Grb Kikinde


Saopštenja Gradskog veća

Pratite rad gradskog veća...

Održana 57. sednica Gradskog veća

Datum: 29.04.2022.

Na današnjoj sednici Gradskog veća doneto je više predloga rešenja i odluka koje će se naći na dnevnom redu naredne sednice Skupštine grada. Utvrđeni su odgovori na više odborničkih pitanja, koji će takođe biti dostavljeni odbornicima Skupštine grada.

Gradsko veće je donelo Pravilnik o sufinansiranju mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova koje se odnose na unapređenje termičkog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnje solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošne tople vode po Javnom pozivu Uprave za podsticanje i unapređenje energetske efikasnosti JP1/22. Mere energetske sanacije predviđene ovim Pravilnikom sprovode se kroz saradnju sa privrednim subjektima koji se bave proizvodnjom, uslugama i radovima na energetskoj sanaciji stambenih objekata, a krajnji korisnici bespovratnih sredstava su domaćinstva na teritoriji grada Kikinde.

Na osnovu javnog poziva za sufinansiranje programa energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova, JP1/22, Veće je donelo Pravilnik o sufinansiranju mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe i unapređenje termotehničkog sistema putem ugradnje kalorimetara, cirkulacionih pumpi, termostatskih ventila i delitelja toplote.

Gradsko veće je donelo Pravilnik o izmeni Pravilnika o finansijskoj podršci za lečenje maloletne dece sa prebivalištem na teritoriji grada Kikinde, kojim je utvrđen nadležan drugostepeni organ koji će rešavati povodom žalbi na rešenje gradonačelnika o priznavanju prava na finansijsku podršku u prvom stepenu.

Veće je prihvatilo Informaciju o dostavljenoj Inicijativi za donošenje Odluke o izradi Plana detaljne regulacije za katastarsku opštinu Banatska Topola radi izgradnje solarne elektrane „Solar Power Plant Delta“ do 20MW, koju je sačinio Sekretarijat za urbanizam, objedinjenu proceduru i izgradnju grada.

Održana 56. sednica Gradskog veća

Datum: 25.03.2022.

Na današnjoj sednici Gradskog veća, na predlog Komisije za unapređenje i zaštitu životne sredine na teritoriji grada Kikinde, doneti su Program sistematske deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije na području grada Kikinde za 2022. godinu i Program monitoringa kvaliteta životne sredine na području grada Kikinde u 2022. godini.


Veće je donelo Program podrške za sprovođenje poljoporivredne politike i politike ruralnog razvoja za grad Kikindu za 2022. godinu, za koji je iz budžeta grada obezbeđeno je 15.000.000 dinara, a predviđena je realizacija 18 mera.


Gradsko veće je donelo Pravilnik za učešće grada Kikinde u sufinansiranju regresa za reproduktivni materijal (veštačko osemenjavanje), kojim se utvrđuju opšti uslovi, kriterijumi, prava i obaveze korisnika, kao i način raspodele sredstava obezbeđenih u budžetu grada Kikinde za 2022. godinu, za učešće grada Kikinde u sufinansiranju regresa za reproduktivni materijal.
Veće je donelo Pravilnik za učešće grada Kikinde u subvencionisanju kratkoročnih kredita za registrovana poljoprivredna gazdinstva, kojim se utvrđuju opšti uslovi, kriterijumi, prava i obaveze korisnika, kao i način raspodele sredstava obezbeđenih u budžetu grada Kikinde za 2022. godinu za učešće grada Kikinde u subvencionisanju naknade obrade kredita i kamate za nabavku obrtnih sredstava.


Na sednici su doneti i Pravilnik za učešće grada Kikinde u sufinansiranju mera investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava, Pravilnik za sprovođenje mera podrške uspostavljanja i jačanja udruženja u oblasti poljoprivrede, Pravilnik za refundaciju troškova osiguranja useva, plodova, višegodišnjih zasada i rasadnika, Pravilnik za subvencionisanje očuvanja biljnih i životinjskih genetičkih resursa, Pravilnik za subvencionisanje investicije u izgradnju i/ili opremanje objekata za obavljanje tradicionalnih zanata, Pravilnik za podršku mladima u ruralnim područjima, Pravilnik za učešće grada Kikinde u sufinansiranju investicija koje se odnose na nabavku opreme za uzorkovanje, prijem, preradu, punjenje i pakovanje proizvoda od mleka; nabavku opreme i uređaja za sušenje voća, povrća i grožđa, kao i njihovih proizvoda; nabavku opreme za proizvodnju vina, rakija i drugih alkoholnih pića, kao i opreme za degustacione sale, Pravilnik za refundaciju troškova neškodljivog uklanjanja uginulih životinja i Pravilnik o učešću grada kikinde u sufinansiranju troškova usluge selekcije domaćih životinja (goveda, ovaca i koza). Svi pravilnici su objavljeni Službenom listu grada Kikinde.


