Grb Kikinde
 

ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА


Опис и намена локације     


Индустријска зона налази се на периферији града, уз југоисточну границу грађевинског реона, тј.уз коридор железничке пруге. Oбухвата грађевинско земљиште делова блокова 41 и 43, које је намењено потребама производног занатства, приватног предузетништва, делатностима комплементарне индустрије и заузима површину од 19,51 hа, на удаљености од центра града1,5км.


Плански основ и имовинско правни односи


Израђен је План детаљне регулације за блокове 41 и 43 где је планирана изградња индустријске зоне, израђен је идејни и главни пројекат инфраструктуре на локацији индустријске зоне, донете су: 1. Одлука о доношењу Плана детаљне регулације („Сл. Лист општине Кикинда“, бр.17/2005) и 2. Одлука којом није потребна израда стратешке процене утицаја на животну средину, објављена у („Сл.лист општине Кикинда“, бр.15/2005). Решени су имовинско правни односи.


Постојећа инфраструктура


Приступне саобраћајнице, струја, водовод, канализација, гасовод и телефон. Изградња саобраћајне о комуналне инфраструктуре услов су за изградњу објеката приватног предузетништва и развој малих и срредњих предузећа и уопште привредних субјеката.

 

Приказ локације


Контакт информације Пројектног тима

телефон: +381230410157