Grb Kikinde
 

ЛИЦА ОВЛАШЋЕНА ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ У УПРАВНИМ СТВАРИМА, ОДНОСНО ЗА ПРЕДУЗИМАЊЕ РАДЊИ У ПОСТУПКУ ПРЕ ДОНОШЕЊА РЕШЕЊА У УПРАВНИМ СТВАРИМА

 

1. СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ


а) Лица овлашћена за одлучивање у управним стварима:

 1. 1. Владо Тртић – Секретар секретаријата,
 2. 2. Славко Бован – Саветник за послове личних стања грађана,
 3. 3. Клементина Зуберец - Руководилац одсека за матичарске послове- матичар,
 4. 4. Марина Исаковић – Заменик матичара,
 5. 5. Кристина Панцел – Заменик матичара II,
 6. 6. Канас Атила – Управни и матичарски послови за месну канцеларију Банатска Топола и Башаид,
 7. 7. Душан Радновић – Управни и матичарски послови за месну канцеларију Мокрин,
 8. 8. Ведран Ђурасовић - Управни и матичарски послови за месну канцеларију Руско Село и Нови Козарци,
 9. 9. Адамов Александар - Управни и матичарски послови за месну канцеларију Иђош и Сајан,
 10. 10. Биљана Зорић - Управни и матичарски послови за месну канцеларију Банатско Велико Село и Наково,
 11. 11. Борис Ступар – Саветник за послове бесплатне правне помоћи и саветника пацијената,
 12.  

б) Лица овлашћена за предузимање радњи у поступку пре доношења решења:
1. Јосип Послончец – Виши референт за послове бирачког списка, регистра становника и лица,
2. Драган Ристић – Сарадник за послове бирачког списка, регистра становника и лица,2. СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ И КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ


а) Лица овлашћена за одлучивање у управним стварима:
1. Тамара Радловић – Секретар секретаријата за имовинско-праве послове и комуналне делатности


б) Лица овлашћена за предузимање радњи у поступку пре доношења решења:
1. Славко Терзин – Руководилац одсека за имовинско – правне послове и послове озакоњења
2. Никола Ћурчић – Саветник за послове управљања имовином,
3. Петар Ћирић – Саветник за стамбене послове,
4. Томислав Симин –Саветник за пословни простор о регистратор стамбених јединица,
5. Мања Лисулов – Саветника за послове озакоњења,
6. Драгана Ковачевић – Саветник за послове озакоњења.

 


3. СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ


а) Лица овлашћена за одлучивање у управним стварима:
1. Иван Нинчић – Секретар секретаријата за социјалну заштиту


б) Лица овлашћена за предузимање радњи у поступку пре доношења решења:
1. Јелена Лазичић – Саветник за послове из области друштвених делатности и друштвене бриге о деци,
2. Татјана Барбулов – Повереник за избеглице,
3. Андреа Кецман – Повереник за избеглице,
4. Маријана Бобић – Послови борачко – инвалидске заштите,
5. Здравко Опарница – Послови борачко – инвалидске заштите,
6. Гордана Пажин – Послови за утврђивање права на родистељски додатак и накнада зараде за време породиљског одсуства и права у области предшколског васпитања .

 


4. СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ


а) Лица овлашћена за одлучивање у управним стварима:
1. Петар Жигић – Секретар секретаријата за инспекцијске послове,
2. Маја Пилиповић – Руководилац одсека за инспекцијске послове,
3. Ержебет Ћирић – Комунални инспектор 1,
4. Мићо Тегелтија – Комунални инспектор 2,
5. Дејан Јерков – Комунални инспектор 3,
6. Данијела Бројчин – Грађевински инспектор,
7. Мирослав Турудија – Грађевински инспектор,
8. Павле Поповић – Инспектор за друмски саобраћај,
9. Јасмина Красић – Просветни инспектор,
10. Јелена Вучковић – Просветни инспектор,
11. Драгана Пецарски – Спортски инспектор.
12. Јелена Милићев – Инспектор за заштиту животне средине


б) Лица овлашћена за предузимање радњи у поступку пре доношења решења:
1. Роберт Лудањи – Виши референт за грађевинске послове,
2. Далибор Влајков – Виши контролор,
3. Гордана Николић – Контролор,
4. Тибор Карачоњи – Контролор,
5. Анђелић Јово – Контролор,
6. Мартиновић Зоран – Контролор.

