Grb Kikinde

Servisi

Pronađite traženu stranicu

Objedinjena procedura

Vaš vodič kroz objedinjenu proceduru za dobijanje dozvola

2021. godina

Redni broj Zaveden pod brojem CEOP u APR Podnosilac zahteva i investitor Opis objekta, br.parcele i k.o. kategorija i klasifikacija objekta. Datum izdavanja
Datum objave
 1  ROP-KIK-33669-IUPH-8/2020 od 29.12.2020  Topola doo Banatska Topola, ul. Kikindska 25 Kikinda  dogradnja zalivnog sistema „Banatska Topola“, na kat. parc. br. 2926, 3738,...2907, 3768, 2903 sve k.o. Ban. Topola

 04.12.2020

04.12.2020

2 ROP-KIK-25625-IUP-4/2020 od 29.12.2020 Šibul Veselin iz Kikinde ul. Nikole Francuskog br. 78 za korišćenje izgrađene prizemne stambene zgrade u Kikindi u ul. Kumanovska br. 28, na kat. parc. br. 3011 Kikinda

05.01.2021

05.01.2021

3 ROP-KIK-255-IUP-3/2021 od 11.01.2021 „YU-DNI“ DOO Banatska Topola ul. Petefi Šandora br. 25 na promeni namene objekta bez izvođenja građevinskih radova, pretvaranju objekta za smeštaj poljoprivredne mehanizacije spratnosti P+0 označenog u prepisu lista nepokretnosti brojem, 2 u objekat za primarnu poljoprivrednu proizvodnju u Banatskoj Topoli, ulica Petefi Šandora br. 38, na katastarskoj parceli 3829 k.o. Banatska Topola

12.01.2021

12.01.2021

4 ROP-KIK-18389-IUP-8/2021 od 11.01.2021 GRINDEX iz Kikinde, ulica Miloša Velikog br. 80 za korišćenje izgrađene proizvodne hale sa aneksom za utovar mašina i aneksom za administraciju- I faza, u ul. Miloša Velikog br. 80 u Kikindi, na kat. parceli br. 9529 K.O. Kikinda

15.01.2021

15.01.2021

5 ROP-KIK-18398-IUP-8/2021 od 25.01.2021 Severtrans Senta“ d.o.o. iz Sente, ul. Zlatne grede br. 6 za korišćenje izgrađenog priključka na vodovodnu mrežu i hidrantski razvod u Kikindi u ul. Jovana Jovanovića Zmaja br. 5, na kat. parc. br. 8964, 8965, 8967, 8968 i 8982 k.o. Kikinda

26.01.2021

26.01.2021

6 ROP-KIK-10492-IUP-7/2021 od 12.02.2021 Milan Šepa iz Kikinde ulica Vase Stajića br. 7 Objekat za smeštaj poljoprivredne mehanizacije spratnosti P+0 u Banatskom Velikom Selu, potes Pašnjak, na katastarskoj parceli br. 4830 (ranije 4226 i 4227) k.o. Banatsko Veliko Selo

22.02.2021

22.02.2021

7 ROP-KIK-36023-IUP-7/2021 od 22.02.2021 Grada Kikinde sa sedištem u Kikindi, ul. Trg srpskih dobrovoljaca br. 12 višeporodične stambene zgrade kategorije B, klasifikacionog broja 112221, spratnosti P+2+Pk, sa 16 stambenih jedinica i internom saobraćajnicom, ukupna, na katastarskoj parceli br. 5416 KO Kikinda, u Kikindi, ul. Dušana Vasiljeva br. 45

24.02.2021

24.02.2021

8 ROP-KIK-26300-IUPH-11/2021 od 19.02.2021 „Agroitaly“ D.O.O., Mali Iđoš, ul. Salaš br. 16 za korišćenje izgrađenog sistema za navodnjavanje voćnjaka na katastarskim parcelama br. 2163, 2168, 2357, 2409, 3779, 3791 i 3792 K.O. Banatska Topola, na površini oko 182ha (sistem "kap po kap" za zasad lešnika), sa vodozahvatom na Velikom kanalu

01.03.2021

01.03.2021

9 ROP-KIK-4488-IUPH-7/2021 od 16.03.2021 PTP '' VOJVOĐANIN '' DOO iz Mokrina ulica Rade Trnića broj 113 za korišćenje - Hangara za smeštaj polj. mašina i alata, P+0, kategorije B, klasifikacioni broj 127142 Mokrin, potes Prosine, na katastarskoj parceli broj 19198 k.o.Mokrin

22.03.2021

22.03.2021

 10 usaglašen  ROP-KIK-39163-IUPH-8/2021 od 16.04.2021  Javno preduzeće „Srbijagas“ Novi Sad, Narodnog Fronta br. 12 i finansijera Mlekara Kikinda doo, Kikinda ul. Kralja Petra Prvog br. 166  merno regulaciona stanica i priključni gasovod za „Mlekaru Kikinda“, kategorije G klasifikaciona oznaka 222100 u dužini od 18m na katastarskoj parceli broj 2228 k.o. Kikinda

 21.04.2021

21.04.2021

11 ROP-KIK-10240-IUP-8/2021 od 15.04.2021 Grad Kikinda sa sedištem u Kikindi, ul. Trg srpskih dobrovoljaca br. 12 korišćenje izgrađene vodovodne mreže u ulicama i delovima ulica Jovana Jovanovića Zmaja, Partizanska i Miloša Ostojina u Kikindi, na katastarskim parcelama broj 21623, 10049, 21625 k.o. Kikinda, u regulaciji postojećih saobraćajnica – deonice 1, 2, 4, i 5

22.04.2021

22.04.2021

12 usaglašen ROP-KIK-11276-IUPH-4/2021 od 20.04.2021 Mlekara Kikinda doo, Kikinda ul. Kralja Petra Prvog br. 166 za korišćenje izgrađene unutrašnje gasne instalacije od merno regulacione stanice (MRS) do kotlarnice na k.p. 2228 k.o.Kikinda

26.04.2021

26.04.2021

13 ROP-KIK-2510-IUP-2/2021 od 27.04.2021 Vladimir Čolak iz Bašaida, ul. Raše Lazarevića br. 24 na promeni namene objekta bez izvođenja građevinskih radova, pretvaranje pomoćnih objekata spratnosti P+0 označenih u prepisu lista nepokretnosti brojem 3, 4 i 7 u objekte za smeštaj poljoprivrednih proizvoda u Bašaidu, ulica Raše Lazarevića br. 24, na katastarskoj parceli 566 k.o. Bašaid

29.04.2021

29.04.2021

14 ROP-KIK-39280-IUPH-6/2021 od 08.04.2021 Dragan Borovnica iz Kikinde ul. Dušana Vasiljeva br. 31 za korišćenje izgrađene stambene zgrade spratnosti P+Pk u Kikindi u ul. Vojvode Mišića br. 45, na kat. parc. br. 6468 k.o. Kikinda

10.05.2021

10.05.2021

15 ROP-KIK-31519-IUP-9/2021 od 24.05.2021 Preduzeće za proizvodnju, trgovinu na veliko i malo, eksport import i pružanje usluga Vatrostal-Sivčev Biljana i Ortak OD Kikinda, ulica Rade Trnića br. 139 na rekonstrukciji, dogradnji, nadgradnji i promeni namene objekta označenog brojem 1 u ul. Rade Trnića br. 226 u Kikindi, na katastarskoj parceli br. 7628/137 k.o. Kikinda

31.05.2021

31.05.2021

16 ROP-KIK-25471-IUPH-7/2021 od 04.06.2021 „Agrotim – Pharm“ d.o.o. Bašaid, ul. Aleksandra Grujića br. 18 za korišćenje izgrađenog magacina (deo I faze i II faze), spratnosti P+0, kategorije objekta „B“, klasifikacionog broja 125221 u ul. Vojvode Putnika br. 49 u Kikindi, na kat. parceli br. 4362 K.O. Kikinda

