Grb Kikinde

U fokusu

Budite u žiži zbivanja...

O G L A S ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U GRADU KIKINDA

Datum: 01.11.2023.

Na osnovu člana 64. stav 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (“Službeni glasnik RS”, broj 62/06, 65/08-dr zakon, 41/09, 112/2015, 80/17 i 95/18-dr zakon), Uredbe o uslovima, načinu i postupku za davanje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na korišćenje u nepoljoprivredne svrhe („Sl. glasnik RS“, br. 99/22), Pravilnika o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini („Sl. glasnik RS“ br.16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020, 25/2020, 133/2020, 63/2021 i 63/2023), Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta i člana 1. Odluke o određivanju nadležnog organa za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini («Službeni list grada KIKINDA» broj 12/2023), Gradonačelnik grada KIKINDA je dana 31.10.2023. godine, doneo

ODLUKU
O RASPISIVANJU JAVNOG OGLASA ZA DAVANJE U ZAKUP I NA
KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ
SVOJINI U GRADU KIKINDA

i raspisuje

O G L A S
ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA
U DRŽAVNOJ SVOJINI U GRADU KIKINDA

Postupak javnog nadmetanja sprovodi se elektronskim putem, preko veb-aplikacije za sprovođenje javnog nadmetanja - https://gp.upz.minpolj.gov.rs/InzemBid (u daljem tekstu: Aplikacija) koja se nalazi na zvaničnoj veb-prezentaciji Uprave za poljoprivredno zemljište.
Rok za prijavljivanje i podnošenje dokumentacije u Aplikaciju je do 15:00 sati, dana 09.11.2023. godine, dok je otvaranje ponuda za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta iz Javnog oglasa zakazano dana 17.11.2023.godine. u 12:00 sati.

 

REPUBLIKA SRBIJA
GRAD KIKINDA
Gradonačelnik
Broj: V-320-621/2023-1
Dana: 31.11.2023. godine
 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike