Grb Kikinde

Градскa управа

Кратка биографија и опис радног места начелника Градске управе

Начелник Градске управе

Ljuban SredićЉубан Средић, рођен у Руском Селу 11. децембра 1957. године. Основну школу „Глигорије Попов“ завршио у Руском Селу, а гимназију „Душан Васиљев“ у Кикинди. Дипломирао је на Правном факултету у Београду 1980. године.

Стално је запослен у Градској управи Града Кикинде од 15. новембра 1980. године, и то му је прво и једино запослење. Скоро цео радни стаж остварио је у секретаријату надлежном за послове урбанизма, грађевинарства и привреде. Почео је као приправник у имовинско-правној служби, да би затим био шеф ове службе, па помоћник секретара и на крају секретар секретаријата. У једном краћем периоду био је шеф службе за борачко инвалидску заштиту, секретар Скупштине општине Кикинда и в.д. директора Фонда за изградњу града Кикинде.

У једном мандату био је председник Савета месне заједнице „Руско Село“ и председник школског одбора ОШ „Глигорије Попов“ Руско Село. Десет година активно је играо фудбал у ФК „Црвена Звезда“ из Руског Села.

Ожењен је и отац је двоје деце. Живи у Руском Селу.

Контакт: +381230410112
Е-маил: gradska.uprava@kikinda.org.rs

За начелника управе може бити постављено лице које има завршен правни факултет, положен испит за рад у органима управе, и најмање пет година радног искуства у струци.

Начелника Градске управе поставља Градско веће, на основу јавног огласа, на пет година.

Начелник Градске управе усклађује рад Градске управе и обезбеђује функционисање управе као јединствене службе, одговара за законитост рада управе, решава сукобе надлежности између организационих јединица, даје мишљење Скупштини Града, градоначелнику, Градском већу и радним телима Скупштине Града о нацртима аката које доносе Скупштина Града, градоначелник, и Градско веће, даје друга правна мишљења, издаје појединачна акта о радним односима запослених и постављених лица у Градској управи, врши дисциплинска и друга овлашћења према запосленима у Градској управи и обавља друге послове које му повере Скупштина Града, градоначелник и Градско веће.

Начелник Градске управе за свој рад и рад Градске управе одговара Скупштини Града и Градском већу у складу са Статутом и одлуком о градској управи.

Градска управа:

 • припрема нацрте прописа и других аката које доноси Скупштина Града, градоначелник и Градско веће
 • извршава одлуке и друге акте Скупштине Града и градоначелникае,
 • решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа, и других организација из изворног делокруга Града,
 • обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине Града,
 • извршава законе и друге прописе чије извршавање поверено Граду,
 • обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина Града и градоначелник,
 • доставља извештај о своме раду Скупштини Града, градоначелнику и Градском већу.

Градска управа у обављању управног надзора може:

 • наложити решењем извршење мера и радњи у одређеном року,
 • изрећи мандатну казну,
 • поднети пријаву надлежном органу за учињено кривично дело или привредни преступ и поднети захтев за покретање прекршајног поступка.
 • издати привремено наређење, односно забрану,
 • обавестити други орган, ако постоје разлози, за предузимање мера за које је тај орган надлежан,
 • предузети и друге мере за које је овлашћено законом, прописом или општим актом.