Grb Kikinde

Servisi

Pronađite traženu stranicu

Sekretarijat za zaštitu životne sredine

Aktivnosti i saopštenja Sekretarijata za zaštitu životne sredine
Lokalni registar izvora zagađivanja predstavlja skup sistematizovanih informacija i podataka o izvorima zagađivanja životne sredine na prostoru lokalne samouprave. Obuhvata sve ljudske aktivnosti koje mogu da imaju negativan uticaj na kvalitet životne sredine, a sve sa ciljem uspostavljanja efikasnog i efektivnog sistema zaštite.

U skladu sa članom 75. Zakona o zaštiti životne sredine („Sl.glasnik RS“ br.135/2004, 36/2009, 36/2009-dr., 72/2009-dr. zakon, 43/2011 odluka US, 14/2016, 76/2018, 95/2018-dr.zakon) sva privredna društva, druga pravna lica i preduzetnici, čije aktivnosti dovode do zagađivanja životne sredine, u smislu emisije zagađujućih materija u vodu, vazduh, zemljište, kao i generisanju otpada, dužni su da podatke o zagađujućim materijama unose u Lokalni registar izvora zagađivanja.

Izrada lokalnog registra izvora zagađivanja definisana je Pravilnikom o metodologiji za izradu nacionalnog i lokalnog registra izvora zagađivanja, kao i metodologiji za vrste, načine i rokove prikupljanja podataka („Sl.glasnik RS“ br. 91/2010, 10/2013, 98/2016 i 72/2023)

Uputstvo

Obrasci

Informacija o lokalnom registru izvora zagađivanja