Grb Kikinde

Организација Градске управе

Организација и делокруг Градске управе утврђени су Законом о локалној самоуправи, Статутом Скупштине града и Одлуком о Градској управи.
Градска управа обавља следеће послове и задатке:
 • припрема нацрте прописа и других аката које доноси Скупштина Града и градоначелник,
 • извршава одлуке и друге акте Скупштине Града и градоначелника,
 • решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и других органа из изворног делокруга Града,
 • обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине Града,
 • извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено Граду,
 • обавља стручне и друге послове које утврде Скупштина Града и градоначелник,
 • доставља извештаје о своме раду Скупштини Града, градоначелнику и Градском већу.
Радом Градске управе руководи начелник Градске управе. У оквиру Градске управе Града Кикинде постоје следећи секретаријати и службе:
 • Секретаријат за финансије,
 • Секретаријат за општу управу и заједничке послове,
 • Секретаријат за стамбено-комуналне послове, урбанизам и привреду,
 • Секретаријат за друштвене делатности,
 • Секретаријат за инспекцијске послове,
 • Секретаријат за заштиту животне средине,
 • Секретаријат за локално економски развој и промоцију
 • Секретаријат локалне пореске администрације
 • Служба Скупштине, градоначелника и Градског већа.
Ван организационих јединица су:
 • Помоћник градоначелника за област економског развоја и инвестиција
 • Помоћник градоначелника за област туризама и међурегионалне сарадње
 • Буџетски инспектор
 • Заштитник грађана
 • Општински правобранилац
 • Канцеларија за туризам

Графички приказ