Grb Kikinde


Saopštenja Gradskog veća

Pratite rad gradskog veća...

Održana 148. sednica Gradskog veća

Datum: 23.10.2019.

Veće je na današnjoj sednici utvrdilo predlog Odluke o nagradama i priznanjima grada Kikinde. Ovom odlukom se ustanovljavaju Nagrada grada Kikinde, kao najviše priznanje koje se dodeljuje fizičkom licu, kao i gradska priznanja fizičkim ili pravnim licima za značajna ostvarenja u oblasti kulture, obrazovanja, zdravstva, privrede i preduzetništva, sporta, humanosti i dobrotvornog rada. Predlog ove odluke naći će se na dnevnom redu narednog zasedanja Skupštine grada.

Održana 147. sednica Gradskog veća

Datum: 21.10.2019.

Gradsko veće je na današnjoj sednici utvrdilo više predloga odluka i rešenja koja će se naći na dnevnom redu narednog zasedanja Skuštine grada. 

Veće je donelo Pravilnik o naknadi troškova za dolazak na rad i odlazak sa rada zaposlenih kod direktnih i indirektnih budžetskih korisnika grada kikinde i usvojilo Izmenu plana nabavki za 2019. godinu.

Gradsko veće je odobrilo otkup stambenih jedinica (stanova/kuća) u javnoj svojini Grada Kikinde, gde za to postoji pravni osnov na osnovu odredbi Zakona o stanovanju i održavanju zgrada i važećih odredbi Zakona o stanovanju, i gde za to postoji interes Grada Kikinde.

Veće je odredilo subjekte od posebnog značaja za zaštitu i spasavanje na teritoriji grada Kikinde. Ovi subjekti, izuzev saveza, klubova i udruženja, izrađuju i donose Procenu rizika od katastrofa i Plan zaštite i spasavanja, po pribavljenoj saglasnosti Ministarstva. Aktiviranje i upotrebu ovih subjekata naređuje Gradski štab za vanredne situacije.

Održana 146. sednica Gradskog veća

Datum: 17.09.2019.

Na današnjoj sednici Gradskog veća donet je Zaključak o dodeli novčanih nagrada za uzgajivače tri nateže i tri najduže bundeve na manifestaciji „34. dani ludaje“, koja se održava u periodu od 19. do 22. septembra 2019. godine.

Novčani iznos za najtežu bundevu (prvo mesto), odnosno najdužu bundevu (prvo mesto) iznosi 100.000 dinara. Novčana nagrada za drugo mesto za najtežu bundevu, odnosno najdužu bundevu iznosi 60.000 dinara, a novčana nagrada za treće mesto za najtežu bundevu, odnosno najdužu bundevu iznosi 40.000 dinara. Nagrade su predviđene budžetom grada Kikinde i svim nagrađenim uzgajivačima će biti uplaćene na tekući račun.

Održana 145. sednica Gradskog veća

Datum: 06.09.2019.

Gradsko veće je na današnjoj sednici usvojilo Izmenu Plana nabavki za 2019. na osnovu potreba za novim nabavkama za manifestaciju „34. dani ludaje“.

Održana 144. sednica Gradskog veća

Datum: 30.08.2019.

Gradsko veće je na današnjoj sednici prihvatilo izveštaje o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja za period od 01.01.2019. godine do 30.06.2019. godine javnih preduzeća „Kikinda“, „Autoprevoz“ i „Toplana“.

Na osnovu potreba za novim nabavkama za izradu makete za Sajam u Minhenu i nabavke materijala za priključak za struju za kapele u Banatskoj Topoli, Veće je izvršilo izmenu plana nabavki.

Veće je donelo Pravilnik kojim se uređuje se način i kriterijumi razvrstavanja osnovnih sredstava, sitnog inventara i potrošnog materijala, evidencija osnovnih sredstava i sitnog inventatra, rukovanje imovinom i određivanje računopolagača u Gradskoj upravi grada Kikinde i indirektnim korisnicima budžetskih sredstava grada Kikinde.

Gradsko veće je prihvatilo Predlog Sekretarijata za društvene delatnosti za raspodelu sredstava iz budžeta grada Kikinde za benificirane klubove - klubove od posebnog značaja za grad - sufinansiranja potreba u oblasti sporta za 2019. godinu. Odobrena su sredstva muškom i ženskom rukometnom klubu, kao i fudbalskom klubu Kikinda 1909.

Gradsko veće grada Kikinde je na današnjoj sednici donelo Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, kao i Zaključak o usvajanju Procene rizika od katastrofa za teritoriju grada Kikinde.