08.06.2021

08.06.2021

17 ROP-KIK-36073-IUPH-4/2021 od 08.06.2021 SZTR „TESTOTEKA“ Kriste Prekpalaj PR Kikinda, ul. Čanadska br 26 za rekonstrukciju-povećanje prečnika priključka vodovodne instalacije za stambeno-poslovni objekat u Kikindi, na katastarskoj parceli 5897/1 K.O. Kikinda

14.06.2021

14.06.2021

18 ROP-KIK-19199-IUPH-6/2021 od 08.06.2021 SZTR „TESTOTEKA“ Kriste Prekpalaj PR Kikinda, ul. Čanadska br 26 za dogradnju stambenog poslovnog objekta, spratnosti P+1, dominantne kategorije „B“ u ul. Čanadska br. 26, na kat. parceli br. 5897/1 k.o. Kikinda, sa postojećim priključcima na javnu infrastrukturu

15.06.2021

15.06.2021

19 ROP-KIK-4274-IUP-5/2021 od 14.06.2021 „YU-DNI” iz Banatske Topole ul. Petefi Šandora br. 25 priključni gasovod, merno regulaciona stanica i unutrašnje gasne instalacije za 4 sušare za lekovito bilje u Banatskoj Topoli, ul. Petefi Šandora br. 38, na kat.parc.br. 3829 k.o.Banatska Topola

16.06.2021

16.06.2021

20 ROP-KIK-9812-IUP-10/2021 od 17.06.2021 Dragan Bora iz Iđoša ul. Đure Jakšića br. 41 korišćenje izgrađene stambene zgrade spratnosti P+Pk u Iđošu u ul. Đure Jakšića br. 41, na kat. parc. br. 377 k.o. Iđoš 24.06.2021

24.06.2021

21 ROP-KIK-25887-IUP-9/2021 od 21.06.2021 NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE A.D. NOVI SAD
 
stubna transformatorska stanica STS „Skv-1“ snage
160(400) kVA, 20/0,4 kV u Kikindi, na katastarskoj parceli
13579 KO Kikinda
 
25.06.2021

25.06.2021

22 ROP-KIK-14859-IUP-10/2021 od 22.06.2021
 
Slobodan Pavlov iz Novog Miloševa
ulica Žarka Zrenjanina broj 36
 
stambena zgrada sa jednim stanom, P+1,
Kikinda, ulica Albertova broj 192
na katastarskoj parceli broj 7361, k.o. Kikinda
 
29.06.2021

29.06.2021

23 ROP-KIK-25145-IUPH-11/2021 od 10.06.2021 Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge, ul. Palmotićeva br. 3, Beograd (Palilula) izgrađena stanica za monitoring
RF spektra na lokaciji „Vincaid“ na kat. parc.br. 961 k.o. Banatska Topola

30.06.2021

30.06.2021

24 ROP-KIK-11895-IUP-6/2021 od 13.07.2021 Kiš Geza iz Novog Bečeja i Kiš Radmila iz Beograda za korišćenje izgrađene stambene zgrade sa jednim stanom spratnosti P+Pot i pomoćnog objekta, spratnosti P+0 u Kikindi ul. Kozaračka br. 3, na kat. parc. br. 21708 k.o. Kikinda

20.07.2021

20.07.2021

25 ROP-KIK-14494-IUP-7/2021 od 16.07.2021 GALAD DOO Kikinda Zalivni sistem „Galad“ – podsistem S1 na k.p. br.
1230/7, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1835, 1836,
1837, 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843/1, 1868, 1869,
1873/1, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 2379/1, 2381, 3600,
3602/1, 3602/2, 3818, 3819, 3820/1, 3823 u KO Banatska
Topola

23.07.2021

23.07.2021

26 ROP-KIK-25687-IUP-6/2021 od 16.08.2021 Živica Golić, iz Mokrina ul. Uroša Kuzmanova 25 za korišćenje izgrađenog ekonomskog objekta za smeštaj poljoprivredne mehanizacije spratnosti P+0, u Mokrinu u ul. Uroša Kuzmanova br. 25, na kat. parc. br. 22948 k.o. Mokrin

20.08.2021

20.08.2021

27 ROP-KIK-34009-IUP-9/2021 od 18.08.2021 „NIS“ a.d. Novi Sad, ul Narodnog fronta br. 12 stubna transformatorska stanica STS „Mk-185“ snage 400(400)kVA, 20/0,4kV u Mokrinu, potes Vodoplav, na katastarskoj parceli 20335 k.o. Mokrin

25.08.2021

25.08.2021

28 ROP-KIK-12228-IUP-5/2021 od 28.09.2021 Grad Kikinda sa sedištem u Kikidni ul. Trg srpskih dobrovoljaca br. 12 i finansijer “Ninkov“ d.o.o. Bašaid sa sedištem u Bašaidu, ul. Put za Melence 1 za korišćenje izgrađenog puta u ul. Vojice Kneževića, na kat.parc.br. 1498 k.o.Bašaid

05.10.2021

05.10.2021

29 ROP-KIK-167-IUP-6/2021 od 05.10.2021 „Vrebalov Agrar“ D.O.O., sa sedištem u Novom Bečeju u ul. Karađorđeva br. 168, korišćenje izgrađenog objekta za smeštaj poljoprivredne mehanizacije u Bašaidu, ul Branislava Nušića bb, (stare katastarske parcele br. 1268, 1269, 1271, 1272 i 1276 k.o. Bašaid, nakon spajanja parcela nova 11190 k.o.Bašaid),

06.10.2021

06.10.2021

30 ROP-KIK-10635-IUP-10/2021 od 04.10.2021 Ruža Boškov iz Kikinde, ul. Đure Jakšića br. 49 za korišćenje dograđenog i rekonstruisanog objekta za vršenje tehničkog pregleda vozila P+0, u ul. Đure Jakšića br. 3A u Kikindi, na kat. parceli br. 6186 k.o. Kikinda

08.10.2021

08.10.2021

31 ROP-KIK-24024-IUPH-6/2021 od 21.10.2021
 
Biljana Đurđulov iz Kikinde ul. Cara Dušana br. 50a
 
pomoćni objekat (ostava za bicikle), spratnosti P+0, u Kikindi, ulica Cara Dušana br. 50a, na katastarskoj parceli 9267/3 k.o.Kikinda
 

25.10.2021

25.10.2021

32 ROP-KIK-21754-IUP-7/2021 od 29.10.2021 Rimokatolička verska zajednica „Zrenjaninska biskupija“, Trg Slobode br. 8, Zrenjanin za korišćenje izgrađene zgrade za stanovanje (dom za stare i odrasle "MISERICORDIA"), spratnosti P+1+Pk, u ul. Kralja Petra Prvog br. 116, u Kikindi, na katastarskoj parceli, novi broj katastarske parcele broj 21737 k.o.Kikinda

04.11.2021

04.11.2021

33 ROP-KIK-19837-IUP-7/2021 od 29.11.2021 Zoran Belić iz Kikinde, ul. Svetozara Miletića br. 73 za korišćenje objekta označenog pod brojem 2, kojim je izvršena dogradnja terase i nadgradnja dela porodične stambene zgrade sa jednim stanom, spratnosti P+Pk, u Kikindi ulica Svetozara Miletića br. 73, na katastarskoj parceli 4805 k.o. Kikinda

02.12.2021

02.12.2021

 

2020. godina

Redni broj Zaveden pod brojem CEOP u APR Podnosilac zahteva i investitor Opis objekta, br.parcele i k.o. kategorija i klasifikacija objekta. Datum izdavanja
Datum objave
 1  ROP-KIK-2428-IUP-10/2019 od 30.12.2019  ZOPPAS INDUSTRIES SERB DOO KIKINDA  izgrdnja objekta - proizvodni pogon, spratnosti P+0, u Kikindi u ul. Zrenjaninski put br. 6, na kat.parc.br. 21714 k.o.Kikinda

 06.01.2020

06.01.2020

2 ROP-KIK-32204-IUP-5/2020 od 20.01.2020 Grad Kikinda, Kikinda, Trg srpskih doborovljca 12 za upotrebu rekonstruisanog dela vodovodne mreže u ulicama: Nikole Pašića, na katastarskim parcelama br. 21592,.. 2483 i 21540; Dositejeva na katastrskim parcelama br. 21594 i 21554; Žarka Zrenjanina , na katastarskim parcelama br. 21641,..21647 i 21654; Prizrenska na katastarskim parcelama br. 21539,...6753 i 21655/1, k.o. Kikinda

21.01.2020

21.01.2020

3 ROP-KIK-15106-IUP-4/2020 od 22.01.2020 Grad Kikinda, Kikinda, Trg srpskih doborovljca 12 sanirane vodovodne mreže u regulaciji postojećih saobraćajnica u Kikindi, kategorije G (lat. G),klasifikacione oznake 222210, u delovima ulica: Dragoljuba Udickog, Milana Sivčeva, Vuka Karadžića na katastarskim parcelama broj: 21577, 21574, 21575, 21576, 21578/1, 21570, 21546/1, 6611, 8929, 21621, 21622 i 21623 k.o. Kikinda, i u ulici Sutjeska (od ul. Žarka Zrenjanina do ul.Mike Andića) na katastarskim parcelama broj 21650 i 21654 k.o. Kikinda,

22.01.2020

22.01.2020

4 ROP-KIK-15108-IUP-4/2020 od 22.01.2020 Grad Kikinda, Kikinda, Trg srpskih doborovljca 12 sanirane vodovodne mreže u regulaciji postojećih saobraćajnica u Kikindi, kategorije „G“, klasifikacione oznake 222210, u ulicama i delovima ulica: Albertova na katastarskim parcelama br. 21659/1 i 3512 k.o. Kikinda, Albertova na katastarskim parcelama br. 21659/1 i 7520 k.o. Kikinda, Kumanovska na katastarskim parcelama br. 2166 i 21556 k.o. Kikinda, i Veljka Petrovića na katastarskim parcelama br. 21663, 3222, 21661/1, 3290, 21660, 3463 i 21659/1 k.o. Kikinda, 22.01.2020

22.01.2020

5 ROP-KIK-8382-IUP-7/2020 od 02.04.2020 Bogdan Brcanski iz Kikinde i Snežane Injac iz Kikinde za izgrađenu pomoćnu zgradu P+0 u Kikindi, ulica Svetosavska br.48, na katastarskoj parceli 6498, KO Kikinda

08.04.2020

08.04.2020

6 ROP-KIK-26820-IUPH-8/2020 od 02.04.2020 Nada Klein iz Kikinde, ul. Nemanjina br. 10 rekonstrukciji i pretvaranje dela stambenog objekta u poslovni prostor ugostiteljske namene u stambenoj zgradi P+Pod, u Kikindi ul. Uglješa Terzina br. 8, na kat. parc. br. 6235 k.o. Kikinda 16.06.2020

16.06.2020

7 ROP-KIK-35375-IUP-6/2020 od 22.06.2020 Grad Kikinda izgrađene spoljne hidrantske mreže vrtića ''Kolibri'' u Kikindi, ul. Kosmajska bb, na kat. parcelama br. 7675/92, 7675/43 i 7675/26 k.o. Kikinda,

29.06.2020

29.06.2020

8 ROP-KIK-443-IUP-13/2020 od 14.07.2020 Udruženje Kolping Društvo Srbije iz Novog Sada, ul. Slovačka br. 26/V/42 stambena zgrada sa jednim stanom spratnosti P+Pk u Sajanu ul. Đure Đakovića br. 28 na kat.parc.br. 905 k.o. Sajan

21.07.2020

21.07.2020

9 ROP-KIK-4750-IUPH-7/2020 od 04.08.2020 YU-DNI d.o.o., ul. Petefi Šandora br. 25, iz Banatska Topole izgrađenog objekta za smeštaj poljoprivredne mehanizacije, u ul. Petefi Šandora br. 38, u Banatskoj Topoli, na kat. parc. br. 107 i 108 k.o. Banatska Topola

07.08.2020

07.08.2020

10 ROP-KIK-116-IUP-4/2020 od 17.08.2020 Grad Kikinda upotreba saniranog dela vodovodne mreže u regulaciji postojećih saobraćajnica u Kikindi u ulicama i delovima ulica: Feješ Klare na katastarskim parcelama, Nićifora Brandića, Distrička, Dimitrija Tucovića, Branka Radičevića, Đure Daničića, Vojina Zirojevića

24.08.2020

24.08.2020

11 ROP-KIK-17697-IUP-2/2020 od 17.08.2020 Grad Kikinda za upotrebu izgrađene atmosferske kanalizacije u Nemanjinoj ulici u Kikindi, od ulice Moravske do kućnog broja 108, na katastarskim parcelama broj: 21640, 21473/1, 21639, 21656 i 8333 sve k.o. Kikinda,

24.08.2020

24.08.2020

12 ROP-KIK-9748-IUP-5/2020 od 23.09.2020 „Severtrans Senta“ d.o.o. iz Sente Zlatne grede br. 6 rekonstrukcija objekata sa promenom namene u Kikindi u ul. Jovana Jovanovića Zmaja br. 5, na kat.parc.br. 8964 i 8967 k.o.Kikinda

25.09.2020

25.09.2020

13 ROP-KIK-30666-IUPH-7/2020 od 23.09.2020 Dejana Bunghart iz Kikinde, ul. Ivana Jakšića br. 87 stambene objekat sa jednim stanom spratnosti P+0 u Kikindi ul. Miloša Ostojina br. 38, na kat. parc. br. 21716 k.o. Kikinda,

28.09.2020

28.09.2020

14 ROP-KIK-26976-ISAW-1/2020 od 25.09.2020 ERSTE BANK“ AD Novi Sad, Bulevar Oslobođenja br.5, Novi Sad na rekonstrukciji, promene namene stambenog u poslovni prostor u stanu br. 1/3 na 1. spratu, spajanje poslovnih prostora br. 1/27 u prizemlju, poslovnog prostora br. 1/28 i stana (poslovni prostor) br. 1/3 na prvom spratu, u stambeno poslovnom objektu u ul. Braće Tatić br. 6, na kat. parc. br. 6263 k.o. Kikinda,

02.10.2020

02.10.2020

15 ROP-KIK-9832-IUP-10/2020 od 01.10.2020 Milana Francuski iz Kikinde, adresa Miloša Ostojina br. 17 stambene objekat sa jednim stanom spratnosti P+0 u Kikindi ul. Miloša Ostojina br. 38, na kat. parc. br. 21716 k.o. Kikinda,

07.10.2020

07.10.2020

16 ROP-KIK-30774-IUP-2/2020 od 30.10.2020 Udicki Mileva i ostali iz Kikinde ul. Vuka Karadžića br. 13 za pretvaranje pomoćnog objekta spratnosti P+0 označenog u prepisu lista nepokretnosti brojem 2 u stambeni prostor-stambenu zgradu (promena namene objekta bez izvođenja radova) u Kikindi, ulica Vuka Karadžića br. 13, na katastarskoj parceli 6242 k.o. Kikinda

06.11.2020

06.11.2020

17 ROP-KIK-32267-IUP-9/2020 od 18.11.2020 “MECAFOR PRODUCTS”, D.O.O. Vuka Karadžića br. 70, Kikinda dogradnja proizvodno-poslovnog objekta spratnosti P+0 u Ul. Vuka
Karadžića br. 70 u Kikindi, na kat. parceli 9538/20 k.o. Kikinda
24.11.2020

24.11.2020

 
18 ROP-KIK-34332-IUP-2/2020 od 27.11.2020 “GALAD”, D.O.O. Bašaidski drum bb, Kikinda silos za potrebe poljoprivredne proizvodnje sa pratećim objektima, u Banatskoj Topoli, Potes Vincaid, na kat. parc. br. 1041/3 k.o. Banatska Topola 04.12.2020

04.12.2020

 
19 ROP-KIK-37673-IUP-9/2020 od 14.12.2020 investitor Grad Kikinda iz Kikinde, ul. Trg srpskih dobrovoljaca br. 12, i finansijer Narodni muzej Kikinda, ul. Trg srpskih dobrovoljaca br. 21 pomoćni objekat - Suvenirnice u okviru mlina Suvača u Kikindi, na uglu ulica Moravske i Nemanjine, na kat. parceli br. 8268 k.o.

