Grb Kikinde

U fokusu

Budite u žiži zbivanja...

Postavljanje pokretnih kioska

Datum: 24.09.2015.

 Na osnovu člana 7. Odluke o postavljanju kioska („Službeni list opštine Kikinda“, broj 7/14 i 14/15) i člana 94. stav 1. Statuta opštine Kikinda (“Službeni list opštine Kikinda“, broj 04/2006-prečišćeni tekst, 2/2008, 19/2008, 26/2008, 7/2009, 18/2009, 7/2010 i 39/2012), predsednik opštine Kikinda, donosi

ODLUKU
O RASPISIVANJU JAVNOG OGLASA ZA DAVANJE U ZAKUP POVRŠINA JAVNE NAMENE ZA POSTAVLJANJE POKRETNIH KIOSKA
U OPŠTINI KIKINDA

i raspisuje

O G L A S
ZA JAVNU LICITACIJU
ZA DAVANJE U ZAKUP POVRŠINA JAVNE NAMENE ZA POSTAVLJANJE POKRETNIH KIOSKA

RASPISUJE SE oglas za javnu licitaciju za davanje u zakup površina javne namene za postavljanje pokretnih kioska na sledećim lokacijama:

ZONA I: Trg srpskih dobrovoljaca

Lokacija 6 – Na Trgu srpskih dobrovoljaca, u blizini opštinskog parkinga na mestu nekadašnje trafike;

Lokacija 7 – Na Trgu srpskih dobrovoljaca, kod trafika ispred pekare Ristevski;

ZONA II:

Lokacija 12 – Ulica Svetosavska, ispred „Tehničke škole“;

POVRŠINE 2 m2.

Početna CENA iznosi:

ZONA I: 2.752,00 dinara na mesečnom nivou,
ZONA II: 1.835,00 dinara na mesečnom nivou.

Pokretni kiosk je konstrukcija, visine do dva metra i dvadeset santimetara, sa krovom i četiri bočne strane, ugrađena na platformu sa točkovima, površine do dva metra kvadratna, namenjen pečenju i prodaji kokica i sličnih proizvoda koji ne utiču negativno na urbano uređenje, korišćenje površina javne namene i zaštitu životne sredine.

Javna površina se izdaje u zakup na PERIOD od dvanaest (12) meseci.

Licitacioni korak iznosi 500,00 dinara.

 


Podnosilac prijave je dužan da uplati depozit u visini od 20% od početne cene mesečnog zakupa površine javne namene, na račun Opštinske uprave opštine Kikinda broj 840-2023740-41, naziv: podračun za licitacije.
Dokaz o uplati depozita podnosilac prijave dostavlja zajedno sa prijavom.
Svim ponuđačima, osim najpovoljnijem, uplaćeni depozit će biti vraćen nakon javnog nadmetanja, u roku od sedam dana. Najpovoljnijem ponuđaču depozit će biti uračunat u godišnju zakupninu. U slučaju da najpovoljniji ponuđač odustane od svoje ponude depozit se ne vraća.
Najpovoljniji ponuđač je dužan da u roku od osam dana od pravosnažnosti Rešenja nadležnog organa zakupodavca o davanju u zakup površine javne namene za postavljanje pokretnog kioska zaključi sa opštinom Kikinda Ugovor o davanju u zakup površina javne namene za postavljanje pokretnih kioska.
Zakupnina se plaća mesečno unapred, do poslednjeg dana u tekućem mesecu za naredni mesec.
Jedno lice može podenti prijavu za javano nadmetanje za više lokacija.
Prilikom zaključenja Ugovora o zakupu zakupac je dužan da podnese dokaz o uplati zakupnine za mesec dana unapred i urbanističko-tehničke uslove.

Obavezni podaci za prijavljivanje za javno nadmetanje:
1. za fizička lica: ime i prezime, jedinstveni matični broj građana, adresa stanovanja i broj telefona;
2. za preduzetnike i pravna lica: naziv, odn. poslovno ime, matični broj, poreski identifikacioni broj, sedište i broj telefona.

Uz prijavu se dostavlja:
1. dokaz o uplaćenom depozitu;
2. uredno ovlašćenje za zastupanje;
3. overena fotokopija lične karte za fizička lica;
4. rešenje o upisu u Registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar ne stariji od šest meseci za pravna lica i preduzetnike.

Prijava na oglas se podnosi u zatvorenoj koverti na kojoj mora da piše:

Na prednjoj strani:
Adresa: Opština Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca 12 - Komisiji za sprovođenje postupka davanja u zakup površina javne namene za postavljanje pokretnih kioska – Oglas za licitaciju, redni broj lokacije za koju se licitira. Ista se predaje na pisarnicu u Uslužnom centru opštine Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca 12. Prijave se mogu slati i preporučeno putem pošte.

Na zadnjoj strani:
- ime i prezime/naziv i adresa ponuđača

Zajedno sa prijavom na oglas dostavlja se navedena dokumentacija.
Neblagovremena, odnosno neuredna prijava se neće razmatrati.
Prijava će se smatrati neblagovremenom u slučaju da je podneta po isteku roka označenog u javnom oglasu za podnošenje prijava.
Neurednom se smatra prijava koja je podneta u otvorenoj koverti ili kod koje na samoj koverti nije vidljivo označena na koju površinu javne namene se prijava odnosi, odnosno koja ne sadrži sve potrebne podatke.

 

Javno nadmetanje će se održati ukoliko bude blagovremeno dostavljena najmanje jedna prijava.
Rok za podnošenje prijave je do 15,30 sati, dana 02.10.2015. godine.
Postupak javnog nadmetanja će se održati dana 07.10.2015. godine u 13,00 časova u zgradi opštine Kikinda, sala broj 12.

Za sve informacije obratiti se na telefon : 0230/410-194 – Verica Blažić-Biber ili u kancelariju 69/I.

Javni oglas će biti objavljen u nedeljnom lokalnom listu „Nove kikindske novine“, na zvaničnom sajtu opštine Kikinda, www.kikinda.org.rs i na oglasnoj tabli opštine Kikinda, s tim da se rok za podnošenje prijava računa od dana objavljivanja oglasa u listu „Nove kikindske novine“.

Pregledajte sve tekstove iz rubrike