Grb Kikinde

Servisi

Pronađite traženu stranicu

Inspekcijski poslovi

Vaš vodič kroz inspekcijske poslove...

Kontrolne liste u prosveti

Kontrolne liste, u skladu sa Zakonom o inspekcijskom nadzoru („Službeni glasnik RS“, broj 36/15) jesu dokument koji sadrži spisak prioritetnih pitanja provere i drugih radnji za koje je inspekcija ovlašćena, određenih prema težini mogućih štetnih posledica u određenoj oblasti saglasno pravilima o proceni rizika, i predmet i obim provere. Kontrolne liste nisu nepromenjive, odnosno inspekcija ima obavezu da najmanje dva puta godišnje preispituje njihovu sadržinu i, ako utvrdi da je to opravdano, da je menja i dopunjava.

Obrasci konačnih kontrolnih listi objavljuju se na internet stranici inspekcije i primenjuju se u postupku redovnog inspekcijskog nadzora (po istim će se vršiti nadzor u određenom broju ustanova od početka 2016. godine).

Svrha objave jeste prevencija, edukacija i informacija nadziranim subjektima da unapred tačno znaju koje su njihove obaveze i šta treba da urade da bi svoje postupanje uskladili sa propisima i sprečili štetu, i šta će konkretno inspektor da kontroliše.
Nadzirani subjekat može dostaviti inspekciji izveštaj o samoproveri ispunjenosti zahteva iz kontrolne liste i samoproceni rizika, koje je sproveo saglasno sadržini kontrolne liste i pravilima o proceni rizika. Uz ovaj izveštaj, nadzirani subjekat inspekciji prilaže i odgovarajuću dokumentaciju, odnosno drugi materijal kojim se potkrepljuju nalazi iz izveštaja. Izveštaj ne može zameniti nalaze inspekcijskog nadzora, ali može prilično da pomogne inspekciji u utvrđivanju činjenica, rizika i stanja stvari. Lažno prikazivanje ili prikrivanje činjenica u izveštaju povlači sa sobom odgovarajuće pravne posledice zbog sastavljanja isprave neistinite sadržine radi dovođenja nadležnog organa u zabludu i stavljanja nadziranog subjekta u povoljniji položaj.

Po završetku inspekcijskog nadzora, kontrolna lista čini sastavni deo zapisnika.

Preuzmite kontrolne liste:

Predškolska ustanova

Osnovna škola

Srednja škola