21.12.2020

21.12.2020

 
20 ROP-KIK-1962-IUP-6/2020 od 30.12.2020 Grad Kikinda iz Kikinde, ul. Trg srpskih dobrovoljaca br. 12 korišćenje izgrađene svetlosne signalizacije pešačkog prelaza na državnom putu IB – 13 na stacionaži (69+750,00) u Kikindi, na kat. parc. br. 10735/3, 10735/4, 21681 i 21714 k.o. Kikinda.

30.12.2020

30.12.2020

 

 

2019. godina

Redni broj Zaveden pod brojem CEOP u APR Podnosilac zahteva i investitor Opis objekta, br.parcele i k.o. kategorija i klasifikacija objekta. Datum izdavanja
Datum objave
Dokumenti
1 ROP-KIK-37616-IUPH-2/2018 od 29.12.2018 JP "SRBIJAGAS" Novi Sad, sa sedištem u Novom Sadu ul. Narodnog fronta br. 12 i finansijera „Gordon“ d.o.o. Subotica za izgrađenu Merno regulacionu stanicu na kat. parceli 9538/9 k.o.Kikinda i ulični gasni priključak fabrike tekstila „GORDON“ d.o.o. R.J. Kikinda, Agroindustrijska b.b., na kat. parcele 9538/9, 9538/14 i 21629/1 k.o. Kikinda

03.01.2019

03.01.2019

Preuzmite akte
2  ROP-KIK-26362-IUP-8/2019 od 08.01.2019  NIS AD NOVI SAD  za izgradnju podzemnog priključnog kablovskog voda i stubne transformatorske stanice u vangrađevinskom reonu Kikinde, potes Đomparina bara, na kat. parc. br. 14482/3 k.o. Kikinda

 11.01.2019

11.01.2019

Preuzmite akte
3 ROP-KIK-17183-IUP-13/2019 od 04.02.2019 „NIS“ A.D. Novi Sad iz Novog Sada, Ulica Narodnog fronta br. 12 za izgradnju podzemne 20kV mreže i stubne transformatorske stanice STS „KIZ-X-1“ 400(400)kVA, 20/0,4kV u Iđošu, na kat. parc. br. 1977/8, 5121, 1975/7, 5124, 1978/29, sve K.O. Iđoš

08.02.2019

08.02.2019

Preuzmite akte
4 ROP-KIK-33035-IUP-3/2019 od 18.02.2019 Grad Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca 12 kolovoz ulica Nova 4, u Kikindi, u industrijskoj zoni u delu bloka 41 i 43, na kat. parcelama br. 9538/25, 9541 i 21550,sve k.o. Kikinda

19.02.2019

19.02.2019

Preuzmite akte
5 ROP-KIK-40159-IUP-9/2019 od 27.02.2019 „Gordon“ d.o.o. Subotica, (mat.br. 20809515) sa sedištem u Subotici, ul. 14 Nova br. 2 tekstilna fabrika u Kikindi, Agroindustrijska zona, Potes Grad na kat.parc.br.21724 k.o.Kikinda

01.03.2019

01.03.2019

Preuzmite akte
6 ROP-KIK-8983-IUP-1/2019 od 09.04.2019 Dejan Karočanji iz Petrovaradina, ul. Bukovački put br. 33 stambeni objekta u Kikindi, ul. Dr. Živka Bogdana br. 8, na kat. parcelama br. 20721/68 k.o.Kikinda

15.04.2019

15.04.2019

Preuzmite akte
7 ROP-KIK-23211-IUPH-9/2019 od 28.05.2019 ATLER - FONTANA DOO KIKINDA iz Kikinde, Dragutina Ristića br. 7 za izgrađen pomoćni objekta u f-ji glavnog objekta – gasna stanica za tečni ugljendioksid, u ul. Dragutina Ristića br. 7 u Kikindi, na kat. parcelama br. 9697/1, 9699/1, 9699/2 i 9705/2 k.o. Kikinda

30.05.2019

30.05.2019

Preuzmite akte
8 ROP-KIK-32944-IUP-2/2019 od 24.06.2019 Grad Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca 12 crpna stanica kanalizacije otpadnih voda „Cara Dušana“ u Kikindi u uličnom pojasu ulice NJegoševe, na kat.parc.br. 21626 k.o.Kikinda 26.06.2019

28.06.2019

Preuzmite akte
9 ROP-KIK-20860-IUP-11/2019 od 27.06.2019 „Wood-Mizer Balkan” DOO KIKINDA, Svetosavska br. 21, 23300 Kikinda poslovno-stambena zgrada u Kikindi, ul. Ive Lole Ribarabr. 8, na kat.parc.br.8479 k.o.Kikinda

04.07.2019

04.07.2019

Preuzmite akte
 10  ROP-KIK-24594-IUP-9/2019 od 12.07.2019  Grad Kikinda  za korišćenje izgrađenog nestambenog objekta – centralna pijaca u Kikindi u ul. Branka Radičevića br. 8, na kat.parc.br. 4430 k.o.Kikinda

 12.07.2019

12.07.2019

 Preuzmite akte
11 ROP-KIK-7898-IUP-7/2019 od 31.08.2019 Luka i Eržebet Ćirić oboje iz Kikinde, ul. Jovana Jovanovića Zmaja br. 34 rekonstrukcija stambenog objekta i izgradnja terase uz stambeni objekta u u Kikindi u ul. Jovana Jovanovića Zmaja br. 34, Kikinda, na kat. parcelama br. 8908/1 k.o.Kikinda

04.09.2019

04.09.2019

Preuzmite akte
12 ROP-KIK-8867-IUPH-13/2019 od 18.10.2019 Ivan Jović iz Kikinde, ul. Đoke Radaka br. 2/8 i Sanijela Jović iz Kikinde, ul. Đoke Radaka br. 2/8 stambenog objekt, spratnosti P+0 u Kikindi, ul. Albertova br. 34, na kat.parc.br. 3566k.o.Kikinda

21.10.2019

21.10.2019

Preuzmite akte
13 ROP-KIK-7040-IUP-8/2019 od 29.10.2019 Grad Kikinda za korišćenje izgrađene višeporodične stambene zgrade, spratnosti P+2+Pot u Kikindi, ul. Pere Segedinca br. 7, na kat.parc.br. 5419 k.o.Kikinda

04.11.2019

04.11.2019

Preuzmite akte
14 ROP-KIK-24781-IUPH-13/2019 od 01.11.2019 NINKOV DOO BAŠAID podno skladište sa novoprojektovanim instalacijom hidrantske mreže i priključenjem objekta na postojeću (rekonstruisanu) glavnu razvodnu tablu kompleksa na elektro instalaciju u Bašaidu ul. Put za Melence br. 1, na kat. parc. br. 11180/1 k.o. Bašaid

04.11.2019

04.11.2019

Preuzmite akte
15 ROP-KIK-13512-IUP-8/2019 od 19.11.2019 “Subotički” d.o.o. sa sedištem u Kikindi ul. Partizanska br. 11 za izgrađeni hangar za smeštaj poljoprivrednih mašina i alata P+0 i vagarske kućice P+0 (za kolsku prenosivu tepih vagu), u Mokrinu, potes Selo, na kat.parc.br. 536/2 k.o. Mokrin

26.11.2019

26.11.2019

Preuzmite akte
16 ROP-KIK-32171-IUP-5/2019 od 26.11.2019 Grad Kikinda za upotrebu rekonstruisanog dela vodovodne mreže (kategorija objekta G, klasifikacione oznake222220) u ulicama: Ivana Jakšića, J. S. Popovića Nemanjina deonica 1 i 2 , Albertova

27.11.2019

27.11.2019

Preuzmite akte
17 ROP-KIK-36495-IUPH-1/2019 od 28.11.2019 Saravolac Jelena
 
izgrađenog stambenog objekt, spratnosti P+1 u Kikindi, ul. Marka Kraljevića br. 192, na kat.parc.br. 7513/5 k.o.Kikinda

02.12.2019

02.12.2019

Preuzmite akte
18 ROP-KIK-24883-IUP-10/2019 od 01.12.2019 Goranu Nedeljkov iz Mokrina ul. Uroša Kuzmanova br. 24 stambeni objekt, spratnosti Pod+P u Mokrinu ul. Uroša Kuzmanova br. 24 na kat.parc.br. 969 k.o.Mokrin

03.12.2019

03.12.2019

Preuzmite akte
19 ROP-KIK-27264-IUPH-5/2019 od 10.12.2019 Saša Kitanović, Nakovo promenjene namene dela objekta koja se odnosi na pretvaranje dela stambene zgrade broj 1, spratnosti P+0 u poslovni prostor u prodavnicu spratnosti P+0, u Nakovu u ul. Glavna br. 73a, na kat.parc.br. 222 k.o.Nakovo

11.12.2019

11.12.2019

Preuzmite akte
20 ROP-KIK-38947-IUPH-1/2019 od 19.12.2019 Ankice Maksić i Nikole Maksić oboje iz Kikinde ul. Nikole Aleksića br. 3 izgrađenog stambenog objekt, spratnosti Su+P+1, u Kikindi, ul. Nikole Aleksića br. 3, na kat. parc. br. 9711/13k.o.Kikinda

20.12.2019

20.12.2019

Preuzmite akte
21 ROP-KIK-39891-IUP-1/2019 dana 29.12.2019. godine Zoltan Kotogan iz Kikinde ul. Braće Sredojev br. 73 na rekonstrukciji, dogradnji i nadogradnji potkrovlja stambene zgrade P+Pot u Kikindi ul. Braće Sredojev br. 73, na kat.parc.br. 9355/1 k.o.Kikinda

30.12.2019

30.12.2019

Preuzmite akte
22 ROP-KIK-40037-IUP-1/2019 od 30.12.2019 Bogdan i Nadežda Golić oboje iz Kikinde ul. Jugovićeva br. 4 stambeni objekat spratnosti P+1, u Kikindi ul. Jugovićeva broj 4, izgrađene na kat. parc. br. 2755k.o.Kikinda

31.12.2019

31.12.2019

Preuzmite akte

 

2018. godina

Ugarčina Dragoslav

Redni broj Zaveden pod brojem CEOP u APR Podnosilac zahteva i investitor Opis objekta, br.parcele i k.o. kategorija i klasifikacija objekta.

Datum izdavanja  

Datum objave       

Dokumenti
           
 1  ROP-KIK-923-IUP-1/2018 od 15.01.2018  Nis a.d. Novi Sad iz Novoga Sada, ul. Narodnog fronta br. 12, (matični broj 20084693, PIB 104052135)  izdavanje upotrebne dozvole za izgrađenu tipsku transformatorsku stanicu i dela elektrodistributivne mreže, na kat. parc. br. 1978/32, 5124, 1975/7 i 5121 k.o. Iđoš i 17553/1, 19287/1, 19406/1, 19288/1, 17555, 17554/2, 17554/3, 19289, 17556/1, 19305, 19402, 19472, 19280, 17486, 19276, 19469, 19277, 17484/1, 19272 i 19470 k.o. Kikinda

 19.01.2018

19.01.2018

 Preuzmite akte
2

ROP-KIK-15140-IUPH-3/2018 od 18.01.2018

„Kikindski mlin“ ad, iz Kikinde zamena postojeće sušare za žitarice CER“ sušarom STAHL 8000 FRT/8“

24.01.2018

24.01.2018

tehnička greška  od

07.02.2018

07.02.2018

Preuzmite akta

Preuzmite akte tehnička greška

3. ROP-KIK-2173-IUP-2/2018 od 14.02.2018. godine Berislav Košćal stambena zgrada u Ruskom Selu

22.02.2018

22.02.2018

Preuzmite akta
4 ROP-KIK-39146-IUP-4/2018 od 21.02.2018. godine „Zoppas Industries Serb“ doo dogradnji unutrašnje gasne instalacije za proizvodni pogon (kategorija objekta „G“, klasifikacione oznake 222100), sa priključenjem na postojeći razvod gasa, Zrenjaninski put bb u Kikindi, na kat. parceli br. 21714 k.o. Kikinda

23.02.2017

23.02.2017

Preuzmite akte
5. ROP-KIK-28328-IUP-2/2018 od 02.05.2018. godine Nenadić Branislav izgrađeni poslovni objekat -gvožđara, zgrada za trgovinu na veliko i malo, spratnosti P+0, sa pristupnom rampom za invalide u kikindi ul. braće Tatić br. 56

04.05.2018

04.05.2018

Preuzmite akta
6. ROP-KIK-13929-IUP-9/2018 od 27.04.2018. godine BUS COMPUTERS DOO KIKINDA rekonstrukcija, dogradnja i nadgradnja poslovnog objekta, zgrada poslovnih usluga, spratnosti P+Pot u zgradu za trgovinu na veliko i malo (kategorija „B“, klasifikacioni broj 123001), spratnosti P+1

08.05.2018

08.05.2018

Preuzmite akta
7 ROP-KIK-29168-IUP-5/2018 od 01.06.2018. godine "Telenor" d.o.o. izgradnja (polaganje) optičkog kabla Kikinda – privod na OK Kikinda 2 – Kikinda 3,u Kikindi

07.06.2018

07.06.2018

Preuzmite akta
8 ROP-KIK-18257-IUP-1/2018 od 28.06.2018. godine Ugarčina Dragoslav pretvaranje tavanskog prostora u stambeni prostor u stambeno poslovnoj zgradi, spratnosti P+1,

29.06.2018

29.06.2018

Preuzmite akta
9  ROP-KIK-14108-IUP-2/2018 od 28.06.2018. godine Jovana i Vesne Ivetić oboje iz Kikinde, iz ulice Pionirska br. 8   promenu namene objekta bez izvođenja građevinskih radova na objektu označen brojem 1, u Kikindi u ul. Dimitrije Tucovića br. 5a, na kat.parc.br. 6304/1 k.o.Kikinda.

 04.07.2018

04.07.2018

Preuzmite akte
10 ROP-KIK-18415-IUPN-2/2018 od 13.07.2018. godine GRAD KIKINDA izgrađeni stambeno-poslovni objekat P+gal+4 u Kikindi

17.07.2018

17.07.2018

Preuzmite akta
11 ROP-KIK-27757-IUP-6/2018 od 15.08.2018. godine "Telenor" d.o.o. za izgrađeni privodni optički kabl za RBS „Kikinda 9“,

21.08.2018

21.08.2018

Preuzmite akta
12 ROP-KIK-27082-IUP-18/2018 od 06.09.2018. godine LJiljane Glušice iz Kikinde, ul. Milana Sivčeva br. 25 spratnosti P+1, u Kikindi ul. Distrička br. 28, na kat.parc.br. 2892/1 k.o.Kikinda, ukupne bruto izgrađene površine 63,21 m2, ukupne bruto razvijene građevinske površine nadzemnih etaža 126,42 m2, ukupne neto površine 87,07m2

10.09.2018

10.09.2018

Preuzmite akte
13 ROP-KIK-17624-IUP-8/2018 od 09.10.2018 ''KI Petrol'' doo Bašaid, iz Bašaida ul. Torđanski put br. 1, staje za krave u Bašaidu, u Ulici Torđanski put br. 1, na k.p. br. 9320/1 k.o. Bašaid, (kategorija objekta „B“, klasifikacione oznake 127122),

12.10.2018

12.10.2018

Preuzmite akte
14 ROP-KIK-28646-IUP-11/2018 od 11.10.2018 Nis Novi Sad za korišćenje izgrađenog objekta – kompleksa stanice za snabdevanjem gorivom „Kikinda 4“, na kat. parc.br.10735/7 k.o.Kikinda, ul Beogradski put bb,

