Grb Kikinde

U fokusu

Budite u žiži zbivanja...

JAVNI POZIV ZA PRIJAVLJIVANJE PRAVA PREČEG ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI

Datum: 08.10.2009.

 Na osnovu člana 64a. stav 4. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Sl. Glasnik RS“, broj 62/06, 69/08 i 41/09) Komisija za izradu godišnjeg Programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta opštine Kikinda i sprovođenje postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u opštini Kikinda,

o g l a š a v a

J A V N I    P O Z I V
ZA PRIJAVLJIVANJE PRAVA PREČEG ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI OPŠTINE KIKINDA ZA 2010. GODINU

I
PRAVO PREČEG ZAKUPA

 Pozivaju se pravna i fizička lica sa teritorije Republike Srbije da dostave zahtev sa potrebnom dokumentacijom radi izrade Programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta opštine Kikinda za 2010. godinu i ostvarivanje prava prečeg zakupa na osnovu istog Programa.

 Pravo prečeg zakupa na poljoprivrednom zemljištu u državnoj svojini imaju pravna i fizička lica:
 1. Vlasnici funkcionalnog sistema za navodnjavanje i odvodnjavanje, ribnjaka, višegodišnjih zasada starijih od tr godine, a mlađih od 15 godina u rodu, vinograda starijih od tri godine, a mlađih od 30 godina u rodu, funkcionalnih poljoprivrednih objekata (u daljem tekstu: infrastruktura), a koji se nalaze na zemljištu u državnoj svojini.
 2.   vlasnici objekata za uzgoj i držanje životinja i koja se bave držanjem životinja, u cilju proizvodnje hrane za životinje, i to jedan hektar po uslovnom grlu.

 Cena zakupa po pravu prečeg zakupa je prosečna poslednje izlicitirana cena na poslednjem održanom  javnom nadmetanju za poljoprivredno zemljište u državnoj svojini istog kvaliteta koje je dato u zakup na teritoriji opštine Kikinda.

 Ako vlasnici infrastrukture i lica koja se bave uzgojem životinja ne dostave zahtev sa potrebnom dokumentacijom, odnosno ukoliko lica koja ostvaruju pravo prečeg zakupa u ostavljenom roku ne uplate zakupninu, zemljište se javno oglašava i daje u zakup.

 Pravnim i fizičkim licima koja se bave uzgojem i držanjem životinja, a koji su zakupci poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, površina zemljišta koju mogu ostvariti po pravu prečeg zakupa umanjuje se za površinu koja im je već data u zakup po osnovu važećeg ugovora, izuzev na osnovu vlasništva nad infrastrukturom.

 Vlasnici umatičenih uslovnih grla imaju prioritet pri opredeljivanju površina za zakup. Preostale površine raspoređuju se linearno na ostale vlasnike uslovnih grla.

 Svaka promena u broju životinja veća od 10% mora se prijaviti Komisiji.


I I
DOKUMENTACIJA ZA DOKAZIVANJE PRAVA PREČEG ZAKUPA

A. Po osnovu vlasništva na infrastrukturi
1. Zahtev za priznavanje prava prečeg zakupa po osnovu vlasništva na infrastrukturi;
2. Izvod iz javne knjige o evidenciji nepokretnosti;
3. Zapisnik Republičke poljoprivredne inspekcije o stanju i funkcionalnosti infrastruktiure.

 U slučaju da infrastruktura nije uknjižena u javne knjige o evidenciji nepokretnosti poterbno je dostaviti:
1. Zahtev za priznavanje prava prečeg zakupa po osnovu vlasništva na infrastrukturi;
2. Zapisnik Republičke poljoprivredne inspekcije o postojanju funkcionalne infrastrukture;
3. Dokaz o vlasništvu na infrastrukturi - građevinska, odnosno upotrebna dozvol, odnosno izvod iz prospekta privatizacije (kojim se dokazuje da je ta infrastruktura ušla u procenu vrednosti društvenog kapitala), odnosno izvod iz popisa osnovnih sredstava).

B. Po osnovu uzgoja životinja
1. Zahtev za priznavanje prava prečeg zakupa po osnovu uzgoja  i držanja životinja;
2. Dokaz o registrovanoj farmi - Rešenje o utvrđivanju sanitarnih uslova ili registrovano poljoprivredno gazdinstvo sa 15 umatičenih mlečnih krava, na 1 godinu zakupa;
3. Uverenje ili potvrda o zdravstvenom stanju životinja-pribavlja se od veterinarske stanice;
4. Uverenje o umatičenim životinjama izdato od Instituta za stočarstvo Beograd, a za AP Vojvodinu od Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu-departman za stočarstvo.

I I I
ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA

 Formular zahteva za priznavanje prava prečeg zakupa može se preuzeti svakog radnog dana u Uslužnom centru Opštinske uprave opštine Kikinda.

 Zahtev za priznavanje prava prečeg zakupa sa potrebnom dokumentacijom dostavlja se u zatvorenoj koverti na adresu: Opština Kikinda, Trg Srpskih dobrovoljaca 12. sa naznakom – za Komisiju za davanje u zakup državnog poljoprivrednog zemljišta.

 Rok za dostavljanje zahteva sa dokumentacijom  je 30. oktobar 2009. godine do 15,30 sati.

 Blagovremenim će se smatrati svi zahtevi koji stignu u pisarnicu Opštinske uprave opštine Kikinda do navedenog roka, bez obzira na način dostavljanja.

 Neblagovremeni zahteve neće se razmatrati.


Republika Srbija-AP Vojvodina                                                  PREDSEDNIK KOMISIJE
Opština Kikinda-Opštinska uprava
Komisija za izradu Programa zaštite, uređenja i                          LJuban Sredić, s.r.
korišćenje poljoprivrednog zemljišta opštine
Kikinda i sprovođenje postupka javnog nadmetanja
za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta
 u državnoj svojini u opštini Kikinda
Broj:III-01-320-47/2009
Dana: 30.09.2009. godine
Kikinda

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike