Grb Kikinde

U fokusu

Budite u žiži zbivanja...

OGLAŠAVA SE IZLAGANJE NA JAVNI UVID PREDLOGA GENERALNOG PLANA KIKINDE

Datum: 13.05.2009.

        Republika Srbija

Autonomna Pokrajina Vojvodina

OPŠTINA K I K I N D A

OPŠTINSKA UPRAVA

Sekretarijat za stambeno-komunalne
poslove, građevinarstvo i privredu

          K I K I N D A


 Na osnovu člana 53. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, broj 47/03 i 34/06), člana 19. Zakona o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, broj 135/04) i Zaključka Komisije za planove Skupštine opštine Kikinda

O G L A Š A V A  S E

IZLAGANJE NA JAVNI UVID

PREDLOGA  GENERALNOG PLANA KIKINDE
 I
 IZVEŠTAJA O STRATEŠKOJ PROCENI UTICAJA
GENERALNOG  PLANA KIKINDE NA ŽIVOTNU SREDINU

 

  U cilju određivanja dugoročne projekcije razvoja i prostornog uređenja Kikinde,  pristupilo se izradi Generalnog plana Kikinde.
  Predlog generalnog plana Kikinde (u daljem tekstu: Plan) i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja Generalnog plana Kikinde na životnu sredini ( u daljem tekstu: Izveštaj) izrađeni su u Javnom preduzeću „Zavod za urbanizam Vojvodine“ Novi Sad, na osnovu Odluke o izradi Generalnog plana Kikinde i Rešenja o izradi strateške procene uticaja Generalnog plana Kikinde na životnu sredinu („Službeni list opštine Kikinda“, broj 5/07).
 Područje obuhvaćeno Planom, površine oko 3200 ha, obuhvata postojeći građevinski reon Kikinde i prostor za koji se procenjuje da može biti angažovan u budućem prostornom razvoju Kikinde.
 Plan i Izveštaj biće  izloženi  na javni uvid u periodu od 18.05. do 18.06.2009. godine, u zgradi Skupštine opštine Kikinda, u Kikindi, Trg srpskih dobrovoljaca broj 12, kancelarija 71, I sprat, radnim danima od 12 do 15 sati.
 Primedbe na Plan i mišljenja na Izveštaj, zainteresovana pravna i fizička lica mogu dostaviti Sekretarijatu za stambeno-komunalne poslove, građevinarstvo i privredu opštine Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca broj 12, u pisanom obliku, najkasnije do 18.06.2009. godine.
 Javna sednica Komisije za planove Skupštine opštine, na kojoj pravna i fizička lica primedbe i mišljenja koje su podneli u pisanom obliku, mogu obrazložiti pred Komisijom i predstavnicima službe nadležne za zaštitu životne sredine, održaće se dana 30.06.2009. godine, u zgradi Skupštine opštine Kikinda, u Kikindi, Trg srpskih dobrovoljaca broj 12, sala broj 12, sa početkom u 13:30 sati.

Pregledajte sve tekstove iz rubrike