev 71 k.o. Rusko Selo kategorija A, klasifikacioni br. 127141izgradnja pomoćnog objekta - garaža za smeštaj poljoprivrednih mašina P+0u Ruskom Selu, ul. Polita Desančića 57 Preuzmite akte
44 Orašanin Jelki, Kikinde, Kosmajska 8 Orašanin Jelki, Kikinde, Kosmajska 8 7675/87 k.o.Kikinda kategorija A, klasifikacioni br.111011, adaptacija porodičnih stambenih objekta br. 1 i objekat br. 2, u Kikindi ul. Kosmajska 8 Preuzmite akte
45 Haike Shu iz Kikinde, Trg srpskih dobrovoljaca 47 i Zrnić Zorana iz Kikinde, Braće Tatić 7 Haike Shu iz Kikinde, Trg srpskih dobrovoljaca 47 i Zrnić Zorana iz Kikinde, Braće Tatić 7 4579 k.o.Kikinda kategorija B, klasifikacioni br.123002, adaptacija i pretvaranje dela podrumskog prostora u poslovni prostor Poslovnog objekta Pod+P+1 i njegovo pripajanje poslovnom prostoru mešovite robe neprehrambene robe - zgrada trgovine na veliko i malou Kikindi ul.Trg srpskih dobrovljaca 47 Preuzmite akte
46 "Deltatekst" d.o.o. Iz Beograda, Pilota Mihaila Petrovića 81 matični br.06008933 i pib br.102040644 "Deltatekst" d.o.o. Iz Beograda, Pilota Mihaila Petrovića 81 matični br.06008933 i pib br.102040644 4630/2 k.o.Kikinda kategorija B, klasifikacioni br.123001, rekonstrukcija zgrade trgovine tekstilom na malo, kojim se menja spoljni izgled, u Kikindi ul.Trg srpskih dobrovoljaca 56 Preuzmite akte
47 "BUS COMPUTERS KIKINDA" d.o.o. iz Kikinde, Nemanjina 36, matični br.08732752, PIB br.100710723 "BUS COMPUTERS KIKINDA" d.o.o. iz Kikinde, Nemanjina 36, matični br.08732752, PIB br.100710723 6458 k.o.Kikinda kategorija B, klasifikacioni br.123001, spajanje postojećih poslovnih objekata br.1 i objekta br.5 u jedan bez izvođenje građevinskih radova u Kikindi ul.Nemanjina 36 Preuzmite akte