Grb Kikinde

Servisi

Pronađite traženu stranicu

Sekretarijat za zaštitu životne sredine

Aktivnosti i saopštenja Sekretarijata za zaštitu životne sredine

Zakoni

 • Zakon o zaštiti životne sredine ("Službeni glasnik RS", broj 135/04, 36/2009, 36/2009-dr.Zakon, 72/2009 i 43/2011-odluka US, 14/2016, 76/2018, 95/2018-dr.zakon i 95/2018-dr.zakon )
 • Zakon o proceni uticaja na životnu sredinu ("Službeni glasnik RS", broj 135/04 i 36/2009)
 • Zakon o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu ("Službeni glasnik RS", broj 135/2004 i 88/2010)
 • Zakon o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine ("Službeni glasnik RS", broj 135/2004 i 25/2015)
 • Zakon o zaštiti vazduha ("Službeni glasnik RS", broj 36/2009 i 10/2013)
 • Zakon o zaštiti od buke u životnoj sredini ("Službeni glasnik RS", broj 36/2009 i 88/2010)
 • Zakon o zaštiti od jonizujućih zračenja i o nuklearnoj sigurnosti ("Službeni glasnik RS", broj 95/2018 i 10/2019)
 • Zakon o zaštiti od nejonizujućeg zračenja ("Službeni glasnik RS", broj 36/2009)
 • Zakon o ambalaži i ambalažnom otpadu ("Službeni glasnik RS", broj 36/2009 i 95/2018-dr.zakon)
 • Zakon o biocidnim proizvodima ("Službeni glasnik RS", broj 36/2009, 88/2010 i 92/2011 i 25/2015)
 • Zakon o hemikalijama ("Službeni glasnik RS", broj 36/2009, 88/2010, 92/2011 i 93/2012 i 25/2015)
 • Zakon o upravlјanju otpadom ("Službeni glasnik RS", broj 36/2009, 88/2010, 14/2016 i 95/2018-dr.zakon)
 • Zakon o zaštiti prirode ("Službeni glasnik RS", broj 36/2009, 88/2010 , 91/2010-ispr, 14/2016 i 95/2018-dr.zakon )
 • Zakon o vodama („Sl.glasnik RS" broj 30/2010, 93/2012, 101/2016, 95/2018 i 95/2018-dr.zakon)

