Grb Kikinde


Organizacija Gradske uprave

Organizacija i delokrug Gradske uprave utvrđeni su Zakonom o lokalnoj samoupravi, Statutom Skupštine grada i Odlukom o Gradskoj upravi.
Gradska uprava obavlja sledeće poslove i zadatke:
 • priprema nacrte propisa i drugih akata koje donosi Skupština Grada i gradonačelnik,
 • izvršava odluke i druge akte Skupštine Grada i gradonačelnika,
 • rešava u upravnom postupku u prvom stepenu o pravima i dužnostima građana, preduzeća, ustanova i drugih organa iz izvornog delokruga Grada,
 • obavlja poslove upravnog nadzora nad izvršavanjem propisa i drugih opštih akata Skupštine Grada,
 • izvršava zakone i druge propise čije je izvršavanje povereno Gradu,
 • obavlja stručne i druge poslove koje utvrde Skupština Grada i gradonačelnik,
 • dostavlja izveštaje o svome radu Skupštini Grada, gradonačelniku i Gradskom veću.
Radom Gradske uprave rukovodi načelnik Gradske uprave. U okviru Gradske uprave Grada Kikinde postoje sledeći sekretarijati i službe:
 • Sekretarijat za finansije,
 • Sekretarijat za opštu upravu i zajedničke poslove,
 • Sekretarijat za imovinsko-pravne poslove,
 • Sekretarijat za društvene delatnosti,
 • Sekretarijat za inspekcijske poslove,
 • Sekretarijat za zaštitu životne sredine, poljoprivredu i ruralni razvoj
 • Sekretarijat lokalne poreske administracije,
 • Sekretarijat za razvoj i upravljanje investicijama,
 • Služba Skupštine, gradonačelnika i Gradskog veća.
Van organizacionih jedinica su:
 • Pomoćnik gradonačelnika za oblast turizama i međuregionalne saradnje
 • Budžetski inspektor
 • Interni revizor
 • Energetski menadžer
 • Zaštitnik građana
 • Gradski pravobranilac
 • Kancelarija za turizam
 • Kancelarija za seoske mesne zajednice

Načelnik: Ljuban Sredić

Grafički prikaz