Gradsko veće je donelo Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve u iznosu od 550.000 dinara za izradu tehničke dokumentacije za dogradnju postojećeg objekta Centra za stručno usavršavanje Kikinda, za potrebe konkursa Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.


Na današnjoj sednici je usvojen Izveštaj o radu gradskog pravobranilaštva grada Kikinde za 2021. godinu.


Veće je prihvatilo Informaciju o predstojećim aktivnostima povodom prvomajskih praznika, Sekretarijata za imovinsko-pravne poslove i komunalne delatnosti. Proslava Prvomajskog praznika biće organizovana na lokaciji između zatvorene odvojnice puta za Iđoš i ulice Srbobranske, gde će, pored tezgi, biti postavljen i luna park na površini od oko ukupno 7000m2.
 

Održana 55. sednica Gradskog veća

Datum: 09.03.2022.

Na današnjoj sednici Gradskog veća donet je Pravilnik o bližim uslovima i kriterijumima za stipendiranje sportista sa teritorije grada Kikinda. Pravo na stipendiranje imaju sportisti uzrasta od 15 do 19 godina. Pod perspektivnim i talentovanim sportistima podrazumevaju se sportisti koji su rangirani u skladu s Nacionalnom kategorizacijom sportista.
Veće je raspisalo Javni konkurs za dodelu podsticaja za razvoj preduzetništva, mikro, malih i srednjih preduzeća na teritoriji grada Kikinde u 2022. godini. U ovu svrhu su planirana sredstva iznosu od 2.000.000 dinara.
Gradsko veće je donelo Odluku o odobravanju Plana odbrane grada Kikinde, sastavnog dela Plana odbrane Republike Srbije.
Na sednici je dogovoreno pristupanje realizaciji dva projekta u skladu sa uslovima Konkursa za dodelu sredstava za sufinansiranje izgradnje, sanacije, rekonstrukcije i izrade tehničke dokumentacije vodnih objekata u javnoj svojini i objekata fekalne kanalizacije za 2022. godinu, koji je raspisao Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.
 

Održana 54. sednica Gradskog veća

Datum: 28.02.2022.

Gradsko veće je na današnjoj sednici usvojilo Lokalni akcioni plan zapošljavanja za 2022. i 2023. godinu, koji je doneo Savet za zapošljavanje grada Kikinde, a kojim se definišu prioriteti i ciljevi politike zapošljavanja i utvrđuju programi i mere koji će se realizovati, kako bi se ostvarili projektovani ciljevi i postiglo održivo povećenje zaposlenosti.
Veće je prihvatilo izveštaje o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih preduzeća “Kikinda“, „Autoprevoz“ i „Toplana“ za period od 01.01.2021. godine do 31.12.2021. godine.
Gradsko veće grada Kikinde je donelo rešenje kojim se u Struči tim za realizaciju projekta javno-privatnog partnerstva sa elementima koncesije za obavljanje delatnosti dimničarskih usluga, umesto Danijele Petrov, imenuje Sava Krstić.
Veće je odbilo zahtev „FCC Kikinda d.o.o." za promenom cena sakupljanja i odlaganja komunalnog otpada u visini od 7,5% u odnosu na cene koje su trenutno u primeni.
 

Održana 53. sednica Gradskog veća

Datum: 14.02.2022.

Na današnjoj sednici Gradskog veća doneto je više predloga rešenja i odluka koje će se naći na dnevnom redu naredne sednice Skupštine grada. Utvrđeni su odgovori na više odborničkih pitanja, koji će takođe biti dostavljeni odbornicima Skupštine grada.
Gradsko veće je donelo Program za rad Saveta za koordinaciju poslova bezbednosti saobraćaja na području lokalne samouprave Kikinda za 2022. godinu, kojim se utvrđuju ciljevi, mere i aktivnosti u okviru ključnih oblasti rada, rokovi, finansijska sredstva i odgovorni subjekti za sprovođenje istih, predviđeni zakonskim i podzakonskim propisima o bezbednosti saobraćaja na putevima u cilju unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima.