Grb Kikinde
 

LICA OVLAŠĆENA ZA ODLUČIVANJE U UPRAVNIM STVARIMA, ODNOSNO ZA PREDUZIMANJE RADNJI U POSTUPKU PRE DONOŠENJA REŠENJA U UPRAVNIM STVARIMA

 

1. SEKRETARIJAT ZA OPŠTU UPRAVU I ZAJEDNIČKE POSLOVE


a) Lica ovlašćena za odlučivanje u upravnim stvarima:

 1. 1. Vlado Trtić – Sekretar sekretarijata,
 2. 2. Slavko Bovan – Savetnik za poslove ličnih stanja građana,
 3. 3. Klementina Zuberec - Rukovodilac odseka za matičarske poslove- matičar,
 4. 4. Marina Isaković – Zamenik matičara,
 5. 5. Kristina Pancel – Zamenik matičara II,
 6. 6. Kanas Atila – Upravni i matičarski poslovi za mesnu kancelariju Banatska Topola i Bašaid,
 7. 7. Dušan Radnović – Upravni i matičarski poslovi za mesnu kancelariju Mokrin,
 8. 8. Vedran Đurasović - Upravni i matičarski poslovi za mesnu kancelariju Rusko Selo i Novi Kozarci,
 9. 9. Adamov Aleksandar - Upravni i matičarski poslovi za mesnu kancelariju Iđoš i Sajan,
 10. 10. Biljana Zorić - Upravni i matičarski poslovi za mesnu kancelariju Banatsko Veliko Selo i Nakovo,
 11. 11. Boris Stupar – Savetnik za poslove besplatne pravne pomoći i savetnika pacijenata,
 12.  

b) Lica ovlašćena za preduzimanje radnji u postupku pre donošenja rešenja:
1. Josip Poslončec – Viši referent za poslove biračkog spiska, registra stanovnika i lica,
2. Dragan Ristić – Saradnik za poslove biračkog spiska, registra stanovnika i lica,2. SEKRETARIJAT ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE I KOMUNALNE DELATNOSTI


a) Lica ovlašćena za odlučivanje u upravnim stvarima:
1. Tamara Radlović – Sekretar sekretarijata za imovinsko-prave poslove i komunalne delatnosti


b) Lica ovlašćena za preduzimanje radnji u postupku pre donošenja rešenja:
1. Slavko Terzin – Rukovodilac odseka za imovinsko – pravne poslove i poslove ozakonjenja
2. Nikola Ćurčić – Savetnik za poslove upravljanja imovinom,
3. Petar Ćirić – Savetnik za stambene poslove,
4. Tomislav Simin –Savetnik za poslovni prostor o registrator stambenih jedinica,
5. Manja Lisulov – Savetnika za poslove ozakonjenja,
6. Dragana Kovačević – Savetnik za poslove ozakonjenja.

 


3. SEKRETARIJAT ZA SOCIJALNU ZAŠTITU


a) Lica ovlašćena za odlučivanje u upravnim stvarima:
1. Ivan Ninčić – Sekretar sekretarijata za socijalnu zaštitu


b) Lica ovlašćena za preduzimanje radnji u postupku pre donošenja rešenja:
1. Jelena Lazičić – Savetnik za poslove iz oblasti društvenih delatnosti i društvene brige o deci,
2. Tatjana Barbulov – Poverenik za izbeglice,
3. Andrea Kecman – Poverenik za izbeglice,
4. Marijana Bobić – Poslovi boračko – invalidske zaštite,
5. Zdravko Oparnica – Poslovi boračko – invalidske zaštite,
6. Gordana Pažin – Poslovi za utvrđivanje prava na rodisteljski dodatak i naknada zarade za vreme porodiljskog odsustva i prava u oblasti predškolskog vaspitanja .

 


4. SEKRETARIJAT ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE


a) Lica ovlašćena za odlučivanje u upravnim stvarima:
1. Petar Žigić – Sekretar sekretarijata za inspekcijske poslove,
2. Maja Pilipović – Rukovodilac odseka za inspekcijske poslove,
3. Eržebet Ćirić – Komunalni inspektor 1,
4. Mićo Tegeltija – Komunalni inspektor 2,
5. Dejan Jerkov – Komunalni inspektor 3,
6. Danijela Brojčin – Građevinski inspektor,
7. Miroslav Turudija – Građevinski inspektor,
8. Pavle Popović – Inspektor za drumski saobraćaj,
9. Jasmina Krasić – Prosvetni inspektor,
10. Jelena Vučković – Prosvetni inspektor,
11. Dragana Pecarski – Sportski inspektor.
12. Jelena Milićev – Inspektor za zaštitu životne sredine


b) Lica ovlašćena za preduzimanje radnji u postupku pre donošenja rešenja:
1. Robert Ludanji – Viši referent za građevinske poslove,
2. Dalibor Vlajkov – Viši kontrolor,
3. Gordana Nikolić – Kontrolor,
4. Tibor Karačonji – Kontrolor,
5. Anđelić Jovo – Kontrolor,
6. Martinović Zoran – Kontrolor.

 


5. SEKRETARIJAT ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE, POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ


a) Lica ovlašćena za odlučivanje u upravnim stvarima:
1. Miroslava Narančić – Sekretar sekretarijata za zaštitu životne sredine, poljoprivredu i ruralni razvoj


b) Lica ovlašćena za preduzimanje radnji u postupku pre donošenja rešenja:
1. Edvin Tot – Rukovodilac odseka za zaštitu životne sredine,
2. Dunja Arsenov – Savetnik za pravne poslove iz oblasti zaštite životne sredine,
3. Dragan Grujić – Mlađi savetnik za poslove kontrole i nadzora,
4. Zorica Popović –Savetnik za poslove izdavanja oslova i monitoringa,
5. Božidar Tešin – Savetnik za poslove poljoprivrede.

 


6. SEKRETARIJAT LOKALNE PORESKE ADMINISTARCIJE


a) Lica ovlašćena za odlučivanje u upravnim stvarima:
1. Nino Žuvela – Sekretar sekretarijata lokalne poreske administracije


b) Lica ovlašćena za preduzimanje radnji u postupku pre donošenja rešenja:
1. Snežana Kovačević – Rukovodilac odseka za utvrđivanje i kontrolu poreza na imovinu pravnih lica i prinudne naplate
2. Jadranka Češljević – Poreski inspektor,
3. Erika Gubačko Vlajić – Poreski inspektor,
4. Nataša Đerman – Poreski inspektor,
5. Gordana Divjak – Poreski inspektor,
6. Dušica Milišić – Rukovodilac odseka za utvrđivanje i kontrolu poreza na imovinu fizičkih lica, taksi i naknada,
7. Svetlana Tešin – Poslovi utvrđivanja i kontrole poreza na imovinu fizičkih lica,
8. Radmila Ćurčić – Poslovi kontrolora za utvrđiavnje i kontrolu poreza na imovinu, taksi i naknada.

 


7. SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM, OBJEDINJENU PROCEDURU I IZGRADNJU GRADA


a) Lica ovlašćena za odlučivanje u upravnim stvarima:
1. Jelena Ivetić – Sekretar sekretarijata za urbanizam, objedinjenu proceduru i izgradnju grada,


b) Lica ovlašćena za preduzimanje radnji u postupku pre donošenja rešenja:
1. Nataša Kovrlija – Savetnik za poslove urbanizma i planiranja,
2. Marija Dorčić - Savetnik za poslove urbanizma i planiranja,
3. Miroslav Tanackov – Rukovodilac odseka za objedinjenu proceduru,
4. Milan Pavlović - Savetnik za građevinske poslove,
5. Tamara Škoro – Savetnik za poslove izrade urbanističkih akata i ostali poslovi urbanizma,
6. Jovana Rodić - Savetnik za poslove izrade urbanističkih akata i ostali poslovi urbanizma,

 


8. KANCELARIJA ZA SMANJENJE SIROMAŠTVA


a) Lica ovlašćena za odlučivanje u upravnim stvarima:
1. Jovan Popeskov – Šef kancelarija za smanjenje siromaštva


b) Lica ovlašćena za preduzimanje radnji u postupku pre donošenja rešenja:
1. Biljana Matejin – Savetnik kancelarije za smanjenje siromaštvaLISTA OVLAŠĆENIH SLUŽBENIH LICA I SLUŽBENIH EVIDENCIJA GRADSKE UPRAVE GRADA KIKINDA


