Grb Kikinde

Servisi

Pronađite traženu stranicu

Sekretarijat za zaštitu životne sredine

Aktivnosti i saopštenja Sekretarijata za zaštitu životne sredine

Pokretanje postupka procene uticaja projekata na životnu sredinu

Zakonom o proceni uticaja (Sl. gl.RS, broj 135/04, 36/09) uređuje se postupak procene uticaja za projekte koji mogu imati značajne uticaje na životnu sredinu, sadržaj studije o proceni uticaja na životnu sredinu, učešće zainteresovanih organa, organizacija i javnosti, prekogranično obaveštenje za projekte koji mogu imati značajne uticaje na životnu sredinu države, nadzor i druga pitanja od značaja za procenu uticaja na životnu sredinu.

Predmet procene uticaja su projekti koji se planiraju i izvode, promene tehnologije, rekonstrukcije, proširenje kapaciteta, prestanak rada i uklanjanje projekata koji mogu imati značajan uticaj na životnu sredinu.

Predmet procene uticaja su i projekti koji su realizovani bez izrade studije o proceni uticaja, a nemaju odobrenje za izgradnju ili se koriste bez upotrebne dozvole (u daljem tekstu: procena uticaja zatečenog stanja).

Procena uticaja vrši se za projekte iz oblasti industrije, rudarstva, energetike, saobraćaja, turizma, poljoprivrede, šumarstva, vodoprivrede, upravljanja otpadom i komunalnih delatnosti, kao i za projekte koji se planiraju na zaštićenom prirodnom dobru i u zaštićenoj okolini nepokretnog kulturnog dobra.

Projekti iz člana 3.st. 1. i 2. Zakona o proceni uticaja (Sl.gl.RS, broj 135/04, 36/09), mogu biti predmet procene uticaja ako je njihovo izvođenje, odnosno upotreba u skladu sa propisima kojima se uređuje planiranje i izgradnja.

    Postupak procene uticaja sastoji se od sledećih faza:
  • Faza I Odlučivanje o potrebi procene uticaja
  • Faza II Određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja
  • Faza III Odlučivanje o davanju saglasnosti na studiju o proceni uticaja.

Procena uticaja na životnu sredinu jeste preventivna mera zaštite životne sredine zasnovana na izradi studija i sprovođenju konsultacija uz učešće javnosti i analizi alternativnih mera, sa ciljem da se prikupe podaci i predvide štetni uticaji određenih projekata na život i zdravlje ljudi, floru i faunu, zemljište, vodu, vazduh, klimu i pejzaž, materijalna i kulturna dobra i uzajamno delovanje ovih činilaca, kao i utvrde i predlože mere kojima se štetni uticaji mogu sprečiti, smanjiti ili otkloniti imajući u vidu izvodljivost tih projekata (u daljem tekstu: procena uticaja);

Studija o proceni uticaja na životnu sredinu jeste dokument kojim se analizira i ocenjuje kvalitet činilaca životne sredine i njihova osetljivost na određenom prostoru i međusobni uticaji postojećih i planiranih aktivnosti, predviđaju neposredni i posredni štetni uticaji projekta na činioce životne sredine, kao i mere i uslovi za sprečavanje, smanjenje i otklanjanje štetnih uticaja na životnu sredinu i zdravlje ljudi (u daljem tekstu: studija o proceni uticaja).

Podnošenje zahteva

1.Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja projekta na životnu sredinu za projekte koji se nalaze na Listi I za koje je obavezna procena uticaja na životnu sredinu i Lista II za projekte za koje se možže zahtevati procenaa uticaja na životnu sredinu.

2. Zahtev za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja projekta na životnu sredinu za projekte koji se nalaze na Listi projekata za koje je obavezna procena uticaja – Lista I, kao i za projekte koji se nalaze na Listi II za koje je nadležni organ odlučio da je potrebna procena uticaja na životnu sredinu.

3. Zahtev za davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja projekta na životnu sredinu

4. Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu

Lista I i Lista II projekata propisana je Uredbom o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“, broj 114/2008).

Uredba o utvrđivanju liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i liste projekat za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu („Sl.gl.RS“, br.114/2008)

Postupak odlučivanja o potrebi procene uticaja projekta na životnu sredinu - Faza I

NOSILAC PROJEKTA podnosi ZAHTEV za dobijanje dozvole ili odobrenja za izgradnju ili rekonstrukciju objekta ili ostalih intervencija u prirodi i prirodnom okruženju, odnosno lice koje planira da obavlja ili obavlja delatnost iz oblasti koja je predmet procene uticaja na životnu sredinu.