 


5. СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ПОЉОПРИВРЕДУ И РУРАЛНИ РАЗВОЈ


а) Лица овлашћена за одлучивање у управним стварима:
1. Мирослава Наранчић – Секретар секретаријата за заштиту животне средине, пољопривреду и рурални развој


б) Лица овлашћена за предузимање радњи у поступку пре доношења решења:
1. Едвин Тот – Руководилац одсека за заштиту животне средине,
2. Дуња Арсенов – Саветник за правне послове из области заштите животне средине,
3. Драган Грујић – Млађи саветник за послове контроле и надзора,
4. Зорица Поповић –Саветник за послове издавања ослова и мониторинга,
5. Божидар Тешин – Саветник за послове пољопривреде.

 


6. СЕКРЕТАРИЈАТ ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТАРЦИЈЕ


а) Лица овлашћена за одлучивање у управним стварима:
1. Нино Жувела – Секретар секретаријата локалне пореске администрације


б) Лица овлашћена за предузимање радњи у поступку пре доношења решења:
1. Снежана Ковачевић – Руководилац одсека за утврђивање и контролу пореза на имовину правних лица и принудне наплате
2. Јадранка Чешљевић – Порески инспектор,
3. Ерика Губачко Влајић – Порески инспектор,
4. Наташа Ђерман – Порески инспектор,
5. Гордана Дивјак – Порески инспектор,
6. Душица Милишић – Руководилац одсека за утврђивање и контролу пореза на имовину физичких лица, такси и накнада,
7. Светлана Тешин – Послови утврђивања и контроле пореза на имовину физичких лица,
8. Радмила Ћурчић – Послови контролора за утврђиавње и контролу пореза на имовину, такси и накнада.

 


7. СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ, ОБЈЕДИЊЕНУ ПРОЦЕДУРУ И ИЗГРАДЊУ ГРАДА


а) Лица овлашћена за одлучивање у управним стварима:
1. Јелена Иветић – Секретар секретаријата за урбанизам, обједињену процедуру и изградњу града,


б) Лица овлашћена за предузимање радњи у поступку пре доношења решења:
1. Наташа Коврлија – Саветник за послове урбанизма и планирања,
2. Марија Дорчић - Саветник за послове урбанизма и планирања,
3. Мирослав Танацков – Руководилац одсека за обједињену процедуру,
4. Милан Павловић - Саветник за грађевинске послове,
5. Тамара Шкоро – Саветник за послове израде урбанистичких аката и остали послови урбанизма,
6. Јована Родић - Саветник за послове израде урбанистичких аката и остали послови урбанизма,

 


8. КАНЦЕЛАРИЈА ЗА СМАЊЕЊЕ СИРОМАШТВА


а) Лица овлашћена за одлучивање у управним стварима:
1. Јован Попесков – Шеф канцеларија за смањење сиромаштва


б) Лица овлашћена за предузимање радњи у поступку пре доношења решења:
1. Биљана Матејин – Саветник канцеларије за смањење сиромаштваЛИСТА ОВЛАШЋЕНИХ СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА И СЛУЖБЕНИХ ЕВИДЕНЦИЈА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА КИКИНДА


Секретаријат за општу управу и заједничке службе:
Листа службених евиденција


1.Матичне књиге рођених, венчаних и умрлих, књиге држављана
Приступ евиденцији: усмени или писмени захтев, телефонски, или путем e-mail-а
имена и контакт подаци лица овлашћених за вођење и приступ службеним евиденцијама и прибављање података о чињеницама о којима се води службена евиденција:


