Grb Kikinde


Saopštenja Gradskog veća

Pratite rad gradskog veća...

Održana 153. sednica Gradskog veća

Datum: 29.11.2019.

Gradsko Veće je na današnjoj sednici usvojilo Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih preduzeća “Kikinda“, „Autoprevoz“ i „Toplana“ za period od 01.01.2019. godine do 30.09.2019. godine.

Veće je donelo Pravilnik o posebnim elementima procene rizika, učestalosti vršenja inspekcijskog nadzora na osnovu procene rizika i posebnim elementima plana inspekcijskog nadzora po odlukama iz izvorne nadležnosti grada Kikinde.

Gradsko veće je usvojilo Plan zaštite i spasavanja, kojim se planiraju mere i aktivnosti za sprečavanje i umanjenje posledica katastrofa, snage i sredstva subjekata sistema smanjenja rizika od katastrofa i upravljanja vanrednim situacijama, njihovo organizovano i koordinirano angažovanje i delovanje u vanrednim situacijama u cilju zaštite i spasavanja ljudi, materijalnih i kulturnih dobara i obezbeđenja osnovnih uslova za život.

Veće je usvojilo Operativni plan rada zimske službe za 2019/2020 godinu, na predlog JP “Kikinda“, kao upravljača lokalnih puteva i donelo Rešenje o obrazovanju i imenovanju Štaba zimske službe grada Kikinde za 2019-2020. godinu, čiji je zadatak staranje o realizaciji Plana rada zimske službe za sezonu 2019/2020., sa kriterijumima i standardima održavanja puteva u zimskim uslovima na teritoriji grada Kikinde. U Štab su imenovani:
- Milivoj Linjački, član Gradskog veća – predsednik Štaba
- Nikola Vojnović, JP „Kikinda“ Kikinda – zamenik predsednika
- Nenad Avramov, komandir Saobraćajne policijske ispostave Kikinda – član
- Zoran Budiša, rukovodilac Odeljenja za vanredne situacije Kikinda – član
- Jelena Aleksić, komunalna inspektorka Gradske uprave grada Kikinda – članica
- Pavle Popović, komunalni inspektor Gradske uprave grada Kikinda – član
- Goran Dumitrov, član Gradskog veća zadužen za mesne zajednice – član
- Zoran Bjelan, predstavnik firme angažovane za zimsku službu – član
- Đorđe Klenanc, JP „Kikinda“, rukovodilac Zimske službe – član
- Dragan Tomašev, JP „Kikinda“, zamenik rukovodioca Zimske službe – član.

Na današnjoj sednici doneto je i Rešenje o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti po zonama na teritoriji grada Kikinde za utvrđivanje poreza na imovinu za 2020. godinu i objavilo ga na internet stranici Grada.

Gradsko veće je donelo Zaključak pokretanju postupka javno-privatnog partnerstva bez elemenata koncesije za realizaciju projekta rekonstrukcije javnog osvetljenja na teritoriji grada Kikinde. Ovim Zaključkom uređuju se uslovi, način, izrada i predlaganje javno-privatnog partnerstva u postupku rekonstrukcije, racionalizacije i održavanja javnog osvetljenja.

Veće je prihvatilo Informaciju Sekretarijata za imovinsko-pravne poslove i komunalne delatnosti u vezi sa organizacijom Novogodišnjeg bazara, kao i Informaciju člana Veća za lokalni ekonomski razvoj i investicije, o potrebi donošenja Odluke za obustavljanje Izmene i dopune akcionih planova i Strategije održivog razvoja grada Kikinde za period od 2014. do 2020. godine, te sprovođenja aktivnosti na analizi postojeće Strategije i pripremi za izradu Plana razvoja za period od 2021. do 2027. godine.

Na današnjoj sednici je doneto Rešenje o imenovanju članova i zamenika članova Socijalno – ekonomskog saveta drada Kikinde. Za članove su imenovani:
- Pavle Markov, predsednik opštine Kikinda,
- Saša Tanackov, član Veća zadužen za lokalni ekonomski razvoj i investicije,
- Miodrag Bulajić, član Veća zadužen za MSP i preduzetništvo,
- Ilija Drljić, predsednik SSS opština Kikinda, Čoka, N. Crnja i N. Kneževac,
- Milovan Gatarić, SSS opština Kikinda, Čoka, N.Crnja i N. Kneževac,
- Nikola Vojinović, SSS opština Kikinda, Čoka, N.Crnja i N. Kneževac,
- Siniša Pašić, predsednik Udruženja preduzetnika Kikinde,
- Nebojša Nedeljković, direktor „Mecafor“ d.o.o. Kikinda i
- Jovan Bulatović, direktor i vlasnik „Grindex“ d.o.o. Kikinda.

Održana 152. sednica Gradskog veća

Datum: 21.11.2019.

Gradsko Veće je na današnjoj sednici donelo Odluku o prenosu neutrošenih sredstava sa odgovarajućih aproprijacija u tekuću budžetsku rezervu i, na osnovu potrebe ze novim nabavkama zbog predstojećih novogodišnjih praznika, izvršilo izmenu Plana nabavki.

Održana 151. sednica Gradskog veća

Datum: 08.11.2019.

Gradsko Veće je na današnjoj sednici donelo Rešenje o obrazovanju i imenovanju Komisije za dodelu Nagrade grada Kikinde i gradskih priznanja. Zadatak Komsije je da objavi Javni poziv za podnošenje predloga, sa obaveštenjem o uslovima za dodelu priznanja, kao i o roku za predlaganje kandidata.

U Komisiju su, na period od četiri godine, imenovani:
1. Dragan Ostojić, za predsednika,
2. Saša Tanackov, za člana,
3. Magdolna Komarek, za članicu,
4. Aranka Felbab, za članicu,
5. Vesna Tomin, za članicu.

Održana 150. sednica Gradskog veća

Datum: 06.11.2019.

Gradsko Veće je na današnjoj sednici donelo Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, iz sredstava utvrđenih Odlukom o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Kikinde za 2019. godinu.

Na osnovu potreba za novim nabavkama i ukidanja nabavki radi vraćanja u budžetsku rezervu, Veće je usvojilo Izmenu plana nabavki.

Održana 149. sednica Gradskog veća

Datum: 05.11.2019.

Veće je na današnjoj sednici usvojilo Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi, Gradskom pravobranilaštvu, stručnim službama i posebnim organizacijama Grada Kikinde. Pored navedenog, ovim Pravilnikom se utvrđuju i način rada, rukovođenje i odgovornost, zvanja i zanimanja zaposlenih, ukupan broj radnih mesta sa nazivom i opisom poslova za svako radno mesto i brojem potrebnih izvršilaca, uslovi za obavljanje poslova svakog radnog mesta, kao i prijem pripravnika i volontera.

Gradsko veće je donelo Zaključak o dodeli novčanih nagrada za četiri nabolje plasirane ekipe/škole u kvizu znanja ,,Svet sova“, manifestacije „Sovembar – mesec sova“. Novčani iznosi za prva četiri mesta u kvizu znanja za osnovne škole su 10.000, 8.000, 6.000, odnosno 5.000 dinara. Novčani iznosi za srednje škole, za učešće u manifestaciji, iznose po 5.000 dinara.