Grb Kikinde


Sekretarijati i službe

Pregled sekretarijata i službi Gradske uprave...

Organizacione jedinice Gradske uprave


U okviru Gradske uprave poslovi se obavlјaju unutar sekretarijata:

1. Sekretarijat za finansije

Sekretar sekretarijata: Snežana Kovačević
Kontakt: +381230410108
e-mail: snezana.kovacevic@kikinda.org.rs

 • Odsek za trezor, budžet i finansije
 • Odsek za računovodstvene poslove

Sekretarijat za finansije vrši poslove koji se odnose na: pripremu, izradu i realizaciju budžeta i završnog računa grada, praćenje i ostvarivanje javnih prihoda budžeta, budžeta, direktnih i indirektnih budžetskih korisnika kao konsolidovanih izveštaja, vrši konsolidaciju trezora lokalne samouprave i konsolidaciju sredstava direktnih i inderektnih korisnika trezora lokalne samouprave na nivou grada, knjigovodstveno-računovodstveni poslovi, poslovi finansijskog materijalnog poslovanja, poslovi likvidature i obračunski poslovi, upravlјanje gotovinskim sredstvima, samodoprinos, finansijsko-materijalne i knjigovodstvene poslove budžeta, fondova i računa posebnih namena i druge poslove iz oblasti finansijsko-materijalnog poslovanja za potrebe gradske uprave, finansijsko materijalne poslove za mesne zajednice, vršenje obračuna revalorizacije za otkup stanova, poslove knjiženja vrednosti sredstava i imovine grada, prati kreditno monetarnu politiku kao i sistem bankarskog poslovanja i osiguranja imovine i lica, poslove statističkog izveštavanja, pružanje finansijskih usluga drugim organima i organizacijama uz naknadu po posebnim ugovorima, zaduživanje grada.

2. Sekretarijat za opštu upravu i zajedničke poslove

Sekretar sekretarijata: Tamara Radlović
Kontakt: +381230410104
e-mail: tamara.radlovic@kikinda.org.rs

 • Odsek za pravne poslove
  Kontakt: +381230410223
 • Odsek za opštu upravu
  Kontakt: +381230410104
 • Odsek za pravne poslove i upravlјanje lјudskim resursima
  Kontakt: +381230410224
 • Odsek Uslužni centar
  Kontakt: +381230410210
 • Odsek za zajedničke poslove
  Kontakt: +381230410202

U okviru Sekretarijata za opštu upravu obavlјaju se sledeći poslovi: pravni i upravni poslovi gradske uprave i grada, poslovi zaštite prava i interesa grada, poslovi ličnih stanja građana (vođenje matičnih knjiga i izdavanje izvoda i uverenja, sastavlјanje smrtovnica, vršenje popisa imovine i dr.), poslovi biračkog spiska i registra stanovnika, poslovi matičarske službe, stručni poslovi za pitanja nacionalnih manjina, kancelarijsko poslovanje- pisarnica i arhiva, poslovi Uslužnog centra, poslovi organizacije, unapređenja i modernizacije gradske uprave, poslovi informatike i automatske obrade podataka, zajednički poslovi za potrebe gradske uprave (poslovi telefonske centrale, , portirnice, održavanje prostora, vozila i slično), kao i rešavanje u drugim upravnim stvarima ako nije propisana stvarna nadležnost drugih sekretarijata i službi.

3. Sekretarijat za imovinsko-pravne poslove i komunalne delatnosti

Sekretar sekretarijata: Bilјana Felbab
Kontakt: +381230410124
e-mail: biljana.felbab@kikinda.org.rs

 • Odsek za imovinsko- pravne poslove
  Kontakt: +381230410153
 • Odsek za komunalne delanosti
  Kontakt: +381230410192

Sekretarijat za imovinsko-pravne poslove i komunalne delatnosti vrši poslove koji se odnose na obavlјanje komunalnih delatnosti, prati donošenje programa i planova rada i razvoja javnih preduzeća na teritoriji grada i njihovu realizaciju, odlučuje o zauzimanju javne površine, postavlјanju kioska i pokretnih kioska, oglašavanju na javnim površinama, imovinsko-pravne poslove koji se odnose na raspolaganje javne svojine i zakup nepokretnosti koje su u javnoj svojini grada, vodi evidenciju nepokretnosti nad kojima pravo svojine ima grad, upravlјanje poslovnim prostorom, promet zemlјišta i zgrada, praćenje i ostvarivanja programa uređivanja građevinskog zemlјišta, stambene izgradnje i održavanje stambenih zgrada, prodaju stanova, ozakonjenje nelegalno izgrađenih objekata, vođenje evidencije stambenih zajednica, pretvaranje prava korišćenja u pravo svojine (konverzija), promena namene polјoprivrednog zemlјišta, sprovođenje upravnog postupka u svim imovinskim oblastima i obavlјanje drugih poslova iz delokruga rada.