• Раде Јованов, тел. 0230/410-220, e-mail: rade.jovanov@kikinda.org.rs
• Клементина Зуберец, тел.: 0230/410-220, klementina.zuberec@kikinda.org.rs
• Марина Исаковић, тел.: 0230/410-160, e-mail: marina.isakovic@kikinda.org.rs
• Кристина Панцел , тел.: 0230/410-160, e-mail: kristina.pancel@kikinda.org.rs
• Биљана Зорић, тел: МК Наково 0230/316 - 042 МК Банатско Велико Село :0230/ 451 - 410 , 316-041 е-mail: biljana.zoric@kikinda.org.rs
• Ведран Ђурасовић тел:0230-316039 МК Руско Село, 0230-316-040 МК Нови Козарци e-mail: vedran.djurasovic@kikinda.org.rs
• Атила Канас. МК Банатска топола:67-201,316-052, МК Башаид :68-001,316-051 E- mail: atila.kanas@kikinda.org.rs
• Александар Адамов 0230/65-210; 316-037 – МК Иђош, 0230/66-010; 316-050 – МК Сајан aleksandar.adamov@kikinda.org.rs
• Душан Радновић, МК Мокрин тел.0230/361-110, 316-038 е-mail: dusan.radnovic@kikinda.org.rs

• Славко Бован тел. 0230/410-120, e-mail: slavko.bovan@kikinda.org.rs - саветник за послове личних стања грађана


2.Евиденција регистрованих предузетника до 31.12.2005.год
имена и контакт подаци лица овлашћених за вођење и приступ службеним евиденцијама:
Приступ евиденцији: писмени захтев
• Владимир Тесла тел. 0230/410-179, e-mail: vladimir.tesla@kikinda.org.rs
• Силвија Белић тел. 0230/410-179, e-mail: silvija.belic@kikinda.org.rs


3.Бирачки списак
Приступ евиденцији: писмени захтев, или путем e-mail-а
имена и контакт подаци лица овлашћених за вођење и приступ службеним евиденцијама и прибављање података о чињеницама о којима се води службена евиденција:
• Драган Ристић тел. 0230/410-138, e-mail: dragan.ristic@kikinda.org.rs
• Јосип Послончец тел. 0230/410-138, e-mail: josip.posloncec@kikinda.org.rs


4.Архива
Приступ евиденцији: усмени, или писмени захтев
имена и контакт подаци лица овлашћених за вођење и приступ службеним евиденцијама и прибављање података о чињеницама о којима се води службена евиденција:
• Зоран Бабић, тел: 0230/410-143, e-mail: zoran.babic@kikinda.org.rs
• Атила Кабок, тел: 0230/410-143, е-mail: atila.kabok@kikinda.org.rs


Секретаријат за инспекцијске послове
Листа службених евиденција


1.Евиденција регистрованих такси превозника
Приступ евиденцији: усмени, или писмени захтев
имена и контакт подаци лица овлашћених за вођење и приступ службеним евиденцијама:
• Павле Поповић, тел. 0648968157, e-mail: pavle.popovic@kikinda.org.rs
• Золтан Сакал, тел. 0230/410-219, e-mail: zoltan.sakal@kikinda.org.rs


Секретаријат локалне пореске администрације
Листа службених евиденција


1. Пореске пријаве за утврђивање пореза на имовину у статици на непокретностима правних и физичких лица на обрасцу ППИ-1 и ППИ-2,
2. Пореске пријаве обвезника локалне комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору,
3. Пореске пријаве обвезника за утврђивање накнаде за заштиту и унапређење животне средине на обрасцу ПП ЕКО.
Приступ евиденцији: У складу са Законом на основу образложеног писменог захтева.
Имена и контакт подаци лица овлашћених за вођење и приступ службеним евиденцијама и лица овлашћених за прибављање података о чињеницама о којима се води службена евиденција:


