Grb Kikinde


Организација Градске управе

Организација и делокруг Градске управе утврђени су Законом о локалној самоуправи, Статутом Скупштине града и Одлуком о Градској управи.
Градска управа обавља следеће послове и задатке:
 • припрема нацрте прописа и других аката које доноси Скупштина Града и градоначелник,
 • извршава одлуке и друге акте Скупштине Града и градоначелника,
 • решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и других органа из изворног делокруга Града,
 • обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине Града,
 • извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено Граду,
 • обавља стручне и друге послове које утврде Скупштина Града и градоначелник,
 • доставља извештаје о своме раду Скупштини Града, градоначелнику и Градском већу.
Радом Градске управе руководи начелник Градске управе. У оквиру Градске управе Града Кикинде постоје следећи секретаријати и службе:
 • Секретаријат за финансије,
 • Секретаријат за општу управу и заједничке послове,
 • Секретаријат за имовинско-правне послове и комуналне делатности,
 • Секретаријат за социјалну заштиту,
 • Секретаријат за јавне службе, удружења грађана и верске службе,
 • Секретаријат за инспекцијске послове,
 • Секретаријат за заштиту животне средине, пољопривреду и рурални развој,
 • Секретаријат локалне пореске администрације,
 • Секретаријат за пројекте,
 • Секретаријат за урбанизам, обједињену процедуру и изградњу града,
 • Канцеларија за смањење сиромаштва,
 • Служба Скупштине и Градског већа,
 • Комунална милиција,
 • Кабинет градоначелника.
Ван организационих јединица су:
 • Служба буџетске инспекције
 • Интерни ревизор
 • Локални омбудсман
 • Енергетски менаџер
 • Градски правобранилац

Начелник: Драгиша Михајловић

Графички приказ