Zahtev se podnosi za nove, odnosno planirane projekte (po pravilu u toku izrade idejnog projekta) i za izvedene projekte, odnosno za zatečeno stanje.

Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja projekta na životnu sredinu podnosi se na propisanom obrascu. (preuzmite formular zahteva)

Procena uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu. (preuzmite formular zahteva)

    Nosilac izvedenog projekta za koji se po odredbama ovog zakona vrši procena uticaja, a koji je izgrađen bez odobrenja za izgradnju ili se koristi bez odobrenja za upotrebu, dužan je da podnese zahtev za:
  • 1) odlučivanje o potrebi procene uticaja zatečenog stanja
  • 2) određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja projekta na životnu sredinu
  • 3) davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu (u daljem tekstu: studija zatečenog stanja)

Studija zatečenog stanja izrađuje se na osnovu projekta izvedenog objekta, podataka o emisiji i rezultata merenja i ispitivanja činilaca životne sredine i ima sadržaj propisan ovim zakonom za studiju o proceni uticaja.

Nadležni organ odlučuje o potrebi izrade studije zatečenog stanja i o davanju saglasnosti ili odbijanju zahteva za davanje saglasnosti na studiju zatečenog stanja po postupku propisanom ovim zakonom.

Ako, u ime nosioca projekta, zahtev podnosi drugo lice – mora imati uredno izdato ovlašćenje nosioca projekta sa delovodnim brojem, datumom izdavanja i potpisom ovlašćenog lica nosioca projekta.

Postupak određivanja obima i sadržaja studije o proceni uticaja projekta na životnu sredinu - Faza II

NOSILAC PROJEKTA podnosi ZAHTEV za projekte za koje se obavezno vrši procena uticaja i za koje je nadležni organ utvrdio obavezu procene uticaja podnosi zahtev za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja (u daljem tekstu: zahtev za određivanje obima i sadržaja).

Zahtev za određivanje obima i sadržaja podnosi se na propisanom obrascu. (preuzmite formular zahteva)

Ako, u ime nosioca projekta, zahtev podnosi drugo lice – mora imati uredno izdato ovlašćenje nosioca projekta sa delovodnim brojem, datumom izdavanja i potpisom ovlašćenog lica nosioca projekta.

Postupak davanja saglasnosti na studiju o proceni uticaja projekta na životnu sredinu - Faza III

NOSILAC PROJEKTA podnosi ZAHTEV za davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja projekta na životnu sredinu na propisanom obrascu. (preuzmite formular zahteva)

POKRETANJE POSTUPKA - Podnošenje Zahteva za davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja projekta na životnu sredinu, podnosi se nakon završetka II faze procene uticaja, a prema Rešenju o određivanju obima i sadržaja studije o proceni uticaja u skladu sa Pravilnikom.

Studija o proceni uticaja i saglasnost na studiju o proceni uticaja, odnosno odluka da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu, sastavni su deo dokumentacije koja se prilaže uz zahtev za izdavanje odobrenja za izgradnju ili uz prijavu početka izvođenja projekta (izgradnja, izvođenje radova, promena tehnologije, promena delatnosti i druge aktivnosti).

Nosilac projekta dužan je da zahtev za saglasnost podnese najkasnije u roku od godinu dana od dana prijema konačne odluke kojom je određen obim i sadržaj studije o proceni uticaja, nakon isteka roka nadležni organ će odlučiti o podnetom zahtevu u zavisnosti od okolnosti svakog konkretnog slučaja.

Uz studiju o proceni uticaja prilažu se pribavljeni uslovi i saglasnosti drugih nadležnih organa i organizacija u skladu sa posebnim zakonom.

Studija o proceni uticaja sadrži i osnovne podatke o licima, odnosno kvalifikaciji lica koja su učestvovala u njenoj izradi, o odgovornom licu, datum izrade, potpis odgovornog lica i overu potpisa pečatom ovlašćene organizacije koja je izradila studiju.

Sadržaj studije o proceni uticaja treba da odgovara Pravilniku o sadržine studije o proceni uticaja na životnu sredinu (“Sl.gl.RS”, br.69/05).

Ako, u ime nosioca projekta, zahtev podnosi drugo lice – mora imati uredno izdato ovlašćenje nosioca projekta sa delovodnim brojem, datumom izdavanja i potpisom ovlašćenog lica nosioca projekta.