Grb Kikinde

U fokusu

Budite u žiži zbivanja...

Proces izrade Strategije razvoja opštine Kikinda

Datum: 10.12.2007.

NASTAVAK PROCESA IZRADE
STRATEGIJE RAZVOJA OPŠTINE KIKINDA 2008-2013

Opštinsko razvojno planiranje predstavlja proces kroz koji zainteresovane strane iz javnog, poslovnog i civilnog sektora identifikuju lokalne potencijale i mogućnosti koje mogu da doprinesu bržem ekonomskom razvoju i unapređenju životnih uslova u datim opštinama.

Ovaj proces podstiče uspostavljanje partnerstava između različitih zainteresovanih strana u zajednici, te se na taj način pruža prilika da zajednički nađu rešenja za probleme, ekonomske i socijalne potrebe.

Opštinama su potrebni razvojni planovi zato što se njima obezbeđuje opšti okvir za delovanje. Plan zapravo predstavlja okvir za svaku narednu aktivnost; to je način da se odrede prioriteti, prilika da se donesu efikasne odluke, te da se na taj način doprinese efikasnoj upotrebi raspoloživih sredstava.

Skupština opštine Kikinda je na sednici održanoj 22. juna 2005. godine usvojila Predlog aktivnosti u opštini Kikinda na izradi strategije održivog razvoja opštine Kikinda. Po usvajanju navedenog predloga aktivnosti, došlo je do kontakata između opštine Kikinda i organizacije ADF, gde je postignut dogovor da se Strategija lokalnog ekonomskog razvoja radi u saradnji sa ovom organizacijom a po modelu Svetske banke. U skladu sa predloženom metodologijom formiran je savet LERa i sektorske grupe, prikupljeni su podaci za izradu mape resursa, vršene su SWOT analize, na osnovu čega je izrađen dokument u kome je naznačeno da su neophodni sledeći koraci u procesu izrade opštinskog razvojnog plana: jasno artikulisanje prioriteta razvoja opštine na osnovu kojih bi se izveli razvojni projekti i analizirali troškovi njihove realizacije. Budući da je proces izrade Dokumenta započeo 2005. godine neophodno je izvršiti ažuriranje podataka u samom Dokumentu. Ovaj Dokument može se preuzeti sa zvanične internet prezentacije opštine Kikinda: www.kikinda.org.yu

preuzmite: Polazni dokument za izradu Strategije razvoja opštine Kikinda

Kako bi došlo do izrade i usvajanja konačne verzije Strategije razvoja opštine Kikinda 2008-2013 Opština Kikinda se uključila u Program "Podrška opštinama severo-istočne Srbije" koji finansira Evropska Unija a realizuje Evropska agencija za rekonstrukciju.

U saradnji sa Timom programa "Podrška opštinama severo-istočne Srbije" opštinska radna grupa pripremila je Plan aktivnosti koje treba da dovedu do izrade Strategije razvoja opštine Kikinda.

Predlog nastavka aktivnosti na izradi strategije razvoja opštine Kikinda 2008-2013 upućen je Skupštini opštine Kikinda na razmatranje i usvajanje.

Pregledajte sve tekstove iz rubrike