Grb Kikinde

Servisi

Pronađite traženu stranicu

Objedinjena procedura

Vaš vodič kroz objedinjenu proceduru za dobijanje dozvola

Upotrebne dozvole 2021. godina

Redni broj Zaveden pod brojem CEOP u APR Podnosilac zahteva i investitor Opis objekta, br.parcele i k.o., kategorija i klasifikacija objekta Način rešavanja - dana Datum objave

 1

 ROP-KIK-153-ISAW-1/2021 od 05.01.2020  Predškolska ustanova „Dragoljub Udicki“ iz Kikinde, ul. Dositejeva br. 43  na investicionom održavanju sanitarnih čvorova dečijeg vrtića „Neven“ u Mokrinu, ul. Svetog Save br. 117, objekat označen brojem 1 u prepisu lista nepokretnosti broj 750, na katastarskoj parceli 2195 k.o. Mokrin,  Rešenje o odbacivanju 06.01.2021

 06.01.2021

2 ROP-KIK-26300-IUP-10/2021 od 23.01.2021 „Agroitaly“ D.O.O., Mali Iđoš, ul. Salaš br. 16 za korišćenje izgrađenog sistema za navodnjavanje voćnjaka na katastarskim parcelama br. 2163, 2168, 2357, 2409, 3779, 3791 i 3792 K.O. Banatska Topola, na površini oko 182ha (sistem "kap po kap" za zasad lešnika), sa vodozahvatom na Velikom kanalu Rešenje o odbacivanju 28.01.2021 28.01.2021
3 ROP-KIK-4488-IUP-6/2021 od 02.03.2021 PTP '' VOJVOĐANIN '' DOO iz Mokrina ulica Rade Trnića broj 113 za korišćenje - Hangara za smeštaj polj. mašina i alata, P+0, kategorije B, klasifikacioni broj 127142 Mokrin, potes Prosine, na katastarskoj parceli broj 19198 k.o.Mokrin podnet od strane ovlašćenog lica Save Maćoš iz Kikinde Rešenje o odbacivanju 09.03.2021 09.03.2021
4 ROP-KIK-39280-IUP-5/2021 od 26.03.2021 Dragan Borovnica iz Kikinde ulica Dušana Vasiljeva broj 31 za korišćenje izgrađene stambene zgrade spratnosti P+Pk u Kikindi, adresa Vojvode Mišića br. 45, katastarska parcela br. 6468 k.o. Kikinda Rešenje o odbacivanju 01.04.2021 01.04.2021
5 ROP-KIK-39163-IUP-7/2021 od 06.04.2021 Javno preduzeće „Srbijagas“ Novi Sad, Narodnog Fronta br. 12 i finansijera Mlekara Kikinda doo, Kikinda ul. Kralja Petra Prvog br. 166 merno regulaciona stanica i priključni gasovod za „Mlekaru Kikinda“, kategorije G klasifikaciona oznaka 222100 u dužini od 18m na katastarskoj parceli broj 2228 k.o. Kikinda Rešenje o odbacivanju 13.04.2021 13.04.2021
6 ROP-KIK-11276-IUP-2/2021 od 08.04.2021 Mlekara Kikinda doo, Kikinda ul. Kralja Petra Prvog br. 166 za korišćenje izgrađene unutrašnje gasne instalacije od merno regulacione stanice (MRS) do kotlarnice na k.p. 2228 k.o.Kikinda Rešenje o odbacivanju 15.04.2021 15.04.2021
7 ROP-KIK-25145-IUP-10/2021 od 11.05.202 Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge stanica za monitoring RF spektra, na lokaciji „Vincaid“ Kikinda, na kat. parc. br. 961 k. o. Banatska Topola Rešenje o odbacivanju 18.05.2021 18.05.2021
8 ROP-KIK-25471-IUP-5/2021 od 18.05.2021 „Agrotim – Pharm“ d.o.o. Bašaid, ul. Aleksandra Grujića br. 18 za korišćenje izgrađenog magacina (deo I faze i II faze), spratnosti P+0, kategorije objekta „B“, klasifikacionog broja 125221 u ul. Vojvode Putnika br. 49 u Kikindi, na kat. parceli br. 4362 K.O. Kikinda Rešenje o odbacivanju 25.05.2021 25.05.2021
9 ROP-KIK-36073-IUP-3/2021 od 22.05.2021 SZTR „TESTOTEKA“ Kriste Prekpalaj PR Kikinda, ul. Čanadska br 26 rekonstrukcija-povećanje prečnika priključka vodovodne instalacije za stambeno-poslovni objekat u Kikindi, na katastarskoj parceli 5897/1 K.O. Kikinda Rešenje o odbacivanju 28.05.2021 28.05.2021
10 ROP-KIK-19199-IUP-5/2021 od 22.05.2021 SZTR „TESTOTEKA“ Kriste Prekpalaj PR Kikinda, ul. Čanadska br 26 dogradnja stambeno poslovnog objekta, spratnosti P+1, dominantne kategorije „B“ u ul. Čanadska br. 26, na kat. parceli br. 5897/1 k.o. Kikinda, sa postojećim priključcima na javnu infrastrukturu Rešenje o odbacivanju 28.05.2021 28.05.2021
 11  ROP-KIK-9051-IUP-7/2021 od 10.09.2021  Milivoj Vlajnić, Marka Kraljevića br. 99, Kikinda  na izgradnji stambene zgrade spratnosti P+0 i pomoćne zgrade spratnosti P+0 u Kikindi ul Marka Kraljevića bb na kat. parceli br. 3186 k.o. Kikinda Rešenje o odbacivanju 17.09.2021 17.09.2021
12 ROP-KIK-10517-IUP-3/2021 od 07.10.2021 „NAFTAGAS-Naftni servisi“ doo Novi Sad ul. Put Šajkaškog odreda br. 9 merilo protoka otpadnih voda na objektu Tubing centra u Kikindi (objekat kategorije „G“, klasifikacionog broja 222320), na katastarskoj parceli 21245/1 KO Kikinda Rešenje o odbacivanju 14.10.2021 14.10.2021
13 ROP-KIK-24024-IUP-5/2021 od 08.10.2021 Biljana Đurđulov iz Kikinde ul. Cara Dušana br. 50a pomoćni objekat (ostava za bicikle), spratnosti P+0, u Kikindi, ulica Cara Dušana br. 50a, na katastarskoj parceli 9267/3 k.o.Kikinda Rešenje o odbacivanju 15.10.2021 15.10.2021

 

Zaključci po članu 145 - 2021. godina

Redni broj Zaveden pod brojem CEOP u APR Podnosilac zahteva i investitor Opis objekta Br.parcele, kategorija i klasifikacija objekta Način rešavanja - dana Datum objave
 1  ROP-KIK-1700-ISAW-1/2021 od 25.01.2021. god.  "Šole“ d.o.o. iz Kikinde, Topolski put br. 2  na sanaciji krova objekta, označen u vlasničkom listu br. 1., 2. i 4, spratnosti P+0, kategorija objekta „V“, klasifikacioni broj 125102, na katastarskoj parceli broj 20706/3 k.o.Kikinda, u Kikindi, ul. Topolski put

 

Rešenje o odbijanju 01.02.2021

01.02.2021
2 ROP-KIK-31156-ISAW-3/2021 od 10.02.2021 finansijer „Urban organika“ doo Kikinda, koji je podnet preko ovlašćenog pravnog lica „Tehnobor“ doo Kikinda i investitora Vladimir Kerkez iz Kikindea 3 na izgradnji kompleksa Sistem akvaponije sa skladištem i logistikom, potes Kinđa, Kikinda, na kat. parc. br. 18734/3 k.o. Kikinda Rešenje o odbijanju 19.02.2021 19.02.2021
 3 ROP-KIK-403-ISAW-2/2021 od 12.02.2021 Preduzeća za telekomunikacije Telekom Srbija ad Beograd, ul. Takovska br. 2, na izgradnji GPON priključka do korisnika u ul Trg srpskih dobrovoljaca br. 10 u Kikindi, na katastarskim parcelama 6262 i 6266 k.o. Kikinda Rešenje o odbijanju 23.02.2021 23.02.2021
4 ROP-KIK-5823-ISAW-1/2021 od 05.03.2021 '“SAT TRAKT“ d.o.o Bačka Topola, ulica Maršala Tita broj 111 na izgradnji optičkog kabla u Bašaidu (kategorija „G“, klasifikacioni broj 222431), dužina trase optičkog kabla oko 2.335,00m, , u Bašaidu, na kat. parcelama broj 6547, 6512, 6363/1 k.o Bašaid Rešenje o odbijanju 23.02.2021 23.02.2021
5 ROP-KIK-5985-ISAW-2/2021 od 29.03.2021 Oliver Čanadi, iz Kikinde, ul. Mihajla Bona br. 19 na rekonstrukciju sa promenom namene i pretvaranje dela tavanskog u koristan prostor P+Pk, u ul. Svetosavska br. 34, na kat. parceli br. 6509/1 k.o. Kikinda Rešenje o odbijanju 02.04.2021 02.04.2021
6 ROP-KIK-15667-ISAW-1/2021 od 27.05.2021 Mirjana Čolak iz Bašaida, ul. Raše Lazarevića br. 24 na izgradnji ekonomskog objekta za smeštaj poljoprivrednih proizvoda, spratnosti P+0, u ul. Živka Miškeljina br. 27, na kat. parceli br. 11187 k.o. Bašaid Rešenje o odbacivanju 01.06.2021 01.06.2021
 7  ROP-KIK-17525-ISAW-1/2021 od 09.06.2021  Dušan Romakov iz Kikinde, ul. Save Tekelije br. 55  izgradnja pomoćnog objekta - Ostale poljoprivredne zgrade za smeštaj poljoprivrednih mašina, spratnosti P+0, u ul. Save Tekelije br. 55, na kat. parceli br. 9229 k.o. Kikinda  Rešenje o odbacivanju 16.06.2021 16.06.2021
8 ROP-KIK-10415-ISAW-2/2021 od 16.06.2021 '“SAT TRAKT“ d.o.o Bačka Topola, ulica Maršala Tita broj 111 izgradnja optičkog kabla za potrebe distributivnih delova elektronske komunikacione mreže na relaciji Banatsko Veliko Selo - Nakovo, na kat. parcelama br. 4648/2, 4648/1, 4596/1, 1892/2 k.o. Banatsko Veliko Selo, i 3271 i 1539 k.o. Nakovo Rešenje o odbacivanju 22.06.2021 22.06.2021
9 ROP-KIK-17525-ISAWHA-2/2021 od 23.06.2021 Dušan Romakov iz Kikinde, ul. Save Tekelije br. 55 izgradnja pomoćnog objekta spratnosti P+0, u ul. Save Tekelije br. 55, na kat. parceli br. 9229 k.o. Kikinda Rešenje o odbacivanju 30.06.2021 30.06.2021
10 ROP-KIK-10635-ISAW-2/2021 od 28.06.2021 "ALTA" d.o.o. Kikinda, ulica Đure Jakšića br. 49 Objekat za vršenje tehničkog pregleda vozila P+0, ul Đure Jakšića br 49 Rešenje o odbijanju 01.07.2021 01.07.2021
11 ROP-KIK-25114-ISAW-1/2021 od 05.08.2021 Joži Barbul iz Kikinde, ulica Save Tekelije broj 49Joži Barbul iz Kikinde, ulica Save Tekelije broj 49 na izgradnji pomoćne zgrade spratnosti P+0 u Kikindi, ul. Braće Tatića br. 29, kat.parc. 6602 k.o. Kikinda Rešenje o odbijanju 10.08.2021 10.08.2021
12 ROP-KIK-25116-ISAW-1/2021 05.08.2021 Miodrag Ugrinić, ul. Petra Kičića br. 5, na izgradnji unutrašnje gasne instalacije u Banatskom Velikom Selu u ul. Sime Šolaje br. 1, na katastarskoj parceli br. 4107/2 k.o. Banatsko Veliko Selo Rešenje o odbacivanju 12.08.2021 12.08.2021
13 ROP-KIK-26777-ISAW-1/2021 od 17.08.2021 Budai Etel i Mihalj oboje iz Kikinde, ul. Kraljevića Marka br. 171 unutrašnje gasne instalacije za stambeni objekat P+1 u Kikindi ul Kraljevića Marka 171, k.p. 7296/1 k.o. Kikinda Rešenje o odbacivanju 23.08.2021 23.08.2021
14 ROP-KIK-27718-ISAW-1/2021 od 24.08.2021 Jovica Golušin iz Ruskog Sela ul. Braće Opsenice br. 119 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije u Ruskom Selu ul. Braće Opsenice br. 119, na katastarskoj parceli br. 857/1k.o.Rusko Selo Rešenje o odbacivanju 30.08.2021 30.08.2021
15 ROP-KIK-27719-ISAW-1/2021 od 24.08.2021 Zoran Selaković iz Bašaida ul. Nikole Tesle 86 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije u Bašaidu u ul. Nikole Tesle br. 86, na katastarskoj parceli br. 814 k.o. Bašaid, Rešenje o odbacivanju 31.08.2021. 31.08.2021
16 ROP-KIK-28307-ISAW-1/2021 od 29.08.2021
 
Eržebet Bohar iz Kikinde, ul. Barska br. 14
 
na izgradnji unutrašnje gasne instalacije u Kikindi u ul. Barska br. 14, na katastarskoj parceli br. 2837 k.o. Kikinda
 
Rešenje o odbacivanju 03.09.2021. 03.09.2021
17 ROP-KIK-29527-ISAW-1/2021 od 06.09.2021
 
Dragan Doroslovac iz Kikinde, ul. Đure Daničića br. 3
 
izgradnja unutrašnje gasne instalacije u Kikindi u ul. Nikole Francuskog br. 53a, na katastarskoj parceli br. 6386/2 k.o. Kikinda
 
Rešenje o odbacivanju 09.09.2021. 09.09.2021
18 ROP-KIK-29555-ISAW-1/2021 od 06.09.2021 Karačonji Ilonke i Jožefa oboje iz Kikinde, ul. Distrička br. 38 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije porodičnog stambenog objekta u Kikindi u ul. Distrička br. 38, na katastarskoj parceli br. 1011 k.o. Kikinda, Rešenje o odbacivanju 13.09.2021 13.09.2021
19 ROP-KIK-29729-ISAW-1/2021 od 07.09.2021 Marojkin Veronika iz Kikinde ul. Slobodanke Acigan br. 4, Agošton Živko iz Kikinde ul Slobodanke Acigan br. 4 i Nađ Đenđi iz Kikinde ul Slobodanke Acigan br. 6 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije stambenog
objekta u Kikindi u ul. Slobodanke Acigan br. 6, na katastarskoj parceli br. 828/1 k.o. Kikinda
Rešenje o odbacivanju 14.09.2021 14.09.2021
20 ROP-KIK-29752-ISAW-1/2021 od 07.09.2021 Milomir Mačkić iz Kikinde, ul. Kralja Petra Prvog br. 89 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije porodičnog stambenog objekta u Kikindi u ul. Kralja Petra Prvog br. 89, na katastarskoj parceli br. 2482/1 k.o. Kikinda Rešenje o odbacivanju 14.09.2021 14.09.2021
21 ROP-KIK-30122-ISAW-1/2021 od 09.09.2021 Ilije Kokanov, iz Mokrina, ul. Vase Strajića br. 65 za izgradnju šupe za smeštaj
poljoprivrednih mašina spratnosti P+0 i zgrade za smeštaj poljoprivrednih alata i opreme spratnosti P+0, u Mokrinu ul. Vase Stajićabr. 61, na kat. parcelama br. 2283 i 2284 k.o. Mokrin
Rešenje o odbacivanju 16.09.2021 16.09.2021
22 ROP-KIK-30257-ISAW-1/2021 od 10.09.2021 Dragan Milošev iz Kikinde, ul. Braće Bogaroški br. 177 na izgradnji unutrašnje gasne
instalacije porodičnog stambenog objekta u Kikindi u ul. Braće Bogaroški br. 177, na katastarskoj parceli br. 2089 k.o. Kikinda
Rešenje o odbacivanju 16.09.2021 16.09.2021
23 ROP-KIK-30586-ISAW-1/2021 od 13.09.2021 Bojana i Saša Konstantinov oboje iz Kikinde za izgradnju unutrašnje gasne instalacije u Kikindi u ul. Pere Segedinca br. 16, na katastarskoj parceli br. 5396 k.o. Kikinda Rešenje o odbacivanju 20.09.2021 20.09.2021
24 ROP-KIK-30702-ISAW-1/2021 od 14.9.2021. Mokrin“ doo iz Mokrina, ul. Žarka Zrenjanina br. 90 za izgradnju stubne trafostanice STS 20/0.4 kV i kablovskog voda 20 kV (merena struja), u Mokrinu na kat. parceli br. 16609 k.o. Mokrin Rešenje o odbacivanju 20.09.2021 20.09.2021
25 ROP-KIK-30790-ISAW-1/2021 od 15.09.2021 Petar Gavrančić iz Kikinde ul Jovana Jovanovića Zmaja br. 56 na izgradnji unutrašnje
gasne instalacije stambenog objekta P+0 u Kikindi ul. Jovana Jovanovića Zmaja br. 56, na katastarskoj parceli br. 8640/1 k.o. Kikinda
Rešenje o odbacivanju 21.09.2021 21.09.2021
26 ROP-KIK-29527-ISAW-1/2021 od 14.9.2021. Tibor Molnar iz Kikinde, ul. Kumanovska br. 19 i Ferenc Molnar iz Kikinde, ul. Marka Kraljevića na izgradnji unutrašnje gasne instalacije stambenog objekta P+0 u Kikindi ul. Kumanovska br. 19, na katastarskoj
parceli br. 3630 k.o. Kikinda
Rešenje o odbacivanju 21.09.2021. 21.09.2021
27 ROP-KIK-31002-ISAW-1/2021 od 16.09.2021 Grad Kikinda iz Kikinde, ul. Trg srpskih dobrovoljaca br. 12 na investicionom održavanju dela prizemlja Narodnog muzeja, označen brojem 1, u Kikindi u ul. Trg srpskih dobrovoljaca broj 21, na katstarskoj parceli broj 4549 k.o.Kikinda Rešenje o odbacivanju 22.09.2021 22.09.2021
28 ROP-KIK-31137-ISAW-1/2021 od 16.09.2021 Siniša Terzin iz Kikinde, ul. Strelište br. 43 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije porodičnog stambenog objekta u Kikindi u ul. Ivana Jakšića br. 30a, na katastarskoj parceli br. 8109/17 k.o. Kikinda Rešenje o odbacivanju 23.09.2021 23.09.2021
29 ROP-KIK-31430-ISAW-1/2021 od 19.09.2021 Adrijana Sel iz Pančeva, ul. Ive Kurjačkog br. 89 za izgradnju unutrašnje gasne instalacije u Kikindi u ul. Nikole Francuskog br. 122, na katastarskoj parceli br. 21741 k.o. Kikinda Rešenje o odbacivanju 24.09.2021 24.09.2021
30 ROP-KIK-25449-CPI-2/2021 od 20.09.2021 Robert Varga iz Kikinda, ul. Vojvode Mišića br. 24 na rekonstrukciju stambene zgrade broj 1, spratnosti P+0, sa dogradnjom zgrade, za dva stana, spratnosti P+Pk, kategorije „A“, klasifikacionog broja 112111, ukupno bruto razvijene građevinske površine 379,00m2, u ul. Vojvode Mišića br. 25 u Kikindi, na kat. parceli br. 6333 k.o. Kikinda Rešenje o odbacivanju 27.09.2021 27.09.2021
31 ROP-KIK-31503-ISAW-1/2021 od 20.09.2021 Elektrodistribucija Srbije doo Beograd, Ogranak Elektrodistribucija Zrenjanin, ul. Pančevačka br. 46 izvođenje radova u postupku objedinjene procedure, na adaptaciji dvostrukog 20kV kablovskog voda, srednjenaponskog bloka i ormara mernog mesta u UZTS „Hladnjača“ u Kikindi ul. Nikole Tesle br. 2, na katastarskoj parceli br. 1785 k.o. Kikinda Rešenje o odbacivanju 27.09.2021 27.09.2021
32 ROP-KIK-31895-ISAW-1/2021 od 21.09.2021 Dušana Romakov iz Kikinde ul. Save Tekelije br. 55 na izgradnji pomoćnog objekta P+0, ul. Save Tekelije br. 55, k.p. 9229 K.O. Kikinda, kategorije A, klasifikacioni broj 127141 – ekonomski objekat ostale poljoprivredne zgrade u Kikindi u ul. Save Tekelije br. 55, na katastarskoj parceli br. 9229 k.o. Kikinda Rešenje o odbacivanju 28.09.2021 28.09.2021
33 ROP-KIK-33278-ISAW-1/2021 od 29.09.2021 Živko Dražića iz Kikinde, ul. Milana Sivčeva br. 46 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije porodičnog stambenog objekta u Kikindi u ul. Milana Sivčeva br. 46, na katastarskoj parceli br. 930 k.o. Kikinda Rešenje o odbacivanju 06.10.2021 06.10.2021
34 ROP-KIK-33619-ISAW-1/2021 od 01.10.2021 Branka Kljajić iz Kikinde, ul. Stevana Sinđelića br. 210 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije stambenog objekta u Kikindi u ul. Stevana Sinđelića br. 210, na katastarskoj parceli br. 20494 k.o. Kikinda Rešenje o odbacivanju 08.10.2021 08.10.2021
35 ROP-KIK-35278-ISAW-1/2021 od 12.10.2021 Zoran Kovačić iz Mokrina, ul. Ive Lole Ribara br. 55 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije porodičnog stambenog objekta u Mokrinu ul. Ive Lole Ribara
br. 49, na katastarskoj parceli br. 2634 k.o. Mokrin
Rešenje o odbacivanju 19.10.2021 19.10.2021
36 ROP-KIK-38425-ISAW-1/2021 od 29.10.2021 Marija Adamović iz Kikinde, ul. Generala Drapšina br. 176 za izgradnju unutrašnje gasne instalacije u Kikindi u ul. Generala Drapšina br. 176, na katastarskoj parceli br. 2289 k.o. Kikinda Rešenje o odbacivanju 05.11.2021 05.11.2021
37 ROP-KIK-38875-ISAW-1/2021 od 02.11.2021 Olga Popov iz Kikinde, ul. Svetozara Miletića br. 169A na izgradnji unutrašnje gasne instalacije porodičnog stambenog objekta u Kikindi u ul. Svetozara Miletića br. 169A, na katastarskoj parceli br. 2310/1 k.o. Kikinda Rešenje o odbacivanju 08.11.2021 08.11.2021
38 ROP-KIK-39477-ISAW-1/2021 od 05.11.2021 Jovanka Dimović iz Mokrina, ul. Žarka Zrenjanina br. 84 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije u Mokrinu ul. Zlatna Greda br. 51, na katastarskoj parceli br. 864 k.o. Mokrin Rešenje o odbacivanju 15.11.2021 15.11.2021
39 ROP-KIK-40260-ISAW-1/2021 od 11.11.2021 “KOPERAT IV“ d.o.o. Novi Bečej, iz Bočara, ul. Vinogradarska bb za izvođenje radova u postupku objedinjene procedure,
z a izgradnju ekonomskog objekta – objekat br. 6 spratnosti P+0 i kolske vage – objekat br. 7, u Iđošu, ul . Nikole
Francuskog br. 66, na katastarskoj parceli br. 5274 k.o. Iđoš
Rešenje o odbacivanju 18.11.2021 18.11.2021
40 ROP-KIK-41358-ISAW-1/2021 od 19.11.2021 Uroš Veličkov iz Kikinde, ul. Distrička br. 57 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije u Kikindi ul. Distrička br. 57, na katastarskoj parceli br. 952 k.o. Kikinda Rešenje o odbacivanju 26.11.2021 26.11.2021
41 ROP-KIK-43024-ISAW-1/2021 od 01.12.2021 “Hazel House“ d.o.o. Kikinda, ul. Nikole Francuskog br. 80 izgradnja hale za proizvodnju i smeštaj poljoprivrednih mašina i proizvoda, u Banatskoj Topoli, potes Banat, na katastarskoj parceli br. 2470/2 k.o. Banatska Topola Rešenje o odbacivanju 06.12.2021 06.12.2021

 

Građevinske dozvole 2021. godina

Redni broj Zaveden pod brojem u CIS u APR Podnosilac zahteva, invenstitor i finansijer Opis objekta, br.parcele i k.o., kategorija i klasifikacija objekta Način rešavanja - dana Datum objave
 1  ROP-KIK-20496-CPI-3/2021, od dana 04.02.2021 „BIOESEN“ DOO Kula, ulica Industrijska zona bb  spalionica-postrojenje za kospaljivanje sporednih proizvoda životinjskog porekla,kapaciteta do 300kg/čas, kateg.obj. „G“, klas.broj 230203, u Mokrinu ul. Put za Kikindu br. 2a, na kat.parc. broj 20081/5 k.o. Mokrin  11.02.2021  11.02.2021
2 ROP-KIK-25135-CPA-5/2021 od 26.02.202 „BIOESEN“ DOO Kula, ulica Industrijska zona bb za izgradnju biogasne elektrane instalisane snage do 1MW, u Mokrinu, Kikindski put bb, dominatna kategorije G, klasifikacioni broj 230201 – objekti i oprema za proizvodnju električne energije, ukupna bruto izgrađena površina 15.702,46m2, saobraćajne površine 7.191,53 m2, na kat. parc. br. 20081/1 k.o. Mokrin 05.02.2021 05.02.2021
3 ROP-KIK-18885-CPI-3/2021 od 08.03.2021 „Valor“ sa sedištem u Zrenjaninu ul. Melenački drum 37 na izgradnji - dogradnja skladišnog prostora objekta označenog u prepisu lista nepokretnosti br. 7, spratnosti P+0, u ul. Miloša Velikog br. 38, na kat. parceli br. 9039 k.o. Kikinda 11.03.2021 11.03.2021
4 ROP-KIK-2930-CPI-2/2021 od 20.04.2021 Goran Lejić i Kosana Lejić iz Kikinde ul Braće Sredojev 12 Izgradnja porodične stambene zgrade P+0 u Kikindi ul Braće Sredojev 12 kat.parc. 9273 k.o. Kikinda i izgradnja garaže P+0 u Kikindi ul Braće Sredojev 12 kat.parc. 9274 k.o. Kikinda 27.04.2021 27.04.2021
5 ROP-KIK-1658-CPI-2/2021 od 21.04.2021 Dragan Ivetić iz Kikinde, ul Kosovska 46 Stambeni objekat P+0 u Kikindi ul Nikole Aleksića 10 kat.parc. 9695/1 k.o. Kikinda 01.06.2021 01.06.2021
6 ROP-KIK-29094-CPI-1/2021 od 02.09.2021 Dragomir Reljin, iz Nakova, ul. Slavka Rodića br. 35 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije u Kikindi u ul. Kumanovska br. 154 na kat.parc.br. 7310 k.o.Kikinda 07.09.2021 07.09.2021
7
ROP-KIK-29108-CPI-1/2021 od 02.09.2021
 
Srđan Knežević iz Kikinda, Maksima Gorkog br. 12 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije u Kikindi u ul. Maksima Gorkog br. 12, na katastarskoj parceli br. 7628/48 k.o.Kikinda
 
07.09.2021 07.09.2021
8 ROP-KIK-25449-CPI-2/2021 od 20.09.2021
 
Robert Varga iz Kikinde, ul. Vojvode Mišića br. 24
 
na rekonstrukciju stambene zgrade broj 1, spratnosti P+0, sa dogradnjom zgrade, za dva stana, spratnosti P+Pk, kategorije „A“, klasifikacionog broja 112111, ukupno bruto razvijene građevinske površine 379,00m2, u ul. Vojvode Mišića br. 25 u Kikindi, na kat. parceli br. 6333 k.o. Kikinda
 
27.09.2021 27.09.2021
9 ROP-KIK-25449-CPIH-3/2021 od 14.10.2021
 
Robert Varga iz Kikinde, ul. Vojvode Mišića br. 24
 
na rekonstrukciju stambene zgrade broj 1, spratnosti P+0, sa dogradnjom zgrade, za dva stana, spratnosti P+Pk, kategorije „A“, klasifikacionog broja 112111, ukupno bruto razvijene građevinske površine 379,00m2, u ul. Vojvode Mišića br. 25 u Kikindi, na kat. parceli br. 6333 k.o. Kikinda
 
21.10.2021 21.10.2021
10 ROP-KIK-19515-CPI-4/2021 od 02.11.2021 Miloš Krnić, Distrička br. 9, Kikinda i Dragana Krnić, Dragoljuba Udickog br. 6, na izgradnji stambene zgrade sa četiri stana, kategorije „B“, klasifikacionog broja 112221, spratnosti P+0, bruto površine u osnovi 201,71m2, u Kikindi, ul. Branka Radičevića br. 18, na kat. parc. br. 4277 k.o. Kikinda 09.11.2021 09.11.2021

 

Lokacijski uslovi 2021. godina

Redni broj Zaveden pod brojem CEOP u APR Podnosilac zahteva, investitor i finansijer Opis objekta, br.parcele i k.o., kategorija i klasifikacija objekta Način rešavanja - dana Datum objave
 1  ROP-KIK-37963-LOC-1/2020 od 23.12.2020  Barbul Joži, Save Tekelije br. 49, Kikinda  izgradnja pomoćne zgrade P+0, u ul. Braće Tatića br. 29 u Kikindi, na kat. parceli 6602 k.o. Kikinda

