Grb Kikinde


Organizacija Gradske uprave

Organizacija i delokrug Gradske uprave utvrđeni su Zakonom o lokalnoj samoupravi, Statutom Skupštine grada i Odlukom o Gradskoj upravi.
Gradska uprava obavlјa sledeće poslove i zadatke:
 • priprema nacrte propisa i drugih akata koje donosi Skupština Grada i gradonačelnik,
 • izvršava odluke i druge akte Skupštine Grada i gradonačelnika,
 • rešava u upravnom postupku u prvom stepenu o pravima i dužnostima građana, preduzeća, ustanova i drugih organa iz izvornog delokruga Grada,
 • obavlјa poslove upravnog nadzora nad izvršavanjem propisa i drugih opštih akata Skupštine Grada,
 • izvršava zakone i druge propise čije je izvršavanje povereno Gradu,
 • obavlјa stručne i druge poslove koje utvrde Skupština Grada i gradonačelnik,
 • dostavlјa izveštaje o svome radu Skupštini Grada, gradonačelniku i Gradskom veću.
Radom Gradske uprave rukovodi načelnik Gradske uprave. U okviru Gradske uprave Grada Kikinde postoje sledeći sekretarijati i službe:
 • Sekretarijat za finansije,
 • Sekretarijat za opštu upravu i zajedničke poslove,
 • Sekretarijat za imovinsko-pravne poslove i komunalne delatnosti,
 • Sekretarijat za socijalnu zaštitu,
 • Sekretarijat za javne službe, udruženja građana i verske službe,
 • Sekretarijat za inspekcijske poslove,
 • Sekretarijat za zaštitu životne sredine, polјoprivredu i ruralni razvoj,
 • Sekretarijat lokalne poreske administracije,
 • Sekretarijat za projekte,
 • Sekretarijat za urbanizam, objedinjenu proceduru i izgradnju grada,
 • Kancelarija za smanjenje siromaštva,
 • Služba Skupštine i Gradskog veća,
 • Komunalna milicija,
 • Kabinet gradonačelnika.
Van organizacionih jedinica su:
 • Služba budžetske inspekcije
 • Interni revizor
 • Lokalni ombudsman
 • Energetski menadžer
 • Gradski pravobranilac

Načelnik: Dragiša Mihajlović

Grafički prikaz