• Гордана Дивјак тел. 0230/410-118 E-mail: gordana.divjak@kikinda.org.rs,
• Јадранка Чешљевић тел. 0230/410-212 E-mail: jadranka.cesljevic@kikinda.org.rs,


Секретаријат за друштвене делатности

Листа службених евиденција


Послови утврђивања права на додатак на децу


1.Евиденција корисника права на дечији додатак
Начин на који је могуће приступити евиденцији: Упитом
Имена и контакт податке лица овлашћених за вођење и приступ службеним евиденцијама:
• Маринка Бајшански, 0230/410-149, marinka.bajsanski@kikinda.org.rs


Имена и контакт податке лица овлашћених за прибављање података о чињеницама о којима се води службена евиденција:
• Маринка Бајшански, 0230/410-149, е-mail: marinka.bajsanski@kikinda.org.rs
• Милица Ивковић, 0230/410-145, e-mail: milica.ivkovic@kikinda.org.rs
• Гордана Пажин, 0230/410-145, е-mail: gordana.pazin@kikinda.org.rs


Послови за утврђивање права на родитељски додатак и накнаду зараде за време породиљског одсуства и права у области предшколског образовања –


1.Евиденција корисника права на накнаду зараде за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета;
2.Евиденција корисника права на родитељски додатак мајке, односно оца детета;
3.Евиденција корисника права на родитељски додатак за прво дете;
4.Евиденција корисника права на накнаду незапосленим породиљама;
5.Евиденција корисника права на новчану помоћ породици у којој се роди треће дете;
6.Евиденција корисника права на накнаду трошкова у предшколској установи.
Начин на који је могуће приступити евиденцији:Упитом


Имена и контакт податке лица овлашћених за вођење и приступ службеним евиденцијама:
• Гордана Пажин, 0230/410-145, gordana.pazin@kikinda.org.rs
Имена и контакт податке лица овлашћених за прибављање података о чињеницама о којима се води службена евиденција:
• Гордана Пажин, 0230/410-145, gordana.pazin@kikinda.org.rs


Послови утврђивања права у области борачко-инвалидске заштите
Листа службених евиденција


1.Евиденција корисника права у области борачко-инвалидске заштите:
2.Евиденција бораца,
3.Евиденција инвалида (ратних, мирнодопских и цивилних),
4.Евиденција корисника права на породичну инвалиднину,
5.Евиденција корисника права на месечно новчано примање,
6.Евиденција корисника права на месечно новчано примање за време незапослености,
7.Евиденција корисника права на ортопедска помагала,
8.Евиденција корисника права на борачки додатак
Начин на који је могуће приступити евиденцији:Упитом


Имена и контакт подаци лица овлашћених за вођење и приступ службеним евиденцијама:
• Маријана Бобић, 0230/410-147, marijana.bobic@kikinda.org.rs
• Љиља Николић, 0230/410-151, ljilja.nikolic@kikinda.org.rs
• Невенка Лазић, 0230/410-151, nevenka.lazic@kikinda.org.rs
• Здравко Опарница, 0230/410-151, zdravko.oparnica@kikinda.org.rs


Имена и контакт подаци лица овлашћених за прибављање података о чињеницама о којима се води службена евиденција:
• Маријана Бобић, 0230/410-147, marijana.bobic@kikinda.org.rs
• Љиља Николић, 0230/410-151, ljilja.nikolic@kikinda.org.rs
• Невенка Лазић, 0230/410-151, nevenka.lazic@kikinda.org.rs
• Здравко Опарница, 0230/410-151, zdravko.oparnica@kikinda.org.rs


Послови утврђивања права избеглица, интернорасељених лица, повратника по основу споразума о реадмисији, тражиоцима азила и миграната у потреби без утврђеног статуса.