4. Sekretarijat za društvene delatnosti

Sekretar sekretarijata: Dunja Vujčić
Kontakt: +381230410109
e-mail: dunja.vujcic@kikinda.org.rs

 • Odsek za poslove smanjenja siromaštva
  Kontakt: +381230410163
 • Odsek za društvene delatnosti i društvenu brigu o deci
  Kontakt: +381230410142
 • Odsek za poverene poslove iz oblasti socijalne, dečije i boračko-invalidske zaštite
  Kontakt: +381230410109

Sekretarijat za društvene delatnosti vrši poslove koji se odnose na zadovolјavanje određenih potreba građana u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja, primarne zdravstvene zaštite, socijalne zaštite, boračko –invalidske zaštite, društvene brige o deci, kulture, sporta i fizičke kulture, informisanja, saradnja sa verskim zajednicama i vođenje registra o istom, zaštita kulturnih dobara,rešavanje pitanja vezana za prava nacionalnih manjina, poslove koji se odnose na društveni položaj omladine i organizacije koje okuplјaju omladinu i društvenu brigu o mladima i druge poslove iz oblasti društvenih delatnosti, poslove iz oblasti ostvarivanja prava društvene brige o deci, dečijeg dodatka, roditelјskog dodatka, pomoći za porodice sa decom, naknade zarade za vreme porodilјskog odsustva i drugih prava iz ove oblasti, administrativni poslovi vezani za utvrđivanje prava za učeničke i studentske stipendije i kredite i drugi poslovi iz ovih oblasti utvrđeni zakonom, poslovi u vezi zbrinjavanja izbeglica za potrebe poverenika.

5. Sekretarijat za inspekcijske poslove

Sekretar sekretarijata: Nemanja Radin
Kontakt: +381230410211
e-mail: nemanja.radin@kikinda.org.rs

 • Odsek za inspekcijske poslove
  Kontakt: +381230410217

Sekretarijat za inspekcijske poslove vrši poslove koji se odnose na inspekcijski nadzor nad izvršavanjem zakona i drugih propisa čije je neposredno sprovođenje povereno gradu, i to: građevinske, komunalne, saobraćajne, inspekcijske zaštite životne sredine, prosvetne inspekcije, poslove vezane za izgradnju, održavanje i korišćenje lokalnih i nekategorisanih puteva, ulica i drugih javnih objekata od značaja za grad, vanlinijski prevoz putnika, taksi prevoz.

6. Sekretarijat za zaštitu životne sredine, poljoprivredu i ruralni razvoj

Sekretar sekretarijata: Miroslava Krnić
Kontakt: +381230410191
e-mail: miroslava.krnic@kikinda.org.rs

 • Odsek za neinspekcijske poslove
  Kontakt: +381230410157
 • Odsek za inspekcijske poslove
  Kontakt: +381230410191

Sekretarijat za zaštitu životne sredine vrši poslove zaštite i unapređenja životne sredine, praćenje i primenu ekoloških instrumenata za finansiranje zaštite životne sredine, nadzor nad izvršenjem zakona i drugih propisa čije je neposredno sprovođenje povereno gradu i poslove koji se odnose na mere zaštite pri planiranju i izgradnji objekata, zaštitu vazduha, zemlјišta, voda, upravlјanje otpadom, zaštitu prirodnih dobara, zaštitu od buke, zaštitu od nejonizujućih zračenja, upotrebu hemikalija i dr.