 Zaključak o odbacivanju 11.01.2021

11.01.2021
2 ROP-KIK-889-LOC-1/2021 od 15.01.2021 Trgovinskog proizvodnog preduzeća „ŠOLE“ d.o.o. Kikinda Topolski put br. 2, Kikinda, za rekonstrukciju krova industrijske zgrade P+0, obj.1, industrijske zgrade P+0, obj.2 i industrijske zgrade P+0, obj.4, u ulici Topolski put u Kikindi, na kat. parceli br. 20706/3 k.o. Kikinda Zaključak o odbacivanju 21.01.2021 21.01.2021
3 ROP-KIK-1017-LOC-1/2021 od 18.01.2021 „YU-DNI“ d.o.o. Banatska Topola, Petefi Šandora br. 25,
Banatska Topola
izgradnja objekta za primarnu poljoprivrednu
proizvodnju – dorada začinskog bilja i objekta za primarnu poljoprivrednu proizvodnju –
skladišni prostor, u Banatskoj Topoli, na kat. parceli br. 478 k.o. Banatska Topola
Zaključak o odbacivanju 05.02.2021 05.02.2021
4 ROP-KIK-3447-LOC-1/2021 od 10.02.2021 Grad Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br. 12 izgradnja novog sportskog terena - atletske staze u
Kikindi, na kat. parcelama br. 1022, 1023, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032,
1033, 1061/1, 1067, 1069 i 21581 k.o. Kikinda
Zaključak o odbacivanju 12.02.2021 12.02.2021
5 ROP-KIK-5092-LOC-1/2021 od 26.02.2021 DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU JAFA FABRIKA BISKVITA CRVENKA za promenu namene magacina u proizvodnju sa dogradnjom evakuacionih stepenica, u Kikindi, ulica Nikole Tesle, na kat. pac. Br. 1773 k.o. Kikinda Zaključak o odbacivanju 04.03.2021 04.03.2021
6 ROP-KIK-5011-LOC-1/2021 od 26.02.2021 „SAT – TRAKT“ d.o.o., ul. Maršala Tita br. 111, Bačka Topola

izgradnju nadzemnih samonosivih KDS vodova za potrebe distributivnih delova elektronske komunikacione mreže na teritoriji opštine Kikinda u naselju Bašaid - na katastarskim parcelama 1423, 1425, ...1498, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506 - sve k.o. Bašaid,

Zaključak o odbacivanju 26.03.2021 26.03.2021
7 ROP-KIK-6190-LOC-1/2021 od 09.03.2021 „SAT-TRAKT“ d.o.o. Bačka Topola, Maršala Tita br. 111, Bačka Topola za potrebe distributivnih delova elektronske omunikacione mreže u naselju Banatsko Veliko Selo,
na kat. parcelama br. 1841, 1837, ..., 804, 803 k.o. Banatsko Veliko Selo
Zaključak o odbacivanju 05.04.2021 05.04.2021
8 ROP-KIK-6193-LOC-1/2021 od 09.03.2021 „SAT-TRAKT“ d.o.o. Bačka Topola, Maršala Tita br. 111, Bačka Topola izgradnja nadzemnih samonosivih KDS vodova za potrebe distributivnih delova elektronske komunikacione mreže na teritoriji opštine Kikinda u naselju Nakovo, na kat. parcelama br. 1513, 1514/1,...1515, 1526 k.o. Nakovo Zaključak o odbacivanju 05.04.2021 05.04.2021
9 ROP-KIK-6187-LOC-1/2021 od 09.03.2021 „SAT-TRAKT“ d.o.o. Bačka Topola, Maršala Tita br. 111, Bačka Topola za izgradnju samonosivih optički kabl za potrebe distributivnih delova elektronske komunikacione mreže u naselju Novi Kozarci - na katastarskim parcelama 2156, 2157/2,...423/1, 1423/5 – sve k.o. Novi Kozarci Zaključak o odbacivanju 06.04.2021 06.04.2021
10 ROP-KIK-6189-LOC-1/2021 od 09.03.2021 „SAT-TRAKT“ d.o.o. Bačka Topola, Maršala Tita br. 111, Bačka Topola za izgradnju samonosivih optički kabl za potrebe distributivnih delova elektronske komunikacione mreže u naselju Rusko Selo - na katastarskim parcelama 3100, 3101,.. 4824, 3375 – sve k.o. Rusko Selo Zaključak o odbacivanju 05.04.2021 06.04.2021
11 ROP-KIK-10385-LOCA-6/2021 od 19.03.2021 Telekom Srbija d.o.o., Takovska br. 2, Beograd i izgradnja distributivnog dela optičke pristupne mreže elektronskih komunikacija, Opština Kikinda - Klaster 2, na kat. parcelama br.: 20769/1, 21629/1, .... 10605, 8109/45, 10540/1 i 10602/2 k.o. Kikinda, Rešenje o obustavljanju postupka 09.04.2021 09.04.2021
12 ROP-KIK-14023-LOC-1/2021 od 14.05.2021 „ŠOLE“ d.o.o. Kikinda, Topolski put br. 2, Kikinda, za izgradnju elektrane ‐ objekta za
proizvodnju električne energije, u ulici Topolski put u Kikindi, na kat. parceli br.
20706/3 k.o. Kikinda
Zaključak o odbacivanju 19.05.2021 19.05.2021
13 ROP-KIK-20983-LOC-1/2021 od 06.05.2021 „Zlatna greda - Kostić“ d.o.o. Kikinda, Žarka Zrenjanina br. 42, Kikinda za izgradnju stambeno poslovne zgrade P+2+Pk, u ul. Žarka Zrenjanina br. 42 u Kikindi, na kat. parcelama br. 3829 i 3831/1 k.o. Kikinda, Zaključak o odbacivanju 23.07.2021 23.07.2021
14 ROP-KIK-36585-LOC-1/2021 od 19.10.2021 Aralica Milana, Srbobranska br. 136, Kikinda izgradnju stambenog objekta P+0 i pomoćnog objekta P+0, u ul. Omladinska bb, na kat. parceli br. 7819/1 k.o. Kikinda Zaključak o odbacivanju 25.10.2021 25.10.2021
15 ROP-KIK-35867-LOC-1/2021 od 14.10.2021 “JEDINSTVO“ d.o.o. Kikinda, Bašaidski drum bb, Kikinda za izgradnju objekta za odgoj i tov svinja P+0, Nakovački drum bb, na kat. parc. br. 12411/1 k.o. Kikinda Zaključak o odbacivanju 12.11.2021 12.11.2021
16 ROP-KIK-40994-LOC-1/2021 od 17.11.2021 AD Metanolsko-sirćetni kompleks Kikinda, Bečejski put 3 izgradnja privremenog skladišta opasnog otpada, na kat. parceli br. 21375/27 k.o. Kikinda Zaključak o odbacivanju 22.11.2021 22.11.2021

 

Upotrebne dozvole 2020. godina

Redni broj Zaveden pod brojem CEOP u APR Podnosilac zahteva i investitor Opis objekta, br.parcele i k.o., kategorija i klasifikacija objekta Način rešavanja - dana Datum objave
 1  ROP-KIK-40117-IUP-1/2019 od 31.12.2019  Mladen Krstajić iz Beograda – Savski Venac ul. Joce Jovanovića br. 17  za korišćenje izgrađenog ugostiteljskog objekta spratnosti Po+P+Pk (kategorija V, klasifikacioni broj 121112)  Rešenje o odbacivanju

 10.01.2020

10.01.2020

2 ROP-KIK-26820-IUP-7/2020 od 08.05.2020 Nada Klein iz Kikinde, Nemanjina br. 10 na rekonstrukciji i pretvaranje dela stambenog objekta u poslovni prostor ugostiteljske namene u stambenoj zgradi P+Pod, u Kikindi ul. Uglješa Terzina br. 8, na kat. parc. br. 6235 k.o. Kikinda Rešenje o odbacivanju

15.05.2020

15.05.2020

3 ROP-KIK-9832-IUPH-7/2020 od 25.08.2020 Milana Francuski iz Kikinde, adresa Miloša Ostojina br. 17 stambene objekat sa jednim stanom spratnosti P+0 u Kikindi ul. Miloša Ostojina br. 38, na kat. parc. br. 21716 k.o. Kikinda, Rešenje o odbacivanju

31.08.2020

31.08.2020

4 ROP-KIK-30666-IUP-6/2020 od 07.09.2020 Dejana Bunghart iz Kikinde, ul. Ivana Jakšića br. 87 za izdavanje upotrebne dozvole za korišćenje stambene zgrade sa jednim stanom i pomoćnog objekta, u Kikindi ul. NJegoševa bb, na kat.parc.br. 20246/1k.o. Kikinda Rešenje o odbacivanju

14.09.2020

14.09.2020

5 ROP-KIK-18398-IUP-6/2020 od 13.11.2020 „Severtrans Senta“ d.o.o. iz Sente Zlatne grede br. 6 za korišćenje izgrađenog priključka na vodovodnu mrežu i hidrantski razvod u Kikindi u ul. Jovana Jovanovića Zmaja br. 5, na kat. parc. br. 8964, 8965, 8967, 8968 i 8982 k.o. Kikinda, kategorije „G“, klasifikacionog broja 222210 Rešenje o odbacivanju 20.11.2020 20.11.2020
6 ROP-KIK-33669-IUP-7/2020 od 18.12.2020 Topola doo Banatska Topola, ul. Kikindska 25 Kikinda dogradnja zalivnog sistema „Banatska Topola“, na kat. parc. br. 2926, 3738.., 3768, 2903 sve k.o. Ban. Topola Rešenje o odbacivanju 24.12.2020 24.12.2020

 

Zaključci po članu 145 - 2020. godina

Redni broj Zaveden pod brojem CEOP u APR Podnosilac zahteva i investitor Opis objekta Br.parcele, kategorija i klasifikacija objekta Način rešavanja - dana Datum objave
1  ROP-KIK-353-ISAW-1/2020 10.01.2020  „Grindex“ DOO iz Kikiinde, adresa Miloša Velikog br. 80, mat.br: 08791163  na rekonstrukciji zidane trafostanice tipa „kula“ ZTS „Agroservis-Grindex“ snage 630(630)kVA, 20/0,4kV u Kikindi, ul. Miloša Velikog br. 80, na katastarskoj parceli 9529 K.O. Kikinda  14.01.2020 14.01.2020
2 ROP-KIK-119-ISAW-2/2020 od 03.02.2020 Grad Kragujevac ul. Nikole Pašića br. 6 na izgradnji Vodovodne linije, od lokacije „Biznis inovacioni centar“ do kapije „Stari muzej“, k.p. 7405/61, 7405/62, 7405/64 i 7405/65, K.O. KG1, Kragujevac, zbog mesne nenadležanosti. 03.02.2020 03.02.2020
3 ROP-KIK-3835-ISAW-1/2020 od 17.02.2020 Johanna Retzler, Nemačka, iz Grada Osterhofen ul. Hofbauerstrasse br. 3 na izgradnji pomoćnog objekta, spratnosti P+1, u Banatskom Velikom Selu, ulica Zdravka Čelara br. 48, na katastarskoj parceli 4828, KO Banatsko Veliko Selo 24.02.2020 24.02.2020
4 ROP-KIK-4488-ISAW-1/2020 od 22.02.2020 PTP '' VOJVOĐANIN '' DOO iz Mokrina ulica Rade Trnića broj 113 na izgradnji Hangara za smeštaj polj. mašina i alata, P+0, kategorije B, klasifikacioni broj 127142 Mokrin, potes Prosine, na katastarskoj parceli broj 19198 k.o.Mokrin 27.02.2020 27.02.2020
5 ROP-KIK-5075-ISAW-1/2020 od 27.02.2020 KIKINDSKI MLIN AKCIONARSKO DRUŠTVO KIKINDA za adaptaciju-ugradnju novog sistema automatske dojave požara za objekta Kikindskog mlina u Kikindi, ul. Svetozara Miletića br. 198 05.03.2020 05.03.2020
6 ROP-KIK-5932-ISAW-1/2020 od 05.03.2020 DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU JAFFA FABRIKA BISKVITA CRVENKA na investicionom održavanju kompresorske stanice i instalacije komprimovanog vazduha u Kikindi u ul. Nikole Tesle br. 5, na kat.parc.br. 1773 k.o.Kikinda 11.03.2020 11.03.2020
7 DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU TRGOVINU I USLUGE GRINDEX KIKINDA „Grindex“ DOO iz Kikiinde, adresa Miloša Velikog br. 80 na rekonstrukciji zidane trafostanice tipa „kula“ ZTS „Agroservis-Grindex“ snage 630(630)kVA, 20/0,4kV u Kikindi, ul. Miloša Velikog br. 80, na katastarskoj parceli 9529 K.O. Kikinda, u listu nepokretnosti označene brojem 6 (kategorije „G“ klasifikacionog broja 222420) 11.03.2020 11.03.2020
8 ROP-KIK-15987-ISAW-1/2020 od 01.06.2020 Ivan Tuturilov iz Kikinde ulica Feješ Klare broj 36 za izgradnju staje za krave (kategorija „B“, klasifikacioni broj 127112) u Kikindi, potes Kinđa-Vodice, na katastarskoj parceli broj 10449 k.o. Kikinda 08.07.2020 08.07.2020
9 ROP-KIK-4750-IUP-6/2020 od 27.07.2020 „YU-DNI“ d.o.o., ul. Petefi Šandora br. 25, iz Banatska Topole za korišćenje izgrađenog objekta za smeštaj poljoprivredne mehanizacije, u ul. Petefi Šandora br. 38, u Banatskoj Topoli, na kat. parc. br. 107 i 108 k.o. Banatska Topola 03.08.2020 03.08.2020
10 ROP-KIK-9832-IUP-6/2020 od 28.07.2020 Milana Francuski iz Kikinde, adresa Miloša Ostojina br. 17 stambeni objekat sa jednim stanom spratnosti P+0 u Kikindi ul. Miloša Ostojina br. 38, na kat. parc. br. 21716 k.o. Kikinda, 04.08.2020 04.08.2020
11 ROP-KIK-13008-ISAW-6/2020 od dana 11.08.2020. godine JP „Srbijagas“ Novi Sad ul. Narodnog fronta br. 12 na izgradnji priključnog gasovoda i izgradnja MRS i unutrašnja gasna instalacija kategorije kategorije „G“, klasifikcinog broja 222100 u Kikindi u ul. Jovana Jovanovića Zmaja br. 169, na kat.parc.br. 10036 k.o.Kikinda 18.08.2020 18.08.2020
12 ROP-KIK-31017-ISAW-3/2020 od 28.08.2020 „TOPOLA“d.o.o. Banatska Topola, ul. Kikindska br. 25 na izgradnji dva ekonomska objekta nadstrešnice za goveda broj 28 i 29 u Banatskoj Topoli, potes Veliki rit na katastarskoj parceli broj 2895, ko Banatska Topola

04.09.2020

04.09.2020
13 ROP-KIK-26976-ISAW-1/2020 od 25.09.2020 Dušan Marjanović iz Kikinde ul. Dimitrija Tucovića br. 32 za izgradnju pomoćnog objekta spratnosti P+0 u Kikindi, ulica Dimitrija Tucovića br. 32, na katastarskoj parceli 4140 k.o. Kikinda 02.10.2020 02.10.2020
14 usaglašen ROP-KIK-31017-ISAWHA-4/2020 od 28.09.2020 TOPOLA d.o.o. za poljoprivredu, preradu i promet, Banatska Topola na izgradnji dva ekonomska objekta nadstrešnice za goveda broj 28 i 29 u Banatskoj Topoli, potes Veliki rit na katastarskoj parceli broj 2895, ko Banatska Topola 05.10.2020 05.10.2020
15 ROP-KIK-27980-ISAW-1/2020 od 02.10.2020 Nebojša LJutica iz Kragujevca ul. Parloška br. 10Nebojša LJutica iz Kragujevca ul. Parloška br. 10 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije za stambeni objekat u Kragujevcu, ulica Parloška br. 10, na kat. parc. br. 911 K.O. Kragujevac 2 05.10.2020 05.10.2020
16 ROP-KIK-35294-ISAW-1/2020 od 26.11.2020 Sava Mandić, Bedfordvju, ulica Elizabet
br. 11, Johanesburg, Južna Afrika
rekonstrukcija i promena namene stambeno poslovnog objekta Po+Pr u Kikindi ul. B.Tatića br. 3 Kikinda, na kat. parc.br. 6254k.o.Kikinda 01.12.2020 01.12.2020
17 ROP-KIK-24411-ISAW-2/2020 od 27.11.2020 Privredno društvo za distribuciju električne energije "Elektrovojvodina" D.O.O. Novi Sad ul. Pančevačka br. 46 iz Zrenjanina izgradnja priključka na DSEE za biogasnu elektranu, na k.p. 9320/1, 11092/2, 11048 i 11093 k.o. Bašaid 04.12.2020 04.12.2020

 

Građevinske dozvole 2020. godina

Redni broj Zaveden pod brojem u CIS u APR Podnosilac zahteva, invenstitor i finansijer Opis objekta, br.parcele i k.o., kategorija i klasifikacija objekta Način rešavanja - dana Datum objave
 1  ROP-KIK-9567-CPI-3/2020 od 24.01.2020. god.  Zlatko Ferezovića iz Švajcarske, adresna informacija Via Salita Alla Shigsa  za rekonstrukciju i dogradnju stambene zgrade, P+0, i dva pomoćna objketa, spratnosti P+0, u ul. Stevana Sinđelića br.18, na kat. parceli broj 9101 k.o. Kikinda  Rešenje o odbacivanju 30.01.2020 30.01.2020
2 ROP-KIK-8079-CPI-4/2020 od 28.01.2020 „Taxi petrol“ d.o.o. iz Pančeva, adresa Bavaništanski drum 487 za izgradnju samouslužne autoperionice u ulici Jovana Jovanović Zmaja br.131 u Kikindi, na katastarskoj parceli broj 9985 K.O. Kikinda Rešenje o odbacivanju 04.02.2020 04.02.2020
3 ROP-KIK-33669-CPI-4/2020 od 11.02.2020 „Topola“ d.o.o. iz Banatske Topole, adresa Kikindska br. 25 za dogradnju zalivnog sistema „Banatska Topola“, na kat. parc. br. 2926, 3738, 3637/4, 3659, 3637/2, 2925, 2924, 2923, 3594/2, 2921, 2922, 2912, 2911, 2909, 3761, 2907, 3768, 2903 sve k.o. Banatska Topola Rešenje o odbacivanju 19.02.2020 19.02.2020
4 ROP-KIK-4071-CPI-3/2020 od 24.03.2020 Milica Radnović, Kikinda, Donja Vodoplavna br. 11 na izgradnji stambenog objekta u osnovi i dogradnji stambenog objekta P+0 sa pretvaranjem tavanskog prostora u stambeni prostor P+Pk, u ul. Donja Vodoplavna br. 11 u Kikindi, na kat. parceli br. 4153 k.o. Kikinda Rešenje o odbacivanju 30.03.2020 30.03.2020
5 ROP-KIK-9468-CPI-1/2020 od 25.04.2020 Milena Radaković iz Srpske Crnje, adresa Patrijarha Arsenija Čarnojevića br. 19 za izgradnju stambene zgrade spratnosti P+0 u Kikindi ul. Albertova br.7, na kat. parcelama broj 3685 i 3686 k.o. Kikinda Rešenje o odbacivanju 04.05.2020 04.05.2020
6 ROP-KIK-40032-CPI-3/2020 od 03.05.2020 Grad Kikinda, sa sedištem u Kikindi na adresi Trg srpskih dobrovoljaca br. 12 na izgradnji mini postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda sa kanalizacionom mrežom, na kat. parcelama br. 981/1, 982, 1135, 1136, 1137 i 1829 k.o. Banatsko Veliko Selo Rešenje o odbacivanju 08.05.2020 08.05.2020
7 ROP-KIK-39285-CPI-4/2020 od 06.07.2020 Grad Kikinda sa sedištem u Kikindi na adresi Trg srpskih dobrovoljaca br. 12 izgradnju kanalizacione mreže i postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda u Mokrinu, na kat. parc. br. 459, 2229, 2850,... 22769/2, 22769/1, 21528 k.o. Mokrin Rešenje o odbacivanju 13.07.2020 13.07.2020
8 ROP-KIK-23455-CPA-6/2020 od 04.08.2020 Kipetrol d.o.o. Bašaid sa sedištem u Bašaidu, adresa Torđanski put br. 1 za izgradnju CHP, upravljački objekat, pumpna stanica, MBTS, laguna, platoi i saobraćajne površine, na kat.parc.br. 9320/1 k.o.Bašaid u Bašaidu ul. Potes Parlog Rešenje o odbacivanju 11.08.2020 11.08.2020
9 ROP-KIK-39285-CPIH-5/2020 od 13.08.2020 Grad Kikinda sa sedištem u Kikindi na adresi Trg srpskih dobrovoljaca br. 12 izgradnju kanalizacione mreže i postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda u Mokrinu, na kat. parc. br. 459, 2229, 2850,... 22769/2, 22769/1, 21528 k.o. Mokrin Rešenje o odbacivanju 20.08.2020 20.08.2020
10 ROP-KIK-18885-CPI-2/2020 od 31.08.2020 Valor sa sedištem u Zrenjaninu ul. Melenački drum 37 na izgradnji - dogradnja skladišnog prostora objekta označenog u prepisu lista nepokretnosti br. 7, spratnosti P+0, u ul. Miloša Velikog br. 37, na kat. parceli br. 9039 k.o. Kikinda Rešenje o odbijanju 07.09.2020 07.09.2020
11 ROP-KIK-27923-CPI-4/2020 od 13.10.2020.g. Grad Kikinda na izgradnji svlačionica i tribina za FK '' Polet '' Nakovo, spratnosti P+1, kategorije V, klasifikacioni broj 126500, u Nakovu, u ulici Zdravka Čelara bb, na katastarskoj parceli broj 1499, k.o. Nakovo Rešenje o odbacivanju 13.10.2020 13.10.2020
12 ROP-KIK-20727-CPI-2/2020 od 09.10.2020 Jovana Grubić iz Novog Sada, ul. Branimira Ćosića br. 19 na izgradnji poslovno stambene zgrade spratnosti P+1 u Kikindi, ulica Uglješe Terzina br. 2, na katastarskoj parceli broj 6231, k.o. Kikinda Rešenje o odbacivanju 15.10.2020 15.10.2020
13 ROP-KIK-25387-CPI-2/2020 od 22.10.2020 Čedomir Petrović iz Kikinde, ul. Jovana Jovanovića Zmaja br. 124a za izgradnju stambenog objekta, spratnosti P+1+Pot, u Kikindi, u ul. Nikole Aleksića bb, na kat. parc. br. 9720/8 k.o. Kikinda Rešenje o odbacivanju 26.10.2020 26.10.2020
14 ROP-KIK-25387-CPIH-3/2020 od 29.10.2020 Čedomir Petrović iz Kikinde, ul. Jovana Jovanovića Zmaja br. 124a za izgradnju stambenog objekta, spratnosti P+1+Pot, u Kikindi, u ul. Nikole Aleksića bb, na kat. parc. br. 9720/8 k.o. Kikinda Rešenje o odbacivanju 05.11.2020
 
05.11.2020
15 ROP-KIK-15308-CPI-2/2020 od 13.11.2020 Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju i trgovinu „Bell chemicals”, Banatsko Veliko Selo na dogradnji zgrade broj 1, - Pogon za pakovanje gotovih proizvoda, spratnosti P+0, kategorija objekta B, klasifikacioni broj 125101, u ulici Vojvođanska, broj 27, u Banatskom Velikom Selu, na kat.parceli broj 2654/5 k.o Banatsko Veliko Selo Rešenje o odbacivanju  20.11.2020 20.11.2020
16 ROP-KIK-28904-CPI-2/2020 od 27.11.2020 “SAT TRAKT“ d.o.o Bačka Topola, ulica Maršala Tita broj 111 izgradnja optičkog kabla u Bašaidu (kategorija „G“, klasifikacioni broj 222431), dužina trase optičkog kabla oko 2.335,00m, , u Bašaidu, na kat. parcelama broj 6547, 6512, 6363/1 k.o Bašaid Rešenje o odbacivanju 27.11.2020 27.11.2020

 

Lokacijski uslovi 2020. godina

Redni broj Zaveden pod brojem CEOP u APR Podnosilac zahteva, investitor i finansijer Opis objekta, br.parcele i k.o., kategorija i klasifikacija objekta Način rešavanja - dana Datum objave
 1  ROP-KIK-145-LOC-1/2020 od 07.01.2020  Branke Malenčić, Branka Radičevića 38A, Mokrin  za izgradnju poslovno-stambenog objekta (P+1), u ulici Vase Stajića br. 6, na kat. parceli br. 1883 k.o. Mokrin

 13.01.2020

 13.01.2020
2 ROP-KIK-425-LOC-1/2020 od 13.01.2020 Fabrike biskvita „JAFFA“ d.o.o. Crvenka, Marsala Tita br. 245, Crvenka za izgradnju zatvorenog skladišta za odlaganje mašina, spratnosti P+0, na kat. parceli broj 426 k.o. Kikinda 17.01.2020 17.01.2020
3 ROP-KIK-39285-LOC-1/2019 od 24.12.2019 Grad Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca 12 za izgradnju kanalizacione mreže i postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda u Mokrinu, na kat. parc. br. 459, 2229, 2850.. 21528 k.o. Mokrin 20.01.2020 20.01.2020
4 ROP-KIK-422-LOC-1/2020 od 13.01.2020 Rada Nemešev, Pere Segedinca br. 57, Kikinda za izgradnju stambenog objekta P+0 u Kikindi, u ul. Pere Segedinca br. 57, na kat. parceli br. 5147 k.o. Kikinda 20.01.2020 20.01.2020
5 ROP-KIK-40032-LOC-1/2019 od 30.12.2019 Grad Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br. 12, za izgradnju mini postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda sa kanalizacionom mrežom, na kat. parcelama br. 981/1, 982, 1135, 1136, 1137, 1829, k.o. Banatsko Veliko Selo 29.01.2020 29.01.2020
6 ROP-KIK-2655-LOC-1/2020 od 05.02.2020 Jon Biljane, Miloševački drum br. 31, iz Kikinde za dogradnju stambenog objekta, spratnosti P+0, u Kikindi, ul. Miloševački drum br. 31, na kat. parc. br. 10867 k.o. Kikinda 12.02.2020 12.02.2020
7 ROP-KIK-4071-LOC-1/2020 od 19.02.2020 Milica Radnović, Donja Vodoplavna br. 11, Kikinda dogradnja (nadziđivanje) stambenog objekta P+0 sa pretvaranjem tavanskog prostora u stambeni prostor P+Pot, u ul. Donja Vodoplavna br. 11 u Kikindi, na kat. parceli br. 4153 k.o. Kikinda 26.02.2020 26.02.2020
8 ROP-KIK-8924-LOC-1/2020 od 14.04.2020 „BASAID WIND“ d.o.o. Beograd, Svetogorska br.4, Beograd za izgradnju pristupno servisnih puteva sa prelazima preko
melioracionih kanala i ostalih saobraćajnih površina za potrebe kompleksa vetroparka „Bašaid”, na kat. parcelama br. 11048,..11087 i 8840/1 k.o. Bašaid
11.05.2020 11.05.2020
9 ROP-KIK-13008-LOC-1/2020 od 04.06.2020 Savica Vujanić PR
Trgovinska radnja „HOME LOOK“ Kikinda, Vuka Karadžića 1B, Kikinda
izgradnja poslovno-stambenog objekta P+0 u Kikindi, u
ul. Jovana Jovanovića Zmaja br. 169, na kat. parceli br. 10036 k.o. Kikinda
10.06.2020 10.06.2020
10 ROP-KIK-12371-LOC-1/2020 od 18.06.2020 NAFTNA
INDUSTRIJA SRBIJE A.D. NOVI SAD, Narodnog fronta br. 12, Novi Sad
izgradnja priključnog 20kV kablovskog voda i stubne transformatorske stanice
STS „STS-7“ KP snage 400(400)kVA, 10(20)/0,4kV u Kikindi, vangrađevinski reon – potes
Crvenka, na katastarskim parcelama 14763, 14764 i 14765 k.o. Kikinda
18.06.2020 18.06.2020
11 ROP-KIK-12628-LOC-1/2020 od 02.06.2020 Grad Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br. 12, Kikinda za rekonstrukciju Trga kod pijace, deo ulica Branka Radičevića i Dositejeve, deo Trga srpskih dobrovoljaca na kat. parc. br. 4429, 21594, 4587 i 4590/3 k.o. Kikinda 01.07.2020 01.07.2020
12 ROP-KIK-20496-LOC-1/2020 od 07.08.2020 „Bioesen“ d.o.o. Kula, Industrijska zona bb, Kula postrojenja za kospaljivanje sporednih proizvoda životinjskog porekla (konfiskat iz klanice, kosti iz prerade mesa i uginule životinje sa farme svinja), kapaciteta do 300 kg/h, na Putu za Kikindu br. 2a, na kat. parceli br. 20081/5 k.o. Mokrin

19.08.2020

19.08.2020
13 ROP-KIK-23455-LOCA-7/2020 od 14.08.2020 "Kipetrol" d.o.o., Torđanski put br. 1, Bašaid izgradnju biogasnog postrojenja na kat. parceli br. 9320/1 k.o. Bašaid 20.08.2020 20.08.2020
14 ROP-KIK-19136-LOC-1/2020 od 28.07.2020 Ministarstvo finansija, Poreska uprava, Save Maškovića br. 3, Beograd za rekonstrukciju zgrade državnih orana i
organizacija Pod+P+1, na Trgu srpskih dobrovoljaca br. 34, na kat. parcelama br. 4606 i
4607 k.o. Kikinda
26.08.2020 26.08.2020
15 ROP-KIK-23761-LOC-1/2020 od 02.09.2020 Knez Petrol d.o.o., Carice Jelene br. 28, Beograd za dogradnju Benzinske stanice u Iđošu, na kat. parc. br.
1318/2 i 1459 k.o. Iđoš
09.09.2020 09.09.2020
16 ROP-KIK-25473-LOC-1/2020 od 16.09.2020 Stojkov Nevena, Braće Tatića br. 57, Kikinda uslova za izgradnju stambene zgrade P+2, u ul. Uglješe Terzina br. 11-13, na kat. parcelama br. 8944 i 8945/1 k.o. Kikinda 23.09.2020 23.09.2020
 17 ROP-KIK-25473-LOCH-2/2020 od 25.09.2020 Stojkov Neven, Braće Tatića br. 57, Kikinda za izgradnju stambene zgrade P+2, u ul. Uglješe Terzina br. 11-13, na kat. parcelama br. 8944 i 8945/1 k.o. Kikinda 14.10.2020 14.10.2020
18 ROP-KIK-31083-LOC-1/2020 od 26.10.2020 Stojkov Neven, Braće Tatića br. 57, Kikinda za izgradnju stambene zgrade P+2, u ul. Uglješe Terzina br. 11-13, na kat. parcelama br. 8944 i 8945/1 k.o. Kikinda 16.11.2020 16.11.2020
19 ROP-KIK-31156-LOC-1/2020 od 26.10.2020 URBAN ORGANIKA DOO KIKINDA, Trg srpskih dobrovoljaca br. 3/10, Kikinda izgradnju kompleksa Sistem akvaponije sa skladištem i logistikom, potes Kinđa, Kikinda, na kat. parc. br. 18734/3 k.o. Kikinda 16.11.2020 16.11.2020
20 ROP-KIK-34449-LOC-1/2020 od 19.11.2020 Dragan Glišić, Jugovića sokače br. 15,
Kikinda
dogradnja stambenog objekta
P+Pk, u ulici Jugovića sokače br. 15A u Kikindi, na kat. parceli br. 466 k.o. Kikinda
26.11.2020 26.11.2020
21 ROP-KIK-1963-LOC-3/2020 od 30.11.2020 Grad Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br. 12, Kikinda za rekonstrukciju poslovne zgrade Lova, objekat broj 1, P+0, u Iđošu, u ul. Svetosavska br. 60, na kat. parcelama br. 1021/1 i 1021/2 k.o. Iđoš 02.12.2020 02.12.2020
22 ROP-KIK-34009-LOC-1/2020 od 16.11.2020 NIS“ A.D., UL. Narodnog fronta br. 12, iz Novog Sada za izgradnju čelično-rešetkastog stuba, priključnog 20kV kablovskog voda i stubne transformatorske stanice
STS „Mk-185“ snage 400(400) kVA, 20/0,4 kV u Mokrinu, potes Vodoplav, na kat. parceli
20332 k.o. Mokrin,
02.12.2020 02.12.2020  
23 ROP-KIK-35034-LOC-1/2020 od 24.11.2020 Snežana Milovanov, Kralja Petra I br. 180 Kikinda izgradnja individualnog stambenog objekta P+0 u Kikindi, u ul.
Braće Bogaroški br. 76, na kat. parceli br. 5853/1 k.o. Kikinda
16.12.2020 16.12.2020  
24 ROP-KIK-37959-LOC-1/2020 od 23.12.2020 Kuburić Srđana, Ive Andrića br. 3, Kikinda izgradnja stambenog objekta, spratnosti P+0 i ogradnog zida u Kikindi, ul. Albertova br. 15, na kat. parc. br. 3727 k.o. Kikinda 29.12.2020 29.12.2020  

 

Upotrebne dozvole 2019. godina

Redni broj Zaveden pod brojem CEOP u APR Podnosilac zahteva i investitor Opis objekta, br.parcele i k.o., kategorija i klasifikacija objekta Način rešavanja - dana Datum objave Dokumenti
1.  ROP-KIK-23211-IUP-8/2019 od 18.05.2019  ATLER - FONTANA DOO KIKINDA iz Kikinde, Dragutina Ristića br. 7  za izgrađen pomoćni objekta u f-ji glavnog objekta – gasna stanica za tečni ugljendioksid, u ul. Dragutina Ristića br. 7 u Kikindi, na kat. parcelama br. 9697/1, 9699/1, 9699/2 i 9705/2 k.o. Kikinda  Zaključak o odbacivanju 24.05.2019 24.05.2019  Preuzmite akte
2 ROP-KIK-34049-IUP-7/2019 od 13.06.2019 Nikola Simović iz Subotice, Jurija Gagarina 3 ODBACUJE SE zahtev investitora za izdavanje upotrebne dozvole za nadzemni rezervoar tečnog naftnog
gasa u Horgošu, na adresi Fodorova duž br. 15, k.p. br. 11357 K O. Horgoš
Rešenje o odbacivanju 13.06.2019 17.06.2019 Preuzmite akte
3 ROP-KIK-8867-IUP-11/2019 od 04.10.2019 Ivana Jović iz Kikinde ul. Đoke Radaka br. 2/8 Stambena zgrada, spratnosti P+0 u Kikindi, ul. Albertova br. 34, na kat.parc.br. 3566 k.o.Kikinda Zaključak o odbacivanju 07.10.2019 07.10.2019 Preuzmite akte
4 ROP-KIK-24781-IUP-12/2019 od 04.10.2019 “Ninkov”doo sa sedištem u Bašaidu ul. Put za Melence br. 1 podno skladište sa novoprojektovanim instalacijom hidrantske mreže i priključenjem objekta na postojeću (rekonstruisanu) glavnu razvodnu tablu kompleksa na elektro instalaciju u Bašaidu ul. Put za Melence br. 1, na kat. parc. br. 11180/1 k.o. Bašaid Zaključak o odbacivanju 09.10.2019 09.10.2019 Preuzmite akte
5 ROP-KIK-32316-IUP-1/2019 od 22.10.2019 Jelena Saravolac iz Kikinde ul. Marka Kraljevića br. 192 stambena zrada sa jednim stanom kategorije „A“, klasifikacionog broja 111011, u Kikindi ul. Marka Kraljevića br. 192, na kat.parc.br. 7513/5k.o. Kikinda Zaključak o odbacivanju 28.10.2019 28.10.2019 Preuzmite akte
6 ROP-KIK-35315-IUP-1/2019 od 18.11.2019 Ankice Maksić i Nikole Maksić oboje iz Kikinde ul. Nikole Aleksića br. 3 izgrađenog stambenog objekt, spratnosti Su+P+1, u Kikindi, ul. Nikole Aleksića br. 3, na kat. parc. br. 9711/13k.o.Kikinda Zaključak o odbacivanju 20.11.2019 20.11.2019 Preuzmite akte
7 ROP-KIK-27264-IUP-4/2019 od 02.12.2019 Saša Kitanović iz Nakova promenjene namene dela objekta koja se odnosi na pretvaranje dela stambene zgrade broj 1, spratnosti P+0 u poslovni prostor u prodavnicu spratnosti P+0, u Nakovu u ul. Glavna br. 73a, na kat.parc.br. 222 k.o.Nakovo Zakon o odbacivanju 03.12.2019 03.12.2019 Preuzmite akte

 

Zaključci po članu 145 - 2019. godina

Redni broj Zaveden pod brojem CEOP u APR Podnosilac zahteva i investitor Opis objekta Br.parcele, kategorija i klasifikacija objekta Način rešavanja - dana Datum objave Dokumenti
1  ROP-KIK-17170-ISAW-3/2018 od 28.12.2018  "EPS Distribucija" d.o.o. Beograd Ogranak "Elektrodistribucija Zrenjanin"  na izgradnji MBTS-20/0,4kV sa SN i NN raspletom za potrebe napajanja graničnog prelaza u Nakovu, na kat. parcelama br. 1524, 1522/3, 1522/4, 1522/5 i 1522/2 k.o. Nakovo  Zaključak o odbacivanju 09.01.2019 09.01.2019  Preuzmite akte
2 ROP-KIK-1740-ISAW-1/2019 od 30.01.2019 Poljoprivredno preduzeće “ Mokrin” d.o.o. na izgradnji pomoćni i montažni objekti u funkciji poljoprivredne proizvodnje na delu parcele broj 16609 k.o.Mokrin Zaključak o odbacivanju 04.02.2019 04.02.2019 Preuzmite akte
3 ROP-KIK-34221-ISAW-2/2019 od 12.02.2019 Grad Kikinda iz Kikinde, Trg srpskih dobrovoljaca br. 12 na rekonstrukciji crpne stanice u Mokrinu, sa ugradnjom postrojenja za kondicioniranje pijaće vode, Mokrin , ul.Đure Jakšića , kp 2193.k.o.Mokrin, Zaključak o odbacivanju 13.02.2019 13.02.2019 Preuzmite akte
4 ROP-KIK-216-ISAW-2/2019 od 21.02.2019 ZOPPAS INDUSTRIES SERB DOO za izgradnju uzidane transformatorske stanice sa napojnim kablovskim vodom, na kat. parcelama br. 10735/6 i 21714 k.o. Kikinda Zaključak o odbacivanju 27.02.2019 27.02.2019 Preuzmite akte
5 ROP-KIK-3471-LOC-1/2019 od 19.02.2019 Grad Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br. 12, Kikinda rekonstrukcija ulice Vojina Zirojevića u Kikindi, na katastarskim parcelama 21659/1, 7674/1, 7018/2, 21659/2, 21650, 21657, 7705/5, 7908, 21655/2, 21655/1, 8107, 8110/1, 7909 i 21643 k.o. Kikinda Zaključak o odbacivanju 19.03.2019 19.03.2019 Preuzmite akte
6 ROP-KIK-8904-ISAW-1/2019 od 08.04.2019 Gerontološki centar Kikinda sa sedištem u Kikindi, ul. Generala Drapšina br. 99 na Adaptaciji i EEE zgrade za zaštitu odraslih i starih lica – Dom za stare i penzionere u Kikindi, na k.p.br. 4708 K.O.Kikinda Zaključak o odbacivanju 15.04.2019 15.04.2019 Preuzmite akte
7 ROP-KIK-11428-ISAW-1/2019 od 03.05.2019 Agroglobe d.o.o. iz Novog Sada, adresa Bulevar Oslobođenja br. 60, na sanaciji pomoćne zgrade-podno skladište (P+0) u Kikindi, ulica Miloša Velikog br.83/b, na katastarskoj parceli 9524/1, K.O. Kikinda Zaključak o odbacivanju 09.05.2019 09.05.2019 Preuzmite akte
8 ROP-KIK-11609-CPI-1/2019 od 06.05.2019 Klačak Roberta i Hristić Klačak Darinke iz Kikinde, ulica Petefi Šandora br. 6/11 za izgradnju stambenog objekta P+0, u ul. Uglješe Terzina br. 60 u Kikindi, na kat. parceli br. 8492 K.O. Kikinda Zaključak o odbacivanju 13.05.2019 13.05.2019 Preuzmite akte
9 ROP-KIK-12795-ISAW-1/2019 od 13.05.2019 JAFFA D.O.O. Crvenka, adresa Maršala Tita br. 245 za adaptaciju poslovnog prostora u Kikindi, ulica Generala Drapšina br.13, na katastarskoj parceli 4614 KO Kikinda (kategorija objekta „B“, klasifikacionog broja 122011) Zaključak o odbacivanju 18.05.2019 20.05.2019 Preuzmite akte
10

ROP-KIK-6034-ISAW-2/2019;

od 03.06.2019

"EPS Distribucija" d.o.o. Beograd Ogranak "Elektrodistribucija Zrenjanin" izgradnja STS, SN i NN raspleta sa javnom rasvetom u ulici Bratstva Jedinstva u Ruskom Selu, na katastarskoj parceli 3125/3, K.O. Rusko Selo Zaključak o odbacivanju 06.06.2019 13.06.2019 Preuzmite akte
11

ROP-KIK-12795-ISAW-2/2019;

od 03.06.2019

JAFFA D.O.O. Crvenka, adresa Maršala Tita br. 245 adaptacija poslovnog prostora u Kikindi, ulica Generala Drapšina br.13, na katastarskoj parceli 4614 KO Kikinda (kategorija objekta „B“, klasifikacionog broja 122011) Zaključak o odbacivanju 04.06.2019 04.06.2019 Preuzmite akte
12 ROP-KIK-13512-ISAW-2/2019 od 18.06.2019 DOO '' SUBOTIČKI '' (mat br. 20489677), sa sedištem u Kikinde, ulica Partizanska broj 11 izgradnju hangara za smeštaj polj. mašina i alata, spratnosti P+0 (kategorije B, klasifikacioni broj 127142) i vagarske kućice (kategorije A, klasifikacioni broj 127141), spratnosti P+0, u Mokrinu, potes Selo, na kat. parc. broj 536/2, k.o.Mokrin Zaključak o odbacivanju 21.06.2019 21.06.2019 Preuzmite akte
13 ROP-KIK-17027-ISAW-1/2019 od 19.06.2019 Srednja stručna škola "Miloš Crnjanski" iz Kikinde ul. Svetosavska br. 57 investiciono održavanje objekta zgrade srednjeg obrazovanja objekat označen pod brojem 1, izgrađene na kat.parc. br. 8470/1 k.o.Kikinda u ul. Svetosavska 57 Zaključak o odbacivanju 24.06.2019 24.06.2019 Preuzmite akte
 14  ROP-KIK-6039-ISAW-2/2019 od 26.06.2019  "EPS Distribucija" d.o.o. Beograd Ogranak "ED Zrenjanin"  na izgradnji MBTS-7 sa pripadajućim VN i NN kablovskim vodovima u ul. Svetozara Miletića u Bašaidu, na kat. parc. br. 1445 k.o. Bašaid  Zaključak o odbacivanju 03.07.2019  03.07.2019 Preuzmite akte
15 ROP-KIK-22608-ISAW-1/2019 od 02.08.2019 Jožef i Eržebet Lerinc iz Kikinde, ul. Trg srpskih dobrovoljaca br. 30 za rekonstrukciju porodične stambene zgrade Po+P sa jednim stanom, objekat broj 1, u ulici Svetozara Miletića br. 4 u Kikindi, na katastarskoj parceli 6189 K.O. Kikinda Zaključak o odbacivanju 06.08.2019 06.08.2019 Preuzmite akte
16 ROP-KIK-25364-ISAW-1/2019 od 26.08.2019 BORISLAV CURAKOVIĆ PR, SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA SIMTEK KIKINDA na izvođenje radova na izgradnji pomoćnog objekta u Kikindi u ul. Braće Arsenova br. 43, Kikinda na kat.parc.br. 21730 kategorija, klasifikacionog broja 127141
Zaključak o odbacivanju 02.09.2019
 
02.09.2019 Preuzmite akte
17 ROP-KIK-26509-ISAW-1/2019 od 05.09.2019 Osnovna škola „Žarko Zrenjanin“ iz Kikinde ul. Beogradska br. 8, investiciono održavanju objekta fiskulturne sale sa pratećim aneksima, u Kikindi, ul. Beogradska br. 8, na kat.parc. br. 10105/2 i 10105/7 k.o. Kikinda (kategorija objekta „V“, klasifikacionog broja 126321

 

Zaključak o odbacivanju 09.09.2019

09.09.2019 Preuzmite akte
18 ROP-KIK-27264-ISAW-1/2019 od 11.09.2019 Saše Kitanović iz Nakova, ul. Glavna 63a na pretvaranju namene dela objekta uz izvođenje građevinskih radova, pretvaranje dela stambene zgrade broj 1, spratnosti P+0 u poslovni prostor u prodavnicu spratnosti P+0, u Nakovu u ul. Glavna br. 73a, na kat.parc.br. 222 k.o.Nakovu Zaključak o odbacivanju 18.09.2019 18.09.2019 Preuzmite akte
19 ROP-KIK-8904-ISAW-3/2019 od 18.09.2019 Republički fond za penzijsko i invalidsko osuguranje Beograd na Adaptaciji i EEE zgrade za zaštitu odraslih i starih lica – Dom za stare i penzionere u Kikindi, na k.p.br. 4708 K.O.Kikinda, kategorija „V“, klasifikacionog broja 113002 Zaključak o odbacivanju 25.09.2019 25.09.2019 Preuzmite akte
20 ROP-KIK-30971-ISAW-1/2019 od 09.10.2019 OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA SLOBODAN MALBAŠKI na sanaciji objekta i adaptacija dela tavana u potkrovlje objekat označen u vlasničkom listu pod brojem 1, u Kikindi ul. Svetosavska br. 19, na kat.parc.br. 6525 k.o.Kikinda Zaključak o odbacivanju 14.10.2019 14.10.2019 Preuzmite akte
21 ROP-KIK-32986-ISAW-1/2019 od 28.10.2019 Grad Kikinda na invetsticionom održavanju objekta zgrade Doma omladine i Partizana, u Kikindi ul. Trg Srpskih dobrovoljaaca br. 23, kat.parc.br. 4593/1 i 4593/2 k.o.Kikinda Zaključak o odbacivanju 31.10.2019 31.10.2019 Preuzmite akte
22 ROP-KIK-32704-ISAW-1/2019 od 24.10.2019 Roman Čretnik iz Kikiinde, adresa Ivana Jakšića br. 89 izgradnja nadstrešnice za smeštaj poljoprivrednih mašina spratnosti P+0 (kategorije „A“ klasifikacionog broja 127141), u Kikindi, ulica Vašarište br. 5, na katastarskoj parceli 9480 K.O. Kikinda Zaključak o odbacivanju 31.10.2019 31.10.2019 Preuzmite akte
23 ROP-KIK-29043-ISAW-2/2019 od 24.10.2019 Željko Maksić PR Trgovinska radnja „MAX-DOM“ iz Kikiinde, adresa Jovana Jovanović Zmaja br. 8, na pretvaranju stambene zgrade broj 1 spratnosti P+0 (kategorije „A“ klasifikacionog broja 111011) u poslovni prostor – prodavnicu (kategorije „B“ klasifikacionog broja 123001), u Kikindi, ulica Uglješe Terzina br. 4 A, na katastarskoj parceli 6233 K.O. Kikinda Zaključak o odbacivanju 31.10.2019 31.10.2019 Preuzmite akte
24 ROP-KIK-35288-ISAW-1/2019 od 16.11.2019 Angro – Drvar Kikinda, sa sedištem u Kikindi ul. Nakovački drum bb, na faznoj rekonstrukciji – investiciono održavanje postojećih saobraćajnica i parkinga za teretna vozila u okviru saobraćajnog – transportnog terminala na katastarskoj parceli br. 1797/5 k.o.Kikinda ul. Nakovački drum bb, Kikinda, Zaključak o odbacivanju 20.11.2019 20.11.2019 Preuzmite akte
25 ROP-KIK-36395-ISAW-1/2019 od 27.11.2019 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AKCIONARSKO DRUŠTVO NOVI SAD na investicionom održavanju objekta – lokala u prizemlju i na spratu u stambeno-poslovnoj zgradi u ulici Braće Tatića br. 2, na kat.parc.br. 6255 k.o.Kikinda, kategorije „V“, klasifikacionog broja 112222 i kategorija „B“ klasifikacionog broja 122011, dominatna kategorija „V“ Zaključak o odbacivanju 02.12.2019 02.12.2019 Preuzmite akte
26 ROP-KIK-36660-ISAW-1/2019 od 29.11.2019. god. Grad Kikinda na invetsticionom održavanju sistema sale za proslave u objektu Doma omladine u Ruskom Selu na kat.parc.br. 2038/2 k.o.Rusko Seloo Zaključak o odbacivanju 04.12.2019 04.12.2019 Preuzmite akte
27 ROP-KIK-39163-ISAW-1/2019 od 23.12.2019 Javno preduzeće „Srbijagas“ Novi Sad, Narodnog Fronta br. 12 i finansijera Mlekara Kikinda doo, Kikinda ul. Kralja Petra Prvog br. 166 na izgradnji priključnog gasovoda i MRS, na kat. parcelama br. 2227 i 2228 k.o. Kikinda, ul. Kralja Petra Prvog br. 166, kategorije „G“, klasifikacionog broja 222100 – lokalna gasovodna mreža – lokalni nadzemni ili podzemni cevovodi za distribuciju gasa (van zgrada); Zaključak o odbacivanju 26.12.2019 26.12.2019 Preuzmite akte

 

Građevinske dozvole 2019. godina

Redni broj Zaveden pod brojem u CIS u APR Podnosilac zahteva, invenstitor i finansijer Opis objekta, br.parcele i k.o., kategorija i klasifikacija objekta Način rešavanja - dana Datum objave Dokumenti
1 ROP-KIK-35833-CPI-3/2018 od 31.12.2018 Ninkov d.o.o. ul. Put za Melence br. 1, sa sedištem u Bašaidu za izgradnju usipnog koša, aspiraterske kuće, elevatorske jame i stubova, tampon ćelija, sušare za žitarice sa CNG instalacijom i interne saobraćajnice, na kat. parc. br. 11180/1 k.o. Bašaid Zaključak o odbacivanju 10.01.2019 10.01.2019 Preuzmite akte
2  ROP-KIK-443-CPI-1/2019 od 11.01.2019  Udruženje Kolping Društvo Srbije  za izgradnju stambene zgrade sa jednim stanom P+Pk, u ul. Đure Đakovića br. 28 u Sajanu, na kat. parceli br. 905 k.o. Sajan

 

Zaključak o odbacivanju 18.01.2019

18.01.2019  Preuzmite akte
3  


 

ROP-KIK-32505-CPI-2/2019 od 25.01.2019 Grad Kikinda, ul. Trg srpskih dobrovoljaca broj 12 za izgradnju kanalizacije upotrebljenih voda sliva Strelište u Kikindi, na kat. parcelama br: 44, 46, ... , 21561, 21562; sve K.O. Kikinda Zaključak o odbacivanju 01.02.2019 01.02.2019 Preuzmite akte
4 ROP-KIK-32509-CPI-2/2019 od 25.01.2019 Grad Kikinda, ul. Trg srpskih dobrovoljaca broj 12 za izgradnju kanalizacije upotrebljenih voda sliva Železnički novi red u naselju Kikinda, na kat. parc. br. 1820, 1823/3, ... , 21476/1, 21595 k.o. Kikinda, kategorije „G“, klasifikacionog broja 222311- Spoljna kanalizaciona mreža
 
Zaključak o odbacivanju 01.02.2019 01.02.2019 Preuzmite akte
5 ROP-KIK-3923-CPI-2/2019 od 01.04.2019 Mileta Đurić i Vladimira Đurić oboje iz Banatskog Velikog Sela, ul. Petra Kočića br. 25 za izgradnju stambenog objekta, spratnosti P+1, u ulici Ive Lole Ribara br. 2, na kat. parceli broj 1416 k.o. Banatsko Veliko Selo Zaključak o odbacivanju 08.04.2019 08.04.2019 Preuzmite akte
6 ROP-KIK-10238-CPI-1/2019 od 18.04.2019 Grad Kikinda sa sedištem u Kikindi, ul. Trg srpskih dobrovoljaca br. 12 na dogradnji, nadgradnji i rekonstrukciji administrativne zgrade kategorije „V“ klasifikaconi broj 122012, u Banatskom Velikom Selu, ul. Omladinska br. 2đ, na kat. parc. br. 983 k.o. Banatsko Veliko Selo Zaključak o odbacivanju 25.04.2019 25.04.2019 Preuzmite akte
7 ROP-KIK-6180-CPI-2/2019 od 25.06.2019 Biljana Todorić iz Zaječara, ulica Đerdapska br. 34 izgradnju Stambene zgrade P+0 na katastarskoj parceli 9015 k.o. Kikinda i Pomoćne zgrade P+0 na katastarskoj parceli 9016 k.o. Kikinda, u Kikindi ulica Vuka Karadžića br. 37, Zaključak o odbacivanju 02.07.2019 02.07.2019 Preuzmite akte
8 ROP-KIK-1403-CPI-3/2019 od 26.05.2019 Grada Kikinda sa sedištem u Kikindi, ul. Trg srpskih dobrovoljaca br. 12 na izgradnji proizvodno-skladišno–poslovnog objekta, u ul. Iđoški put br. 4, u Kikindi, na kat. parc. br. 21703 k.o. Kikinda Zaključak o odbacivanju 03.07.2019 03.07.2019 Preuzmite akte
9 ROP-KIK-18389-CPI-1/2019 od 29.06.2019 DOO "GRINDEX" Kikinda Proizvodna hala sa aneksom za utovar i aneksom za administraciju - I faza spratnost P+0 novi priključak na postojeću uličnu infrastruktura (kanalizacija) povećanje kapaciteta priključaka (elektroinstalacija, vodovod) zadržava se postojeći priključak (gasna instalacija, saobraćajni priključak, telekomunikacije) Zaključak o odbacivanju 05.07.2019 05.07.2019 Preuzmite akte
10 ROP-KIK-16890-CPI-2/2019 od 23.07.2019 LJiljane Knežević iz Kikinde, ulica Generala Drapšina br. 147 za izgradnju stambenog objekta spratnosti P+0 i pomoćnog objekta-garaže spratnosti P+0, u ul. Kralja Petra I br. 131 u Kikindi, na kat. parceli br. 2424 K.O. Kikinda Zaključak o odbacivanju 26.07.2019 26.07.2019 Preuzmite akte
11 ROP-KIK-4194-CPI-5/2019 od 04.10.2019 Slavica Keneški iz Kikinde ul. Svetozara Miletića br. 94 izgradnja stambene zgrade P+0, u ul. Partizanska bb u Kikindi, na kat. parceli br. 20248 k.o. Kikinda Zaključak o odbacivanju 10.10.2019 10.10.2019 Preuzmite akte
12 ROP-KIK-19837-CPI-2/2019 od 17.10.2019 Zoran Belić iz Kikinde, ul. Svetozara Miletića br. 73 na dogradnji terase i nadgradnji dela porodične stambene zgrade, objekta označenog brojem 2 spratnosti P+Pk, u Kikindi ul. Svetozara Miletića br. 73, na katastarskoj parceli 4805 k.o. Kikinda Zaključak o odbacivanju 22.10.2019 22.10.2019 Preuzmite akte

 

