Grb Kikinde

Projekti

Projekti...

Kancelarija za mlade

S obzirom da opština Kikinda do sada nije imala telo koje bi se kontinuirano bavilo problemima i potrebama mladih, Opštinsko Veće opštine Kikinda je 6. jula 2009. godine donelo odluku o osnivanju Kancelarije za mlade. Kancelarija predstavlja organizacionu jedinicu lokalne uprave u kojoj su utvrđene procedure i sistemi kojim će se kreirati ili sprovoditi lokalna politika za mlade.


Osnovni ciljevi kojima Kancelarija teži su


- afirmacija mladih i njihovo uključivanje u društvo
- pruđanje podrške inicijativama i projektima mladih
- promovisanje zdravih stilova života
- neformalno obrazovanje mladih
- informisanje mladih
- pružanje mogućnosti za kvalitetno provođenje slobodnog vremena
- promovisanje vrednosti tolerancije, ljudskih prava, rodne ravnopravnosti
- prevencija destruktivnog ponašanja mladih
- promovisanje volonterizma

Pomenute ciljeve Kancelarija će ostvarivati kroz niz aktivnosti, projekata i programa koji će biti kreirani i realizovani u zavisnosti od specifičnih potreba mladih. Pored toga, Kancelarija predviđa osnivanje internet kluba, biblioteke, medija centra za mlade,  pružanje konsultantskih usluga od strane stručnjaka, programe vršnjačke edukacije, kao i obezbeđivanje prostora i opreme za rad i kreativno izražavanje mladih.


Kancelariju za mlade čine


1.    Savet za mlade – formiran 24. februara 2009. godine
2.    Koordinator/ka Kancelarije – finansiran od strane Pokrajinskog sekretarijata za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova kroz program “Pripravnik na određeno vreme na teritoriji AP Vojvodina”
3.    Omladinski klub – sprovodi programe za mlade u okviru usvojenih lokalnih, pokrajinskih i nacionalnih strazegija za mlade


Neposredni benefiti koje mladi i njihove organizacije mogu očekivati od Kancelarije jesu


- materijalni i tehnički resursi
- fizički prostor za realizaciju projekata, inicijativa i ideja
- pristup informacijama
- priznavanje i uvažavanje njihovih prava, interesa i potreba
- podsticaj na aktivno učešće u životu lokalne zajednice

Iz svega navedenog proizilazi da je osnovna uloga Kancelarije za mlade zapravo stvaranje uslova kako bi mladi ljudi zadovoljili svoje generacijske potrebe. NJena aktivnost obuhvata svakodnevni rad sa mladima, prepoznavanje njihovih potreba i interesa kao i predlaganje i realizacija neophodnih mera kako bi pomenuti interesi i potrebe bili zadovoljeni. U tom cilju Kancelarija će sarađivati sa svim kompetentnim i zainteresovanim akterima, uključujući i institucije lokalne, pokrajinske i republičke vlasti.


Pregledajte sve tekstove iz rubrike