7. Sekretarijat lokalne poreske administracije

Sekretar sekretarijata: Radmila Ćurčić
Kontakt: +381230410166
e-mail: radmila.curcic@kikinda.org.rs

Sekretarijat lokalne poreske administracije vrši poslove utvrđivanja, kontrole i naplate lokalnih javnih prihoda i stara se o pravima i obavezama poreskih obveznika, a naročito: vodi registar obveznika izvornih prihoda Grada i vrši utvrđivanje izvornih prihoda rešenjem za koje nije propisano da ih utvrđuje sam poreski obveznik u skladu sa zakonom, vrši kancelarijsku i terensku kontrolu radi provere i utvrđivanja zakonitosti i pravilnosti ispunjavanja poreske obaveze redovnu i prinudnu naplatu lokalnih javnih prihoda, vodi prvostepeni upravni postupak protiv upravnih akata donetih u poreskom postupku, primenjuje jedinstveni informacioni sistem i vodi poresko knjigovodstvo, pruža stručnu i pravnu pomoć obveznicima po osnovu lokalnih javnih prihoda, izdavanje uverenja i potvrda o činjenicama o kojima vodi službenu evidenciju.

8. Sekretarijat za razvoj i upravlјanje investicijama

Sekretar sekretarijata: Stanislav Vujčić
Kontakt: +381230410221
e-mail: stanislav.vujcic@kikinda.org.rs

 • Odsek upravlјanje investicijama
  Kontakt: +381230410221
 • Odsek za javne nabavke
  Kontakt: +381230410195
 • Odsek objedinjene procedure
  Kontakt: +381230410152
 • Odsek za lokalni ekonomski razvoj
  Kontakt: +381230410221
 • Odsek za poslove razvoja grada
  Kontakt: +381230410241

Sekretarijat za razvoj i upravlјanje investicijama vrši poslove strateškog, taktičkog i operativnog planiranja razvoja grada u oblastima urbanizma, infrastrukture i ekonomskog razvoja, poslove u vezi realizacije investicija koje se finansiraju iz: budžeta grada, poslove u vezi realizacije investicionih projekata, poslove u vezi obezbeđivanja informacija o lokaciji, lokacijskih dozvola, građevinskih dozvola, prijava radova i upotrebnih dozvola, putem objedinjene procedure, kao i van objedinjene procedure, priprema nabavke i sprovodi postupak nabavki za dobra, radove i usluge za potrebe gradske uprave, poslove vezane za lokalni ekonomski razvoj u smislu podsticanja privrednog razvoja, obavlјa poslove kreiranja, izrade i realizacije projekata i vrši sve investitorske poslove u ime grada.


Poslovi za potrebe grada i Kabineta gradonačelnika obavlјaju se u službi:

Služba skupštine, gradonačelnika i Gradskog veća

Šef kabineta: Dragana Đurašković
Kontakt: +381230410112
e-mail: dragana.djuraskovic@kikinda.org.rs

 • Odsek za skupštinske poslove i poslove Gradskog veća
  Kontakt: +381230410112
 • Odsek kancelarije za mlade (Dalibor Oličkov)
  Kontakt: +381648688373

Služba skupštine, gradonačelnika i Gradskog veća organizuje sastanke za savetovanja i druge skupove po nalogu gradonačelnika, učestvuje u izradi programa boravka stranih, državnih, sportskih i drugih, delegacija stara se o sprovođenju zauzetih stavova i zaklјučak, organizuje sastanke, vrši pripremu materijala za dodelu priznanja i nagrada i stara se o njihovom uručenju, organizuje sve manifestacije i prijeme u organizaciji skupštine grada i stara se o njihovoj realizaciji, predlaže sinopsis za svaku manifestaciju, predlaže program za boravke stranih i domaćih delegacija, vodi zvaničnu korespodenciju sa bratskim gradovima u inostranstvu i održava kontakte sa ambasadama staranih zemalјa akreditovanih u Srbiji, organizuje svečane sednice, stara se o izradi povelјa, plakata i ostalih priznanja i o njihovom uručenju, kao o izradi i uručenju protokolarnih poklona i reprezentacija i o tome vodi evidenciju, učestvuje u organizaciji seminara i sličnih programa koje organizuju skupština grada i nevladine organizacije, organizuje informisanje u vanrednim i kriznim situacijama, priprema saopštenja i obaveštenja gradskog veća i načelnika gradske uprave, uređuje WEB stranice grada Kikinde, uređuje i organizuje izdavanje publikacija (od značaja za grad) - promo materijala, biltena, brošura, vodiča, na nivou gradske uprave objedinjuje i obrađuje predmete koji se odnose na informacije od javnog značaja, obezbeđuje audio, video i foto zapise, priprema nacrte akata koje razmatra i donosi gradsko veće i skupština grada.


Poslovi van organizacionih jedinica Gradske uprave


1. Budžetski inspektor - Dragiša Mihajlović

Kontakt: +381230410217
e-mail: dragisa.mihajlovic@kikinda.org.rs

Budžetski inspektor vrši kontrolu i reviziju poslovnih knjiga, izveštaja, evidencija i druge dokumentacije kod korisnika budžetskih sredstava, sprovodi inspekciju nad radom javnih preduzeća čiji je osnivač grad, predlaže preduzimanje mera radi otklanjanja uočenih nedostataka i druge poslove kontrole i revizije u skladu sa zakonom.

2. Interni revizor - Gordana Bajić

Kontakt: +381230410217
e-mail: interni.revizor@kikinda.org.rs

Interni revizor obavlјa poslove interne revizije kao bitnog elementa upravlјačke strukture, odnosno poslove revizije sistema, revizije usaglašenosti, finansijske revizije, revizije informacionih tehnologija i revizije uspešnosti ili kombinacije navedenih tipova revizije, obavlјa i druge najsloženije zadatke u oblasti interne revizije po nalogu.

3. Zaštitnik građana - Ivan Roščić

Kontakt:
e-mail: kikindskiombudsman@gmail.com

Zaštitnik građana kontroliše zakonitost i pravilnost rada organa uprave, pokreće postupak po pritužbi građana ili po sopstvenoj inicijativi za izmenu ili dopunu odluka i drugih propisa i opštih akata, inicira donošenje novih odluka, drugih propisa i opštih akata, podnosi prijavu za pokretanje krivičnog, prekršajnog ili drugog odgovarajućeg postupka, posreduje u mirnom rešavanju sporova, radi na zaštiti lјudskih sloboda i prava.

4. Gradski pravobranilac
Kontakt: +381230410234
e-mail: gradski.pravobranilac@kikinda.org.rs

Gradski pravobranilac postupa u postupcima pred sudovima, upravnim i drugim nadležnim organima zastupa kao zakonski zastupnik grad, organe grada i druga pravna lica čije se finansiranje obezbeđuje iz budžeta grada, prati i proučava pravna pitanja od značaja za rad organa i pravnih lica koja zastupa, posebno u pogledu zaštite njihovih imovinskih prava i interesa, kao i pitanja u vezi sa primenom zakona i podzakonskih akata koja su, ili mogu biti, od značaja za preduzimanje bilo koje pravne radnje organa i pravnog lica koje zastupa, posebno za sprečavanje štetnih imovinskopravnih i društveno negativnih posledica po pravna lica koja zastupa, daje pravna mišljenja prilikom zaključivanja ugovora koje zaključuju pravna lica koje zastupa, posebno ugovora iz oblasti imovinskopravnih odnosa i privrednopravnih ugovora, daje pravne savete pravnim licima koje zastupa, preduzima zastupanje pod istim uslovima kao i advokat kada je propisano da je u određenom postupku ili za preduzimanje određene radnje u postupku obavezno zastupanje stranke od strane advokata.

5. Energetski menadžer -

Kontakt:
e-mail:

Energetski menadžer prikuplјa i analizira podatke o načinu korišćenja i količine upotreblјene energije, priprema Plan energetske efikasnosti sa merama i aktivnostima za njegovo sprovođenje. predlaže mere koje doprinose efikasnom korišćenju energije i obavlјa druge poslove propisane Zakonom o energetici i Zakonom o efikasnom korišćenju energije.

6. Kancelarija za seoske mesne zajednice

Kontakt: +381230410100
e-mail: mesne.zajednice@kikinda.org.rs

Kancelarija za seoske mesne zajednice vrši prijem stranaka i predstavnika seoskih mesnih zajednica u vezi poslova iz nadležnosti mesnih zajednica, vodi evidenciju predloga ili iznetih problema stranaka u vezi rada seoskih mesnih zajednica, upućuje stranke na nadležne gradske službe u slučaju da ne može da reši probleme stranaka, promoviše seoske mesne zajednice kao povolјno mesto za ulaganje, informiše potencijalne investitore i privrednike o uslovima za poslovanje i mogućnostima za ulaganje, raspoloživim programima podrške i podsticajima na nivou seoskih mesnih zajednica, izrađuje samostalne projekte, učestvuje u pripremi, izradi i realizaciji zajedničkih projekata sa predstavnicima drugih opština, gradova iz Republike Srbije, gradova iz drugih država, međunarodnih nevladinih organizacija, i drugih institucija i organizacija.