18.10.2018

18.10.2018

Preuzmite akte
15 ROP-KIK-19753-IUPH-9/2018 od 21.10.2018 Igoru Krajnović iz Kikinde, Cara Dušana br. 119 na rekonstrukciji i promeni namene dela stana objekta u poslovni prostor, stan br. 2/2 u objektu br. 2, na katastarskoj parceli br. 6255 k.o. Kikinda, u Kikindi, ul. Braće Tatić br. 2

25.10.2018

25.10.2018

Preuzmite akte
16 ROP-KIK-38605-IUPH-11/2018 od 09.11.2018 god. FCC Kikinda doo, Generala Drapšina br. 20 za izgrađeno skladište neopasnog otpada (kategorija „B“, klasifikacioni br. 125221), površina zemljišta pod objektom 480 m2, u ul. Teremijski drum bb u Kikindi, na kat. parceli br. 11234/5 k.o. Kikinda, u predmetu izdavanja upotrebne dozvole

16.11.2018

16.11.2018

Preuzmite akte
17 ROP-KIK-37424-IUPH-6/2018 od 05.12.2018 Lidl Srbija KD, sa sedištem u Novoj Pazovi, ul. Prva južna radnja br.3 za izgrađenu zgradu za trgovinu na veliko i malo – supermarket, spratnosti P+0, U Kikindi, ul. Nemanjina bb, br. kat. parcele 6499/1 K.O. Kikinda

10.12.2018

10.12.2018

Preuzmite akte
18 ROP-KIK-26688-IUP-6/2018 od 06.12.2018 LeBelier Kikinda, Livnica D.O.O. iz Kikinde, adresa Miloševački put 34, za izgrađenu montažnu-betonsku trafostanicu (MBTS) tip EV21-A 20/0,4kV, 1x1000kVA (kategorija „G“, klasifikacioni br. 221420), bruto površine 15,27 m2, u Kikindi, na kat. parceli br. 21696/39 k.o. Kikinda

11.12.2018

11.12.2018

Preuzmite akte
19 ROP-KIK-31770-IUP-6/2018 od 24.12.2018 'NIS AD NOVI SAD izgradnja tipske transformatorske stanice STS 3 i STS 4 i dela elektrodistributivne mreže, u Kikindi, na Topolskom putu (put Kikinda – Banatska Topola), na kat. parc. br. 19365 k.o. Kikinda

28.12.2018

28.12.2018

Preuzmite akte

 

2017. godina

Redni broj Zaveden pod brojem CEOP u APR Podnosilac zahteva i investitor Opis objekta, br.parcele i k.o. kategorija i klasifikacija objekta.

Datum izdavanja  

Datum objave       

Dokumenti
 1  ROP-KIK-20806-IUP-5/2017 od 16.01.2017ROP-KIK-19287-IUP-8/2017 od 16.01.2017  GRINDEX DOO iz Kikinde, ul. Miloša Velikog br. 80, (MB 08021694, PIB 102944303)  unutrašnjih gasnih instalacija sa cevnim mostom, (kategorija objekta G, klasifikacione oznake 222100),na k.p. br. 21696/23, 21696/24 i 21696/32 k.o. Kikinda, ukupne dužine cevovoda, 400,62 m i dužine čeličnog cevnog mosta od 17,40 m, u Kikindi

 18.01.2017

18.01.2017

 Preuzmite akte
2 ROP-KIK-19287-IUP-8/2017 od 16.01.2017 JP „Srbijagas“ iz Novog Sada, Narodnog fronta br. 12 (matični br. 20084600, pib br. 104056656) i finansijeru: "Grindex" d.o.o.Kikinda iz Kikinde, Miloša Velikog br. 80 (MB 08791163, PIB 102944303) izgrađena MRS na kat.parc.br.21696/32 k.o.Kikinda i priključni gasovod na kat.parc.br. 21696/32k.o.Kikinda, u ul. Bašaidski drum br. 58

19.01.2017

19.012017

Preuzmite akte
3 ROP-KIK-13882-IUP-2/2017 od 20.01.2017 GRAD KIKINDA iz Kikinde, Trg srpskih dobrovoljaca br.12 (matični broj 08176396, PIB 100511495) za korišćenje atmosferske kanalizacije u Nemanjinoj ulici (deo ul. Đoke Radaka do ul. Prizrenske) u Kikindi, kategorije G, klasifikacionog broja 222220 preko k.p. br.21639, 21640 i 21473/1, sve k.o. Kikinda, ukupne dužine od 906,73

20.01.2017

20.01.2017

Preuzmite akte
4 ROP-KIK-1835-IUP-1/2017 od 31.07.2017 Ivezić Aleksandru iz Kikinde, ul. Hajduk Veljka broj 40 korišćenje rekonstruisanog tavanskog u stambeni prostor – četiri stana (kategorija objekta „B“, klasifikacionog broja 112221), stambene zgrade kolektivnog stanovanja, P+3+PK, u Kikindi u ulici Hajduk Veljka broj 40, na kat. parc. broj 4380/1 k.o.Kikinda

03.02.2017

03.02.2017

Preuzmite akte
5 ROP-KIK-3182-IUP-1/2017, od 14.02.2017 GRAD KIKINDA iz Kikinde, Trg srpskih dobrovoljaca br.12 za korišćenje
magistralnog vodovoda deonica od Ruskog Sela do Novih Kozaraca,

14.02.2017

14.02.2017

Preuzmite akta
6 ROP-KIK-3133-IUP-1/2017 od 20.02.2017 OŠ „Gligorije Popov“ iz Ruskog Sela, ul. Bratstva i jedinstva broj 17 za korišćenje dograđenog dela sportske sale u OŠ „Gligorije Popov“ na kat. parc. br. 2033/1, spratnost Sut+P+0, (kategorije „V“, klasifikacioni broj 126321- Zgrada osnovne škole), gabarita (30,94*,374)m + (2,91*0,29)m, ukupno izgrađene površine u osnovi 117,42m2.

20.02.2017

20.02.2017

Preuzmite akta
7 ROP-KIK-547-IUPH-9/2017 od 24.02.2017. Zrenjaninska biskupija iz Zrenjanina, Trg slobode br.8, za korišćenje pomoćnog objekta, P+0, ostava (objekti koji nisu posebno
navedeni u aktu kojim je utvrđena klasifikacija objekata) gabarita 6,40 h 6,00 + 5,76 h 3,80
m`, visina objekta (sleme) 4,62 m, bruto površine 60,25 m2 i neto površine 43,41 m2, u
Banatskoj Topoli, u Ul. Vuka Karadžića br. 21, na kat. parc. br. 283 k.o. Banatska Topola

28.02.2017

28.02.2017

Preuzmite akta
8 ROP-KIK-1239-IUP-10/2017 od 19.04.2017 Niktan DOO iz Novog Sada, ul. Modene br. 1, autoperionice, P+0,
u gabaritima 6,00h20,70 m´, visina objekta
ukupne bruto izgrađene površine
124,20m2, ukupne neto površine 101,12m2, u Kikindi, ul. Svetosavska br. 140, na kat. parc.
br. 8308 k.o. Kikinda

24.04.2017

24.04.2017

Preuzmite akta
9 ROP-KIK -29868 -IUP-3/2017 od 25.04.2017 Dom učenika srednjih škola "Nikola Vojvodić" Kikinda iz Kikinde, ul. Branka Vujina broj 13 otvoreni sportski teren sa tribinom, spratnosti P+0, gabarita 37,15 h 21,84m, bruto povrišen 811,40m², neto površine711,40m² , sa tribinama gabarita 34,58 h 1.91 m, u Kikindi, ul. Branka Vujina br. 13, na kat. parc. br. 2902/1, list nepokretnosti 6429, k.o. Kikinda, priključci na infrastrukturu postojeći u okviru parcele 2902/1, dužina elektroenergetskog voda 120,56m

26.04.2017

26.04.2017

Preuzmite akta
10 ROP-KIK -14202 -IUP-1/2017 od 22.05.2017 Dejan Tedin iz Kikinde, ul. Dositejevabroj 118, prizemna stambena zgrada sa jednim stanom , spratnosti P+0, (kategorija „A “, klasifikacija 111011

25.05.2017

25.05.2017

Preuzmite akta
11 ROP-KIK-15086-IUP-1/2017 od 30.05.2017 Stojkov Vladimiru iz Kikinde stambene zgrade sa jednim stanom, P+0,
kategorije A, klasifikacionog broja 111011, u gabaritima 15,40h13,00+9,80h4,00 m

01.06.2017

01.06.2017

Preuzmite akta
12 ROP-KIK-5586-IUP-7/2017 od 29.05.2017 Le Belier Kikinda, Livnica Kikinda D.O.O. iz Kikinde montažno betonske trafostanice (MBTS) 1x1000 kVA; 20/0,4 kV
dimenzija 4,32m h 3,58m h 3,51m
, bruto površine 15,46 m2, na k.p. broj 21696/40 k.o. Kikinda
površine 15 m2, sa privodnim SN kablovskim vodom dužine 3,69 m

02.06.2017

02.06.2017

Preuzmite akta
13 ROP-KIK -9650 -IUPH-3/2017 od 07.07.2017 Brcanski Bogdan i Injac Snežana iz Kikinde, stambeno-poslovna zgrada P+2 U Kikindi, ul Svetosavka br. 48

13.07.2017

13.07.2017

Preuzmite akta
14 ROP-KIK -3484 -IUP-8/2017 od 17.07.2017 Doo “ Jedinstvo“ iz Kikinde, izgra đeni poslovni objeka t – prodavnice P+0, , bez priključenja objekta na infrastrukturnu mrežu infrastrukturnu mrežu ,

18.07.2017

18.07.2017

Preuzmite akta
15 ROP-KIK-20701-IUP-1/2017 od 13.07.2017 Tombac Ištvanu i Schmid Iren (Schmid Iren) iz
Kikinde
za korišćenje stambene zgrade sa dva stana, P+1,u Kikindi, u Ulici Jovana Jovanovića Zmaja br. 76

19.07.2017

19.07.2017

Preuzmite akta
16 ROP-KIK-6865-IUP-3/2017 od 25.07.2017
 
Investitor, Grad Kikinda iz Kikinde, ul. Trg srpskih dobrovoljaca br. 12, (matični br. 08176396, pib br. 100511495) i finansijer: „Zoppas Industries Serb“ doo iz Kikinde, Zrenjaninski put br. bb, (MB 21185370, PIB 109453175) unutrašnjih gasne instalacije, u objektu „Auto kuće“ na kat.parc.br. 10735/1, k.o.Kikinda, ul. Zrenjaninski put br. bb (kategorija objekta G, klasifikacione oznake 222100)

26.07.2017

26.07.2017

Preuzmite akte
17 ROP-KIK-6814-IUP-5/2017 od 25.07.2017 Investitor, JP “Srbijagas“ Novi Sad, operator distributivnog sistema, Novi Sad, ul. Narodnog fronta br. 12 (MB 20084600, PIB 104056656) i finansijer: „Zoppas Industries Serb“ doo iz Kikinde, Zrenjaninski put br. bb, (MB 21185370, PIB 109453175) za korišćenje priključnog gasovoda (kategorija objekta G, klasifikacione oznake 222100), na katastarskoj parceli br. 21674, 10592, 21679, 10735/1 k.o.Kikinda, za snabdevanje MRS-a gasom

26.07.2017

26.07.2017

Preuzmite akte
18 ROP-KIK-12016-IUP-7/2017 od 30.08.2017 investitor, Grad Kikinda iz Kikinde, ul. Trg srpskih dobrovoljaca br. 12, (matični br. 08176396, pib br. 100511495) i finansijer: Le Belier Kikinda, Livnica Kikinda D.O.O. iz Kikinde (matični broj 08785945, PIB 102843535), ul. Miloševački put br. 34 za korišćenje izgrađenog dela javne vodovodne mreže (kategorija objekta „G“, klasifikacione oznake 222210), prečnika 160 mm, dužine 505,56 m, tip cevi: polietilenske vodovodne cevi viskoke tvrdnoće HDPE PN10, u regulaciji postojeće ulice Šumica, preko kat. parcela br. 21680, 10745/2 i 10744/1 k.o. Kikinda

01.09.2017

01.09.2017

Preuzmite akte
19 ROP-KIK-14004 -IUP -6/2017 od 31.09.2017 „Le Belier“ Kikinda, Livnica Kikinda D.O.O. iz Kikinde za korišćenje izgrađenog objekta samostojeće industrijske zgrade, P+1, u Kikindi, Miloševački put br. 34

05.09.2017

05.09.2017

Preuzmite akta
20 ROP-KIK-23403 -IUP-4/2017 od 30.09.2017 "Kaldarica" doo Kikinda za korišćenje izgrađenog silosnog kompleksa sa sušarom na gas i rezervoarom za vodu (izgradnja temelja i montaža četvrtog – poslednjeg silosa) u Kikindi

05.10.2017

05.10.2017

Preuzmite akta
21 ROP-KIK-32309-IUP-1/2017 od 18.10.2017 ''KI Petrol'' doo Bašaid, iz Bašaida 1. za korišćenje izgrađenog - podno skladište poljoprivrednih proizvoda, spratnosti P+0 u Bašaidu

23.10.2017

23.10.2017

Preuzmite akta
22 ROP-KIK-9312-IUP-10/2017 od 20.10.2017 „NIS” A.D., iz Novog Sada za korišćenje izgrađenog VN kablovskog voda 10(20) kV ukupne dužine 2.200,00 m, iz TS 35/10 kV ,,Šumice“

24.10.2017

24.10.2017

Preuzmite akta

 

2016. godina

Redni broj Zaveden pod brojem CEOP u APR Podnosilac zahteva i investitor Opis objekta, br.parcele i k.o. kategorija i klasifikacija objekta. Datum objave Dokumenti
 1  ROP-KIK-2-IUP-2/2016 od 10.02.2016  DELTATEKS D.O.O.,Beograd - Rakovica, Pilota Mihaila Petrovica 81, mat br.06008933, pib br.100974068  kategorija B, klasifikacioni br.123001, rekonstrukcija zgrade za trgovinutekstilom na malo, 4630/2 k.o. Kikinda, u Kikindi, Trg srpskih dobrovoljaca  17.02.2016 Preuzmite akte
2 ROP-KIK-2467-IUP-1/2016 od 10.03.2016 Milenković Slavko, Milenković Slavku, iz Kikinde, ul. Kumanovska br. 112 klasifikacione oznake „A“, klasifikacionog broja 111011, stambena zgrada P+0, u Kikindi ul. Albertova 110, na kat.parc.br.3401 k.o.Kikinda 14.03.2016 Preuzmite akte
3 ROP-KIK-396-IUP-2/2016 od 09.08.2016 „Autocentar – Panonija“ DOO, (MB 20753471, PIB 107195238) iz Kikinde, ul. Put za pristanište bb za korišćenje poslovnog objekta, P+1, klasifikacione oznake „V“, klasifikacionog broja 123002,na kat. parc. br. 20946,k.o. Kikinda u Kikindi, na adresi Put za pristanište bb 12.08.2016 Preuzmite akte
4 ROP-KIK-24087-IUPH-2/2016 od 18.10.2016 Živanović Darinki iz Kikinde ul. Svetozara Miletića br. 56 za korišćenje stambenog objekta, P+0 sa garažom, klasifikacione oznake „A“, klasifikacionog broja 111011, na kat. parc. br. 5559, k.o. Kikinda, ulica Čanadska broj 23 21.10.2016 Preuzmite akte
5 ROP-KIK-6666-IUP-4/2016 od 21.10.2016 „Telenor“ doo iz Beograda (Novi Beograd), ul.
Omladinskih brigada br. 90 (matični broj 20147229 , PIB 104318304)
za korišćenje optičkog kabla Kikinda 3 - Kikinda 2 (kategorije G, klasifikacionog broja 222431) preko katastarskih parcela br. 2153, 21598, 21558, 21622, 21624, 21539, 8312 i 8313 sve k.o. Kikinda, dužine 3.337,42 m u Kikindi 24.10.2016 Preuzmite akte
6 ROP-KIK-6664-IUP-4/2016 od 21.10.2016 „Telenor“ doo iz Beograda (Novi Beograd), ul.
Omladinskih brigada br. 90 (matični broj 20147229 , PIB 104318304)
za korišćenje optičkog kabla Kikinda 4 - Kikinda 2 (kategorije G, klasifikacionog broja 222431) preko katastarskih parcela br. 3532, 3531, 3512, 21658, 21654, 21655/1, 21656, 21640, 21473/1, 21639, 8333, 21539, 8312 i 8313 sve k.o. Kikinda, dužine 1.920,14 m u Kikindi 24.10.2016 Preuzmite akte
7 ROP-KIK-25387-IUPH-2/2016 od 25.10.2016 Mihaljev Spomenku i Slavici iz Kikinde, ul. Svetosavska br. 26B za korišćenje pretvorene vešernice u stambenu jedinicu u stambeno-poslovnoj zgradi P+4+Pot., kategorije B, klasifikacionog broja 113002, u Kikindi, ul. Svetosavska br. 26/3, na kat. parc. br. 6521/2 k.o. Kikinda 28.10.2016 Preuzmite akte
8 ROP-KIK-27105-IUP-2/2016 od 31.10.2016 “Topola“ DOO iz Banatske Topole, ul. Kikindska br. 25 (matični broj 08021856 , PIB 100507720) izgrađeni zalivni sistem Topola-druga faza preko katastarskih parcela br. 2726, 2897, 2898, 2923, 2925, 2924, 3659, 3637/2 i 3637/4, sve k.o. Banatska Topola 07.11.2016 Preuzmite akte
9 ROP-KIK-6187-IUP-7/2016 od 30.11.2016 MECAFOR PRODUCTS“ DOO, (MB 20362413, PIB 10535087) iz Sente, Novosadski put br 7 korišćenje proizvodno-poslovnog objekta, (I faza), P+0,u Kikindi, Agroindustrijska zona, Blok 43, na kat. parc. br. 9538/20 k.o. Kikinda 06.12.2016 Preuzmite akte

