Grb Kikinde

U fokusu

Budite u žiži zbivanja...

Energetski zaštićen kupac

Datum: 03.04.2013.

Povodom Uredbe o energetski zaštićenom kupcu („Sl. glasnik RS“, br. 27/2013), Sekretarijat za društvene delatnosti Opštinske uprave Kikinda obaveštava javnost o uslovima za sticanje i postupku za utvrđivanje statusa energetski zaštićenog kupca.

Uslovi

Uslov za sticanje statusa energetski zaštićenog kupca je ostvaren ukupan mesečni prihod i to:

 • do 12.900,00 dinara za domaćinstvo sa jednim članom;
 • do 18.786,00 dinara za domaćinstvo sa dva i tri člana;
 • do 24.672,00 dinara za domaćinstva sa četiri i pet članova;
 • do 30.558,00 dinara za domaćinstva sa šest i više članova.

Pored visine ostvarenog prihoda, uslov za sticanje statusa energetski zaštićenog kupca je i neposedovanje drugog stambenog prostora, osim stambenog prostora koji odgovara potrebama domaćinstva.

Energetski zaštićen kupac ima pravo na umanjenje mesečne obaveze ako je mesečna potrošnja manja od dvostruke količine električne energije ili prirodnog gasa:

- za električnu energiju, za sve mesece:

 • za domaćinstvo sa jednim članom od 120 kWh mesečno,
 • za domaćinstvo sa dva i tri člana od 160 kWh mesečno,
 • za domaćinstvo sa četiri i pet članova od 200 kWh mesečno,
 • za domaćinstvo sa šest i više članova od 250 kWh mesečno;


- za prirodni gas, januar, februar, mart, oktobar, novembar, decembar:

 • za domaćinstvo sa jednim članom od 35 m 3 mesečno,
 • za domaćinstvo sa dva i tri člana od 45 m 3 mesečno,
 • za domaćinstvo sa četiri i pet članova od 60 m 3 mesečno,
 • za domaćinstvo sa šest i više članova od 75 m 3 mesečno;


U slučaju da je ostvarena potrošnja električne energije ili prirodnog gasa između 2 i 2,5 puta veća od navedene količine, energetski zaštićen kupac ima pravo na polovinu umanjenja mesečne obaveze.

Energetski zaštićen kupac čija je potrošnja električne energije ili prirodnog gasa veća od 2,5 puta od količine nema pravo na umanjenje mesečne obaveze.

Korisnici prava na novčanu socijalnu pomoć i dečiji dodatak, stiču status energetski zaštićenog kupca bez podnošenja zahteva, na osnovu podataka kojima raspolaže ministarstvo nadležno za poslove socijalne zaštite. Spisak ministarstva sa osnovnim podacima o kupcu i podacima o mernom uređaju dostavlja se energetskom subjektu nadležnom za snabdevanje. Kako u ovom trenutku ministarstvo ne raspolaže sa podacima o mernom uređaju korisnika dečijeg dodatka, potrebno je da korisnici koji žele da ostvare pravo na dobijanje statusa energetski zaštićenog kupca, dostave podatke iz poslednjeg računa za električnu energiju, odnosno prirodni gas u Sekretarijat za društvene delatnosti, Opštinske uprave Kikinda, kancelarija broj 20.

Postupak

Postupak za sticanje statusa energetski zaštićenog kupca (ne važi za korisnike prava na novčanu socijalnu pomoć i dečiji dodatak) pokreće se podnošenjem zahteva nadležnom organu jedinice lokalne samouprave.

Forma zahteva sa informacijama o potrebnim dokazima, se može preuzeti u Uslužnom centru Opštinske uprave Kikinda, na šalteru - sistema 48, ili elektronski na kraju ovog teksta.

Zahtev sa priloženim sledećim dokazima se podnosi u Uslužnom centru Opštinske uprave Kikinda, na šalteru - sistema 48:

 • dokaz o broju članova domaćinstva (kopija lične karte podnosioca, izvod iz matične knjige rođenih, izvod iz matične knjige venčanih, izjavu dva svedoka datu pred nadležnim organima – u Uslužnom centru, šalter br. 2);
 • dokaz o ukupnim mesečnim primanjima i prihodima članova domaćinstva (ček od penzije, uverenje nadležnog organa, odnosno poslodavca, za decu stariju od 15 godina potvrda da su na redovnom školovanju, a za nezaposlene uverenje nadležnog zavoda za zapošljavanje);
 • dokaz nadležne službe za katastar nepokretnosti iz mesta prebivališta i mesta rođenja o posedovanju nepokretnosti i prihodima od nepokretnosti; dokaz o pravu svojine na nepokretnosti u kojoj živi domaćinstvo;
 • uverenje poreske uprave da li poseduje imovinu koja podleže oporezivanju (Opštinska uprava, Sekretarijat za lokalnu poresku administraciju, šalter 8);
 • poslednji račun za električnu energiju odnosno za prirodni gas.

Dokazi se pribavljaju za mesec koji prethodi mesecu podnošenja zahteva.

Uverenje o sticanju statusa energetski zaštićenog kupca izdaje Sekretarijat za društvene delatnosti, Opštinske uprave Kikinda, u roku od osam (8) dana od dana podnošenja zahteva, sa rokom važenja do kraja kalendarske godine.

Spisak sa podacima o energetski zaštićenom kupcu, Sekretarijat za društvene delatnosti dostavlja u elektronskoj i štampanoj formi energetskom subjektu nadležnom za snabdevanje.

Za sva dodatna obaveštenja možete se obratiti Sekretarijatu neposredno, kancelarija broj 19, ili telefonom 410-142 ili 410-102.

Preuzmite kompletnu Uredbu o energetski zaštićenom kupcu

Preuzmite Zahtev za izdavanje uverenja o sticanju statusa energetski zaštićenog kupca

Pregledajte sve tekstove iz rubrike