Grb Kikinde

Servisi

Pronađite traženu stranicu

Inspekcijski poslovi

Vaš vodič kroz inspekcijske poslove...

Nadležnosti saobraćajne inspekcije

Saobraćajni inspektor

 • vrši nadzor nad primenom zakona i drugih propisa u obavljanju lokalnog prevoza i to: vanlinijskog prevoza putnika, linijskog i vanlinijskog prevoza stvari, prevoza za sopstvene potrebe i auto-taksi prevoza;
 • pregleda vozila kojima se obavlja prevoz u drumskom saobraćaju i kontroliše potrebnu dokumentaciju za vozila (putne naloge za vozila, ugovore o zakupu vozila, tovarne listove, saobraćajne dozvole i drugo);
 • pregleda autobuske stanice i autobuska stajališta i drugu dokumentaciju privrednog društva koje upravlja autobuskom stanicom u vezi sa obavljanjem delatnosti pružanja staničnih usluga;
 • kontroliše važeće i overene redove vožnje, ugovore o vanlinijskom prevozu sa spiskovima putnika i drugu dokumentaciju u vezi sa obavljanjem delatnosti javnog prevoza;
 • kontroliše otpremnice, spiskove radnika i drugih lica koja imaju pravo na prevoz za sopstvene potrebe i druge dokumente u vezi sa obavljanjem prevoza stvari i lica za sopstvene potrebe;
 • utvrđuje identitet prevoznika, voznog osoblja i drugih odgovornih lica za obavljanje prevoza kontrolom ličnih karata i drugih odgovarajućih isprava;
 • kontroliše prevozna dokumenta u obavljanju javnog prevoza i prevoza za sopstvene potrebe;
 • kontroliše ugovore, prevozne isprave i poslovanje naručilaca prevoza, odnosno korisnika prevoza, koji se odnose na prevoz;
 • naredi otklanjanje nedostataka u pogledu:
   1) ispunjenosti propisanih uslova i načina za obavljanje javnog prevoza i prevoza za sopstvene potrebe;
   2) uredne kontrole tehničke ispravnosti vozila;
   3) pridržavanja reda vožnje;
   4) poslovanja prevoznika i izvršavanje zadataka i poslova posade vozila,
 • zabrani prevoz i upotrebu saobraćajnih sredstava ako se prevoz obavlja, odnosno sredstva upotrebljavaju protivno propisima;
 • isključi vozilo kojim se vrši javni prevoz i prevoz za sopstvene potrebe protivno odredbama zakona, odredi mesto parkiranja i oduzme saobraćajnu dozvolu i regisstarske tablice u trajanju od pet dana, a u slučaju ponovnog isključivanja vozila istog prevoznika, privrednog društva, drugog pravnog lica, preduzetnika ili fizičkog lica u trajanju od deset dana;
 • privremeno oduzme vozilo koje je upotrebljeno za izvršenje prekršaja ili privrednog prestupa, do pravosnažnog okončanja prekršajnog, odnosno postupka za privredne prestupe i izda potvrdu o oduzimanju vozila;
 • privremeno oduzme identifikacionu ispravu, kojom je utvrđeno pravo na obavljanje delatnosti, do otkljanjanje utvrđene nepravilnosti i izda potvrdu o oduzimanju iste;
 • kontroliše privremeno ili trajno zauzimanje puta;
 • izvođenje radova na javnom putu koji nisu u vezi sa izgradnjom, rekonstukcijom, održavanjem i zaštitom puta;
 • izvođenje radova nosilaca prava službenosti i drugih prava ustanovljenih na putu, kojima se oštećuje javni put ili ugrožava nesmetano i bezbedno odvijanje saobraćaja;
 • ispuštanje voda, otpadnih voda i drugih tečnosti na put;
 • sprečavanje oticanja voda sa puta, a posebno iz putnog jarka i iz propusta kroz trup puta i sprečavanje daljeg oticanja voda ka njihovim recipientima;
 • prosipanje, ostavljanje ili bacanje materijala, predmeta i smeća na put;
 • zamašćivanje puta mazivima ili drugim sličnim materijama;
 • postavljanje i korišćenje svetla ili drugih svetlosnih uređaja na putu i pored puta, kojima se ometa odvijanje saobraćaja na putu;
 • oranje i izvođenje drugih poljoprivrednih radova na bankinama, kosinama i zemljišnom pojasu;
 • vučenje predmeta, materijala,oruđa i drugih vrsta tereta po putu (grede, balvani, grane, kameni blokovi,plugovi, drljače i sl.);
 • spuštanje niz kosine zaseka, useka i nasipa puta, drvene građe, drva za ogrev, kamenja i drugog materijala;
 • paljenje trave i drugog rastinja na putu, kao i otpadnih predmeta i materijala;
 • nanošenje blata sa prilaznog puta na javni put;
 • puštanjestoke na put bez nadzora, napasanje i napajanje stoke na putu;
 • okretanje zaprega, traktora, pluga i drugih poljoprivrednih mašina i oruđa na putu;
 • kočenje zaprežnih vozila sprečavanjem okretanja točkova;
 • uključivanje vozila na put i isključivanje sa puta van priključka ili ukrštaja i nanošenje blata na put;
 • zaustavljanje ili ostavljanjevozila kojim se ometa korišćenje puta;
 • svako činjenje kojim se oštećuje ili bi se mogao oštetiti put ili ometati odvijanje saobraćaja na putu;
 • kontroliše vanredni prevoz tj najveće dozvoljeno osovinsko opterećenje, ukupnu mase i dimenzije vozila;
 • izdaje saglasnost na zatvaranje ulica (puta) kada potrebno obustaviti saobraćaj ili izzvršiti druge izmene u režimu u saobraćaja;
 • izdaje saglasnost na projekat privremene saobraćajne signalizacije;
 • obavlja tehničko regulisanje saobraćaja na opštinskim putevima i ulicama u naseljima;
 • izdaje saglasnost na projekat postavljanja tehničkih sredstava za usporavanje saobraćaja;
 • donosi predlog o ispunjenosti uslova za polaganje vozačkog ispita;
 • šalje vozila na kontrolni tehnički pregled;
 • narediće premeštanje tj uklanjanje vozila nepropisno parkirano ili zaustavljeno;
 •  podnosi zahtev za pokretanje prekršajnog i krivičnog postupka, kao i za privredne prestupe i izdaje prekršajni nalog.