Grb Kikinde


Saopštenja Gradskog veća

Pratite rad gradskog veća...

Održana 131. sednica Gradskog veća

Datum: 20.05.2019.

Gradsko veće je na današnjoj sednici utvrdilo Predlog odluke o određivanju pravca pružanja državnih puteva prvog i drugog reda koji prolaze kroz naseljena mesta na teritoriji grada Kikinde, koji će biti upućen Skupštini grada Kikinde na razmatranje i usvajanje.

Održana 130. sednica Gradskog veća

Datum: 20.05.2019.

Gradsko veće je na današnjoj sednici prihvatilo Informaciju u vezi zahteva Sekretarijata za zaštitu životne sredine, poljoprivrede i ruralnog razvoja za organizaciju manifestacije – sajma poljoprivrede u gradu Kikindi, pod nazivom „Suvača“. Za vreme održavanja sajma, utvrđeni su datumi 13. i 14. septembar 2019. godine. Za lokaciju održavanja sajma određen je pomoćni teren OFK „Kikinda 1909“, Park „Blandaš“, kao i okolni objekti.

Veće je imenovalo Organizacioni odbor, čiji je zadatak da, u skladu sa usvojenim Programom sajma, organizuje i sprovede rad svih službi potrebnih za nesmetano odvijanje sajma.

Održana 129. sednica Gradskog veća

Datum: 13.05.2019.

Gradsko veće je na današnjoj sednici utvrdilo Predlog odluke o konsolidovanom završnom računu budžeta grada Kikinde za 2018. godinu i uputilo ga Skupštini grada Kikinde na razmatranje i usvajanje.

Veće je utvrdilo i Predlog odluke o obrazovanju gradskog štaba za vanredne situacije grada Kikinde. Funkcije komandanta, zamenika komandanta, odnosno načelnika Štaba obavljaće gradonačelnik, član Gradskog veća i predstavnik nadležne službe, dok će članove Štaba činiti članovi organa Grada, rukovodioci javnih preduzeća, privrednih društava, rukovodioci organizacionih jedinica odbrane, policije, humanitarnih organizacija, udruženja građana, drugih pravnih lica i ustanova, stručna lica u čijem delokrugu su poslovi od značaja za zaštitu i spasavanje u vanrednim situacijama ili druga lica. Ovaj Predlog odluke naći će se pred odbornicima Skupštine grada, zajedno sa Izveštajem o radu Gradskog štaba za vanredne situacije grada Kikinde za 2018. godinu.

Gradsko veće je na današnjoj sednici donelo Pravilnik o opštem obrascu zapisnika o inspekcijskom nadzoru iz izvorne nadležnosti grada Kikinde. Ovaj obrazac daje formu za ujednačavanje vršenja inspekcijskog nadzora iz izvorne nadležnosti grada Kikinde, koja se prilagođava odgovarajućoj vrsti i obliku inspekcijskog nadzora, pojedinačnim oblastima, posebnim propisima i postupcima i konkretnim okolnostima inspekcijskog nadzora.

Veće je donelo Rešenje o obrazovanju Radnog tela za pregled, analizu i usaglašavanje tenderske dokumentacije za izgradnju postrojenja za preradu vode za piće u Kikindi. Radno telo će se sastojati od eksperata, diplomranih inženjera arhitekture, građevine, geodezije, geologije, mašinstva, elektrotehnike i tehnologije. Zadatak Radnog tela će biti analiza tendera, pisanje i usaglašavanje primedbi sa konsulatantom KFV banke, analiza i ocena prispelih ponuda, učešće u izboru najpovoljnijeg ponuđača, analiza urbanističkih rešenja, arh. i građevinskih predmera, analiza predloga jake struje, instrumentacije, automatskog upravljanja i SCADA sistema centralnog upravljanja i nadzora i druge potrebne ekspertize.

Održana 128. sednica Gradskog veća

Datum: 19.04.2019.

Gradsko veće je na današnjoj sednici odobrilo sredstva iz budžeta Grada Kikinde za 2019. godinu, za realizaciju projekata iz oblasti unapređenja položaja mladih. Sredststva su odobrena sledećim udruženjima i projektima:

-Kikindska tehnološka zajednica, Razvojni program „ Pionir“ - 120.000 rsd,
-Udruženje mladih Mokrina – UMM, Dan Raše Popova 2019. - 80.000 rsd,
-Centar za edukaciju i promociju turističkih vrednosti „MEDUK“, Knjigom do zdravlja, znanja i prijateljstva- 100.000 rsd,
-Pozorište „Lane“, Predstava za mlade „Tišina“ - 310.000 rsd,
-Udruženje građana „Kekend“, Božićne radionice u oblasti mađarske kulture i običaja - 70.000 rsd,
-Odred izviđača „Proka Sredojev“, Izviđački most - 90.000 rsd,
-Panonska inicijativa, Program razvoja ličnih kompetencija - 200.000 rsd,
-Udruženje građana „Pokret gorana Kikinde“, „Drvo posadi – gaj podmladi“ - 190.000 rsd,
-Centar društvenih aktivnosti Rod, „Mogućnost za bolju budućnost“ - 150.000 rsd,
-Udruženje Omladina „Rusko Selo“ Rusko Selo, Aktivnosti na utvrđivanju potreba stanovništva u cilju njihove socijalne zaštite – Rusko Selo 2019 -100.000 rsd i
-Odred izviđača „Proka S Plavi“, Mladi u prirodi i društvu on line - 100.000 rsd.

Veće se saglasilo sa pristupanjem realizaciji Projekta sanacije bunara u svim naseljenim mestima grada Kikinde, u skladu sa uslovima Konkursa za dodelu sredstava za sufinansiranje izgradnje, sanacije i rekonstrukcije vodnih objekata u javnoj svojini i objekata fekalne kanalizacije za 2019. godinu, koji je raspisao Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

Održana 127. sednica Gradskog veća

Datum: 09.04.2019.

Gradsko veće je na današnjoj sednici donelo Rešenje o određivanju subjekata od posebnog značaja za zaštitu i spasavanje na teritoriji grada. Subjektima će se dostaviti se izvodi iz Procene rizika od katastrofa, Plana smanjenja rizika od katastrofa i Plana zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama Grada Kikinda, u cilju uvažavanja ovih elemenata prilikom izrade sopstvenih procena i planova, odnosno planiranja i angažovanja ljudskih i materijalnih kapaciteta u realizaciji naznačenih zadataka zaštite i spasavanja. Spisak subjekata objavljen je u „Službenom listu Grada Kikinde“.

Veće je obrazovalo Komisiju za sufinansiranje i finansiranje programa/projekata iz oblasti unapređenja položaja mladih u 2019. godini. Zadatak Komisije je da razmotri prispele prijave, utvrdi predloge i predloži Gradskom veću sufinansiranje i finansiranje programa/projekata iz oblasti unapređenja položaja mladih u 2019. godini. U Komisiju su imenovani:
1. Dalibor Oličkov – predsednik komisije;
2. Damir Uvalin – zamenik predsednika;
3. Zdravko Oparnica – član komisije i
4. Sanja Bakić – članica komisije.

Gradsko veće je prihvatilo Informaciju o predstojećim aktivnostima povodom Prvomajskih praznika, Sekretarijata za imovinsko-pravne poslove i komunalne delatnosti Gradske uprave grada Kikinde. Za postavljanje zabavnog parka predviđena je lokacija između zatvorene odvojnice puta za Iđoš i ulice Srbobranske, u periodu od 26.04. do 02.05.2019. godine.