Lokacijski uslovi 2019. godina

Redni broj Zaveden pod brojem CEOP u APR Podnosilac zahteva, investitor i finansijer Opis objekta, br.parcele i k.o., kategorija i klasifikacija objekta Način rešavanja - dana Datum objave Dokumenti
1.  ROP-KIK-30643-LOCA-3/2019 od 28.01.2019  Grad Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca 12  javnog osvetljenja, Zrenjaninski put od lokacije Rasadnik do raskrsnice sa ulicama Svetosavska i Partizanska, na kat. parcelama br. 21538/3,... 10735/10,... 21538/1 k.o. Kikinda  Rešenje o obustavljanju postupka od 18.02.2019 19.02.2019  Preuzmite akte
2 ROP-KIK-26436-LOCA-4/2019 od 28.01.2019 Grad Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca 12 Izgradnja javnog osvetljenja između naseljenih mesta Rusko Selo i Kozarci, K.P. 4716 K.O. Rusko Selo i K.P. 3370 KO Novi Kozarci Rešenje o obustavljanju postupka od 18.02.2019 19.02.2019 Preuzmite akte
3 ROP-KIK-3988-LOC-1/2019 od 22.02.2019 Grad Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br. 12, Kikinda za izgradnju administrativne zgrade u ul. Omladinska br. 2Đ, na kat. parceli br. 983 k.o. Banatsko Veliko Selo, Zaključak o odbacivanju postpuka od dana 28.02.2019 28.02.2019 Preuzmite akte
4 ROP-KIK-35911-LOC-2/2019 od 18.02.2019 Grad Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br. 12, Kikinda izgradnja stambeno poslovnog kompleksa Po+P+2+Pk, u bloku ,,D’’, mikronaselje u Kikindi, u Ulici Jovana Jovanovića Zmaja, na kat. parceli br. 10117/2 k.o.Kikinda Zaključak o odbacivanju postpuka od dana 08.03.2019 08.03.2019 Preuzmite akte
5 ROP-KIK-4194-LOC-1/2019 od 26.02.2019 Slavica Keneški, Svetozara Miletića br. 94, Kikinda za izgradnju stambene zgrade P+0, u ul. Partizanska bb u Kikindi, na kat. parceli br. 20248 k.o. Kikinda Zaključak o odbacivanju postpuka od dana 20.03.2019 20.03.2019 Preuzmite akte
6 ROP-KIK-4117-LOC-1/2019 od 25.02.2019 GRINDEX― d.o.o., Miloša Velikog br. 80, Kikinda izgradnju proizvodne hale sa aneksom za utovar mašina i aneksom za administraciju, u ul. Miloša Velikog br. 80 u Kikindi, na kat. parc. br. 9529 k.o. Kikinda Zaključak o odbacivanju postpuka od dana 20.03.2019 21.03.2019 Preuzmite akte
7 ROP-KIK-5174-LOC-1/2019 od 07.03.2019 Grad Kikinda za izgradnju javnog osvetljenja ulice Partizanske (od Svetosavske do J. J. Zmaja), ulice J. J. Zmaja (od Bašaidskog druma do Mihajla Pupina) i ulice Mihajla Pupina (od J. J. Zmaja do Svetosavske) u Kikindi, na kat. parcelama br. 10050, 10049,..10117/1 k.o. Kikinda Zaključak o odbacivanju postpuka od dana 28.03.2019 28.03.2019 Preuzmite akte
8 ROP-KIK-5702-LOC-1/2019 od 12.03.2019 Serbia Broadband - Srpske kablovske mreže doo, Beograd (Voždovac) za izgradnju lokalnog optičkog kabla elektronskih komunikacija, za kablovsku televiziju, u mikrorovu u ul. Dimitrija Tucovića u Mokrinu, na kat. parc. br. 3992 k.o. Mokrin, Zaključak o odbacivanju postpuka od dana 26.03.2019 29.03.2019 Preuzmite akte
9 ROP-KIK-4194-LOC-3/2019 od 04.04.2019 Slavica Keneški, Svetozara Miletića br. 94, Kikinda za izgradnju stambene zgrade P+0,u Kikindi, na
kat. parceli br. 20248 k.o. Kikinda
Zaključak o odbacivanju postpuka od dana 09.04.2019 09.04.2019 Preuzmite akte
10 ROP-KIK-29894-LOCA-6/2019 od 02.05.2019 Barbul Joži za izgradnju stambenog objekta P+1, u ul. Braće Tatić br. 29 u Kikindi, na kat. parceli br. 6602 k.o. Kikinda Zaključak o odbacivanju postpuka od dana 20.05.2019 20.05.2019 Preuzite akte
11 ROP-KIK-13243-LOC-1/2019 od 20.05.2019 Grad Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br. 12, Kikinda izgradnja postrojenja za pripremu vode za piće kapaciteta 150 l/s, na
kat. parceli br. 10396/6 k.o. Kikinda
Zaključak o odbacivanju postpuka od dana 10.06.2019 14.06.2019 Preuzmite akte
12 ROP-KIK-15068-LOC-1/2019 od 04.06.2019 Branke i Adriana Oros, Bratstva jedinstva br. 219, Rusko Selo za izgradnju stambenog objekta P+Pk i pomoćnog objekta P+0 u
Ruskom Selu, u ul. Bratstva jedinstva br. 159, na kat. parceli br. 2078 k.o. Rusko Selo
Zaključak o odbacivanju dana 19.06.2019 19.06.2019 Preuzmite akte
13 ROP-KIK-14734-LOC-1/2019 od 31.05.2019 Grad Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br. 12, Kikinda pretvaranje stambenog prostora - stana broj 54/1, u poslovni prostor
– poštu, sa dogradnjom rampe za invalidna lica, decu i starije osobe, u ul. Vojvođanska br.
54 u Bašaidu, na kat. parc. br. 742 k.o. Bašaid
Zaključak o odbacivanju dana 27.06.2019 28.06.2019 Preuzmite akte
14 ROP-KIK-12854-LOCA-2/2019 od 26.05.2019 Grad Kikinda na izgradnji saobraćajnih površine sa javnim osvetljenjem i pratećom infrastrukturom, u okviru radne zone „Rasadnik“ u Kikindi, na kat. parcelama br. 21721/3, 21721/5, 21721/8, 21721/9, 21721/11, 21538/1, 21686/2 i 21405 k.o. Kikinda Zaključak o odbacivanju 25.07.2019 25.07.2019 Preuzmite akte
15 ROP-KIK-17131-LOC-3/2019 od 19.07.2019 Gordane Stojanov Anđelković, Svetosavska br. 178, Kikinda za dogradnju restorana, spratnosti P+0, poslovno-stambene zgrade, spratnosti P+1+Pot, u Kikindi, ulica Svetosavska 178 A, na kat. parceli br. 21727 k.o. Kikinda Zaključak o odbacivanju 26.07.2019 26.07.2019 Preuzmite akte
16 ROP-KIK-19463-LOC-1/2019 od 08.07.2019 Zavoda za javno zdravlje Kikinda, ulica Kralja Petra I br. 70, iz Kikinde za izgradnju zgrade zdravstva, objekat mikrobiologije Zavoda za javno zdravlje Kikinda, P+1, u ul. generala Dtrapšina br. 81, u Kikindi, na kat. parc. br. 4681 k.o. Kikinda Zaključak o odbacivanju 01.08.2019 02.08.2019 Preuzmite akte
17 ROP-KIK-19463-LOCH-2/2019 od 12.07.2019 Zavod za javno zdravlje Kikinda, ulica Kralja Petra I br. 70 za izgradnju zgrade zdravstva, objekat mikrobiologije Zavoda za javno zdravlje Kikinda, P+1, u ul. generala Dtrapšina br. 81, u Kikindi, na kat. parc. br. 4681 k.o. Kikinda Zaključak o odbacivanju 27.08.2019 27.08.2019 Preuzmite akte
18 ROP-KIK-12854-LOCH-3/2019 od 20.08.2019 Grad Kikinda
 
za izgradnju saobraćajnih površine sa javnim osvetljenjem i
pratećom infrastrukturom, u okviru radne zone „Rasadnik“ u Kikindi, na kat. parcelama
br. 21721/3, 21721/5, ...21686/2 i 21405 k.o. Kikinda
Zaključak o odbacivanju 02.09.2019 02.09.2019 Preuzmite akte
19 ROP-KIK-26300-LOC-1/2019 od 03.09.2019 „AGROITALY“, d.o.o. Mali Iđoš, Salaš br. 16, Mali Iđoš Sistem za navodnjavanje voćnjaka Banatska Topola Potes Banat i Potes Veliki Rit Zaključak o odbacivanju 01.10.2019 02.10.2019 Preuzmite akte
20 ROP-KIK-8079-LOC-2/2019 od 25.10.2019 Taxi Petrol d.o.o., Bavaništanski put br. 487, Pančevo samouslužne autoperionice (P), u ul. Jovana Jovanovića Zmaja br. 131, na kat. parc. br.: 9985 k.o. Kikinda Zaključak o odbacivanju 14.11.2019 14.11.2019 Preuzmite akte
21 ROP-KIK-26300-LOCH-2/2019 od 31.10.2019 „AGROITALY“, d.o.o. Mali Iđoš, Salaš br. 16, Mali Iđoš za izgradnju sistema za navodnjavanje voćnjaka na kat. parc. br. 2163, 2168, 2357, 2409, 3779, 3791 i 3792 K.O. Banatska Topola Zaključak o odbacivanju 20.11.2019 20.11.2019 Preuzmite akte
22 ROP-KIK-36741-LOC-1/2019 od 29.11.2019 DRAGANA RISTANOVIĆ PR ARHITEKTONSKA DELATNOST DAR 011 BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) rekonstrukcija i pretvaranje tavanskog u stambeni prostor stambenog objekta P+Pot, u Kikindi, ul. Kumanovska br. 88, na kat. parceli br. 3323 k.o. Kikinda Zaključak o odbacivanju 05.12.2019 06.12.2018 Preuzmite akte
23 ROP-KIK-35399-LOC-1/2019 od 18.11.2019 Grad Kikinda izgradnju istražno-eksploatacionog bunara B-11/17, na kat.
parcelama br. 10396/6 i 10396/8 k.o. Kikinda
Zaključak o odbacivanju 10.12.2019 10.12.2019 Preuzmite akte
24 ROP-KIK-35404-LOC-1/2019 od 18.11.2019
 
Grad Kikinda za izgradnju istražno-eksploatacionog bunara B-12/17, na kat.
parcelama br. 10396/6 i 10396/7 k.o. Kikinda
Zaključak o odbacivanju 10.12.2019 10.12.2019 Preuzmite akte

 

Upotrebne dozvole 2018. godina

Redni broj Zaveden pod brojem CEOP u APR Podnosilac zahteva i investitor Opis objekta, br.parcele i k.o., kategorija i klasifikacija objekta Način rešavanja - dana Datum objave Dokumenti
             
 1.  ROP-KIK-3822-IUP-7/2018 od 10.04.2018  Goran Abraham iz Kikinde  stambena zgrada sa jednim stanom u Kikindi  Zaključak o odbacivanju  11.04.2018  preuzmite akta
2 ROP-KIK-27082-IUP-13/2018 od 03.05.2018. godine LJiljana Glušica iz Kikinde stambena zgrada sa jednim stanom Zaključak o odbacivanju 09.05.2018 Preuzmite akta
3 ROP-KIK-27082-IUP-15/2018 od 25.05.2018. godine LJiljana Glušica iz Kikinde Stambena zgrada sa jednim stanom zaključak o odbacivanju 29.05.2018 Preuzmite akta
4 ROP-KIK-18415-IUP-1/2018 od 30.06.2018. godine Grad  Kikinda za izgrađen stambeno – poslovni objekta C2, spratnosti Pr+Gal+4, na Trgu srpskih dobrovoljaca, na kat. parc. br. 6279/2 k.o.Kikinda zaključak o odbacivanju 06.07.2018 Preuzmite akte
5 ROP-KIK-19776-IUP-1/2018 od 12.07.2018. godine Grad Kikinda stambeno – poslovni objekta C2, zaključak o odbacivanju 17.07.2018 Preuzmite akta
6 ROP-KIK-27082-IUP-17/2018 od 15.08.2018. godine LJiljane Glušice iz Kikinde Stambena zgrada sa jednim stanom zaključak o odbacivanju od 20.08.2018 20.08.2018 Preuzmite akta
7 ROP-KIK-19753-IUP-8/2018 od 14.10.2018 Igor Krajnović iz Kikinde na rekonstrukciji i promeni namene dela stana objekta u poslovni prostor, stan br. 2/2 u objektu br. 2 na katastarskoj parceli br. 6255 k.o. Kikinda, u Kikindi, ul. Braće Tatić br. 2 zakljičak o odbacivanju  19.10.2018 19.10.2018 Preuzmite akte
8 ROP-KIK-38605-IUP-10/2018 od 17.10.2018 FCC Kikinda doo, Generala Drapšina br. 20, (matični broj 20288698, PIB 105011152) za izgrađeno skladište neopasnog otpada (kategorija „B“, klasifikacioni br. 125221), površina zemljišta pod objektom 480 m2, u ul. Teremijski drum bb u Kikindi, na kat. parceli br. 11234/5 k.o. Kikinda zaključak o odbacivanju 24.10.2018 24.10.2018 Preuzmite akte
 9 ROP-KIK-37424-IUP-5/2018 od 16.10.201 Lidl Srbija KD, sa sedištem u Novoj Pazovi, ul. Prva južna radnja br.3 za izgrađenu zgradu za trgovinu na veliko i malo – supermarket, spratnosti P+0, U Kikindi, ul. Nemanjina bb, br. kat. parcele 6499/1 K.O. Kikinda zaključak o odbacivanju 25.11.2018 26.11.2018 Preuzmite akte
10 ROP-KIK-17183-IUP-11/2018 od 10.12.2018 NIS AD NOVI SAD za izgrađenu podzemnu 20kV mrežu i stubnu transformatorsku stanicu STS „KIZ-X-1“ 400 (400) kVA, 20/0,4kV (kategorija „G“, klasifikacioni br. 222410 i 222420)na katastarskoj parceli 1977/8 k.o. Iđoš zaključak o odbacivanju 13.12.2018 13.12.2018 Preuzmite akte
11 ROP-KIK-37616-IUP-1/2018 od 19.12.2018 investitor JP "SRBIJAGAS" Novi Sad finansijera „Gordon“ d.o.o. Subotica za izgrađenu Merno regulacionu stanicu na kat. parceli 9538/9 k.o.Kikinda i ulični gasni priključak fabrike tekstila „GORDON“ d.o.o. R.J. Kikinda, Agroindustrijska b.b., na kat. parcele 9538/9, 9538/14 i 21629/1 k.o. Kikinda zaključak o odbacivanju 20.12.2018 20.12.2018 Preuzmite alte

 

Zaključci po članu 145 - 2018. godina

Redni broj Zaveden pod brojem CEOP u APR Podnosilac zahteva i investitor Opis objekta Br.parcele, kategorija i klasifikacija objekta Način rešavanja - dana Datum objave Dokumenti
             
 1  ROP-KIK-23927-ISAW-3/2018 od 03.01.2018  Radu Miroslava iz Kikinde, Ulica Nemanjina broj 62  izgradnja priključka na vodovodnu instalaciju, Ulica Nemanjina broj 62 u Kikindi, na kat. parceli br. 6682/2 k.o. Kikinda Zaključak o odbacivanju 10.01.2018 Preuzmite akte
2 ROP-KIK-38048-ISAW-3/2018 od 22.01.2018 investitor ANGROPROMET D.O.O.,Kikinda i finansijera UNIVEREXPORT D.O.O. iz Novoga Sada rekonstukcija poslovnog prostora - MP113 prodavnica Bačka u Kikindi Zaključak o odbacivanju 24.01.2018 Preuzmite akta
3 ROP-KIK-1673-ISAW-12017 od 24.01.2018 JP„Pošta Srbije“ Beograd ugradnja unutrašnjih instalacija u postojeći objekat Zaključak o odbacivanju 30.01.2018 Preuzmite akta
4 ROP-KIK-38050-ISAW-2/2018 od 06.02.2018. godine „Angropromet“ d.o.o. iz Kikinde Miloša Velikoga br. 76 rekonstrukcija poslovnog prostora MP 129 prodavnica Tisa, u ul. Đure Jakšića br. 1, u Kikindi Zaključak o odbacivanju 14.02.2018 Preuzmite akta
5 ROP-KIK-6860-ISAW-1/2018 od 20.03.2018. godine „Ministarstva finansija – Poreska uprava, Regionalno odeljenje za materijalne resurse Novi Sad, Zamena elektro instalacija u objektu Poreske uprave – Filijala Kikinda Trg sprpskih dobrovoljaca, br.34, Kikinda, na kat. parc. br. 4606 k.o. Kikinda Zaključak o odbacivanju

23,03.2018

23.03.2018

Preuzmite akta
6 ROP-KIK-7021-ISAW-1/2018 od 21.03.2018. godine „JP "SRBIJAGAS" Novi Sad, sa sedištem u Novom Sadu ul. Narodnog fronta br. 12 izgradnja Merno regulacione stanice i ulični gasni priključak fabrike tekstila „GORDON“ d.o.o. R.J. Kikinda, Agroindustrijska b.b., Zaključak o odbacivanju

23.03.2018

23.02.2018

Preuzmite akta
7 ROP-KIK-7217-ISAW-1/2018 od 22.03.2018. godine Zoppas Industrie Serb" d.o.o. Kikinda rekonstrukciju Merno regulacione stanice zbog povećavanje kapaciteta u Kikindi zaključak o odbacivanju

27.03.2018

27.03.2018

Preuzmite akta
8 ROP-KIK-5148-ISAW-2/2018 od 03.04.2018. godine Foto „Sretenović, Sretenović Vladimir preduzetnik iz Kikinde rekonstrukcija prizemlja i pretvaranje tavanskog prostora u stambeni prostor u Kikindi Zaključak o odbacivanju

12.04.2018

12.04.2018

Preuzmite akta
9 ROP-KIK-35080-ISAW-2/2018 od 13.04.2018. godine Aleksandar Uzelać izrada priključka zgrade ugostiteljstva na komunalnu infrastrukturu - priključak na lokalni vodovod u Kikindi Zaključak o odbacivanju

18.04.2018

18.04.2018

Preuzmite akta
 10  ROP-KIK-19753-ISAW-2/2018 od 13.04.2018. godine  Igor Krajnović  rekonstrukcija i promena namene dela stana u poslovni prostor, u stambenoj zgradi za kolektivno stanovanje, objekat broj 2 ul. Braće Tatića br. 2 u Kikindi,  Zaključak o odbacivanju

 18.04.2018

18.04.2018

 Preuzmite akta
11 ROP-KIK-10614-ISAW-1/2018 od 25.04.2018. godine Naftagas-Naftni servisi d.o.o. rekonstrukcija hidrotehničkih instalacija u postojećem objektu Perionice u okviru kompleksa Tubing centar, Tehnički Servisi d.o.o. Kikinda Zaključak o odbacivanju

30.04.2018

30.04.2018

Preuzmite akta
12 ROP-KIK-6860-ISAWHA-2/2018 od 30.04.2018. godine Republička direkcija za imovinu Republika Srbija rekonstrukciji elektro instalacija u objektu Poreske uprave zaključak o odbacivanju

30.04.2018

30.04.2018

preuzmite akta
13 ROP-KIK-19753-ISAWNA-3/2018 od 07.05.2018. godine Igor Krajnovića, iz Kikinde, ul. Cara Dušana br. 119 rekonstrukcija i promena namene dela stana u poslovni prostor, u stambenoj zgradi za kolektivno stanovanje, objekat broj 2 ul. Braće Tatića br. 2 u Kikindi, na kat.parc.br. 6255 k.o. Kikinda, zaključak o odbacivanju na osnovu usaglašenog zahteva

14.05.2018

14.05.2018

Preuzmite akte
14 ROP-KIK-9167-ISAW-2/2018 od 23.05.2018. godine Telekom Srbija ad, izgradnja telekomunikacionog priključka za korisnika „Keying“ d.o.o. Kikinda Zakljušak o odbacivanju

29.05.2018

29.05.2018

Preuzmite akta
15 ROP-KIK-13719-ISAW-1/2018 od 23.05.2018 AD Kozara iz Banatskog Velikog Sela, Ulica Omladinska broj 2 za izgradnju tovilišta na postojećoj farmi u Banatskom Velikom Selu, na katastarskoj parceli broj 2923/1 k.o. Banatsko Veliko Selo Zaključak o odbacivanju

30.05.2018

30.05.2018

Preuzmite akte
16 ROP-KIK-15101-ISAW-1/2018 od 04.06.2018. godine Naftagas-Naftni servisi d.o.o. rekonstrukcija sistema za prečišćavanje u okviru kompleksa Tehnički Servisi d.o.o. Kikinda u Kikindi Zaključak o odbacivanju

08.06.2018

08.06.2018

Preuzmite akta
17 ROP-KIK-15663-ISAW-1/2018 od 07.06.2018. godine Akcionarskog društva „METANOLSKO SIRĆETNI KOMPLEKS“ iz Kikinde investiciono održavanje krova zgrade elektropodstanice, u ul. Miloševački put bb, u Kikindi, Zaključak o odbacivanju

11.06.2018

11.06.2018

Preuzmite akta
18 ROP-KIK-15736-ISAW-1/2018 od 08.06.2018. godine Akcionarsko društvo „METANOLSKO SIRĆETNI KOMPLEKS investiciono održavanje nekategorisanog puta u severnom delu kompleksa u ul. Miloševački put bb, u Kikindi Zakqučak o odbacivanju

11.06.2018

11.06.2018

Preuzmite akta
19 ROP-KIK-15639-ISAW-1/2018 od 07.06.2018. godine Dom učenika srednjih škola "Nikola Vojvodić" iz Kikinde izgradnja pomoćnog objekta u ul. Branka Vujina br. 13, Kikinda zaključak o odbacivanju

13.06.2018

13.06.2018

Preuzmite akta
20 ROP-KIK-19753-ISAWNA-4/2018 od 07.06.2018. godine Igor Krajnović iz Kikinde rekonstrukcija i promena namene dela stana u poslovni prostor, u stambenoj zgradi za kolektivno stanovanje, objekat broj 2 ul. Braće Tatića br. 2 u Kikindi Zaključak o odbacivanju

13.06.2018

13.06.2018

Preuzmite akta
21 ROP-KIK-15647-ISAW-1/2018 od 07.06.2018. godine „Global Chemicals“ DOO izvođenje radova na investicionom održavanju stambenog objekta, u ul. Generala Drapšina br. 60, u Kikindi Zaključak o odbacivanju

14.06.2018

14.06.2018

Preuzmite akta
22 ROP-KIK-4333-ISAW-2/2018 od 08.06.2018. godine "EPS Distribucija" d.o.o. Beograd Ogranak "Elektrodistribucija Zrenjanin" izgradnja Tipske transformatorske stanice i deo elektrodistributivne mreže, na kat. parcelama br. 21660, 2994 i 3629 k.o. Kikinda Zaključak o odbacivanju

15.06.2018

15.06.2018

Preuzmite akta
23 ROP-KIK-17192-ISAW-1/2018 od 20.06.2018. godine OŠ „JOVAN POPOVIĆ“ Kikinda sanacija kabineta za tehničko i informatičko obrazovanje, P+0, na kat. parc. br. 4528 k.o. Kikinda Zaključak o odbacivanju

23.06.2018

23.06.2018

Preuzmite akta
24 ROP-KIK-17195-ISAW-1/2018 od 20.06.2018. godine OŠ „JOVAN POPOVIĆ“ Kikinda sanacija kuhinje i trpezarije sa produženim boravkom, P+0, na kat. parc. br. 4528 k.o. Kikinda Zaključak o odbacivanju

23.06.2018

23.06.2018

Preuzmite akta
25 ROP-KIK-17231-ISAW-1/2018 od 20.06.2018. godine Erste bank ad rekonstrukcija, promena namene stambenog u poslovni prostor, spajanje poslovnih prostora, u stambeno poslovnom objektu u ul. Braće Tatić br. 6 Zaključak o odbacivanju

23.06.2018

23.06.2018

Preuzmite akta
26 ROP-KIK-39776-ISAW-8/2018 od 20.06.2018. godine Siniša Meržan rekonstrukcija prizemne stambene zgrade broj 1 i pretvaranje tavana u stambeni prostora, uKikindi ulica Vojvode Mišića broj 27 Zaključak o odbacivanja

27.06.2018

27.06.2018

 

Preuzmite akta
27 ROP-KIK-17192-ISAWNA-2/2018 od 01.07.2018. godine OŠ „JOVAN POPOVIĆ“ Kikinda sanacija kabineta za tehničko i informatičko obrazovanje Zaključak o odbacivanju

02.07.2018

02.07.2018

Preuzmite akta
28 ROP-KIK-17195-ISAWNA-2/2018 od 01.07.2018. godine OŠ „JOVAN POPOVIĆ“ Kikinda sanaciju kuhinje i trpezarije sa produženim boravkom Zaključak o odbacivanju

02.07.2018

02.07.2018

Preuzmite akta
29 ROP-KIK-8220-ISAW-3/2018 od 24.07.2018. godine Grad Kikinda Parterno uređenje, osvetljenje i izgradnja klizališta na lokaciji između Starog jezera i SC Staro jezero Zaključak o odbacivanju

30.07.2018

30.07.2018

Preuzmite akta
30 ROP-KIK-12933-ISAW-3/2018 od 25.07.2018. godine „ESSENTICO“ d.o.o. Kula, izgradnju stubne transformatorske stanice STS „Essentico“, zaključak o odbacivanju

30.07.2018

30.07.2018

Preuzmite akta
31 ROP-KIK-16413-ISAW-2/2018 od 26.07.2018. godine „GALAD“ DOO, KIKINDA, Bašaidski drum bb izgradnja montažno - betonske transformatorske stanice MBTS “CS GALAD 1” zaključak o odbacivanju

01.08.2018

01.08.2018

preuzmite akta
32 ROP-KIK-17039-ISAW-2/2018 od 27.07.2018. godine EPS Distribucija d.o.o. Beograd, izgradnja podzemnog 20kV voda za MBTS “CS GALAD 1”, zaključak o odbacivanju

01.08.2018

01.08.2018

Preuzmite akta
33 ROP-KIK-10240-ISAW-3/2018 od 06.09.2018 Grad Kikinda za izgradnju vodovodne mreže u ulicama i delovima ulica Jovana Jovanovića Zmaja, Partizanska, Miloša Ostojina i Braće Bogaroški u Kikindi, na kat. parcelama br. 21538/3, 21623, 10049, 21625, 8651, 8759, 21558 i 21601 k.o. Kikinda, u regulaciji postojećih saobraćajnica u Kikindi zaključak o odbacivanju

11.09.2018

11.09.2018

Preuzmite akte
34 ROP-KIK-28508-ISAW-1/2018 od 27.09.2018 MZ Bašaid za izvođenje radova na investicionom održavanju objekta FK zaključak o odbacivanju

01.10.2018

01.10.2018

Preuzmite akte
35 ROP-KIK-23211-ISAW-2/2018 od 25.09.2018 ATLER - FONTANA DOO KIKINDA za izgradnju pomoćnog objekta u f-ji glavnog objekta – gasna stanica za tečni ugljendioksid, u ul. Dragutina Ristića br. 7 u Kikindi, na kat. parcelama br. 9697/1, 9699/1, 9699/2 i 9705/2 k.o. Kikinda zaključak o odbacivanju

02.10.2018

02.10.2018

Preuzmite akte
36 ROP-KIK-30589-ISAW-1/2019 od 15.10.2018. godine, MZ Iđoš - Grad Kikinda a investicionom održavanju tribina i ograde fudbalskog terena, korisnika FK „Borac“ Iđoš, ul. Žarka Zrenjanina bb, kat.parc.br. 4003 i 4002/1 k.o.Iđoš, (kategorija V, klase 126500 – sportske dovrane ) zaključak o odbacivanju

18.10.2018

18.10.2018

Preuzmite akte
37 Topola“d.o.o. iz Banatske Topole, ul Kikindska br. 25 (mat. br. 08021856, PIB 100507720) Topola“d.o.o. iz Banatske Topole, ul Kikindska br. 25 (mat. br. 08021856, PIB 100507720) na izgradnju kolektora, stajnjaka i lagune na postojećoj farmi krava „TOPOLA“ u Banatskoj Topoli, na kat. parceli br. 2895 k.o. Banatska Topola zaključak o odbacivanju

25.10.2018

25.10.2018

Preuzime akte
38 Krstajić Mladen Beograd ROP-KIK-32733-ISAW-1/2018 od 31.10.2018 na adaptacija dela poslovnog prostora u prizemlju objekta u ulici Trg srpskih dobrovoljaca br.28 u Kikindi, na katastarskoj parceli 4601, broj zgrade 1, broj posebnog dela 1/5, upisanog u list nepoketnosti br. 3899, KO Kikinda zaključak o odbacivanju

06.11.2018

06.11.2018

Preuzmite akte
39 Investitor SZTR „TESTOTEKA“ Kriste Prekpalaj pr iz Kikinde, ul. Čanadska br. 26R ROP-KIK-36073-ISAW-1/2018 od 04.12.2018 za rekonstrukciju - povećanje prečnika priključka vodovodne instalacije za stambeno – poslovni objekat u Kikindi, na kat. parc. br. 5897/1 k.o. Kikinda zaključak o odbacivanju

10.12.2018

10.12.2018

Preuzmite akte
40 „TEXAM“ Kikinda, ul. Nikole Tesle 6 ROP-KIK-29210-ISAW-2/2018 od 12.12.2018 za izgradnju stubne trafostanice STS „TEXAM“ 10(20)/0,4kV, 160(400)kVA, ukupne bruto izgrađene površine 2m2, visina objekta 9,45m, u Kikindi, na katastarskoj parceli 213 zaključak o odbacivanju

18.12.2018

18.12.2018

Preuzmite akte
41 Osnovna škola "1. oktobar" Bašadi, Vojovđanska br. 65 ROP-KIK-37035-ISAW-1/2018 od 13.12.2018 za izgradnju gasnog priključka i merno-regulacione stanice za prirodni gas u Bašaidu, Vojvođanska 65, na kat. parceli br. 759 i 1445 k.o. Bašaid zaključak o odbacivanju

20.12.2018

20.12.2018

Preuzmite akte
42 Osnovna škola "1. oktobar" Bašadi, Vojovđanska br. 65 ROP-KIK-37042-ISAW-1/2018 od 13.12.2018 za izgradnju unutrašnje gasne instalacije i paketne toplovodne kotlarnice u Bašaidu, Vojvođanska 65, na kat. parceli br. 759 k.o. Bašaid zaključak o odbacivanju

20.12.2018

20.12.2018

Preuzmite akte

 

Građevinske dozvole 2018. godina

Redni broj Zaveden pod brojem u CIS u APR Podnosilac zahteva, invenstitor i finansijer Opis objekta, br.parcele i k.o., kategorija i klasifikacija objekta Način rešavanja - dana Datum objave Dokumenti
 1  ROP-KIK-25135-CPI-2/2018 od 28.02.2018  BPS BIOTEC ORGANIC doo Novi Sad sa sedištem u Novom Sadu  izgradnja biogasne elektrane instalisane snage do 1MW  Zaključak o odbacivanju od 06.03.2018 06.03.2018  Preuzmite akta
2 ROP-KIK-38605-CPI-5/2018 FCC Kikinda d.o.o. izgradnju skladišta neopasnog otpada Zaključak o odbacivanju od 20.04.2018 20.04.2018 preuzmite akta
3 ROP-KIK-2781-CPI-5/2018 AD Kozara iz Banatskog Velikog Sela za izgradnju tovilišta na postojećoj farmi u Banatskom Velikom Selu Zaključak o odbijanju od 22.05.2018 22.05.2018 Preuzmite akta
4 ROP-KIK-13216-CPI-1/2018 od 19.05.2018. godine Ruže Trkulja iz Kikinde izgradnja stambenog objekta,u Kikindi Zaključak o odbacivanju od 24.05.2018 24.05.2018. Preuzmite akta
5 ROP-KIK-9832-CPI-2/2018 od 28.05.2018. godine Milana Francuski iz Kikinde izgradnja stambenog objekta sa jednim stanom, u Kikindi Zaključak o odbacivanju od 04.06.2018 04.06.2018 Preuzmite akta
6 ROP-KIK-1564-CPI-3/2018 od 15.06.2018. godine Naftagas-Naftni servisi d.o.o. iz Novoga Sada, ul. Put Šajkaškog odreda br. 9 izgradnju hale za elektro-magnetno ispitivanje tubinga i postrojenje za deparafinaciju i pranje tubinga, u Kikindi Zaključak o odbacivanju od 22.06.2018 22.06.2018 Preuzmite akta
7 ROP-KIK-19199-CPI-1/2018 od 06.07.2018. godine Kriste Prekpalaj, SZTR „Testoteka“ Kriste Prekpalaj pr dogradnja, odnosno nadziđivanje postojećeg stambeno poslovnog objekta, u Kikindi Zaključak o odbacivanju od 11.07.2018 11.07.2018 Preuzmite akta
8 ROP-KIK-13225-CPI-2/2018 od 28.07.2018. godine Terra Panonica d.o.o., Mokrin, ul Svetog Save br. 25 za rekonstrukciju i dogradnju objekta sa promenom namene iz stambenog u proizvodni Zaključak o odbacivanju od 03.08.2018
 