Pravilnici

 • Pravilnik o graničnim vrednostima emisije, načinu i rokovima merenja i evidentiranja podataka ("Službeni glasnik RS", broj 30/1997, 35/1997)
 • Pravilnik o sadržini, izgledu i načinu vođenja javne knjige o sprovedenim postupcima i donetim odlukama o proceni uticaja na životnu sredinu ("Službeni glasnik RS", broj 69/2005)
 • Pravilnik o postupku javnog uvida, prezentaciji i javnoj raspravi o studiji o proceni uticaja na životnu sredinu ("Službeni glasnik RS", broj 69/2005)
 • Pravilnik o radu tehničke komisije za ocenu studije o proceni uticaja na životnu sredinu ("Službeni glasnik RS", broj 69/2005)
 • Pravilnik o sadržini zahteva o potrebi procene uticaja i sadržini zahteva za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu ("Službeni glasnik RS", broj 69/2005)
 • Pravilnik o sadržini studije o proceni uticaja na životnu sredinu ("Službeni glasnik RS", broj 69/2005)
 • Pravilnik o metodama merenja buke, sadržini i obimu izveštaja o merenju buke („Sl.glasnik RS", broj 72/2010)
 • Pravilnik o uslovima koje mora da ispunjava stručna organizacija za merenje buke, kao i o dokumentaciji koja se podnosi uz zahtev za dobijanje ovlašćenja za merenje buke („Sl.glasnik RS", broj 72/2010)
 • Pravilnik o metodologiji za određivanje akustičnih zona („Sl.glasnik RS", broj 72/2010)
 • Pravilnik o sadržini i metodama izrade strateških karata buke i načinu njihovog prikazivanja javnosti („Sl.glasnik RS", broj 80/2010)
 • Pravilnik o metodologiji za izradu akcionih planova („Sl.glasnik RS", broj 72/2010)
 • Pravilnik o načinu razmene informacija o mernim mestima u državnoj i lokalnoj mreži, tehnikama merenja, kao i načinu razmene podataka dobijenih praćenjem kvaliteta vazduha u državnoj i lokalnim mrežama („Sl.glasnik RS", br.84/2010)
 • Pravilnik o sadržaju planova kvaliteta vazduha („Sl.glasnik RS", br.21/2010)
 • Pravilnik o sadržaju kratkoročnih akcionih planova („Sl.glasnik RS", br. 65/2010)
 • Pravilnik o kategorijama, ispitivanju i klasifikaciji otpada („Sl.glasnik RS", br.56/2010 i 93/2019)
 • Pravilnik o obrascu dokumenta o kretanju otpada i uputstvu za njegovo popunjavanje („Sl.glasnik RS", br.114/2013)
 • Pravilnik o obrascu zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje, tretman, odnosno skladištenje i ponovno iskorišćenje i odlaganje otpada („Sl.glasnik RS", br.38/2018)
 • Pravilnik o sadržini i izgledu dozvole za skladištenje, tretman i odlaganje otpada („Sl.glasnik RS", br.96/2009)
 • Pravilnik o sadržini, načinu vođenja i izgledu registra izdatih dozvola za upravlјanje otpadom („Sl.glasnik RS", br.95/2010)
 • Pravilnik o sadržini potvrde o izuzimanju od obaveze pribavlјanja dozvole za skladištenje inertnog neopasnog otpada („Sl.glasnik RS", br.73/2010)
 • Pravilnik o obrascu dnevne evidencije i godišnjeg izveštaja o otpadu sa uputstvom za njegovo popunjavanje („Sl.glasnik RS", br.95/2010 i 88/2015)
 • Pravilnik o obrascu dokumenta o kretanju opasnog otpada i uputstvu za njegovo popunjavanje („Sl.glasnik RS", br.17/2017)
 • Pravilnik o načinu skladištenja, pakovanja i obeležavanja opasnog otpada („Sl.glasnik RS", br.92/2010)
 • Pravilnik o uslovima, načinu i postupku upravlјanja otpadnim ulјima („Sl.glasnik RS", br.71/2010)
 • Pravilnik o načinu i postupku upravlјanja istrošenim baterijama i akumulatorima („Sl.glasnik RS", br.86/2010)
 • Pravilnik o načinu i postupku upravlјanja otpadnim gumama („Sl.glasnik RS", br.104/2009 i 81/2010)
 • Pravilnik o načinu i postupku upravlјanja otpadnim vozilima („Sl.glasnik RS", br.98/2010)
 • Pravilnik o načinu i postupku za upravlјanje otpadnim fluoroscentnim cevima koje sadrže živu („Sl.glasnik RS", br.97/2010)
 • Pravilnik o postupanju sa otpadom koji sadrži azbest („Sl.glasnik RS", br.75/2010)
 • Pravilnik o upravlјanju medicinskim otpadom („Sl.glasnik RS", br.48/2019)
 • Pravilnik o načinu uništavanja lekova, pomoćnih lekovitih sredstava i medicinskih sredstava („Sl.list SRJ", br.16/1994 i 22/1994 -ispr., „Sl.list SCG", br.1/2003, Ustavna povelјa i „Sl.glasnik RS", br. 78/2010-dr.pravilnik)
 • Pravilnik o uslovima i načinu sakuplјanja, transporta, skladištenja i tretmana otpada koji se koristi kao sekundarna sirovina ili za dobijanje energije („Sl.glasnik RS", br.98/2010)
 • Pravilnik o metodologiji za prikuplјanje podataka o sastavu i količinama komunalnog otpada na teritoriji jedinice lokalne samouprave („Sl.glasnik RS", br.61/2010)
 • Pravilnik o postupanju sa uređajima i otpadom koji sadrži PCB („Sl.glasnik RS", br.37/2011)
 • Uputstvo o utvrđivanju preventivnih mera za bezbedno čuvanje, skladištenje, odnosno korišćenje naročit opasnih hemikalija („Sl.glasnik RS", br.94/2010)
 • Pravilnik o uvozu i izvozu određenih opasnih hemikalija („Sl.glasnik RS", br.89/2010, 15/2013, 114/2014 i 06/2017)
 • Pravilnik o sadržaju bezbednosnog lista („Sl.glasnik RS", br.100/2011)
 • Pravilnik o registru hemikalija („Sl.glasnik RS", br. 16/2016, 6/2017, 117/2017, 44/2018-dr.zakon, 7/2019 i 93/2019)
 • Pravilnik o ograničenjima i zabranama proizvodnje, stavlјanja u promet i korišćenja hemikalija („Sl.glasnik RS", br.90/2013 i 25/2015)
 • Pravilnik o kriterijumima za identifikaciju supstance kao PBT ili VPVB („Sl.glasnik RS", br.23/2010)
 • Pravilnik o dozvolama za obavlјanje delatnosti prometa, odnosno dozvolama za korišćenje naročito opasnih hemikalija („Sl.glasnik RS", br. 6/2017 i 29/2018)
 • Pravilnik o detergentima („Sl.glasnik RS", br.25/2015)
 • Lista surfaktanata za koje je izdato odobrenje ili donet akt kojim se odobrava korišćenje surfaktanata u detergentu u EU i Lista surfaktanata za koje je odbijen zahtev za odobrenje i surfaktanata koji su zabranjeni u EU („Sl.glasnik RS", br.94/2010)
 • Pravilnik o načinu vođenja evidencije o hemikalijama („Sl.glasnik RS", br.31/2011)
 • Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda („Sl.glasnik RS", br.59/2010, 25/2011 i 5/2012)
 • Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN („Sl.glasnik RS", br.105/2013 i 105/2013, 52/2017, 21/2019)
 • Pravilnik o bližim uslovima za držanje opasne hemikalije u prodajnom prostoru i način obeležavanja tog prostora („Sl.glasnik RS", br.31/2011 i 16/2012)
 • Lista supstanci koje izazivaju zabrinutost („Sl.glasnik RS", br.94/2013, 101/2016 i 22/2018)
 • Pravilnik o sadržini i obrascu zahteva za izdavanje vodnih akata i sadržini mišlјenja u postupku izdavanja vodnih uslova („Sl.glasnik RS", br.72/2017 i 44/2018)
 • Pravilnik o sadržini i načinu vođenja katastra vodnog informacionog sistema, metodologiji, strukturi, kategorijama i nivoima sakuplјanja podataka, kao i o sadržini podataka o kojima se obaveštava javnost („Sl.glasnik RS", br.54/2011)
 • Pravilnik o sadržini i načinu vođenja vodnih objekata („Sl.glasnik RS", br.34/2011)
 • Pravilnik o sadržini i načinu vođenja registra izdatih integrisanih dozvola („Sl.glasnik RS", br.69/2005)
 • Pravilnik o sadržini, izgledu i načinu popunjavanja zahteva za izdavanje integrisane dozvole („Sl.glasnik RS", br.30/2006, 32/2016 i 44/2018-dr. zakon)
 • Pravilnik o sadržini i izgledu integrisane dozvole („Sl.glasnik RS", br.30/2006)
 • Pravilnik o metodologiji za izradu nacionalnog i lokalnog registra izvora zagađivanja, kao i metodologiji za vrste, načine i rokove prikuplјanja podataka („Sl.glasnik RS", br.91/2010, 10/2013 i 98/2016)