Листа службених евиденција


1.Евиденција лица која су имала статус избеглог, програног лица по решењима Комесаријата за избелице и миграције РС:
2.Евиденција интернорасељених лица,
4.Евиденција лица која су у статусу избеглице
5.Евиденција повратника по основу споразума о реадмисији,
6.Евиденција тражилаца азила,
7.Евиденција кретања миграната,
8.Евиденција избеглица, интернорасељених лица, повратника по основу споразума о реадмисији који су у потреби за стамбеним збрињавањем,
9.Евиденција корисника једнократне новчане помоћи
Начин на који је могуће приступити евиденцији : Писани захтев


Имена и контакт подаци лица овлашћених за вођење и приступ службеним евиденцијама:
• Татјана Барбулов, 0230/410-164, tatjana.barbulov@kikinda.org.rs
• Андреа Кецман, 0230/410-164, andrea.kecman@kikinda.org.rs


Имена и контакт подаци лица овлашћених за прибављање података о чињеницама о којима се води службена евиденција:
• Татјана Барбулов, 0230/410-164, tatjana.barbulov@kikinda.org.rs
• Андреа Кецман, 0230/410-164, andrea.kecman@kikinda.org.rs

Секретаријат за заштиту животне средине
Листа службених евиденција:


1. водна акта (водни услови, водна сагласности и водна дозвола)
2. процена утицаја на животну средину
3. дозволе за управљање отпадом


Начин на који је могуће приступити евиденцији: преко градског интернет портала http://www.kikinda.org.rs/
Особа овлашћена за вођење и приступ службеним евиденцијама:
• Зорица Поповић, 0230/315-904, zorica.popovic@kikinda.org.rs
• Ирена Славковић, тел. 0230/315-904, irena.slavkovic@kikinda.org.rs
• Едвин Тот, тел. 0230/315-901, edvin.tot@kikinda.org.rs
• Драган Грујић, тел. 0230/315-901, dragan.grujic@kikinda.org.rs


Овлашћена лица за прибављање података
• Мирослава Наранчић, секретарка 0230/315-900, miroslava.narancic@kikinda.org.rs
• Зорица Поповић, послови издавања дозвола и мониторинг, 0230/315-904, zorica.popovic@kikinda.org.rs


Инспекција за заштиту животне средине користи само изводе из АПР регистра који је доступан
Секретаријат за стамбено комуналне послове урбанизам и привреду

Листа службених евиденција које води секретаријат;


1.Локацијски услови,
2.Грађевинска дозвола,
3.Решење о одобрењу за извеђење радова по члнау 145 Закона о планирању и изградњи,
4.Пријава радова, пријава темеља, пријава у конструктивном смислу, употребна дозвола,
5. решење о рушењу објеката и етажнирање објеката,
6.Озакоњење бесправно изграђених објеката;

начин на који је могуће приступити евиденцији : налазисе на сајту Градске управе града Кикинда http://www.kikinda.org.rs/ под рубриком Обједињена процедура и озакоњење објеката;

имена и контакт подаци лица овлашћених за вођење и приступ службеним евиденцијама:
• Миролсав Танацков, регистратор обједињене процедуре, 0230/410-231 miroslav.tanackov@kikinda.org.rs

имена и контакт подаци лица овлашћених за прибављање података о чињеницама о којима се води службена евиденција; Поступак по којем се прибављају подаци који се налазе горе на наведеном сајту спроводе:
• Тамара Шкоро, 0230/410-196, tamara.skoro@kikinda.org.rs
• Јована Родић, 0230/410-196 jovana.rodic@kikinda.org.rs
• Наташа Коврлија, 0230/410-196 natasa.kovrlija@kikinda.org.rs
• Јелена Иветић,0230/410-152, jelena.ivetic@kikinda.org.rs
• Мирослав Танацков, 0230/410-231 miroslav.tanackov@kikinda.org.rs