Grb Kikinde

Градоначелник

Кратка биографија и опис радног места градоначелника

Градоначелник Кикинде

Pavle MarkovПавле Марков је рођен у Новом Саду 1973. године. Основно и средње образовање завршио је у Кикинди. Диполомирао на Правном факултету Универзитета у Београду и уједно завршио Београдску отворену школу. Од 2000. године се бави адвокатуром.

Од 2004. године до 2008. године обављао функцију начелника Градске управе града Кикинде, а од 2012. године је на функцији народног посланика Народне Скупштине Републике Србије.

Као члан Спортског друштва Црвена Звезда из Београда наступао у репрезентативном дресу Савезне Републике Југославије у атлетици и бобу двоседу.

Градоначелник је у другом мандату.

Говори енглески језик.
Ожењен, отац сина Николе.

Контакт: +381230410105
Е-маил: gradonacelnik@kikinda.org.rs

Градоначелника бира Скупштина Града, из реда одборника, на време од четири године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника Скупштине Града.

Градоначелник има заменика који га замењује у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност.

Председник Скупштине Града предлаже кандидата за градоначелника.

Кандидат за градоначелника предлаже кандидата за заменика градоначелника из реда одборника, кога бира Скупштина Града на исти начин као градоначелника.

Градоначелнику и заменику градоначелника избором на ове функције престаје мандат одборника у Скупштини Града.

Градоначелник и заменик градоначелника су на сталном раду у Граду.

Градоначелник:

 • представља и заступа град;
 • предлаже начин решавања питања о којима одлучује скупштина;
 • наредбодавац је за извршење буџета;
 • усмерава и усклађује рад Градске управе;
 • доноси појединачне акте за које је овлашћен законом, статутом или одлуком скупштине;
 • председник је градског већа;
 • предлаже Скупштини председника, заменика председника и чланове Комисије за кадровска, административна питања и радне односе;
 • даје сагласност на цене комуналних производа и комуналних услуга које плаћају непосредни корисници;
 • прати рад и пословање јавних предузећа и служби чији је оснивач Град
 • закључује колективне уговоре код послодавца са јавним предузећима и установама чији је оснивач Град;
 • закључује уговоре о раду са директорима јавних предузећа и установа чији је оснивач Скупштина Града;
 • покреће поступак за смењивање носилаца функција у јавним предузећима, установа и организацијама;
 • оснива локалну службу за инспекцију и ревизију;
 • предлаже надлежном републичком, односно надлежном органу Аутономне покрајине Војводине пренос права јавне својине на непокретности која је у јавној својини Републике Србије, односно у јавној својини Аутономне покрајине Војводине, у јавну својину Града ;
 • одлучује о давању у закуп, давању на коришћење месним заједницама, установама и организацијама чији је оснивач Град и јавним предузећима чији је оснивач Град непокретности које су у јавној својини Града, као и о прибављању непокретности у јавну својину Града бестеретним правним послом - поклоном или једностраном изјавом воље власника непокретности;
 • одлучује о прибављању, отуђењу, давању у закуп и на коришћење покретних ствари које су у својини Града;
 • даје сагласност на опште акте корисника буџета којима се утврђује број и структура запослених;
 • организује рад Градске управе, на предлог начелника Градске управе,
 • подноси жалбу Уставном суду републике Србије ако се појединачним актом или радњом државног органа или органа општине онемогући вршење надлежности општине