Uredbe

 • Uredba o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu ("Službeni glasnik RS", broj 114/2008)
 • Uredba o indikatorima buke, graničnim vrednostima, metodama za ocenjivanje indikatora buke, uznemiravanja i štetnih efekata buke u životnoj sredini („Sl.glasnik RS", broj 75/2010)
 • Uredba o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha („Sl.glasnik RS", br.11/2010, 75/2010 i 63/2013)
 • Uredba o graničnim vrednostima emisija zagađujućih materija u vazduh iz postrojenja za sagorevanje („Sl.glasnik RS", br.6/2016)
 • Uredba o metodologiji prikuplјanja podataka za nacionalni inventar nenamerno ispuštenih dugotrajnih organskih zagađujućih supstanci („Sl.glasnik RS", br.76/2010)
 • Uredba o metodologiji prikuplјanja podataka za nacionalni inventar emisije gasova sa efektom staklene bašte („Sl.glasnik RS", br.81/2010)
 • Uredba o postupanju sa supstancama koje oštećuju ozonski omotač, kao i o uslovima za izdavanje dozvola za uvoz i izvoz tih supstanci („Sl.glasnik RS", br.114/2013, 23/2018, 44/2018-dr.zakon i 95/2018-dr.zakon)
 • Uredba o određivanju zona i aglomeracija („Sl.glasnik RS", br.58/2011 i 98/2012)
 • Uredba o utvrđivanju programa kontrole kvaliteta vazduha u državnoj mreži („Sl.glasnik RS", br.58/2011)
 • Uredba o vrstama otpada za koje se vrši termički tretman, uslovima i kriterijumima za određivanje lokacije, tehničkih i tehnoloških uslova za projektovanje, izgradnju, opremanje i rad postrojenja za termički tretman otpada, postupanju sa ostatkom nakon spalјivanja („Sl.glasnik RS", br.102/2010 i 50/2012)
 • Uredba o odlaganju otpada na deponije („Sl.glasnik RS", br.92/2010)
 • Uredba o listi neopasnog otpada za koji se ne izdaje dozvola sa dokumentacijom koja prati prekogranično kretanje („Sl.glasnik RS", br.102/2010)
 • Uredba o određivanju pojedinih vrsta opasnog otpada koje se mogu uvoziti kao sekundarne sirovine („Sl.glasnik RS", br.60/2009)
 • Uredba o proizvodima koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada, obrascu dnevne evidencije o količini i vrsti proizvedenih i uvezenih proizvoda i godišnjem izveštaju, načinu i rokovima dostavlјanja godišnjeg izveštaja obveznicima plaćanja naknada, kriterijumima za obračun, visinu i način obračunavanja i plaćanja naknade („Sl.glasnik RS", br.54/2010, 86/2011, 15/2012, 41/2013, 3/2014, 8/2014 i 31/2015 – dr.pravilnik, 44/2016-dr.prav., 43/2017-dr.prav., 45/2018-dr.prav., 67/2018- dr.prav. i 95/2018-dr.zakon)
 • Uredba o graničnim vrednostima prioritetnih i prioritetnih hazardnih supstanci koje zagađuju površinske vode i rokovima za njihovo dostizanje („Sl.glasnik RS", br.24/2014)
 • Uredba o vrstama aktivnosti i postrojenja za koje se izdaje integrisana dozvola („Sl.glasnik RS", br.84/2005)
 • Uredba o sadržini programa mera prilagođavanja rada postojećeg postrojenja ili aktivnosti propisanim uslovima („Sl.glasnik RS", br.84/2005)
 • Uredba o kriterijumima za određivanje najbolјih dostupnih tehnika, za primenu standarda kvaliteta, kao i za određivanje graničnih vrednosti emisija u integrisanoj dozvoli („Sl.glasnik RS", br.84/2005)
 • Uredba o utvrđivanju programa dinamike podnošenja zahteva za izdavanje integrisane dozvole („Sl.glasnik RS", br.108/2008)
 • Uredba o programu sistemskog praćenja kvaliteta zemlјišta, indikatorima za ocenu rizika od degradacije zemlјišta i metodologiji za izradu remedijacionih programa („Sl.glasnik RS", br.88/2010)
 • Uredba o utvrđivanju kriterijuma za određivanje statusa ugrožene životne sredine i prioriteta za sanaciju i remedijaciju („Sl.glasnik RS", br.22/2010)
 • Uredba o listama otpada za prekogranično kretanje, sadržini i izgledu dokumenata koji prate prekogranično kretanje otpada sa uputstvima za njihovo popunjavanje („Sl.glasnik RS", br.60/2009)