03.08.2018. Preuzmite akte
9 ROP-KIK-29894-CPI-2/2018 od 10.11.2018 Joži Barbul iz Kikinde, Braće Tatića br. 29 za izgradnju stambenog objekta P+1, u ul. Braće Tatić br. 29 u Kikindi, na kat. parceli br. 6602 k.o. Kikinda Zaključak o odbacivanju od 19.11.2018 19.11.2018 Preuzmite akte
10 ROP-KIK-23455-CPI-2/2018 od 07.12.2018 "Kipetrol" doo Torđanski put br. 1 Bašaid za izgradnju biogasnog postrojenja KIPETROL BIOGAS 1MW na kat. parceli br. 9320/1 k.o. Bašaid zaključak o odbacivanju od 14.12.2018 14.12.2018 Preuzmite akte

 

Lokacijski uslovi 2018. godina

Redni broj Zaveden pod brojem CEOP u APR Podnosilac zahteva, investitor i finansijer Opis objekta, br.parcele i k.o., kategorija i klasifikacija objekta Način rešavanja - dana Datum objave Dokumenti
 1.  ROP-KIK-294-LOC-1/2018 od 08.01.2018  „Galad“ d.o.o., Bašaidski drum bb, Banatska Topola rekonstrukcija postojećeg objekta u fabriku za proizvodnju premix-a   Zaključak o odbacivanju od 11.01.2018  11.01.2018  Preuzmite akta
2. ROP-KIK-38605-LOCH-3/2018 od 04.01.2018 „FCC Kikinda“ d.o.o., izgradnja skladišta neopasnog otpada, u ul. Teremijski drum bb u Kikindi, Zaključak o odbacivanju od 19.01.2018 19.01.2018 Preuzmite akta
3 ROP-KIK-754-LOC-1/2018 od 12.01.2018 Naftagas – Naftni servisi d.o.o. Novi Sad, izgradnja hale za elektro-magnetno
ispitivanje tubinga i postrojenja za deparafinaciju i pranje tubinga, u Kikindi
Zaključak o odbacivanju od 23.01.2018 24.01.2018 Preuzmite akta
4 ROP-KIK-1823-LOC-1/2018 Adrian i Branka Oros, Rusko Selo, izgradnja stambenog objekta P+Pk i pomoćnog objekta
(garaža) P+0 u Ruskom Selu
Zaključak o odbacivanju od 19.01.2018 19.01.2018 Preuzmite akta
5 ROP-KIK-2927-GR-2/2018 Lidl
Srbija KD Beograd, Prva južna radna br. 3, Nova Pazova,
izgradnju zgrade za trgovinu na veliko i malo – supermarket,
spratnost P+0, u Kikindi
Zaključak o odbacivanju od 27.02.2018 28.02.2018 Preuzmite akta
6 ROP-KIK-4364-LOC-1/2018 „EPS Distribucija“ d.o.o. Beograd izgradnja priključnog kablovskog voda za napajanje STS 10(20)/0,4kV „Agroitaly“, Zaključak o odbacivanju od 07.03.2018 07.03.2018 Preuzmite akta
7 ROP-KIK-24579-LOCA-2/2018 ''Topola'' d.o.o. Banatska Topola Izmene
lokacijskih uslova za izgradnju nadstrešnice za goveda u okviru govedarske farme u
Banatskoj Topoli, na kat. parceli br. 2895 k.o. Banatska Topola
Zaključak o odbacivanju od 26.03.2018 26.03.2018 Preuzmite akta
8 ROP-KIK-7368-LOC-1/2018 Ruža Trkulja, iz Kikinde izgradnja stambenog objekta, spratnosti P+0, u Kikindi, zaključak o odbacivanju od 17.04.2018 17.04.2018 Preuzmite akta
9 ROP-KIK-8220-LOC-1/2018 Grad Kikinda parterno uređenje, osvetljenje i izgradnju klizališta na lokaciji između Starog jezera i SC „Jezero“, Zaključak o odbacivanju od 20.04.2018 20.04.2018 Preuzmite akta
10 ROP-KIK-10240-LOC-1/2018 od 23.04.2018 Grad Kikinda za izgradnju vodovodne mreže u ulicama i delovima ulica Jovana Jovanovića Zmaja, Partizanska, Miloša Ostojina i Braće Bogaroški u Kikindi na kat. parcelama br. 21538/3, 21623, 10049, 21625, 8651, 8759, 21558 i 21601 k.o. Kikinda Zaključak o odbacivanju od 17.05.2018 17.05.2018 Preuzmite akte
11 ROP-KIK-12933-LOC-1/2018 „ESSENTICO“ d.o.o. Kula izgradnja stubne transformatorske stanice STS
„Essentico“, snage 400kVA, 20/0,4kV u Mokrinu,
Zaključak o odbacivanju od 04.06.2018 04.06.2018 Preuzmite akta
12 ROP-KIK-12933-LOC-1/2018 EPS Distribucija d.o.o. Beograd, ugradnja linijskog rastavljača na ČRS-1 i mernog sklopa 20 kV za merenje utrošene
električne energije sa ormarom mernog mesta na ČRS-2, u Mokrinu
Zaključak o odbacivanju od 06.06.2018 06.06.2018 Preuzmite akta
13 ROP-KIK-14507-LOC-1/2018 EPS Distribucija d.o.o. Beograd izgradnju kablovskog voda 20kV od RTS-54 do RTS-37 i od RTS-37 do RTS-59 u ulici
Stevana Sremca u Kikindi
Zaključak o odbacivanju od 11.06.2018 11.06.2018 Preuzmite akta
14 ROP-KIK-14393-LOC-1/2018 ''Topola'' d.o.o. Banatska Topola, Kikindska br. 25, izgradnju kolektora, stajnjaka i lagune na postojećoj farmi krava
„TOPOLA“ u Banatskoj Topoli
Zaključak o odbacivanju od 11.06.2018 11.06.2018 Preuzmite akta
15 ROP-KIK-14510-LOC-1/2018 EPS Distribucija d.o.o. Beograd, izgradnju dvostrukog SN kablovskog voda sa RP i OMM u Kikindi (Gordon), u ul. Nova 4 bb, Zaključak o odbacivanju od 11.06.2018 11.06.2018 Preuzmite akta
16 ROP-KIK-17131-LOC-1/2018 Gordana Stojanov Anđelković iz Kikinde dogradnja restorana, spratnosti P+0, poslovno-stambene zgrade,
spratnosti P+1+Pot, u Kikindi, ulica Svetosavska 178 A,
zaključak o odbacivanju od 29.06.2018 30.06.2018 Preuzmite akta
17 ROP-KIK-17170-LOC-1/2018 EPS Distribucija SN i NN kablovski rasplet u ul. Branka Radičevića br.8 u Kikindi Zaključak o odbacivanju od 29.06.2018 30.06.2018 Preuzmite akta
18 ROP-KIK-17477-LOC-1/2018 EPS Distribucija izgradnja MBTS-20/0,4kV sa SN i NN raspletom za potrebe napajanja graničnog prelaza u
Nakovu,
Zaključak o odbacivanju od 29.06.2018 30.06.2018 Preuzmite akta
19 ROP-KIK-19251-LOC -1/2018 Tibor i Erika Juhas izgradnja tri pomoćna objekta, u Kikindi Zaključak o odbacivanju od 13.07.2018 14.07.2018 Preuzmite akta
20 ROP-KIK-26436-LOC-1/2018 od 10.09.2018
 
Grad Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br. 12 za izgradnju javnog osvetljenja između naseljenih mesta Rusko Selo i Kozarci, na kat. parceli br. 4716 k.o. Rusko Selo i kat. parceli br. 3370 k.o. Novi Kozarci Zaključak o odbacivanju od 20.09.2018 20.09.2018 Preuzmite akte
21 ROP-KIK-27103-LOC-1/2018 od 14.09.2018 Grad Kikinda za izgradnju telekomunikacionog optičkog kabla u zoni ukrštanja državnog puta IB reda broj 13 (km 71+821) i ulice Bašaidski drum u Kikindi, na kat. parc. br. 21457/1, 21697, 21457/2 i 21538/1 k.o. Kikinda Zaključak o odbacivanju od 26.09.2018 26.09.2018 Preuzmite akte
22 ROP-KIK-26436-LOC-1/2018 od 10.09.2018 Grad Kikinda za izgradnju priključka elektroenergetskih instalacija za objekat zgrade na pravoslavnom groblju, na kat. parceli br. 312 k.o. Banatska Topola Zaključak o odbacivanju od 27.09.2018 27.09.2018 Preuzmite akte
23 ROP-KIK-25483-LOC-1/2018 od 31.08.2018 „TEXAM“ d.o.o., Nikole Tesle br. 6, Kikinda izgradnja 20kV kablovskog voda i STS „TEHAM“ 10(20)/0,4kV, 160(400)Kva, na kat. parc. br. 213 i 19364/2 k.o. Kikinda Zaključak o odbacivanju od 27.09.2018 27.09.2018 Preuzmite akte
24 ROP-KIK-25981-LOC-1/2018 od 05.09.2018 Grad Kikinda za izgradnju priključka elektroenergetskih instalacija za objekat zgrade na katoličkom groblju, na kat. parceli br. 60 k.o. Banatska Topola Zaključak o odbacivanju od 27.09.2018 27.09.2018 Preuzmite akte
 25 ROP-KIK-26104-LOC-1/2018 od 06.09.2018 Grad Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br. 12, Kikinda za izgradnju zgrade za stanovanje odraslih i starih lica – dom za stare, u Braće Sredojev br. 18, u Kikindi, na kat. parc. br. 9278 k.o. Kikinda Zaključak o odbacivanju od 27.09.2018 27.09.2018 Preuzmite akte
26 ROP-KIK-27923-LOC-1/2018 od 21.09.2018 MZ Nakovo za izgradnju svlačionica i tribina FK „Polet“ Nakovo, na kat. parceli br. 1499 k.o. Nakovo, Zaključak o odbacivanju 17.10.2018 19.10.2018 Preuzmite akte
27 ROP-KIK-30643-LOC-1/2018 od 15.10.2018 Grad Kikinda izgradnju javnog osvetljenja, Zrenjaninski put od lokacije
Rasadnik do raskrsnice sa ulicama Svetosavska i Partizanska, na kat. parcelama br. 21538/3, 21677, 21552/2, 21551/2, 21538/1 i 21458 k.o. Kikinda
Zaključak o odbacivanju 24.10.2018 24.10.2018 Preuzmite akte
28 ROP-KIK-30268-LOC-1/2018 od 11.10.2018 Grad Kikinda distributivna vodovodna mreža u ulicama i delovima ulica Branka Radičevića, Vojvode Mišića, Đure Daničića, Dušana Vasiljeva i Laze Kostića u Kikindi zaključak o odbacivanju 25.10.2018 25.10.2018 Preuzmite akte
29 ROP-KIK-26436-LOCH-2/2018 od 08.10.20108 Grad Kikinda Trg srpskih dobrovoljaca za izgradnju javnog osvetljenja između naseljenih mesta Rusko Selo i Kozarci, na kat. parceli br. 4716 k.o. Rusko Selo i kat. parceli br. 3370 k.o. Novi Kozarci zaključak o odbacivanju 30.10.2018 30.10.2018 Preuzmite akte
30 ROP-KIK-33917-LOC-1/2018 od 12.11.2018 Zlatka Ćirića, iz Kikinde, ul. Jovana Jovanovića Zmaja br.
11
za izgradnju stambeno-poslovnog objekta P+Pk i stambenog objekta, u ul. Jovana Jovanovića Zmaja br. 11, u Kikindi, na kat. parc. br. 8986 i 8987/1 k.o. Kikinda zaključak o odbacivanju 19.11.2018 19.11.2018 Preuzmite akte
31 ROP-KIK-35911-LOC-1/2018 od 03.12.2018 Grad Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br. 12, Kikinda za rekonstrukciju i dogradnju stambeno poslovnog kompleksa, Mikronaselje, blok D, na kat. parceli br. 10117/2 k.o. Kikinda zaključak o odbacivanju 11.12.2018 11.12.2018 Preuzmite akte
32 ROP-KIK-35833-LOC-1/2018 od 30.11.2018 „NINKOV“ d.o.o. Bašaid, Put za Melence br. 1, iz Bašaida za izgradnju usipnog koša, aspiraterske kuće, tampon ćelija Q=3x530m2 i sušare za žitarice, na kat. parc. br. 11180/1 k.o. Bašaid zaključak o odbacivanju 20.12.2018 20.12.2018 Preuzmite akte

 

Upotrebne dozvole 2017. godina

Redni broj Zaveden pod brojem CEOP u APR Podnosilac zahteva i investitor Opis objekta, br.parcele i k.o., kategorija i klasifikacija objekta Način rešavanja - dana Datum objave Dokumenti
 1  ROP-KIK-1239-IUP-8/2017 od 19.01.2017  Niktan DOO iz Novog Sada, Ul. Modene br.1, (matični broj 20896736, PIB 107917558)  za izgrađeni objekat autoperionice, P+0, kategorije B, klasifikacionog broja 127420, u Kikindi, Ul. Svetosavska br. 140, na kat. parc. br. 8308 k.o. Kikinda  Zaključak o odbacivanju 25.01.2017 25.01.2017  Preuzmite akte
2 ROP-KIK-547-IUP-8/2017 od 27.01.2017 Zrenjaninske biskupije iz Zrenjanina, Trg slobode br.8 izgrađeni pomoćni objekat, P+0, ostava u Banatskoj Topoli, u Ul. Vuka Karadžića br. 21, na kat. parc. br. 283 k.o. Banatska Topola Zaključak o odbacivanju 01.02.2017 01.02.2017 Preuzmite akte
3 ROP-KIK -28223 -IUP-3/2017 od 25.05.2017 „EPS Distribucija, DOO Beograd, Ogranak Elektrodistribucija Zrenjanin iz Zrenjanina , Ul. Pančevačka br. 46 kao investitora i „NIS “ AD Novi Sad iz Novog Sada, Ul. Narodnog fronta br. 12 kao finansijera za postojeći adaptirani objekat – trafo stanicu TS 35/10 kV „Šumica“ u Kikindi, Ul. Radnička bb, na katastarskoj parceli broj 20810/3 k.o. Kikinda Zaključak o odbacivanju od 29.05.2017 29.05.2017 Preuzmite akta
4 ROP-KIK-9650-IUP-2/2017 od 02.06.2017 Brcanski Bogdana i Snežana Injac iz Kikinde stambeno-poslovni objekat, P+2, u Kikindi, Ulica Svetosavska broj 48, na k.p. 6498, k.o.Kikinda Zaključak o odbacivanju od 08.06.2017 08.06.2017 Preuzmite akta
5 ROP-KIK-9312-IUP-5/2017 od 09.06.2017 NIS AD, (matični broj 20084693, PIB 104052135) iz Novog Sada,, ul. Narodnog fronta br. 12 na izgrađeni elktrodistrubutivni vod – priključenje NP na elektrodistributivnu mrežu na katastarskim parcelama 20810/3, 21538/3,… i 15020, sve k.o. Kikinda Zaključak o odbacivanju 14.06.2017 14.06.2017 Preuzmite akte
6 ROP-KIK-3484 -IUP -7/201/201 7 od 12.07.2017 Doo „Jedinstvo“ Kikinda izgrađeni poslovi objekat – prodavnice, u Kikindi u ul. Jovana Jovanovića Zmaja br. 82 Zaključak o odbacivanju 17.07.2017 17.07.2017 Preuzmite akta
7 ROP-KIK-9312 -IUP -9/2017 od 06.10.2017 „NIS” A.D. iz Novog Sada izgrađeni elktrodistrubutivni vod – priključenje NP na elektrodistributivnu mrežu na katastarskim parcelama 20810/3, 21538/3, 21538/1, 21631, 21696/38, 21218/1, 21217/5, 21638/1, 21243/2, 21244/2, 21244/3, 21244/1, 21245/2, 21246/2, 21247/2, 21248/2, 21476/1, 21249/2 i 15020, sve k.o. Kikinda u Kikindi Zaključak o odbacivanju od 12.10.2017. 12.10.2017 Preuzmite akta
8 ROP-KIK-20666-IUP-3/2017 od 29.11.2017 Lazara Ružin, Opština - Žitište , Mesto - Novi Itebej upotrebna dozvola, za izgrađene ekonomske objekte u Novom Itebeju Zaključak o odbacivanju od 01.12.2017 02.12.2017 Preuzmite akta
9 ROP-KIK-16140 -IUP-2/2017 od 14.12.2017 „Kikindski mlin“ AD, iz Kikinde rekonstrukcija - zamena postojeće sušare za žitarice novom, Zaključak o odbacivanju od 21.12.2017 21.12.2017 Preuzmite akta

 

Zaključci po članu 145 - 2017. godina

Redni broj Zaveden pod brojem CEOP u APR Podnosilac zahteva i investitor Opis objekta Br.parcele, kategorija i klasifikacija objekta Način rešavanja - dana Datum objave Dokumenti
 1 ROP-KIK-17183-ISAW-4/2017 od 12.01.2017    NIS AD Novi Sad (matični broj 20084693, PIB 104052135) sa sedištem u Novom Sadu u Ulici Narodnog fronta br. 12 izvođenje radova na izgradnji podzemne 20kV mreže i stubne transformatorske stanice u Iđošu na kat. parcelama br. 1977/8, 5121, 1975/7, 5124 i 1978/29 k.o. Iđoš Zaključak o odbacivanju 17.01.2017 17.01.2017  Preuzmite akte
2 ROP-KIK-1450-ISAW-1/2017 od 25.01.2017 Mesna zajednica Sajan (matični broj 08036675, PIB 100507537), sa sedištem u Sajanu u Ulici Velika br. 92 izvođenje radova na investicionom održavanju prizemne stambene zgrade P+0, u Sajanu, na adresi Hunjadi Janoša br. 11, na kat. parc. br. 19 k.o. Sajan Zaključak o odbacivanju 27.01.2017 27.01.2017 Preuzmite akte
3 ROP-KIK-3474-ISAW-1/2017 od 18.02.2017 Jovan i Vesna Ivetić iz Kikinde, ul. Dimitrija Tucovića br. 5a izvođenje radova na investicionom održavanju poslovno-stambenog objekta, P+1, u Kikindi, ul. Dimitrija Tucovića br. 5a, na kat. parceli br. 6304 ko Kikinda Zaključak o odbacivanju 22.02.2017 22.02.2017 Preuzmite akta
4 ROP-KIK-3356-ISAW-1/2017 od 18.02.2017 Mesna zajednica „Nakovo“ iz Nakova, Ulica Miladina Zorića br.1a, izvođenje radova na sanaciji i ojačanju kolovozne
konstrukcije u okviru postojeće regulacije ulice Marka Jokića u Nakovu, na kat. parc. br.
1520 k.o. Nakovo
Zaključak o odbacivanju 22.02.2017 22.02.2017 Preuzmite akta
5 ROP-KIK-3358-ISAW-1/2017 od 18.02.2017 Mesna zajednica „Nakovo“ iz Nakova, Ulica Miladina Zorića br.1a za izvođenje radova na sanaciji i ojačanju kolovozne
konstrukcije u okviru postojeće regulacije ulice Slobodana Principa u Nakovu, na kat.
parc. br. 1532 k.o. Nakovo
Zaključak o odbacivanju 22.02.2017 22.02.2017 Preuzmite akta
6 ROP-KIK-4501-ISAW-12017 od 01.03.2017 Preduzeća za telekomunikacije „Telekom Srbija“ A.D. iz Beograda, Ulica Takovska br. 2, izgradnja sekundarnih ili distributivnih mreža komunalne infrastrukture, TK priključka za korisnika ,,KI Petrol“ D.O.O. u Bašaidu Zaključak o odbacivanju 03.03.2017 03.03.2017 Preuzmite akta
7 ROP-KIK-6983 -ISAW-1/2017 od 21.03.2017 d.o. „Toza Marković“ Kikinda , iz Kikinde ul. Bašaidski drum br. 62 , ( mat. br. 0805384 i pib 100579713) investiciono održavanje objekta broj 2 (hala pogon - 25), Hala za Hala za proizvodnju crepa u Kikindi, na katastarskoj parceli br. 20833 k.o.Kikinda na katastarskoj parceli br. 20833 k.o.Kikinda, ul. Bašaidski drum br. 62 Zaključak o odbacivanju od 23.03.2017 23.03.2017 Preuzmite akta
8 ROP-KIK-8080-ISAW-1/2017 od 29.03.2017 Osnovna škola „Jovan Popović“ iz Kikinde sanaciai zgrade osnovne škole
P+1, u Kikindi, na adresi Kralja Petra I br.63, na kat. parc. br. 4518 k.o. Kikinda
Zaključak o odbacivanju od 31.03.2017 31.03.2017 Preuzmite akta
9 ROP-KIK-9095-ISAW-1/2017 od 06.04.2017 „Topola“ d.o.o. iz Banatske Topole, Ul. Kikindska br. 25 izgradnja nadstrešnice za goveda u okviru
govedarske farme u Banatskoj Topoli na katastarskoj parceli broj 2895 k.o. Banatska
Topola
Zaključak o odbacivanju od 10.04.2017

10.04.2017

10.04.2017

Preuzmite akta
10 ROP-KIK-11638 -ISAW-1/2017 od 28.04.2017 Radovana Đurin iz Kikinde, ulica Vojvode Mišića br. 132 promena namene objekta bez izvođenja radova, na objektu broj 3- iz stambenog u poslovni (zubarska ordinacija) i pripajanje dela objekta broj 3 stambenom objektu 1 u Ulici Vojvode Mišića 132 Kikindi, Zaključak o odbacivanju od 05.05.2017 05.05.2017 Preuzmite akta
11 ROP-KIK-15246-ISAW-1/2017 od 31.05.2017 „Promedia“ D.O.O. iz Kikinde, Ulica Kralja Petra Prvog broj 114 pomoćni objekat sa nadstrešnicom za parkiranje vozila
spratnosti P + 0 u Kikindi, Put za pristanište broj 140, na kat. parc. br. 20946 k.o.
Kikinda
ZAKLJUČAK O ODBACIVANJU 07.06.2017 07.06.2016 Preuzmite akta
12 ROP-KIK-2375-ISAW-2/2017 od 09.06.2017 EPS Distribucija DOO Beograd Ogranak Elektrodistribucija Zrenjanin izgradnja tipske transformatorske stanice – razvodnog postrojenja 10(20)/0,4 kV i tipskog kablovskog voda (deo elektrodistributivne mreže), na kat. parc. br. 2114, 3365, 3367/4, 1172, 595/4, 3343, 1144 i 1145, sve k.o. Novi Kozarci Zaključak o odbacivanju 12.06.2017 12.06.2017 Preuzmite akte
13 ROP-KIK-10869-ISAW-2/2017 od 21.06.2017 Petrić Marjana iz Banatskog Velikog Sela, Ulica Omladinska broj 20 rekonstrukcija i promena namene stana, poseban deo 1/3 u poslovni prostor i spajanje sa postojećim poslovnim prostorom, poseban deo 1/P3, u jedinstveni poslovni prostor spratnosti P + 0 u Kikindi, Ulica Đure Jakšića broj 1, na kat. parc. br. 6187/1 k.o. Kikinda, Zaključak o odbacivanju 28.06.2017 28.06.2017 Preuzmite akte
14 ROP-KIK-8532 -ISAW-3/2017 od 25.06.2017 Jovan i Vesna Ivetić iz Kikinde rekonstrukcija objekta i promena namene uz izvođenje građevinskih radova na poslovno - stambenom objektu spratnosti P+1, u Kikindi, na adresi Dimitrija Tucovića br. 5a Zaključak o odbacivanju 29.06.2017

29.06.2017

29.06.2017

Preuzmite akta
15 ROP-KIK-23394-ISAW-1/2017 od 04.08.2017 Narodne biblioteke „Jovan Popović“ iz Kikinde sanaciji objekta biblioteke „Jovan Popović“ u Kikindi Zaključak o odbacivanju 04.08.2017 05.08.2017 Preuzmite akta
16 ROP-KIK-20927-ISAW-2/2017 od 01.09.2017 „Lidl Srbija KD“ Beograd, Ulica Tošin bunar broj 272V, Beograd izgradnja MBTS-115N 20/0,4 kV sa kablovskim vodovima u Ulici Nemanjina Zaključak o odbacivanju od 0d 05.09.2017 05.09.2017 Preuzmite akta
17 ROP-KIK-26358 -ISAW-1/2017 od 30.08.2017 Nenada Petrović iz Ruskog Sela izgradnja hangara za poljoprivredne mašine u Ruskom Selu Zaključak o odbacivanju od 05.09.2017 05.09.2017 Preuzmite akta
18 ROP-KIK-26873-ISAW-1/2017 od 04.09.2017 FCC Kikinda, u Kikindi sanacijai i adaptaciji administrativne zgrade u ulici Generala Drapšina br. 20, u Kikindi Zaključak o odbacivanju od 07.09.2017 07.09.2017 Preuzmite akta
19 ROP-KIK-28258-ISAW-1/2017 od 15.09.2017 OŠ ,,Petar Kočić“ iz Nakova investiciono održavanje objekata osnovnog obrazovanja, ulica Glavna br. 50 u Nakovu Zaključak o odbacivanju od 21.09.2017 21.09.2017 Preuzmite akta
20 ROP-KIK-29211-ISAW-1/2017 od 25.09.2017 ,,Grindex“ D.O.O. iz Kikinde, Ulica Miloša Velikog broj 80

 
rekonstrukcija dela objekta 01 (zgrada metaloprerađivačke industrije), Ulica Karlovački drum broj 24 u Kikindi, na kat. parceli br. 21696/24 k.o. Kikinda Zaključak o odbacivanju dana 27.09.2017 27.09.2017 Preuzmite akte
21 ROP-KIK-29211-ISAWHA-2/2017 od 30.09.2017 ,,Grindex“ D.O.O. iz Kikinde, Ulica Miloša Velikog broj 80 rekonstrukciji dela objekta – gasna kotlarnica, Ulica Karlovački drum broj 24 u Kikindi, na kat. parceli br. 21696/24 k.o. Kikinda Zaključak o odbacivanju dana 03.10.2017 03.10.2017 Preuzmite akte
22 ROP-KIK-23927-ISAW-2/2017 od 10.10.2017 Radu Miroslav iz Kikinde izgradnja priključka na vodovodnu instalaciju, u Kikindi Zaključak o odbacivanju od 13.10.2017 13.10.2017 Preuzmite akta
23 ROP-KIK-26362-ISAW-2/2017 od 13.10.2017 NIS AD Novi Sad izgradnja stubne transformatorske stanice STS „5“ u Kikindi Zaključak o odbacivanju od 18.10.2017 18.10.2017 Preuzmite akta
24 ROP-KIK-22093-ISAW-2/2017 od 18.10.2017 Radočaj Marko iz Kikinde izgradnja pomoćnog objekta u Ruskom Selu Zaključak o odbacivanju od 20.10.2017 20.10.2017 Preuzmite akta
25 ROP-KIK-25145-ISAW-2/2017 od 24.10.2017 ,,Kodar Inženjering“D.O.O. iz Beograda izvođenje radova na izgradnji stanice za monitoring RF spektra ,,Vincaid“ Zaključak o odbacivanju od 25.10.2017 25.10.2017 Preuzmire akta
26 ROP-KIK-22093-ISAWHA-3/2017 od 06.11.2017 Radočaj Marka iz Kikinde izgradnja pomoćnog objekta P+0, u Ruskom Selu, na kat. parceli br. 1289/1 k.o. Rusko Selo Zaključak o odbacivanju 10.11.2017 10.11.2017 Preuzmite akte
27 ROP-KIK-34742 -ISAW-1/2017 od 07.11.2017 „NIS“ a.d. iz Novog Sada sanacia zamena rezervoara za skladištenje motornog goriva u Ruskom Selu Zaključak o odbacivanju 13.11.2017 14.11.2017 Preuzmite akta
28 ROP-KIK-37206-ISAW-1/2017 od 29.11.2017 Ministarstva finansija – Poreska uprava, Regionalno odeljenje za materijalne resurse Novi Sad, sa sedištem u Novom Sadu, Bulevar Mihajla Pupina broj 16 rekonstrukciji objekta – objekat državnih organa Zaključak o odbacivanju 01.12.2017

01.12.2017

01.12.2017

Preuzmite akta
29 ROP-KIK-37273-ISAW-1/2017 od 29.11.2017 Doma učenika srednjih škola "Nikola Vojvodić" Kikinda investiciono održavanje objekta, Poslovna zgrada - đački internat u Kikindi Zaključak o odbacivanju 04.12.2017 04.12.2017 Preuzmite akta
30 ROP-KIK-31519-ISAW-3/2017 od 05.12.2017 ,,Grindex“ D.O.O. iz Kikinde rekonstrukcija dela objekta 01 (zgrada metaloprerađivačke industrije) – gasna kotlarnica Zaključak o odbacivanju 12.12.2017 12.12.2017 Preuzmite akta
31 ROP-KIK-38430-ISAW-1/2017 od 11.12.2017 Evangelistička crkvena opština Kikinda dogradnja pomoćnog objekta spratnosti P + 0 u Kikindi, Ulica Kralja Petra Prvog broj 42 Zaključak o odbacivanju 18.12.2017 18.12.2017 Preuzmite akta
32 ROP-KIK-40067-ISAW-1/2017 od 27.12.2017 „EPS Distribucija“ D.O.O. Beograd izgradnja MBTS -7 u Bašaidu Zaključak o odbacivanju 28.12.2017 28.12.2017 Preuzmite akta