Sekretarijat za opštu upravu i zajedničke službe:
Lista službenih evidencija


1.Matične knjige rođenih, venčanih i umrlih, knjige državljana
Pristup evidenciji: usmeni ili pismeni zahtev, telefonski, ili putem e-mail-a
imena i kontakt podaci lica ovlašćenih za vođenje i pristup službenim evidencijama i pribavljanje podataka o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija:


• Rade Jovanov, tel. 0230/410-220, e-mail: rade.jovanov@kikinda.org.rs
• Klementina Zuberec, tel.: 0230/410-220, klementina.zuberec@kikinda.org.rs
• Marina Isaković, tel.: 0230/410-160, e-mail: marina.isakovic@kikinda.org.rs
• Kristina Pancel , tel.: 0230/410-160, e-mail: kristina.pancel@kikinda.org.rs
• Biljana Zorić, tel: MK Nakovo 0230/316 - 042 MK Banatsko Veliko Selo :0230/ 451 - 410 , 316-041 e-mail: biljana.zoric@kikinda.org.rs
• Vedran Đurasović tel:0230-316039 MK Rusko Selo, 0230-316-040 MK Novi Kozarci e-mail: vedran.djurasovic@kikinda.org.rs
• Atila Kanas. MK Banatska topola:67-201,316-052, MK Bašaid :68-001,316-051 E- mail: atila.kanas@kikinda.org.rs
• Aleksandar Adamov 0230/65-210; 316-037 – MK Iđoš, 0230/66-010; 316-050 – MK Sajan aleksandar.adamov@kikinda.org.rs
• Dušan Radnović, MK Mokrin tel.0230/361-110, 316-038 e-mail: dusan.radnovic@kikinda.org.rs

• Slavko Bovan tel. 0230/410-120, e-mail: slavko.bovan@kikinda.org.rs - savetnik za poslove ličnih stanja građana


2.Evidencija registrovanih preduzetnika do 31.12.2005.god
imena i kontakt podaci lica ovlašćenih za vođenje i pristup službenim evidencijama:
Pristup evidenciji: pismeni zahtev
• Vladimir Tesla tel. 0230/410-179, e-mail: vladimir.tesla@kikinda.org.rs
• Silvija Belić tel. 0230/410-179, e-mail: silvija.belic@kikinda.org.rs


3.Birački spisak
Pristup evidenciji: pismeni zahtev, ili putem e-mail-a
imena i kontakt podaci lica ovlašćenih za vođenje i pristup službenim evidencijama i pribavljanje podataka o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija:
• Dragan Ristić tel. 0230/410-138, e-mail: dragan.ristic@kikinda.org.rs
• Josip Poslončec tel. 0230/410-138, e-mail: josip.posloncec@kikinda.org.rs


4.Arhiva
Pristup evidenciji: usmeni, ili pismeni zahtev
imena i kontakt podaci lica ovlašćenih za vođenje i pristup službenim evidencijama i pribavljanje podataka o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija:
• Zoran Babić, tel: 0230/410-143, e-mail: zoran.babic@kikinda.org.rs
• Atila Kabok, tel: 0230/410-143, e-mail: atila.kabok@kikinda.org.rs


Sekretarijat za inspekcijske poslove
Lista službenih evidencija


1.Evidencija registrovanih taksi prevoznika
Pristup evidenciji: usmeni, ili pismeni zahtev
imena i kontakt podaci lica ovlašćenih za vođenje i pristup službenim evidencijama:
• Pavle Popović, tel. 0648968157, e-mail: pavle.popovic@kikinda.org.rs
• Zoltan Sakal, tel. 0230/410-219, e-mail: zoltan.sakal@kikinda.org.rs


Sekretarijat lokalne poreske administracije
Lista službenih evidencija


1. Poreske prijave za utvrđivanje poreza na imovinu u statici na nepokretnostima pravnih i fizičkih lica na obrascu PPI-1 i PPI-2,
2. Poreske prijave obveznika lokalne komunalne takse za isticanje firme na poslovnom prostoru,
3. Poreske prijave obveznika za utvrđivanje naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine na obrascu PP EKO.
Pristup evidenciji: U skladu sa Zakonom na osnovu obrazloženog pismenog zahteva.
Imena i kontakt podaci lica ovlašćenih za vođenje i pristup službenim evidencijama i lica ovlašćenih za pribavljanje podataka o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija:


• Gordana Divjak tel. 0230/410-118 E-mail: gordana.divjak@kikinda.org.rs,
• Jadranka Češljević tel. 0230/410-212 E-mail: jadranka.cesljevic@kikinda.org.rs,


Sekretarijat za društvene delatnosti

Lista službenih evidencija


Poslovi utvrđivanja prava na dodatak na decu


1.Evidencija korisnika prava na dečiji dodatak
Način na koji je moguće pristupiti evidenciji: Upitom
Imena i kontakt podatke lica ovlašćenih za vođenje i pristup službenim evidencijama:
• Marinka Bajšanski, 0230/410-149, marinka.bajsanski@kikinda.org.rs


Imena i kontakt podatke lica ovlašćenih za pribavljanje podataka o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija:
• Marinka Bajšanski, 0230/410-149, e-mail: marinka.bajsanski@kikinda.org.rs
• Milica Ivković, 0230/410-145, e-mail: milica.ivkovic@kikinda.org.rs
• Gordana Pažin, 0230/410-145, e-mail: gordana.pazin@kikinda.org.rs


Poslovi za utvrđivanje prava na roditeljski dodatak i naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva i prava u oblasti predškolskog obrazovanja –


1.Evidencija korisnika prava na naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta;
2.Evidencija korisnika prava na roditeljski dodatak majke, odnosno oca deteta;
3.Evidencija korisnika prava na roditeljski dodatak za prvo dete;
4.Evidencija korisnika prava na naknadu nezaposlenim porodiljama;
5.Evidencija korisnika prava na novčanu pomoć porodici u kojoj se rodi treće dete;
6.Evidencija korisnika prava na naknadu troškova u predškolskoj ustanovi.
Način na koji je moguće pristupiti evidenciji:Upitom


Imena i kontakt podatke lica ovlašćenih za vođenje i pristup službenim evidencijama:
• Gordana Pažin, 0230/410-145, gordana.pazin@kikinda.org.rs
Imena i kontakt podatke lica ovlašćenih za pribavljanje podataka o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija:
• Gordana Pažin, 0230/410-145, gordana.pazin@kikinda.org.rs


Poslovi utvrđivanja prava u oblasti boračko-invalidske zaštite
Lista službenih evidencija


1.Evidencija korisnika prava u oblasti boračko-invalidske zaštite:
2.Evidencija boraca,
3.Evidencija invalida (ratnih, mirnodopskih i civilnih),
4.Evidencija korisnika prava na porodičnu invalidninu,
5.Evidencija korisnika prava na mesečno novčano primanje,
6.Evidencija korisnika prava na mesečno novčano primanje za vreme nezaposlenosti,
7.Evidencija korisnika prava na ortopedska pomagala,
8.Evidencija korisnika prava na borački dodatak
Način na koji je moguće pristupiti evidenciji:Upitom


Imena i kontakt podaci lica ovlašćenih za vođenje i pristup službenim evidencijama:
• Marijana Bobić, 0230/410-147, marijana.bobic@kikinda.org.rs
• LJilja Nikolić, 0230/410-151, ljilja.nikolic@kikinda.org.rs
• Nevenka Lazić, 0230/410-151, nevenka.lazic@kikinda.org.rs
• Zdravko Oparnica, 0230/410-151, zdravko.oparnica@kikinda.org.rs


Imena i kontakt podaci lica ovlašćenih za pribavljanje podataka o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija:
• Marijana Bobić, 0230/410-147, marijana.bobic@kikinda.org.rs
• LJilja Nikolić, 0230/410-151, ljilja.nikolic@kikinda.org.rs
• Nevenka Lazić, 0230/410-151, nevenka.lazic@kikinda.org.rs
• Zdravko Oparnica, 0230/410-151, zdravko.oparnica@kikinda.org.rs


Poslovi utvrđivanja prava izbeglica, internoraseljenih lica, povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji, tražiocima azila i migranata u potrebi bez utvrđenog statusa.

Lista službenih evidencija


1.Evidencija lica koja su imala status izbeglog, progranog lica po rešenjima Komesarijata za izbelice i migracije RS:
2.Evidencija internoraseljenih lica,
4.Evidencija lica koja su u statusu izbeglice
5.Evidencija povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji,
6.Evidencija tražilaca azila,
7.Evidencija kretanja migranata,
8.Evidencija izbeglica, internoraseljenih lica, povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji koji su u potrebi za stambenim zbrinjavanjem,
9.Evidencija korisnika jednokratne novčane pomoći
Način na koji je moguće pristupiti evidenciji : Pisani zahtev


Imena i kontakt podaci lica ovlašćenih za vođenje i pristup službenim evidencijama:
• Tatjana Barbulov, 0230/410-164, tatjana.barbulov@kikinda.org.rs
• Andrea Kecman, 0230/410-164, andrea.kecman@kikinda.org.rs


Imena i kontakt podaci lica ovlašćenih za pribavljanje podataka o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija:
• Tatjana Barbulov, 0230/410-164, tatjana.barbulov@kikinda.org.rs
• Andrea Kecman, 0230/410-164, andrea.kecman@kikinda.org.rs

Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Lista službenih evidencija:


1. vodna akta (vodni uslovi, vodna saglasnosti i vodna dozvola)
2. procena uticaja na životnu sredinu
3. dozvole za upravljanje otpadom


Način na koji je moguće pristupiti evidenciji: preko gradskog internet portala http://www.kikinda.org.rs/
Osoba ovlašćena za vođenje i pristup službenim evidencijama:
• Zorica Popović, 0230/315-904, zorica.popovic@kikinda.org.rs
• Irena Slavković, tel. 0230/315-904, irena.slavkovic@kikinda.org.rs
• Edvin Tot, tel. 0230/315-901, edvin.tot@kikinda.org.rs
• Dragan Grujić, tel. 0230/315-901, dragan.grujic@kikinda.org.rs


Ovlašćena lica za pribavljanje podataka
• Miroslava Narančić, sekretarka 0230/315-900, miroslava.narancic@kikinda.org.rs
• Zorica Popović, poslovi izdavanja dozvola i monitoring, 0230/315-904, zorica.popovic@kikinda.org.rs


Inspekcija za zaštitu životne sredine koristi samo izvode iz APR registra koji je dostupan
Sekretarijat za stambeno komunalne poslove urbanizam i privredu

Lista službenih evidencija koje vodi sekretarijat;


1.Lokacijski uslovi,
2.Građevinska dozvola,
3.Rešenje o odobrenju za izveđenje radova po člnau 145 Zakona o planiranju i izgradnji,
4.Prijava radova, prijava temelja, prijava u konstruktivnom smislu, upotrebna dozvola,
5. rešenje o rušenju objekata i etažniranje objekata,
6.Ozakonjenje bespravno izgrađenih objekata;

način na koji je moguće pristupiti evidenciji : nalazise na sajtu Gradske uprave grada Kikinda http://www.kikinda.org.rs/ pod rubrikom Objedinjena procedura i ozakonjenje objekata;

imena i kontakt podaci lica ovlašćenih za vođenje i pristup službenim evidencijama:
• Mirolsav Tanackov, registrator objedinjene procedure, 0230/410-231 miroslav.tanackov@kikinda.org.rs

imena i kontakt podaci lica ovlašćenih za pribavljanje podataka o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija; Postupak po kojem se pribavljaju podaci koji se nalaze gore na navedenom sajtu sprovode:
• Tamara Škoro, 0230/410-196, tamara.skoro@kikinda.org.rs
• Jovana Rodić, 0230/410-196 jovana.rodic@kikinda.org.rs
• Nataša Kovrlija, 0230/410-196 natasa.kovrlija@kikinda.org.rs
• Jelena Ivetić,0230/410-152, jelena.ivetic@kikinda.org.rs
• Miroslav Tanackov, 0230/410-231 miroslav.tanackov@kikinda.org.rs