Strategije

 • Strategija upravlјanja otpadom za period 2010 – 2019.godine („Sl.glasnik RS", br.29/2010)
 • Nacionalna strategija održivog korišćenja prirodnih resusrsa i dobara („Sl.glasnik RS", br.33/2012)
 • Nacionalna strategija za aproksimaciju u oblasti zaštite životne sredine za republiku Srbiju („Sl.glasnik RS", br.80/2011)
 • Strategija uvođenja čistije proizvodnje u Republici Srbiji („Sl.glasnik RS", br.17/2009)
 • Strategija za primenu konvencije o dostupnosti informacija, učešću javnosti u donošenju odluka i pravu na pravnu zaštitu u pitanjima životne sredine – Arhuska konvencija („Sl.glasnik RS", br.103/2011)
 • Nacionalna strategija održivog razvoja („Sl.glasnik RS", br.57/2008)
 • Nacionalna strategija za uklјučivanje u mehanizam čistog razvoja Kjoto protokola za sektore upravlјanja otpadom, polјoprivrede i šumarstva („Sl.glasnik RS", br.8/2010)

Odluke

 • Odluka o uređenju i održavanju javnih zelenih površina ("Službeni list opštine Kikinda", broj 10/2015)
 • Odluka o držanju domaćih životinja ("Službeni list opštine Kikinda", broj 26/2014 i 12/2017)
 • Odluka o merama za zaštitu od buke na teritoriji opštine Kikinda ("Službeni list opštine Kikinda", broj 23/2014, 25/2014 12/2017)
 • Odluka o stavlјanju pod zaštitu spomenika prirode "Park Blandaš" u Kikindi ("Službeni list opštine Kikinda", broj 2/2006 i 14/2015)
 • Odluka o merama za zaštitu zimovališta sova utina (Asio otus) ("Službeni list opštine Kikinda", broj 39/12, 7/2014 i 12/2017)
 • Odluka o naknadi za zaštitu i unapređenje životne sredine ("Sl. list opštine Kikinda", 25/2017)
 • Odluka o budžetskom fondu za zaštitu životne sredine opštine Kikinda ("Sl. list opštine Kikinda", broj 28/2009 i 7/2010)
 • Odluka o sprovođenju preventivne sistematske dezinsekcije I deratizacija na teritoriji opštine Kikinda Kikinda ("Službeni list opštine Kikinda", broj 23/2014)