 

Građevinske dozvole 2017. godina

Redni broj Zaveden pod brojem u CIS u APR Podnosilac zahteva, invenstitor i finansijer Opis objekta, br.parcele i k.o., kategorija i klasifikacija objekta Način rešavanja - dana Datum objave Dokumenti
 1  ROP-KIK-1590-CPI-1/2017 od 26.01.2017  Brkin Dejana iz Kikinde, ul. Cara Dušana br. 92  izgradnja stambenog objekta u Kikindi, ul. Cara Dušana br. 92, kategorije A, klasifikacionog broja 111011, na katastarskoj
parceli br. 5661/1 k.o. Kikinda.
 zaključak o obustavljanju 01.02.2017  01.02.2017  
2 ROP-KIK-2357-CPIH-1/2017 od 06.02.2017 "Essentico" d.o.o. Kula, Industrijska zona b.b. izgradnja industrijske zgrade - klanice papkara sa rasecanjem mesa papkara i preradom mesa
papkara, proizvodnjom topljene masti životinjskog porekla i čvaraka spratnosti P+1+Pk
(kategorije V klsifikacione oznake 125103 – klanica i B, 123001 - prodavnica), na katastarskoj
parceli broj 20081/8 k.o. Mokrin
zaključak o obustavljanju 07.02.2017 07.01.2017 Preuzmite akta
3 ROP-KIK-2903-CPI-1/2017 od 10.02.2017 "Livnica Kikinda", Automobilska industrija DOO iz Kikinde, Miloševački put br. 34 Rekonstrukcija objekta: Magacin lako zapaljivog materijala, spratnosti P+O, u krugu fabrike Livnica Kikinda, ul. Miloševački put br. 34, u Kikindi, na kat. parceli 21696/25 k.o. Kikinda, kategorija B, klasifikacioni broj 125221 zaključak o odbacivanju od 13.02.2017 13.02.2017. Preuzmite akta
4 ROP-KIK-5249-CPI-1/2017 od 07.03.2017 Bajšanski Neca iz Mokrina, ul. Markovih br. 43 i Bajšanski Milica iz Mokrina, ul. Markovih br. 43 izgradnja stambenog i pomoćnog objekta, u Mokrinu u ul. Svetog Save br. 132 zaključak o odbacivanju od 14.03.2017 15.03.2017 Preuzmite akta
5 ROP-KIK-27082-CPA-3/2017 od 15.03.2017 LJiljana Glušica iz Kikinde, ulica Milana Sivčeva broj 22 izmena građevinske dozvole usled promene investitora, br. ROP-KIK-27082-CPA-3/2017 zaključak o odbacivanju od 20.03.2017 20.03.2017 Preuzmite akta
6 ROP-KIK-20526-CPI-2/2017 od27.03.2017 Kila Kockar iz Kikinde ul. Toze Markovića br. 24 izgradnja stambene zgrade sa jednim stanom, spratnosti P+1+Pk, u Kikindi ul. Miloša Velikog br. 19, na katastarskoj parceli br. 6117 k.o. Kikinda zaključak o odbacivanju od 31.0.32017 31.03.2017 Preuzmite akta
7 ROP-KIK-8867-CPI-1/2017 od 05.04.2017 Ivan Jović iz
Kikinde, Ulica Đoke Radaka broj 2/8
izgradnja stambenog objekta P+0, u Kikindi, u Ulici Albertova broj 34, na katastarskoj
parceli broj 3566 k.o. Kikinda
zaključak o odbacivanju od 07.04.2017

08.04.2017

08.04.2017

Preuzmite akta
8 ROP-KIK-18675-CPI-3/2017 od 10.04.2017 “Telekom
Srbija” a.d. Beograd, Ulica Takovska broj 2, Beograd
izgradnja cevi za elektronske komunikacije Kikinda, u regulaciji
puta Mokrin – Banatsko Aranđelovo, od Mokrina do reke Zlatice, na kat. parc. br. 3990/1,
22553, 22484/1, 22552, 22465, 22551, 22462, 22550, 22456, 22549, 22461 i 22447 k.o. Mokrin
zaključak o odbacivanju od 12.04.2017

12.04.2017

12.04.2017

Preuzmite akta
9 ROP-KIK-8816-CPI-2/2017 od 12.05.2017 Danke Jankov iz Kikinde iz Ulice Vuka Karadžića br. 9 rekonstrukcija i nadziđivanje stambenog objekta u Ul. Vuka Karadžića br. 9 u Kikindi, na kat. parceli 6244 k.o. Kikinda zaključak o odbacivanju od 16.05.2017 16.05.2017 Preuzmite akte
10 ROP-KIK-12016-CPI-2/2017 od 01.06.2017 GRADA
KIKINDA iz Kikinde
izgradnja dela javne vodovodne mreže, na kat. parcelama br. 21680,
10745/2 i 10744/1 k.o. Kikinda
zaključak o odbacivanju 06.06.2017 Preuzmite akta
11 ROP-KIK-28646-CPI-4/2017 od 28.06.2017 NIS a.d. Novi Sad iz Novoga Sad ul. Narodnog fronta br.12 izgradnju stanice za snabdevanje gorivom „Kikinda 4“ u Kikindi zaključak o odbacivanju

05.07.2017

05.07.2017

Preuzmite akta
12 ROP-KIK-12722-CPI-3/2017 od 18.07.2017 JP „Srbijagas“ Novi Sad iz Novoga Sada kao investitor i finansijera Grad Kikinda iz Kikinde izgradnju MRS „Industrijska zona Kikinda“ i distributivnog gasovoda zaključak o odbacivanju

18.07.2017

18.07.2017

Preuzmite akta
13 ROP-KIK-17603-CPI-3/2017 od 30.08.2017 Vukice Koldan iz Kanjiže izgradnja stambenog objekta P+0, u Iđošu, u ul. Žarka Zrenjanina br. 18 zaključak o odbacivanju

05.09.2017

05.09.2017

Preuzmite akta
14 ROP-KIK-24883-CPI-3/2017 od 10.10.2017 Gorana Nedeljkov iz Mokrina, ul. Uroša Kuzmanova br. 24 za izgradnju stambenog objekta Po+P, u ul. Uroša Kuzmanova br. 24 u Mokrinu, zaključak o odbacivanju 16.10.2017 16.10.2017 Preuzmite akte
15 ROP-KIK-24781-CPI-3/2017 od 02.11.2017 ,,Ninkov“ D.O.O. sa sedištem u Bašaidu za izgradnju podnog skladišta P + 0 u Bašaidu, Put za Melence broj 1, zaključak o odbacivanju 09.11.2017 09.11.2017 Preuzmite kate
16 ROP-KIK-36572-CPI-1/2017 od 23.11.2017 JP ,,Toplana“ Kikinda izgradnja vrelovoda u ul. Nemanjina od broja 25 do OŠ „Sveti Sava“ u Kikindi zaključak o odbacivanju 27.11.2017 27.11.2017 Preuzmite akta
17 ROP-KIK-37028-CPI-1/2017 od 28.11.2017 JP "Toplana" Kikinda dogradnja priključaka na magistralni vrelovod u ul. Dositejeva, Vojvode Putnika i Hajduk Veljkova u Kikindi, zaključak o odbacivanju 01.12.2017

01.12.2017

01.12.2017

Preuzmite akta
18 ROP-KIK-14738-CPI-2/2017 od 07.12.2017 Dragana Stanojevića Opština - Jagodina , Mesto - Strižilo izgradnja individualnog stambenog objekta P+Pk u Jagodini zaključak o odbacivanju 08.12.2017

08.12.2017

08.12.2017

 

Preuzmite akta

 

Lokacijski uslovi 2017. godina

Redni broj Zaveden pod brojem CEOP u APR Podnosilac zahteva, investitor i finansijer Opis objekta, br.parcele i k.o., kategorija i klasifikacija objekta Način rešavanja - dana Datum objave Dokumenti
 1 ROP-KIK-34218-LOC-1/2016 od 21.12.2016   „Jedinstvo“ d.o.o. Kikinda, Bašaidski drum bb, Kikinda  izgradnja poslovnog objekta – prodavnice P+0, na katastarskoj parceli br. 8615/3 k.o. Kikinda, u ul. Jovana Jovanovića Zmaja br. 82  Zaključak o odbacivanju dana 05.01.2017 05.01.2017  Preuzmite akte
2 ROP-KIK-34977-LOC-1/2016 od 29.12.2016 Bajšanski Neca, Svetog Save br. 132, Mokrin izgradnja stambene zgrade P+0 i skladišta poljoprivrednih proizvoda, na k.p. br. 1059 k.o. Mokrin, u ul. Svetog Save br. 132 Zaključak o odbacivanju dana 09.01.2017 09.01.2017 Preuzmite akte
3 ROP-KIK-358-LOC-1/2017 od 11.01.2017 Abraham Gorana iz Kikinde Cara Dušana br. 174 izgradnju stambenog objekta P+0 u ul. Cara
Dušana br. 205, na kat. parceli br. 2015 k.o. Kikinda
Zaključak o odbacivanju dana 26.01.2017 26.01.2017 Preuzmite akte
4 ROP-KIK-2305-LOC-1/2017 od 03.02.2017 Jović Ivan iz Kikinde, Ulica Đoke Radaka broj 2/8, izgradnja
stambenog objekta P+0 u Ulici Albertova broj 34 na katastarskoj parceli broj 3566 k.o. Kikinda
Zaključak o odbacivanju dana 14.02.2017 14.02.2017 Preuzmite akt
5 ROP-KIK-358-LOCH-2/2017 od 06.02.2017 Abraham Goran, Cara Dušana br. 174 iz
Kikinde
izgradnja stambenog
objekta P+0 u ul. Cara Dušana br. 205, na kat. parceli br. 2015 k.o. Kikinda
Zaključak o odbacivanju od 17.02.2017 17.02.2017 Preuzmite akta
6

ROP-KIK-2781-GR-2/2017 od 09.03.2017

ROP-KIK-2781-LOC-1/2017 od 09.02.2017
 

„KOZARA“ a.d., Omladinska br. 2, Banatsko Veliko Selo izgradnja tovilišta u Banatskom Velikom Selu, na katastarskoj
parceli broj 2923/1 k.o. Banatsko Veliko Selo
Zaključak o obustavi postupka od 13.03.2017

14.03.2017

14.03.2017

Preuzmite akta
7 ROP-KIK-7431-LOC-1/2017 od 24.03.2017 Grad Kikinda, Trg srpskih
dobrovoljaca br. 12 iz Kikinde
izgradnja stambene zgrade sa više stanova P+2 u ul. Strelište bb, na kat. parceli br. 263
k.o. Kikinda
Zaključak o odbacivanju od 31.03.2017

31.03.2017

31.03.2017

Preuzmite akta
8 ROP-KIK-2781-LOC-3/2017 od 15.03.2017 „KOZARA“ a.d., Omladinska br. 2, Banatsko Veliko Selo, izgradnja tovilišta u Banatskom
Velikom Selu, na kat. parceli br. 2923/1 k.o. Banatsko Veliko Selo
Zaključak o odbacivanju od 04.04.2017

04.04.2017

04.04.2017

 

Preuzmite akta
9 ROP-KIK-8532-LOC-1/2017 od 03.04.2017 Jovana i Vesne Ivetić iz Kikinde, Ulica Dimitrija Tucovića broj 5a, rekonstrukcija – promena namene uz izvođenje građevinskih radova na poslovno – stambenom objekt u spratnosti P+Pot na katastarskoj parceli broj 6304/1 k.o. Kikinda Zaključak o odbacivanju

06.04.2017

06.04.2017

Preuzmite akta
10 ROP-KIK-8741-LOC-1/2017 od 04.04.2017 D.O.O. „SUBOTIČKI“ iz Kikinde, ulica Partizanska br. 11 izgradnja stambene zgrade, sa jednim stanom, P+0, poljoprivredne zgrade –
hangar za smeštaj poljoprivrednih mašina i alata, P+0 i poljoprivredne pomoćne zgrade – vagarske
kućice, P+0 u Mokrinu, potes Selo, ulica Nekina bara bb, na kat. parc. br. 536 k.o. Mokrin
Zaključak o odbacivanju

07.04.2017

07.04.2017

Preuzmite akta
11 ROP-KIK-10275-LOC-1/2017 od 19.04.2017 JVP „Vode Vojvodine“ Novi Sad, Bulevar Mihajla
Pupina br. 25, Novi Sad
izgradnja mosta na Šećeranskom kanalu km 7+600
na delu kat. parcela 765/2, 766, 767, 770 K.O. Banatska Topola
Zaključak o odbacivanju

25.04.2017

25.04.2017

Preuzmite akta
12 ROP-KIK-12722 -LOC-1/2017 od 10.05.2017 Grada Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca broj 12 izgradnju MRS „Industrijska zona Kikinda“ i distributivnog gasovoda od PE cevi MOP 4 bar Zaključak o odbacivanju

30.05.2017

30.05.2017

Preuzmite akta
13 ROP-KIK-15452-LOC-1/2017 od 01.06.2017 Kekez Miloša iz Kikinde izgradnja priključka stambeno -poslovne zgrade na komunalnu infrastrukturu Zaključak o odbacivanju

02.06.2017

02.062017

Preuzmite akta
14 ROP-KIK-16027-LOC-1/2017 od 06.06.2017 Petrović Nenad, Rusko
Selo,
izgradnja hangara za poljoprivredne mašine, u ul. Mladena
Stojanovića br. 38 u Ruskom Selu
Zaključak o odbacivanju

08.06.2017

08.06.2017

Preuzmite akta
15 ROP-KIK-17554-LOC-1/2017 od 17.06.2017 „Jedinstvo“ d.o.o. iz Kikinde, Ulica Bašaidski drum bb izgradnju priključka vodovoda i kanalizacije za poslovni prostor – prodavnicu spratnosti P+0 na katastarskoj parceli broj 8615/3 k.o. Kikinda, Ulica Jovana Jovanovića Zmaja broj 80 u Kikindi Zaključak o odbacivanju od 19.06.2017

19.06.2017

19.06.2017

Preuzmite akta
16 ROP-KIK-17603-LOC-1/2017 od 17.06.2017 Vukice Koldan iz Kanjiže rekonstrukcija stambene zgrade u Iđošu, u ul. Žarka Zrenjanina br. 18 Zaključak o odbacivanju  od 22.06.2017

22.06.2017

22.06.2017

Preuzmite akta
17 ROP-KIK-17624-LOC-1/2017 od 17.06.2017 ''KIPETROL'' d.o.o. Bašaid, Torđanski put br. 1, Bašaid izgradnja staje za krave na kat.
parceli br. 9320/1 k.o. Bašaid
Zaključak o odbacivanju od 11.07.2017

11.07.2017

11.07.2017

Preuzmite akta
18 ROP-KIK-21284-LOC-1/2017 od 18.07.2017 Zavod za javno zdravlje Kikinda, Kralja Petra I br. 70,
Kikinda
rekonstrukcija i promena namene postojećih objekata za
potrebe laboratorije, u ul. Kralja Petra I br. 70 u Kikindi
Zaključak o odbacivanju od 08.08.2017 08.08.2017 Preuzmite akta
19 ROP-KIK-21888 -LOC-1/2017 od 24.07.2017 Filipović Nebojše iz Kikinde rekonstrukcija postojećeg poslovnog objekta spratnosti P+0, pretvaranje tavanskog prostora u potkrovlje u Kikindi Zaključak o odbacivanju od 11.08.2017 11.08.2017 Preuzmite akta
20 ROP-KIK-20927-LOC-1/2017 od 16.08.2017
 
„Jedinstvo“ d.o.o. Kikinda, Bašaidski drum bb za izgradnju priključka elektroenergetskih instalacija za poslovni objekat – prodavnicu P+0 na katastarskoj parceli broj 8615/3 k.o. Kikinda, Ulica Jovana Jovanovića Zmaja broj 80 Zaključak o odbacivanju 18.08.2017 18.08.2017 Preuzmite akte
21 ROP-KIK-24883-LOC-1/2017 od 16.08.2017 Goran Nedeljkov iz Mokrina stambeni objekat, Po+P u Mokrinu Zaključak o odbacivanju 04.09.2017 04.09.2017 Preuzmite akta
22 ROP-KIK-24594-LOC-1/2017 od 15.08.2017 Grad Kikinda izgradnja centralne pijace u Kikindi Zaključak o odbacivanju od 05.09.2017 05.09.2017 Preuzmite akta
22 ROP-KIK-24781-LOC-1/2017 od 16.08.2017 D.O.O. „NINKOV“ Bašaid, Put za Melence br. 1 iz Bašaida izgradnja podnog skladišta u
Bašaidu
Zaključak o odbacivanju od 06.09.2017 06.09.2017 Preuzmite akta
23 ROP-KIK-31519-LOC-1/2017 od 11.10.2017 „GRINDEX” d.o.o., ul. Miloša Velikog br. 80, Kikinda rekonstrukciju dela objekta 01-zgrada metaloprerađivačke industrije, ul. Karlovački drum br. 24, u
Kikindi, na kat. parc. br. 21696/24 k.o. Kikinda
Zaključak o odbacivanju od 08.11.2017 08.11.2017 Preuzmite akte
24 ROP-KIK-38605-LOC-1/2017 od 12.12.2017 „FCC Kikinda“ d.o.o., Vojvode Putnika br. 1, Kikinda izgradnja skladišta neopasnog otpada, u ul. Teremijski drum bb uKikindi, Zaključak o odbacivanju od 18.12.2017 18.12.2017 Preuzmite akta
25 ROP-KIK-38048-LOC-1/2017 „UNIVEREXPORT” d.o.o., ul. Sentandrejski put 165, Novi
Sad
rekonstrukcija poslovnog prostora MP 113 prodavnica Bačka u Kikindi Zaključak o odbacivanju od 19.12.2017 19.12.2017 Preuzmite akta
26 ROP-KIK-39776-LOC-1/2017 od 23.12.2017 Siniše Meržan iz Kikinde rekonstrukcija prizemne stambene zgrade i pretvaranje tavana u stambeni prostor, u Kikindi Zaključak o odbacivanju od 28.12.2017 28.12.2017 Preuzmite akta

 

Upotrebne dozvole 2016. godine

Redni broj Zaveden pod brojem CEOP u APR Podnosilac zahteva i investitor Opis objekta, br.parcele i k.o., kategorija i klasifikacija objekta Način rešavanja - dana Datum objave Dokumenti
 1  ROP-KIK-98-IUP-1/2016 od 21.01.2016  "DELTATEKS" D.O.O.,Beograd - Rakovica, Pilota Mihaila Petrovica 81, mat br.06008933, pib br.100974068  kategorija B, klasifikacioni br.123001, rekonstrukcija zgrade za trgovinutekstilom na malo  Zaključak - odbacuje se dana 22.01.2016  22.01.2016  Preuzmite akte
2 ROP-KIK-98-IUPH-2/2016 usaglašen zahtev:
ROP-KIK-98-IUP-1/2016 red br. 1
"DELTATEKS" D.O.O.,Beograd - Rakovica, Pilota Mihaila Petrovica 81, mat br.06008933, pib br.100974068 kategorija B, klasifikacioni br.123001, rekonstrukcija zgrade za trgovinutekstilom na malo, 4630/2 k.o. Kikinda Zaključak - odbacuje se dana 03.02.2016 03.02.2016 Preuzmite akte
3 ROP-KIK-5474-IUP-1/2016 od 07.04.2016 Darinka Živanović, Kikinda, Svetozara Miletića 56 izgrađena stambena zgrada P+0 sa garažom, u Kikindi ul. Čanadska br. 23, na kat.parc.br.5559 k.o.Kikinda Zaključak - odbacuje se daana 13.04.2016 13.04.2016 Preuzmite akte
4 ROP-KIK-11825-IUP-1/2016 od 03.06.2016 Darinka Živanović, Kikinda, Svetozara Miletića 56 izgrađena stambena zgrada P+0 sa garažom, u Kikindi ul. Čanadska br. 23, na kat.parc.br.5559 k.o.Kikinda Zaključak - odbacuje se daana 04.06.2016 04.06.2016 Preuzmite akte
 5  ROP-KIK-18512-IUP-1/2016 od 30.07.2016  Ivezić Aleksandra iz Kikinde ul. Hajduk Veljkova br. 40  nadziđivanje postojećeg objekta - stambene zgrade, kategorije A klasifikacionog broja 112211 u Kikindi ul. Hajduk Veljkova br. 40  Zaključak - odbacuje se daana 05.08.2016  05.08.2016 Preuzmite akte
6 ROP-KIK-18512-IUPH-2/2016 od 05.09.2016 Ivezić Aleksandra iz Kikinde ul. Hajduk Veljkova br. 40 nadziđivanje postojećeg objekta - stambene zgrade, kategorije A klasifikacionog broja 112211 u Kikindi ul. Hajduk Veljkova br. 40 Zaključak - odbacuje se dana 12.09.2016 13.09.2016 Preuzmite akte
7 ROP-KIK-24087-IUP-1/2016 od 19.09.2016 Darinka Živanović, Kikinda, Svetozara Miletića 56 izgrađena stambena zgrada P+0 sa garažom, u Kikindi ul. Čanadska br. 23, na kat.parc.br.5559 k.o.Kikinda Zaključak o odbacuje se dana 27.09.2016 27.09.2016 Preuzmite akte
8 ROP-KIK-25387-IUP-1/2016 od 29.09.2016 Mihaljev Spomenka iz Kikinde, ul. Svetosavska br. 26/3,  za pretvaranje vešernice u stambenu jedinicu u stambenoj poslovnoj zgradi P+4+Pot u Kikindi ul. Svetosavska br. 26/3, na kat.parc.br. 6521/1 k.o.Kikinda, kategorije „B“, klasifikacioni br. 113002. Zaključak o odbacivanju 06.10.2016 06.10.2016 Preuzmite akte
9 ROP-KIK-27105-IUP-1/2016 od 14.10.2016 “Topola“ DOO iz Banatske Topole ul. Kikindska br. 25 izgrađeni zalivni sistem Topola-druga faza u Banatskoj Topoli na katastarskim parcelama 2726, 2897, 2898, 2923, 2925,2924, 3659, 3637/2 i 3637/4, sve k.o. Banatska Topola, Zaključak o odbacivanju 20.10.2016 20.10.2016 Preuzmite akte

 

Zaključci po članu 145 - 2016. godina

Redni broj Zaveden pod brojem CEOP u APR Podnosilac zahteva i investitor Opis objekta Br.parcele, kategorija i klasifikacija objekta Način rešavanja - dana Datum objave Dokumenti
 1  ROP-KIK-51-ISAW-1/2016 od 19.01.2016  "TIM - COP" D.O.O. Temerin, Partizanska bb, mat br. 08413541, pib.br.100455006  izgradnji za izgradnju tipske transformatorske stanice i deo elektrodistributivne
mreže – lokalni električni vodovi i podzemni vodovi kategorije G i klasifikacionog
broja 222410, na katastarskim parcelama br. 20810/3, 21538/3, 21538/1, 21631, 21696/38,
21218/1, 21217/5, 21638/1, 21243/2, 21244/2, 21244/3, 21244/1, 21245/2, 21246/2, 21247/2,
21248/2, 21476/1, 21249/2, 15020 sve k.o. Kikinda.
 Zakljičak - Odbacije se dana 22.01.2016  22.01.2016  Preuzmite akte
2 ROP-KIK-51-ISAW-2/2016 NIS AD iz Novog Sada, ul Narodnog fronta br. 12 matični br.20084693 i pib 104052135 izgradnju tipske transformatorske stanice i deo elektrodistributivne
mreže – lokalni električni vodovi i podzemni vodovi kategorije G i klasifikacionog
broja 222410, na katastarskim parcelama br. 20810/3, 21538/3, 21538/1, 21631, 21696/38,
21218/1, 21217/5, 21638/1, 21243/2, 21244/2, 21244/3, 21244/1, 21245/2, 21246/2, 21247/2, 21248/2, 21476/1, 21249/2, 15020 sve k.o. Kikinda.
Zakljičak - Odbacije se dana 05.02.2016 05.02.2016 Preuzmite akte
3 ROP-KIK-1336-ISAW-1/2016 od 25.02.2016 PIO Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje, matični br.17715780, pib br.105356542, iz Beograda Savski Venac, ul. Dr Aleksandra Kostića br.9 uklanjanje prepreka za osobe sa invaliditetom u poslovnom objektu filijale Fonda za PIO Kikinda u Kikindi ul. Dositejeva br. 33, na katastarskoj parceli br. 4447
k.o. Kikinda.
Zaključak o odbacivanju dana 27.02.2016 27.02.2016 Preuzmite akte
4 ROP-KIK-1687-ISAW-1/2016 od 02.03.2016 NIS AD iz Novog Sada, ul Narodnog fronta br. 12 matični br.20084693 i pib 104052135 izgradnja tipske transformatorske stanice i deo elektrodistributivne mreže u Kikindi, na kat. parcelama br. 14660, 19107, 14665/3 i 14665/1 sve k.o. Kikinda, potesi Crvenka i Đomparina bara Zaključak o odbacivanju dana 08.03.2016 08.03.2016 Preuzmite akte
5 ROP-KIK-3068-ISAW-1/2016 od 17.03.2016 Banini AD, Kikinda. Nikole Tesle 5 matični br.08161739, pib br.101081245 izgradnja instalacija komprimovanog prirodnog gasa u Kikindi, na kat. parcelama br. 1755 i 426 obe k.o. Kikinda Zaključak o odbacivanju dana19.03.2016 21.03.2016 Preuzmite akte
6 ROP-KIK-3218-ISAW-1/2016 od 18.03.2016 Dom zdravlja Kikinda, Kralja Petra prvog 106, matični br.08879583, pib br.105228166 izvođenje radova na investicionom održavanju platoa i puteva hitne službe u Kikindi, na kat. parcelai br. 4711 k.o. Kikinda Zaključak o odbacivanju dana 19.03.2016 21.03.2016 Preuzmite akte
7 ROP-KIK-5720-ISAW-1/2016 od 11.04.2016 Victory media d.o.o.,Beograd - Savski Venac, Bulevar Vojvode Mišića 51a, mat br. 20952890, pib .br. 108208709 izgradnja distributivnih delova elektronske komunikacione mreže na relaciji Novi Kozarci-Banatsko Veliko Selo Zaključak o odbacivanju dana 18.04.2016 18.04.2016 Preuzmite akte
8 ROP-KIK-3068-ISAW-2/2016 od 14.04.2016 Banini AD, Kikinda. Nikole Tesle 5 matični br.08161739, pib br.101081245 izgradnja instalacija komprimovanog prirodnog gasa u Kikindi, na kat. parcelama br. 1755 i 426 obe k.o. Kikinda Zaključak o odbacivanju dana19.03.2016 19.04.2016 Preuzmite akte
9 ROP-KIK-8178-ISAW-1/2016 od 04.05.2016 EPS Distribucija DOO Beograd Ogranak Elektrodistribucija Zrenjanin, matični 07005466, pib.br.100001378 izgradnja tipske transformatorske stanice i deo elektrodistributivne mreže, u Kikindi ul Mokrinska Zaključak o odbacivanju dana 09.05.2016 09.05.2016 Preuzmite akte
10 ROP-KIK-7022-ISAWHA-2/2016 od 05.05.2016 LIVNICA KIKINDA, AUTOMOBILSKA INDUSTRIJA DOO, Miloševački put br.34, pib. 104752659, mat.20230355 ugradnja unutrašnjih instalacija u postojeći objekat, u Kikindi na katastraskoj parceli br. 21696/8 Zaključak o odbacivanju dana 09.05.2016 09.05.2016 Preuzmite akte
11 ROP-KIK-9611-ISAW-1/2016 od 17.05.2016 NIS AD iz Novog Sada, ul Narodnog fronta br. 12 matični br.20084693 i pib 104052135 Kablovski vod 20/0,4 kV kreće od postojeće stubne trafostanice montirane na čelično rešetkastom stubu ČRS br.STS Kg69,70 20/0,4kV,250kVA koja se nalazai na K.P.17553/1 K.O.Kikinda. Drugi kraj završava u novoj MBTS. Dužina kabla 4500m. Zaključak o odbacivanju 24.05.2016 24.05.2016 Preuzmite akte
12 ROP-KIK-9979-ISAW-1/2016 od 19.05.2016 LE BELIER KIKINDA Livnica Kikinda DOO, matični br. 08785945, pib. Br.102843535 izgradnja tipske transformatorske stanice i deo elektrodistributivne mreže, u Kikindi na kat. parcelama 21696/2 i 21696/24 k.o. Kikinda Zaključak o odbacivanju 26.05.2016 26.05.2016 Preuzmite akte
13 ROP-KIK-11623-ISAW-1/2016 od 01.02.2016 Srpska pravoslavna crkvena opština u Iđošu Sanacija objekta - SPC, hram sv. arhangela Mihaila i Gavrila, u Iđošu, ul. Nikole Francuskog br. 2, na kat. parceli br. 1020 k.o. Iđoš, Zaključak o odbacivanju 08.07.2016 08.07.2016 Preuzmite akte
14 ROP-KIK-15099-ISAW-1/2016 od 01.07.2016 Samardžija Veljko, Kikinda, Kumanovska 47 izvođenje radova na investicionom održavanju stambenog objekta, u Kikindi na kat. parceli 3537 k.o. Kikinda Zaključak o odbacivanju 04.07.2016 04.07.2016 Preuzmite akte
15 ROP-KIK-15215-ISAWA-1/2016 od 01.07.2016 Kikindski mlin, ad Kikinda, Svetozara Miletića 198, mat br.08021694, pib. 100508941 izgradnja-zamena postojeće sušare za žitarice sa sušarom u Kikindi, na katastarskoj parceli br. 2153 k.o. Kikinda, ul. Svetozara Miletića br. 198, Zaključak o odbacivanju 05.07.2016 05.07.2016 Preuzmite akte
16 ROP-KIK-15099-ISAWHA-2/2016 od 30.07.2016 Samardžija Veljko, Kikinda, Kumanovska 47 Sanacija stambenog objekta, u Kikindi na kat. parceli 3537 k.o. Kikinda Zaključak o odbacivanju 05.08.2016 05.08.2016 Preuzmite akte
17 ROP-KIK-20636-ISAW-1/2016 od 18.08.2016 OŠ „Vuk Karadžić“ (MB 08036497, PIB 101081331) iz Kikinde ul.
Generala Drapšina br. 3,
investiciono održavanje objekta otvorenih sportskih terena u školi „Vuk
Karadžić“
Zaključak o odbacivanju 23.08.2016 23.08.2016 Preuzmite akte
18 ROP-KIK-22221-ISAW-1/2016 od 01.09.2016 "EPS Distribucija" d.o.o. Beograd, Ogranak "Elektrodistibucija Zrenjanin"(matični broj 07005466, PIB 100001378 ) iz Zrenjanina, ul. Pančevačka br. 46 i finansijer JP “Emisiona Tehnika i Veze“ iz Beograda – Čukarica ul. Kneza Višeslava br. 88, (matični br. 20610131, PIB 106475271) izgradnja – lokalni eletrični vodovi - kablovskog priključnog voda 20kv za napajanje STS 20/04kv, 250kVA u nazivu „Emisiona stanica Kikinda“, u Kikindi ul. Teremijski drum na kat. parc. br.11228/1, 11228/4 i 19363 k.o. Kikinda Zaključak o odbacivanju 08.09.2016 08.09.2016 Preuzmite akte
19 ROP-KIK-19287-ISAW-2/2016 od 23.09.2016 „GRINDEX“ d.o.o. Kikinda, Miloša Velikog br. 80, Kikinda, matični br 08791163, pib br.102944303 izgradnja objekta MRS na katastarkoj parceli 21696/32k.o.Kikinda i priključnog gasovoda, na kat. parceli br. 21538/4, 21538/3 i 21696/32 k.o. Kikinda, u ul. Bašaidski drum br. 58 u Kikindi Zaključak o odbacivanju 03.10.2016 03.10.2016 Prteuzmite akte
20 ROP-KIK-25903-ISAW-1/2016 od 04.10.2016 Jovanović Nebojše iz Jagodine Poslovni objekat u Jagodini, ul. Slovenski put br. bb, kp.br. 2310/31 K.O. Ribare Zaključak o odbacivanju 06.10.2016 06.10.2016 Preuzmite akte
21 ROP-KIK-23053-ISAW-2/2016 od 14.10.2016 Kikindski mlin, ad Kikinda, Svetozara Miletića 198, mat br.08021694, pib. 100508941 rekonstrukcija - zamena postojećih sušara za žitarice novom sušarom, u Kikindi, na katastarskoj parceli br. 2153 k.o. Kikinda Zaključak o odbacivanju 21.10.2016 21.10.2016 Preuzmite akte
22 ROP-KIK-31647-ISAW-1/2016 od 24.11.2016 ZU Apoteka "BENU" Beograd iz Beograda izvođenje radova na adaptaciji objekta u Kikindi na kat. parceli 4579 k.o. Kikinda, Ul. Trg srpskih dobrovoljaca br. 47 Zaključak o odbacivanju 28.11.2016 28.11.2016 Preuzmite akte
23 ROP-KIK-27291-ISAW-2/2016 od 29.11.2016 EPS Distribucija DOO Beograd, Ogranak Elektrodistribucija Zrenjanin iz Zrenjanina (matični broj 07005466, PIB 100001378) i AD „Kozara“ (matični broj 08021902, PIB 100784835) iz Banatskog Velikog Sela, izvođenje radova na izgradnji podzemnog voda za stubnu transformatorsku stanicu STS u na katastarskoj parceli broj 1892/1 k.o. Banatsko Veliko Selo Zaključak o odbacivanju 05.12.2016 05.12.2016 Preuzmite akte