 

2015. godina

Redni broj Podnosilac zahteva Investitor Br.parcele i k.o. Kategorija, klasifikacioni broj, namena Dokumenti
1 Shu Haike, Kikinda, Žarka Zrenjanina 51 Shu Haike, Kikinda, Žarka Zrenjanina 51 4579 k.o.Kikinda katagorija B, klasifikacioni broj 123002rekonstrukcija krovne konstrukcije i pretvaranje tavanskog u poslovni prostor Po+P+1, u Kikindi, ul.Trg srpskih dobrovoljaca 51 Preuzmite akte
2 Vaščić Zoran, Kikinda, Đure Daničića 25 Vaščić Zoran, Kikinda, Đure Daničića 25 3873/1 k.o.Kikinda kategorija A, klasifikacioni br.111011, stambena zgrada sa jednim stzanom P+1, u Kikindi, ul.Đure Daničića Preuzmite akte
3 "Angropromet" doo iz Kikinde, Mat.br.08036136, PIB:100579801 "Angropromet" doo iz Kikinde, Mat.br.08036136, PIB:100579801 i "Univerexport" doo iz Novog Sada, Mat.br.08207259, PIB:101692669 6516/3 k.o. Kikinda kategorija B, klasifikacioni br. 123002, adaptacija prodajnog prostora u supermarketu P+1 u Kikindi ul. Svetosavska 26 Preuzmite akte
4 Muharemi Enver, Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca 19 Muharemi Enver, Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca 19 4594 k.o.Kikinda kategorija A, klasifikacioni br.112211, pretvaranje dela zajedničkih prostorija u stambeni prostor u Kikindi, Trg srpskih dobrovoljaca 19 Preuzmite akte
5 Popov Nedeljko, Kikinda,Ivana Jakšića 121 Popov Nedeljko, Kikinda,Ivana Jakšića 121 7831/5 k.o.Kikinda kategorija A, klasifikacioni br. 111011, stambena zgrada sa jednim stanom P+1, u Kikindi, ul. Ivana Jakšića 121 Preuzmite akte
6 "Angropromet" doo iz Kikinde, Miloša Velikog 83, Mat.br.08036136, PIB:100579801 "Angropromet" doo iz Kikinde, Miloša Velikog 83, Mat.br.08036136, PIB:100579801 9538/5 k.o.Kikinda kategorija B, klasifikacioni br. 123002, adaptacija i rekonstrukcija prodajnog prostora u supermarketu "Univerexport" u Kikindi, Miloša Velikog 83 Preuzmite akte
7 "Taxi Petrol" doo iz Pančeva Bavanišanski put 487, matični broj 20104406, PIB 10421261 "Taxi Petrol" doo iz Pančeva Bavanišanski put 487, matični broj 20104406, PIB 10421261 9985 k.o.Kikinda kategorija G, klasifikacioni br. 125212, rekonstrukcija i dogradnja postojeće stanice za snabdevanje motornih vozila tečnim gasom u Kikindi ul. Jovana Jovanovića Zmaja 127 Preuzmite akte
8 Čočaj Vebi, Kikinda, Jovana Jovanovića Zmaja 57 Čočaj Vebi, Kikinda, Jovana Jovanovića Zmaja 57 6450 k.o.Kikinda kategorija B, klasifikacija br.123002, izgđenog stambeno - poslovnog objekta P+1, u Kikindi u ul. Vojvode Mišića br.29 Preuzmite akte
9 Boisin Olivera iz Kikinde, Ivana Jakšića br.83a Boisin Olivera iz Kikinde, Ivana Jakšića br.83a 7907/37 k.o.Kikinda dogradnja stambene zgrade P+1 i izgradnja pomoćnog objekta P+0 u Kikindi u ul.Ivana Jakšića 83 Preuzmite akte
10 Tucaković Dragoljuv, Kikinda, ul Dimitrije Tucovića 2 Tucaković Dragoljuv, Kikinda, ul Dimitrije Tucovića 2 4423 k.o.Kikinda kategorija B, klasifikacija 123002 dogradnja spratne poslovne zgrade P+1 u Kikindi ul. Dimitrije Tucovića 2 Prezzmite akte
11 Raičković Jovan, Rusko Selo, Mladena Stojanovića 50 Raičković Jovan, Rusko Selo, Mladena Stojanovića 50 1593 k.o.Kikinda kategorija A, klasifikacija 127141, izgrađeno podno skaldište, kolske vage i komandne kućice, u Ruskom Selu, ul.Mladena Stojanovića 33 Preuzmite akte
12 Bubalo Predrag, Kikinda, Koste Bočarca br.14 Bubalo Predrag, Kikinda, Koste Bočarca br.14 2718/1 k.o.Kikinda kategorja G, klasifikacija 230201 izgrađenog objekta - solarna elkektrana u Kikindi, Koste Bočarca br.14 Preuzmite akte
13 EPS "Distribucija" Beograd, Ogranak "Elektrodistribucija" Zrenjanin, Pančevačka br.46, matični broj 07005466, pib 10001378 EPS "Distribucija" Beograd, Ogranak "Elektrodistribucija" Zrenjanin, Pančevačka br.46, matični broj 07005466, pib 10001378 9540/3, 9538/4, 9538/25, 9538/14, 9538/24, 9540/1, 21639/1, 9677, 9558 i 21626 k.o.Kikinda kategorija G, klasifikacija 222410 i 222420,MBTS 2h630kVA 20/04kV sa VN i NN raspletom u Industrijskoj zoni u delu bloka 41 i 43 u Kikindi

 

Preuzmite akte

14 Opština Kikinda, Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca 12, matični broj 08176396 i pib br.100511495 Opština Kikinda, Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca 12, matični broj 08176396 i pib br.100511495 9538/4, 9538/25, 9538/14, 9538/24, 9540/1, 21629/1, 9538/28, 9538/13, 9538/12, 21626, 9677 i 9558 k.o.Kikinda infrastrukturno opremanje industrijske zone - Blok 41 i 43 u Kikindi Preuzmite akte