 

Građevinske dozvole 2016. godina

Redni broj Zaveden pod brojem u CIS u APR Podnosilac zahteva, invenstitor i finansijer Opis objekta, br.parcele i k.o., kategorija i klasifikacija objekta Način rešavanja - dana Datum objave Dokumenti
 1  ROP-KIK-1239-CPI-1/2016 od 24.02.2016  Niktan DOO Novi Sad, Modene br.1, matični br. 20896736, pib.br.107917558  izgradnja autoperionice P+0 u Kikindi u ul. Svetosavska br. 40, na katastarskoj parceli br. 8308 k.o. Kikinda  Zaključak o odbacivanju 26.2.2016  26.02.2016  Preuzmite akte
2 ROP-KIK-1415-CPI-1/2016 od 26.02.2016 ''ALMEX'' D.O.O. za proizvodnju poljoprivrednih proizvoda, transport i usluge Pančevo, matični br. 08325316, pib br. 100958453, iz Pančeva, ul. Jabučki put 82 izgradnja zalivnog sistema na katastarskoj parceli 18117 i delu katastarske parcele 18116, preko katastarskih parcela 19313, 19316, 19318, 19400 i 19101/3 sve k.o. Kikinda, u vangrađevinskom reonu, potes Kinđa u Kikindi Zaključak o odbacivanju 26.02.2016 16.03.2016 Preuzmite akte
3 ROP-KIK-4517-CPI-1/2016 od 30.03.2016 RTI DOO NOVI SAD PIB 107486855, MB 20813067, iz Novog Sada, Bulevar Vojvode Stepe br. 22 Izgradnja poslovnog montažnog objekta, P+0 – izložbeni salon sa magacinom, kategorije B, klasifikacionog broja 122011, na katastarskoj parceli 21460 k.o. Kikinda, u ulici Bašaidski put bb u Kikindi, Zaključak o odbacivanju 06.04.2016 06.04.2016 Preuzmite akte
4 ROP-KIK-5758-CPI-1/2016 od 11.04.2016 Glušića Siniša, Kikinda, Milana Sivčeva 26 izgradnja stambeno-poslovnog objekta na katastarskoj parceli 2892/1 k.o. Kikinda u Kikindi Zaključak o odbacivanju 13.04.2016

13.04.2016

Preuzmite akte
5 ROP-KIK-1415-CPIH-2/2016 od 18.04.2016 ''ALMEX'' D.O.O. za proizvodnju poljoprivrednih proizvoda, transport i usluge Pančevo, matični br. 08325316, pib br. 100958453, iz Pančeva, ul. Jabučki put 82 izgradnja zalivnog sistema na katastarskoj parceli 18117 i delu katastarske parcele 18116, preko katastarskih parcela 19313, 19316, 19318, 19400 i 19101/3 sve k.o. Kikinda, u vangrađevinskom reonu, potes Kinđa u Kikindi Zaključak o odbacivanju 20.04.2016 20.04.2016 Preuzmite akte
6 ROP-KIK-5758-CPI-2/2016 od 18.05.2016 Glušića Siniša, Kikinda, Milana Sivčeva 26 izgradnja stambeno-poslovnog objekta, u ulici Distrička br. 28, na katastarskoj parceli 2892/1 k.o. Kikinda Zaključak o odbacivanju 23.05.201 23.05.2016 Preuzmite akte
7 ROP-KIK-14494-CPI-1/2016 od 27.06.2016 "Galad" DOO Kikinda, Bašaidski drum bb, mat br. 08021848, pib br.100510210 izgradnja sistema za navodnjavanje poljoprivrednih površina, kategorije G , klasifikacionog broja 215301, na katastarskim parcelama br.14410, 14411, 14418, ..... sve k.o. Kikinda i katastarskim parcelama br. 1230/7, 1231, 1232, 1233,.... k.o. Banatska Topola Zaključak o odbacivanju 04.07.2016 04.07.2016 Preuzmite akte
8 ROP-KIK-16054-CPI-1/2016 od 08.07.2016 Radulović Miroslav i Dušan, Kikinda, Sutjeska 87 izgradnja stambenog objekta u Kikindi, ul. Sutjeska br. 87, kategorije A, klasifikacionog broja 111011, na katastarskim parcelama br. 7959 i 7960 k.o. Kikinda Zaključak o odbacivanju 12.07.2016

12.07.2016

Preuzmite akte
9 ROP-KIK-14494-CPIH-2/2016 od 14.07.2016 Galad DOO Kikinda, Bašaidski drum bb, mat br. 08021848, pib br.100510210 izgradnja sistema za navodnjavanje poljoprivrednih površina, kategorije G , klasifikacionog broja 215301, na katastarskim parcelama br.14410, 14411, 14418, 14421/1, ..... sve k.o. Kikinda i katastarskim parcelama br. 1230/7, 1231, 1232,.... k.o. Banatska Topola Zaključak o odbacivanju 14.07.2016 14.07.2016 Preuzmite akte
10 ROP-KIK-18316-CPI-1/2016 od 28.07.2016 "Essentico" d.o.o. Kula, Industrijska zona b.b. MB 08761868, Pib 100582522 izgradnja industrijske zgrade - spratnosti P+1+Pk (kategorije V klsifikacione oznake 125103 – klanica i B,123001 - prodavnica), na kat parc broj 20081/8 k.o. Mokrin Zaključak o odbacivanju 04.08.2016 04.08.2016 Preuzmite akte
11 ROP-KIK-18542-CPI-1/2016 od 31.07.2016 „Pop - Lukić“ DOO iz Banatskog Velikog Sela (MB 08736057, PIB 101080332 ) izgradnja ribnjaka jezero za sportski ribolov (kategorije G klsifikacione oznake 215303– ribnjak), na katastarskim parcelama broj 315,316 i 351, sve k.o. Banatsko Veliko Selo Zaključak o odbacivanju 05.08.2016 05.08.2016 Preuzmite akte
12 ROP-KIK-27046-CPI-1/2016 od 13.10.2016 “Galad“ DOO iz Kikinde, Bašaidski drum bb (MB 08021848, PIB 100510210) izgradnja tovilišta svinja, I faza kategorije B , klasifikacionog broja 127112, na katastarskoj parceli br. 2714 k.o. Banatska Topola Zaključak o odbacivanju 20.10.2016 20.10.2016 Preuzmite akte
13 ROP-KIK-30049-CPI-1/2016 od 09.11.2016 Tuturilov Ivan iz Kikinde, ul. Feješ Klare br. 36 izgradnja objekta za preradu mleka - mini mlekare u Kikindi u ul. Iđoški put br. bb, na kat. parc. br. 10449 k.o.Kikinda Zaključak o odbacivanju 17.11.2016 20.11.2016 Preuzmite akte

 

Lokacijski uslovi 2016.godina

Redni broj Zaveden pod brojem CEOP u APR Podnosilac zahteva, investitor i finansijer Opis objekta, br.parcele i k.o., kategorija i klasifikacija objekta Način rešavanja - dana Datum objave Dokumenti
 1  ROP-KIK-388-LOC-1/2016 od 03.02.2016  ''Galad''doo, Bašaidski drum bb., pib br. 100510210 matični br. 08021848  za izgradnju tovilišta svinja 18x12, 80x64, 30m, kapaciteta 16 200 tovljenika u turnusu, I faza 4x12,80x64,30m (3.600 kom. u turnusu), Zaključak o odbacivanju 09.02.2016  09.02.2016  Preuzmite akte
2 ROP-KIK-1014-LOC-1/2016 20.02.2016 POP-LUKIC DOO ZA TRGOVINU I ULUGE BANATSKO VELIKO SELO izgradnju ribnjaka za uzgoj slatkovodne ribe, na katastarskim parcelama broj 315, 316 i 351 k.o. Banatsko Veliko Selo

Zaključak o odbacivanju 08.03.2016

08.03.2016 Preuzmite akte
3 ROP-KIK-388-LOCH-2/2016 od 24.02.2016 ''Galad''doo, Bašaidski drum bb., pib br. 100510210 matični br. 08021848 za izgradnju tovilišta svinja 18x12, 80x64, 30m, kapaciteta 16 200 tovljenika u turnusu, I faza 4x12,80x64,30m (3.600 kom. u turnusu), Zaključak o odbacivanju 08.03.2016 08.03.2016 Preuzmite akte
4 ROP-KIK-1784-LOC-1/2016 od 03.03.2016 Livnica Kikinda, Automobilska industrija DOO Miloševački put 34, Matični broj:20230355, PIB 104752659 rekonstrukciju magacina lako zapaljivog materijala na kat. parceli br. 21696/25 k.o. Kikinda, Miloševački put 34, Kikinda Zaključak o odbacivanju 08.03.2016 08.03.2016 Preuzmite akte
5 ROP-KIK-2937-LOC-1/2016 od 16.03.2016 EPS Distribucija DOO Beograd Ogranak Elektrodistribucija Zrenjanin, matični 07005466, pib.br.100001378 izgradnja tipskog podzemnog kablovskog voda srednjeg napona (SN) na kat. parceli br. 4725/1 k.o. Banatsko Veliko Selo Zaključak o odbacivanju 22.03.2016 24.03.2016 Preuzmite akte
6 ROP-KIK-4858-LOC-1/2016 od 01.04.2016 NINKOV D.O.O. BAŠAID, Put za Melence br. 1, Bašaid izgradnja objekta poljoprivrede – podno skladište, u Bašaidu, Put za Melence br. 1 , na kat. parc. br. 9785 k.o. Bašaid Zaključak o odbacivanju 07.04.2016 07.04.2016 Preuzmite akte
7 ROP-KIK-2937-GR-2/2016 od 25.03.2016 EPS Distribucija DOO Beograd Ogranak Elektrodistribucija Zrenjanin, matični 07005466, pib.br.100001378 prigovoru koji je priložila „EPS Distribucija D.O.O.
Beograd“ Ogranak Elektrodistribucija Zrenjanin, Pančevačka 46 na zaključak br.: ROP-KIK-2937-LOC-1/2016
Rešenje o odbacivanju  21.04.2016 21.04.2016 Preuzmite akte
 8 ROP-KIK-6719-LOCA-1/2016 od 18.04.2016 NIS a.d., mat br. 20084693, pib br. 104052135, Novi Sad, Narodnog fronta 12 Industrijski objekat P+0 Trafostanica MBTS Kikinda zapad 20/0,4kV je predviđena za napajanje bušotina i opreme u vlasništvu NIS a.d. i nalaziće se na KP 1978/29,KO Iđoš-kablovski vod 20kV kreće od postojeće stubne trafostanice montirane na čeličnom rešetkastom stubu ČRS br.STS Kg 69,70 20/0,4 kV,250kVA koja se nalazi na K.P.17553/1 K.O. Kikinda. Drugi kraj završava u novoj NTBS. Dužina kabla 5400 m Zaključak o odbacivanju 11.05.2016 11.05.2016 Preuzmite akte
9 ROP-KIK-8758-LOC-1/2016 od 09.05.2016 „MK COMMERCE” d.o.o. Novi Sad, Marije Trandafil 7 ,mat. br. 20133295, pib br.104283070 izgradnja interne stanice za snabdevanje gorivom motornih vozila u Ulici Miloša Velikog, na katastarskim parcelama broj 9523/2, 9522/2, 9521/2 i 9524 k.o. Kikinda Zaključak o odbacivanju 11.05.2016 11.05.2016

Preuzmite akte

10 ROP-KIK-9312-LOCA-1/2016 od 13.05.2016 NIS a.d., mat br. 20084693, pib br. 104052135, Novi Sad, Narodnog fronta 12 izgradnja VN kablovskog voda 10kV iz TS 35/10kV na napajanje NP kp, Pogon Severni Banat, na katastarskim parcelama broj 20810/3, 21538/3, 21538/1, 21631, 21696/38, 21218/1, 21217/5, 21638/1, 21243/2, 21244/2, 21244/3, 21244/1, 21245/2, 21246/2, 21247/2, 21248/2, 21476/1, 21249/2, 15020 k.o. Kikinda Zaključak o odbacivanju 16.05.2016 16.05.2016 Preuzmite akte
11 ROP-KIK-4040-LOC-1/2016 od 25.03.2016 NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE A.D. NOVI SAD, Narodnog fronta 12, matični br.20084693, pib br.104052135 STS KIS 400 kVA, 20/0,4kV sa priključnim kablovskim vodom 20kV, na katastarskim parcelama broj 9348/1 .... .k.o.Kikinda Zaključak o odbacivanju 20.05.2016 20.05.2016 Preuzmite akte
12 ROP-KIK-10313-LOC-1/2016 od 23.05.2016 Radulović Miroslav i Dušan, Kikinda, Sutjeska 87 izgradnja stambenog objekta P+0, na kat. parcelama 7959 i 7960 k.o. Kikinda, Sutjeska br. 87 Zaključak o odbacivanju 24.05.2016 24.05.2016 Preuzmite akte
 13 ROP-KIK-11324-LOC-1/2016 od 31.05.2016 "Essentico" d.o.o. Kula, Industrijska zona b.b, matični broj 08761868, pib 100582522 izgradnja klanice - papkara, spratnosti P+2, na katastarskoj parceli broj 20081/8 k.o. Mokrin Zaključak o odbacivanju 16.06.2016 16.06.2016 Preuzmite akte
14 ROP-KIK-10463-LOC-1/2016 Gradske uprave grada Kikinde, Trg srpskih dobrovoljaca broj 12 u Kikindi rekonstrukcija puta Iđoš – Ada i uređenje putnog prelaza na km 12+587 pruge Banatsko Miloševo-Senta-Subotica na katastarskim parcelama broj 5094 i 5260 k.o. Iđoš Zaključak o odbacivanju 27.06.2016 27.06.2016 Preuzmite Akte
15 ROP-KIK-14508-LOC-1/2016 od 27.06.2016 EPS Distribucija DOO Beograd Ogranak Elektrodistribucija Zrenjanin, matični 07005466, pib.br.100001378 izgradnja dvostrukog SN kablovskog voda za napajanje TS “MECAFOR PRODUCTS” u Agro-industrijskoj zoni u Kikindi, na katastarskim parcelama broj 9540/1, 9540/3, 9538/25 i 9538/20 k.o. Kikinda Zaključak o odbacivanju 29.06.2016 29.06.2016 Preuzmite akte
16 ROP-KIK-17275-LOC-1/2016 od 20.07.2016 Preduzeće za telekomunikacije “Telekom Srbija” a.d. Beograd, Regija Novi Sad, Izvršna jedinica Zrenjanin, Radni centar Kikinda, Ulica Generala Drapšina broj 26 u Kikindi, pib 100002887, mat br.17162543 izgradnja TK priključka za korisnika Grindex d.o.o. (Livnica) na katastarskim parcelama broj 21538/3, 10920, 21696/23 i 21696/32 k.o. Kikinda Zaključak o odbacivanju 25.07.2016 25.07.2016 Preuzmite akte
17 ROP-KIK-14004-LOC-1/2016 od 22.06.2016 LE BELIER KIKINDA LIVNICA PREDUZEĆE ZA PRERADU METALA KIKINDA DOO, KIKINDA industrijski objekat: hala za livenje odlivaka od legura aluminijuma i hala za mašinsku obradu Zaključak o odbacivanju 05.08.2016 05.08.2016 Preuzmite akte
18 ROP-KIK-18639-LOCA-1/2016 od 01.08.2016 "Topola" d.o.o. Kikindska br. 25, Kikinda izgradnja zalivnog sistema „BANATSKA TOPOLA“ faza II, na kat. parcelama br. 2726, 2897, 2898, 2899, 2923, 2925, 2924, 3637/2, 3637/4 i 3659 k.o. Banatska Topola Zaključak o odbacivanju 08.08.2016 08.08.2016 Preuzmite akte
19 ROP-KIK-18675-LOC-1/2016 od 02.08.2016 “Telekom Srbija” a.d. Beograd, Regija Novi Sad, Izvršna jedinica Zrenjanin, Radni centar Kikinda, Ulica Generala Drapšina broj 26 u Kikindi, pib 100002887, mat br.17162543 izgradnju cevi za elektronske komunikacije Kikinda, u regulaciji puta Mokrin – Banatsko
Aranđelovo, od Mokrina do reke Zlatice, KP 3990/1, 22553, 22484/1, 22552, 22465, 22551,
22462, 22550, 22456, 22549, 22461, 22447 k.o. Mokrin
Zaključak o odbacivanju 09.08.2016 09.08.2016 Preuzmite akte
20 ROP-KIK-17183-LOC-1/2016 od 20.07.2016 NIS a.d., mat br. 20084693, pib br. 104052135, Novi Sad, Narodnog fronta 12 izgradnja podzemne 20kV mreže i stubne transformatorske stanice STS u Iđošu, na katastarskim parcelama br. 1977/8, 5121, 1975/7, 5124 i 1978/29 k.o. Iđoš Zaključak o odbacivanju 11.08.2016 11.08.2016 Preuzmite akte
21 ROP-KIK-18959-LOC-1/2016 od 04.08.2016 „Wood-Mizer Balkan“ d.o.o. Kikinda, Svetosavska br. 21, Kikinda izgradnja poslovno-stambene zgrade P+2 u Kikindi, u Ul. Ive Lole Ribara br. 8, na kat. parceli br. 8479 k.o. Kikinda Zaključak o odbacivanju 11.08.2016 11.08.2016 Preuzmite akte
22 ROP-KIK-10241-LOC-2/2016 od 13.09.2016 NIS a.d., mat br. 20084693, pib br. 104052135, Novi Sad, Narodnog fronta 12 za izgradnju i povezivanje STS KIS 400 kVA, 20/0,4kV sa priključnim kablovskim vodom 20kV, na katastarskim parcelama broj 9348/1, 9349, 9350/2, 9350/1, ......, 13305/3,13305/1 k.o. Kikinda. Zaključak o odbacivanju 20.09.2016 20.09.2016 Preuzmite akte
23 ROP-KIK-14004-LOC-3/2016 od 15.09.2016 LE BELIER KIKINDA LIVNICA PREDUZEĆE ZA PRERADU METALA KIKINDA DOO, KIKINDA izgradnja Industrijskog objekta, mašinske hale, u ul. Miloševački put br. 34 u Kikindi, na kat. parc. br. 21696/2 K.O. Kikinda Zaključak o odbacivanju 29.09.2016 29.09.2016 Preuzmite akte
24 ROP-KIK-26804-LOCA-1/2016 od 12.10.2016 Krištof Jadranke iz Kikinde, Ulica Kumanovska broj 95 Izmena Lokacijskih uslova za izgradnju stambenog objekta Su+P+0 i pomoćne zgrade – ostave za bicikle P+0 na katastarskoj parceli broj 6210 k.o. Kikinda Zaključak o odbacivanju 13.10.2016 13.10.2016 Preuzmite akte
25 ROP-KIK-27593-LOC-1/2016 od 19.10.2016 JAVNO PREDUZEĆE “SRBIJAGAS“ Novi Sad, OPERATOR DISTRIBUTIVNOG SISTEMA izgradnju priključnog gasovoda i merno regulacione stanice na katastarskim parcelama broj 4928, 10735/1 i 21679 k.o. Kikinda Zaključak o odbacivanju 19.10.2016 19.10.2016 Preuzmite akte
26 ROP-KIK-28192-LOC-1/2016 od 24.10.2016 “Turbo gas” d.o.o., Ulica Bašaidski drum bb u Kikindi izgradnja hale za montažu na katastarskoj parceli broj 21700 k.o. Kikinda Zaključak o odbacivanju 26.10.2016 26.10.2016 Preuzmite akte
27 ROP-KIK-30243-LOC-1/2016 od 10.11.2016 Mrđen Zdenka iz Kikinde, Ulica Nikole Aleksića broj 23a izgradnja priključka na vodovodnu instalaciju u Kikindi, Ulica put za pristanište broj 54, na katastarskoj parceli broj 10695 k.o. Kikinda Zaključak o odbacivanju 15.11.2016 15.11.2016 Preuzmite akte
28 ROP-KIK-27617-LOC-1/2016 od 19.10.2016 EPS Distribucija DOO Beograd Ogranak Elektrodistribucija Zrenjanin izgradnja MBTS i SN kablovskog voda južno od puta Kikinda-Nakovo u Nakovu (Voćnjak), na kat. parcelama br. 3247, 2640, 2639, 2638, 2637, 2636, 2635, 2634, 2633, 2632 i 2631 k.o. Nakovo Zaključak o odbacivanju 17.11.2016 17.11.2016 Preuzmite akte
29 ROP-KIK-30344-LOC-1/2016 od 14.11.2016 JP "DIREKCIJA ZA PLANIRANJE, IZGRADNJU, UREĐENJE NASELJA I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE OPŠTINE NOVI BEČEJ" izdavanje Lokacijskih uslova za rekonstrukciju puta Novo Miloševo – državni put IB reda br. 13 na području opštine Kikinda, na kat. parcelama br. 11111, 7717, 7720, 7721, 722, 7723, 7724, ... 6827 k.o. Bašaid i 1021, 3603/3, 1023/1, ....1019 k.o. Banatska Topola Zaključak o odbacivanju 24.11.2016 24.11.2016 Preuzmite akte
30. ROP-KIK-31817-LOC-1/2016 od 25.11.2016 Varga Arpada iz Kikinde, Ulica Đure Daničića broj 8 izgradnja priključka na vodovodnu instalaciju i priključka na fekalnu kanalizaciju na katastarskoj parceli broj 3914 k.o. Kikinda Zaključak o odbacivanju 30.11.2016 30.11.2016 Preuzmite akte

 

Upotrebne dozvole 2015. godine

Redni broj Podnosilac zahteva Investitor Br.parcele i k.o. Način rešavanja - dana Datum objave Dokumenti
1 JP "Direkcija za izgradnju grada" Kikinda, Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca 11 JP "Direkcija za izgradnju grada" Kikinda, Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca 11 - Odbacuje se dana 09.06.2015. 10.06.2015. Preuzmite akte
2 Vaščić Zoran, Kikinda, Đure Daničića br. 25 Vaščić Zoran, Kikinda, Đure Daničića br. 25 3873/1 k.o.Kikinda Odbacuje se dana 18.06.2015. 22.06.2015. Preuzmite akte
3 Angropromet d.o.o. iz Kikinde, Miloša Velikog 76 Angropromet d.o.o. iz Kikinde, Miloša Velikog 76 i "Univerexport" d.o.o. Novi Sad, Santandrejski put 165 - Obustavlja se dana 10.07.2015 13.07.2015. Preuzmite akte
4 Popov Nedeljko, Kikinda, Ivana Jakšića 121
 
Popov Nedeljko, Kikinda, Ivana Jakšića 121
 

7831/5 k.o.Kikinda
Odbacuje se dana 06.08.2015 07.08.2015 Preuzmite akte
5 Bačkuljin Dragan, Kikinda, Sutjeska 95 Bačkuljin Dragan, Kikinda, Sutjeska 95 9691/2 k.o.Kikinda Odbacuje se dana 10.09.2015 10.09.2015 Preuzmite akte
6 "Taxi - Petrol" d.o.o. iz Pančeva, ul. Bavaništanski put 487 "Taxi - Petrol" d.o.o. iz Pančeva, ul. Bavaništanski put 487 9985 k.o.Kikinda Obustavlja se dana 15.09.2015 16.09.2015 Preuzmite akte
7 Injac Vesa iz Nakova, Glavna 49 Injac Vesa iz Nakova, Glavna 49 2412/1 k.o.Kikinda Odbacuje se dana 13.11.2015 13.11.2015 Preuzmite akte
8  Tucaković Jelena , Kikinda, Dimitrije Tucovića 2 Tucaković Jelena, Kikidna, Dimitrije Tucovića 2 4423 k.o.Kikinda  Odbacuje se dana 13.11.2015 17.11.2015 Preuzmite akte
9 Boisin Olivera iz Kikinde, Ivana Jakšića br.83a Boisin Olivera iz Kikinde, Ivana Jakšića br. 83 7907/37 k.o.Kikinda Odbacuje se dana 13.11.2015 17.11.2015 Preuzimte akte
10 Injac Vesa iz Nakova, Glavna 49 Injac Vesa iz Nakova, Glavna 49 2412/1 k.o.Kikinda Odbacuje se dana 04.12.2015 04.12.2015 Preuzmite akte
11 Injac Vesa iz Nakova, Glavna 49 Injac Vesa iz Nakova, Glavna 49 2412/1 k.o.Kikinda Odbacuje se dana 18.12.2015 Preuzmite akte

 

Građevinske dozvole 2015. godine

Redni broj Podnosilac zahteva Investitor Br.parcele i k.o. Način rešavanja - dana Datum objave Dokumenti
1 MRĐA SMILJA, KIKINDA, JOVANA JOVANOVIĆA ZMAJA 134A MRĐA SMILJA, KIKINDA, JOVANA JOVANOVIĆA ZMAJA 134A 6074 k.o.Kikinda Odbacuje se dana 23.03.2015. 26.03.2015. Preuzmite akte
2 SARAVOLAC DRAGAN, SUBOTICA, SARAJEVSKA 38 SARAVOLAC DRAGAN, SUBOTICA, SARAJEVSKA 38 958k.o.Kikinda Odbacuje se dana 21.05.2015. 21.05.2015. Preuzmite akte
3 ZAVIŠIĆ JOVAN, MOKRIN, ŽELEZNIČKA 14 ZAVIŠIĆ JOVAN, MOKRIN, ŽELEZNIČKA 14 2306k.o.Kikinda Odbacuje se dana 10.06.2015. 10.06.2015. Preuzmite akte
4 Bulatović Jovan, Kikinda, Nakovački drum 2a Bulatović Jovan, Kikinda, Nakovački drum 2a 1801/1 k.o.Kikinda Odbacuje se dana 01.09.2015 02.09.2015 Preuzmite akte
5 "Kozara" a.d. iz Banatskog Velikog Sela, Omladinska 2, PIB 100784835, Matični br. 08021902 "Kozara" a.d. iz Banatskog Velikog Sela, Omladinska 2, PIB 100784835, Matični br. 08021902 3209, 3213, 3215, 3218, 3219, 1882/1, 1883/1, 1884, 1885, 1886/1, 1886/1, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892/1, 2175/1, 2175/2, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181 k.o.Banatsko Veliko Selo Odbacuje sa dana 01.09.2015 02.09.2015 Preuzmite akte
6 Jovičin Tomislav, Kikinda, Partizanska 2b Jovičin Tomislav, Kikinda, Partizanska 2b 10638 k.o.Kikinda Odbacuje se dana 02.09.2015 04.09.2015 Preuzmite akte
7 Stojkov Vladimir, Kikinda, Dimitrije Tucovića 39 Stojkov Vladimir, Kikinda, Dimitrije Tucovića 39 3736/1 k.o.Kikinda Odbacuje se dana 07.10.2015 12.10.2015 Preuzmite akte
8 "Galad" d.o.o iz Kikinde, Bašaidski drum bb, matični broj 08021848 i pib br.100510210 "Galad" d.o.o iz Kikinde, Bašaidski drum bb, matični broj 08021848 i pib br.100510210 1041/3 Banatska Topola Odbacuje se dana 27.11.2015 27.11.2015 Preuzmite akte
9 Palatinuš Andraš, Kikinda, Milana Sivčeva 23 Palatinuš Andraš, Kikinda, Milana Sivčeva 23 764 k.o.Kiikinda Odbacuje se dana 24.12.2015 24.12.2015 Preuzmite akte
10 "Telekom Srbija" ad Beograd, Regija Novi Sad, IJ Zrenjanin, RC Kikinda, iz Kikinde, ul. Generala Drapšina 26, matični broj 17162543 i PIB br.10002887 "Telekom Srbija" ad Beograd, Regija Novi Sad, IJ Zrenjanin, RC Kikinda, iz Kikinde, ul. Generala Drapšina 26, matični broj 17162543 i PIB br.10002887 21654, 21648, 21645, 21647, 21650, 21655/1 i 7980 k.o.Kikinda Odbacuje se dana 31.12.2015 31.12.2015 Preuzmite akte

 

Lokacijski uslovi 2015. godina

Redni broj Podnosilac zahteva Investitor Br.parcele i k.o. Način rešavanja - dana Datum objave Dokumenti
1 BLIC FONDACIJA BEOGRAD BLIC FONDACIJA BEOGRAD 3760 k.o.Mokrin Odbacuje se dana 12.03.2015. 26.03.2015. Preuzmite akte
2 SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVENA OPŠTINA MOKRIN SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVENA OPŠTINA MOKRIN 2164 k.o.Mokrin Odbacuje se dana 13.03.2015. 26.03.2015. Preuzmite akte
3 Dušan Vujović, Banatsko Veliko Selo, Srpskih ratnika 7 Dušan Vujović, Banatsko Veliko Selo, Srpskih ratnika 7 1155 k.o.Banatsko Veliko Selo Odbacuje se dana 30.03.2015. 31.03.2015. Preuzmite akte
4 D.O.O."VICTORY MEDIA", BEOGRAD, BULEVAR VOJVODE MIŠIĆA D.O.O."VICTORY MEDIA", BEOGRAD, BULEVAR VOJVODE MIŠIĆA 4648/2, 4648/1, 4596/1, 1892/2 k.o.Banatsko Veliko Selo i 3271 i 1539 k.o.Nakovo Odbacuje se dana 08.04.2015. 09.04.2015. Preuzmite akte
5 D.O.O."VICTORY MEDIA", BEOGRAD, BULEVAR VOJVODE MIŠIĆA D.O.O."VICTORY MEDIA", BEOGRAD, BULEVAR VOJVODE MIŠIĆA 1149, 1145, 1144 i 3339k.o.Novi Kozarci i 4777, 4647 i 1875 k.o. Banatsko veliko Selo Odbacuje se dana 08.04.2015. 09.04.2015. Preuzmite akte
6 STOJKOV VLADIMIR, KIKINDA, DIMITRIJE TUCOVIĆA 39 STOJKOV VLADIMIR, KIKINDA, DIMITRIJE TUCOVIĆA 39 1487k.o..Kikinda Odbacuje se dana 23.04.2015 24.04.2015. Preuzmite akte
7 "PROMEDIA"D.O.O, KIKINDA, KRALJA PETRA PRVOG 114 "PROMEDIA"D.O.O, KIKINDA, KRALJA PETRA PRVOG 114 2361/1k.o. Kikinda Odbacuje se dana 12.05.2015 15.05.2015. Preuzmite akte
8 "GALAD" DOO, KIKINDA,BAŠAIDSKI DRUM BB "GALAD" DOO, KIKINDA,BAŠAIDSKI DRUM BB 1041/3k.o. Kikinda Odbacuje se dana 21.05.2015 25.05.2015. Preuzmite akte
9 "TIM-COP" D.O.O., TEMERIN, PARTIZANSKA BB "TIM-COP" D.O.O., TEMERIN, PARTIZANSKA BB 20810/3k.o. Kikinda Odbacuje se dana 28.05.2015 29.05.2015. Preuzmite akte
10 AD "KOZARA", BANATSKO VELIKO SELO, OMLADINSKA 2 AD "KOZARA", BANATSKO VELIKO SELO, OMLADINSKA 2 2922/1k.o.Banatsko Veliko Selo Odbacuje se dana 04.06.2015 05.06.2015. Preuzmite akte
11 "TIM-COP" D.O.O., TEMERIN, PARTIZANSKA BB "TIM-COP" D.O.O., TEMERIN, PARTIZANSKA BB 14660, 19107, 19460, 14665/3 i 14665/1 k.o.Kikinda Odbacuje se dana 05.06.2015 05.06.2015. Preuzmite akte
12 RAIČKOVIĆ JOVAN, RUSKO SELO, SOLUNSKIH DOBROVOLJACA 50 RAIČKOVIĆ JOVAN, RUSKO SELO, SOLUNSKIH DOBROVOLJACA 50 1593k.o.Rusko Selo Odbacuje se dana 11.06.2015 11.06.2015. Preuzmite akte
13 MZ SAJAN, SAJAN, VELIKA 38 MZ SAJAN, SAJAN, VELIKA 38 610k.o.Sajan Odbacuje se dana 12.06.2015 15.06.2015. Preuzmite akte
14 "BUS COMPUTERS" D.O.O. KIKINDA,NEMANJINA 36 "BUS COMPUTERS" D.O.O. KIKINDA,NEMANJINA 36 6458k.o. Kikinda Odbacuje se dana 23.06.2015 25.06.2015. Preuzmite akte
15 "TIM - COP" D.O.O., TEMERIN, PARTIZANSKA BB NIS A.D., NOVI SAD, NARODNOG FRONTA 12 19365 k.o.Kikinda Odbacuje se dana 30.06.2015 01.07.2015. Preuzmite akte
16 "TIM - COP" D.O.O., TEMERIN, PARTIZANSKA BB NIS A.D., NOVI SAD, NARODNOG FRONTA 12 14482/3 k.o.Kikinda Odbacuje se dana 30.06.2015 01.07.2015. Preuzmite akte
17 "TIM - COP" D.O.O., TEMERIN, PARTIZANSKA BB NIS A.D., NOVI SAD, NARODNOG FRONTA 12 14660, 19107, 14665/3 i 14665/1 k.o.Kikinda Odbacuje se dana 30.06.2015 01.07.2015. Preuzmite akte
18 SERBIA BROADBAND - SRPSKE KABLOVSKE MREŽE D.O.O. BEOGRAD,BULEVAR ZORANA ĐINĐIĆA 8A, NOVI BEOGRAD SERBIA BROADBAND - SRPSKE KABLOVSKE MREŽE D.O.O. BEOGRAD,BULEVAR ZORANA ĐINĐIĆA 8A, NOVI BEOGRAD   Odbacuje se dana 30.06.2015 01.07.2015. Preuzmite akte
19 Bubalo Predrag, Kikinda, Koste Bočarca 14 Bubalo Predrag, Kikinda, Koste Bočarca 14  2718/1 k.o.Kikinda Odbacuje se dana 30.06.2015 09.07.2015. Preuzmite akte
20 "Angropromet" d.o.o. za promet, proizvodnju i usluge, Kikinda, Miloša Velikog 76 "Angropromet" d.o.o. za promet, proizvodnju i usluge, Kikinda, Miloša Velikog 76 9538/5 k.o.Kiki Odbacuje se dana 04.08.2015 07.08.2015 Preuzmite akte
21 "TIM - COP" iz Temerina, Partizanska bb "TIM - COP" iz Temerina, Partizanska bb 20810/3, 21538/3, 21538/1, 21631, 21696/38, 21218/1, 21217/5, 21638/1, 21243/2, 21244/2, 21244/3, 21244/1, 21245/2, 21246/2, 21247/2, 21248/2, 21476/1, 21249/2, 15020 k.o.Kikinda Odbacuje se dana 27.08.2015 27.08.2015 Preuzmite akte
22 "Almex" d.o.o., iz Pančeva, Jabučki put 82 "Almex" d.o.o., iz Pančeva, Jabučki put 82 18177 i 18116 k.o.Kikinda Odbacuje se dana 27.08.2015 27.08.2015 Preuzmite akte
23 Palatinuš Andraš, Kikinda, Milana Sivčeva 25 Paloatinuš Andraš, Kikinda, Milana Sivčeva 25 764 k.o.Kikinda Obustavlja se dana 10.09.2015 10.09.2015 Preuzmite akte
24 Tutorilov Ivan, Kikinda, Feješ Klare 36 Tutorilov Ivan, Kikinda, Feješ Klare 36 10449 k.o.Kikinda Odbacuje se dana 07.09.2015 10.09.2015 Preuzmite akte
25 "Almex" d.o.o., iz Pančeva, Jabučki put 82 "Almex" d.o.o., iz Pančeva, Jabučki put 82 18117 i 18116 deo katastarske parcele k.o.Kikinda Odbacuje se dana 28.09.2015 01.10.2015 Preuzmite akte
26 "Jedinstvo""d.o.o. iz Kikinde, Bašaidski drum bb "Jedinstvo""d.o.o. iz Kikinde, Bašaidski drum bb 8615/3 k.o.Kikinda Odbacuje se dana 29.09.2015 29.09.2015 Preuzmite akte
27 "Promedia" d.o.o. iz Kikinde, Kralja Petra Prvog 114 "Promedia" d.o.o. iz Kikinde, Kralja Petra Prvog 114 2361/1 k.o.Kikinda Obustavlja se dana 29.09.2015 29.09.2015 Preuzmite akte
28 Vujović Dušan iz Banatskog Velikog Sela, Srpskih ratnika 7 Vujović Dušan iz Banatskog velikog Sela, Srpskih ratnika 7 1155 k.o.Banatsko Veliko Selo Obustavlja se dana 02.10.2015 02.10.2015 Preuzmite akte
29 Tutorilov Ivan, Kikinda, Feješ Klare 36 Tutorilov Ivan, Kikinda, Feješ Klare 36 10449 k.o.Kikinda Obustavlja se dana 14.10.2015 14.10.2015 Preuzmite akte
30 "Niktan" d.o.o. iz Novog Sada, Modene 1 "Niktan" d.o.o. iz Novog Sada, Modene 1 8308 k.o.Kikinda Odbacuje se dana 29.09.2015 02.11.2015 Preuzmite akte
31 Opština Kikinda, Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca 11, matični br.08176396 i 100511495 Opština Kikinda, Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca 11, matični br.08176396 i 100511495 4601 i 4600 k.o.Kikinda Odbacuje se dana 02.11.2015 02.11.2015 Preuzmite akte
32 "BUS - COMPUTERS" d.o.o. Iz Kikinde, Nemanjina br.36 "BUS - COMPUTERS" d.o.o. Iz Kikinde, Nemanjina br.36 6458 k.o.Kikinda Odbacuje se dana 20.11.2015 20.11.2015 Preuzmite akte
33 "Victory Media" d.o.o iz Beograda, Bulevar Vojvode Mišića br.51a "Victory Media" d.o.o iz Beograda, Bulevar Vojvode Mišića br.51a 1423, 8314, 1114, 11057 k.o.Bašaid i 3753/1i 3749 k.o.Banatska Topola Odbacuje se dana 20.11.2015 20.11.2015 Preuzmite akte
34 Mesna Zajednica Mokrin iz Mokrina, Trg 9. januar Mesna Zajednica Mokrin iz Mokrina, Trg 9 Januara 21528 k.o.Mokrin Odbacuje sa dana 26.11.2015 26.11.2015 Preuzmite akte
35 Šegrt Dušanka, Kikinda, Braće Tatića 6/6 Šegrt Dušanka, Kikinda, Braće Tatića 6/6 5700 k.o.Kikinda Odbacuje se dana 26.11.2015 26.11.2015 Preuzmite akte
36 "Galad" d.o.o. iz Kikinde, Bašaidski put bb "Galad" d.o.o. iz Kikinde, Bašaidski put bb 1230/7, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1835, 1836, 1837, 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843/1, 1868, 1869, 1873/1, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 2379/1, 2381, 3600, 3602/1, 3602/2, 3818, 3819, 3820/1, 3823, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1253/1, 1253/2, 1253/3, 1257, 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1823, 1824, 1825, 1826, 3597, 3615, 3784, 3785, 3786, 3795, 3798, 1038, 1039, 2716, 2905, 3661, 3767, 3803, 3594/2, 2904 u KO Banatska Topola, 14410, 14411, 14418, 14421/1, 14422, 14423, 14424, 14453, 14454, 14456, 14457, 14458, 14466, 19123, 19124, 19125, 19126, 19129, 19139, 19140, 19142, 19149, 19450, 19451, 19452 u KO Kikinda. Odbacuje se dana 02.12.2015 07.12.2015 Preuzmite akte
37 Aleksić Dragana, Kikinda, Rade Trnića 32 Aleksić Dragana, Kikinda, Rade Trnića, 32 3738/1 i 3738/1 k.o.Kikinda Odbauje se dana 04.12.2015 04.12.2015 Preuzmite akte
38 JP "Kikinda" iz Kikinde, Trg srpskih dobrovoljaca 11, pib br.108812135 JP "Kikinda" iz Kikinde, Trg srpskih dobrovoljaca 11, pib br.108812135 6279/1 k.o.Kikinda Odbacuje se dana 08.12.2015 08.12.2015 Preuzmite akte
39 EPS "Distribucija" d.o.o. Beograd, Elektrodistribucija Zrenjanin, Pogon Kikinda, sa sedištem u Beogradu ul. Masarikova 1-3 EPS "Distribucija" d.o.o. Beograd, Elektrodistribucija Zrenjanin, Pogon Kikinda, sa sedištem u Beogradu ul. Masarikova 1-3 11013/3, 19363, 19386, 18873, 1595/2, 18880, 3200/2, 3161/2 i 1596/2 k.o.Kikinda Odbacuje se dana 16.12.2015 16.12.2015 Preuzmite akte
40 "RTI" d.o.o. Novi Sad, Bulevar vojvode Stepe 22 "RTI" d.o.o. Novi Sad, Bulevar vojvode Stepe 22
 
21460 k.o. Kikinda Odbacuje sa dana 16.12.2015 16.12.2015 Preuzmite akte
41 Dom učenika "Nikola Vojvodić" Kikinda, Branka Vujina br. 13
 
Dom učenika "Nikola Vojvodić" Kikinda, Branka Vujina br. 13 2902/1 k.o.Kikinda Odbacuje se dana 29.12.2015 29.12.2015 Preuzmite akte
42 "Galad" d.o.o. iz Kikinde, Bašaidski drum bb
 
"Galad" d.o.o. iz Kikinde, Bašaidski drum bb
 
1230/7, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1835, 1836, 1837, 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843/1, 1868, 1869, 1873/1, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 2379/1, 2381, 3600, 3602/1, 3602/2, 3818, 3819, 3820/1, 3823, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1253/1, 1253/2, 1253/3, 1257, 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1823, 1824, 1825, 1826, 3597, 3615, 3784, 3785, 3786, 3795, 3798, 1038, 1039, 2716, 2905, 3661, 3767, 3803, 3594/2, 2904 u KO Banatska Topola, 14410, 14411, 14418, 14421/1, 14422, 14423, 14424, 14453, 14454, 14457, 14458, 14466, 19123, 19124, 19125, 19126, 19129, 19139, 19140, 19142, 19149, 19450, 19451, 19452 u KO Kikinda. Odbacuje se dana 11.01.206 11.01.2016 Preuzmite akte
43 Nis a.d., Novi Sad, Narodnog fronta 12 Nis a.d., Novi Sad, Narodnog fronta 12 1978/29 k.o.Iđoš izgradnje i povezivanje montažno betonske transfostanice MBTS Kikinda zapad 630, kVa, 20(10)/0,4kV , i priključni kablovski vod 20 kV 11.01.2016 Preuzmite akte
44 JP "Kikinda" iz Kikinde, Trg srpskih dobrovoljaca 11, pib br.108812135 JP "Kikinda" iz Kikinde, Trg srpskih dobrovoljaca 11, pib br.108812135 6279/1 k.o.Kikinda izgradnja fontane u bloku C2 u Kikindi 22.01.2016 Preuzmite akte
45 Gerontološki centar, Kikinda, Generala Drapšina 99 Gerontološki centar, Kikinda, Generala Drapšina 99 9278 k.o.Kikinda izgradnja objekta za stanovanje starijih osoba - Dom starih spratnosti P+1+Pot, u Kikindi 22.01.2016 Preuzmite akte

 

Zaključci po članu 145. - 2015. godina

Redni broj Podnosilac zahteva Investitor Br.parcele i k.o. Način rešavanja - dana Datum objave Dokumenti
1 Bubalo Predrag, Kikinda, Koste Bočarca 14 Bubalo Predrag, Kikinda, Koste Bočarca 14 2718/1 k.o.Kikinda Odbacuje se dana 16.03.2015. 16.03.2015. Preuzmite akte
2 "TIM -KOP" d.o.o., Temerin, Mat.br.08413541, PIB 100455006 NIS a.d. Novi Sad, Mat.br.20084693, PIB 104052135 20810/3, 21538/3, 21538/1, 21631, 21696/38, 21218/1, 21217/5, 21638/1, 21243/2, 21244/2, 21244/3, 21244/1, 21245/2, 21246/2, 21247/2, 21248/2, 21476, 21249/2 i 15020 k.o. Kikinda Odbacuje se dana 20.04.2015. 21.04.2015. Preuzmite akte
3   "ELEKTROVOJVODINA" DOO Novi Sad, Novi Sad, Bulevar oslobođenja 100 Nis A.D. Novi Sad, Novi Sad, Narodnog fronta 12 20810/3k.o. Kikinda Odbacuje se dana 14.05.2015. 15.05.2015 Preuzmite akte
4 DOO ANGROPROMET KIKINDA, KIKINDA, MILOŠA VELIKOG 76 DOO ANGROPROMET KIKINDA, KIKINDA, MILOŠA VELIKOG 76 9538/5 k.o.Kikinda Odbacuje se dana 23.06.2015. 25.06.2015. Preuzmite akte
5 SEVEROBANATSKI UPRAVNI OKRUG SA SEDIŠTEM U Kikindi,Trg srpskih dobrovoljaca br. 12 SEVEROBANATSKI UPRAVNI OKRUG SA SEDIŠTEM U Kikindi,Trg srpskih dobrovoljaca br. 12 6262 k.o.Kikinda Odbacuje se dana 29.06.2015. 01.07.2015. Preuzmite akte
6 Milošev Dragana, Kikinda, Svetosavska 107g Milošev Dragana, Kikinda, Svetosavska 107g 6747/1 k.o.Kikinda Odbacuje se dana 01.07.2015. 01.07.2015. Preuzmite akte
7 Popov Branislav, Kikinda, Đoke Radaka 4/12 Popov Branislav, Kikinda, Đoke Radaka 4/12   Obustavlja se dana 09.07.2015. 09.07.2015. Preuzmite akte
8 "ELEKTROVOJVODINA" DOO Novi Sad, Novi Sad, Bulevar oslobođenja 100 NIS a.d. Novi Sad, Narodnog fronta 12, Mat.br.20084693, PIB 104052135 20810/3 k.o.Kikinda Odbacuje se dana 20.07.2015. 23.07.2015. Preuzmite akte
9 "ELEKTROVOJVODINA" DOO Novi Sad, Novi Sad, Bulevar oslobođenja 100 "ELEKTROVOJVODINA" DOO Novi Sad, Novi Sad, Bulevar oslobođenja 100 i finansijera Nis a.d., Narodnog fronta mat.br.20084693, PIB 104052135 20810/3 k.o.Kikinda Odbacuje se dana 03.08.2015. 06.08.2015. Preuzmite akte
10 TIM COP, Temerin, Partizanska bb, matični br.08413541, PIB 100455006 NIS a.d. Novi Sad, Narodnog fronta 12, Mat.br.20084693, PIB 104052135 14660, 19107, 14665/3 i 14665/1 k.o.Kikinda Odbacuje se dana 04.08.2015. 06.08.2015. Preuzmite akte
11 TIM COP, Temerin, Partizanska bb, matični br.08413541, PIB 100455006 NIS a.d. Novi Sad, Narodnog fronta 12, Mat.br.20084693, PIB 104052135 19365 k.o.Kikinda Odbacuje se dana 04.08.2015. 06.08.2015. Preuzmite akte
12 "Banini" ad iz Kikinde, Nikole Tesle 5 "Banini" a.d. iz Kikinde, Nikole Tesle 5 4613 k.o.Kikinda Odbacuje se dana 26.08.2015 27.08.2015 Preuzmite akte
13 Tišma - Harms Jelena iz Kikinde, Cara Dušana 101 Tišma - Harms Jelena iz Kikinde, Cara Dušana 101 4669 k.o.Kikinda Odbacuje se dana 11.09.2015 14.09.2015 Preuzmite akte
14 PREDUZEĆE ZA TELEKOMUNIKACIJU "TELEKOM SRBIJA" A.D. BEOGRAD, REGIJA NOVI SAD, IZVRŠNA JEDINICA ZRENJANIN, RADNI CENTAR KIKINDA, KIKINDA, GENERALA DRAPŠINA BR.26 PREDUZEĆE ZA TELEKOMUNIKACIJU "TELEKOM SRBIJA" A.D. BEOGRAD, REGIJA NOVI SAD, IZVRŠNA JEDINICA ZRENJANIN, RADNI CENTAR KIKINDA, KIKINDA, GENERALA DRAPŠINA BR.26 21594 i 4447 k.o.Kikinda Odbacuje se dana 17.09.2015 21.09.2015 Preuzmite akte
15 PREDUZEĆE ZA TELEKOMUNIKACIJU "TELEKOM SRBIJA" A.D. BEOGRAD, REGIJA NOVI SAD, IZVRŠNA JEDINICA ZRENJANIN, RADNI CENTAR KIKINDA, KIKINDA, GENERALA DRAPŠINA BR.26 PREDUZEĆE ZA TELEKOMUNIKACIJU "TELEKOM SRBIJA" A.D. BEOGRAD, REGIJA NOVI SAD, IZVRŠNA JEDINICA ZRENJANIN, RADNI CENTAR KIKINDA, KIKINDA, GENERALA DRAPŠINA BR.26 21594, 4590/1 i 4426 k.o.Kikinda Odbacuje se dana 17.09.2015 21.09.2015 Preuzmite akte
16 PREDUZEĆE ZA TELEKOMUNIKACIJU "TELEKOM SRBIJA" A.D. BEOGRAD, REGIJA NOVI SAD, IZVRŠNA JEDINICA ZRENJANIN, RADNI CENTAR KIKINDA, KIKINDA, GENERALA DRAPŠINA BR.2 PREDUZEĆE ZA TELEKOMUNIKACIJU "TELEKOM SRBIJA" A.D. BEOGRAD, REGIJA NOVI SAD, IZVRŠNA JEDINICA ZRENJANIN, RADNI CENTAR KIKINDA, KIKINDA, GENERALA DRAPŠINA BR.2 21639 i 6521/1 k.o.Kikinda Odbacuje se dana 17.09.2015 21.09.2015 Preuzmite akte
17 PREDUZEĆE ZA TELEKOMUNIKACIJU "TELEKOM SRBIJA" A.D. BEOGRAD, REGIJA NOVI SAD, IZVRŠNA JEDINICA ZRENJANIN, RADNI CENTAR KIKINDA, KIKINDA, GENERALA DRAPŠINA BR.2 PREDUZEĆE ZA TELEKOMUNIKACIJU "TELEKOM SRBIJA" A.D. BEOGRAD, REGIJA NOVI SAD, IZVRŠNA JEDINICA ZRENJANIN, RADNI CENTAR KIKINDA, KIKINDA, GENERALA DRAPŠINA BR.2 21538/3 i 20839/1 k.o.Kikinda Odbacuje se dana 17.09.2015 21.09.2015 Preuzmite akte
18 "Victory Media" doo iz Beograda, Bulevar Vojvode Mišića 51/a matični br.20952890 i PIB 10820870 "Victory Media" doo iz Beograda, Bulevar Vojvode Mišića 51/a matični br.20952890 i PIB 10820870 1149, 1145, 1144 i 3339 k.o.banatsko Veliko Selo i 4777, 4647 i 1875 k.oNovi Kozarci Odbacuje se dana 23.09.2015 24.09.2015 Preuzmite akte
19 Banini ad iz Kikinde, ul.Nikole Tesle br.5 matični broj 08161739, PIB 101081245 Banini ad iz Kikinde, ul.Nikole Tesle br.5 matični broj 08161739, PIB 101081245 1755 k.o.Kikinda Odbacuje se dana 23.09.2015 24.09.2015 Preuzmite akte
20 "Victory Media" doo iz Beograda, Bulevar Vojvode Mišića 51/a matični br.20952890 i PIB 10820870 "Victory Media" doo iz Beograda, Bulevar Vojvode Mišića 51/a matični br.20952890 i PIB 10820870 4648, 4648/1, 4596/1 i 1892/2 k.oBanatsko Veliko Selo i 3271, 1539 k.o.Nakovo Odbacuje se dana 24.09.2015 25.09.2015 Preuzmite akte
21 EPS "Distribucija" Beograd, Regionalni centar "Elektrovojvodina" Novi Sad, Elektrodistribucija Zrenjanin , Pogon Kikinda iz Beograda ul.Masarikova br.1-3m matični broj 070005466 i PIB br.100001378 EPS "Distribucija" Beograd, Regionalni centar "Elektrovojvodina" Novi Sad, Elektrodistribucija Zrenjanin , Pogon Kikinda iz Beograda ul.Masarikova br.1-3m matični broj 070005466 i PIB br.100001378 5554 k.o.Kikinda Odbacuje se dana 12.10.2015 12.10.2015 Preuzmite akte
22 EPS "Distribucija" Beograd, Regionalni centar "Elektrovojvodina" Novi Sad, Elektrodistribucija Zrenjanin , Pogon Kikinda iz Beograda ul.Masarikova br.1-3m matični broj 070005466 i PIB br.100001378 finansijer: NIS a.d. Novi Sad, Narodnog fronta 12, Mat.br. 20084693, PIB 104052135 20810/3 k.o.Kikinda Odbacuje se dana 16.10.2015 19.10.2015 Preuzmite akte
23 EPS "Distribucija" Beograd, Regionalni centar "Elektrovojvodina" Novi Sad, Elektrodistribucija Zrenjanin , Pogon Kikinda iz Beograda ul.Masarikova br.1-3m matični broj 070005466 i PIB br.100001378 finansijer: NIS a.d. Novi Sad, Narodnog fronta 12, Mat.br. 20084693, PIB 104052135 20810/3 k.o.Kikinda Odbacuje se dana 23.10.2015 23.10.2015 Preuzmite akte
24 "Deltatekst" d.o.o. Iz Beograda, Pilota Mihaila Petrovića 81 matični br.06008933 i pib br.102040644 "Deltatekst" d.o.o. Iz Beograda, Pilota Mihaila Petrovića 81 matični br.06008933 i pib br.102040644 4630/2 k.o.Kikinda Odbacuje se dana 07.12.2015 08.12.2015 Preuzmite akte
25 Deltatekst" d.o.o. Iz Beograda, Pilota Mihaila Petrovića 81 matični br.06008933 i pib br.102040644 Deltatekst" d.o.o. Iz Beograda, Pilota Mihaila Petrovića 81 matični br.06008933 i pib br.102040644 4630/2 k.o. Kikinda Odbacuje se dana 11.12.2015 11.12.2015 Preuzmite akte