Grb Kikinde


Саопштења Градског већа

Пратите рад градског већа...

Одржана 62. седница Градског већа

Датум: 27.06.2022.

Градско веће је данашњој седници утврдило предлоге три одлуке којима ће бити допуњен предлог дневног реда 21. седнице Скупштине града.


Веће је одобрило смањење цене закупа пословног простора који закупљује ZOPPAS INDUSTRIES SERB доо Кикинда са досадашњих 2 евра, на 1,90 евра по метру квадратном у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан издавања фактуре почев од 01.07.2022. године.


Градско веће је усвојило Измену годишњег плана јавних набавки за 2022. годину, за потребе израде ПТД објекта јавне намене са пројектом уређења јавног парка, као и одржавања објекта ФК Црвена Звезда из Руског Села.
 

Одржана 61. седница Градског већа

Датум: 23.06.2022.

Градско веће је данашњој седници утврдило предлоге одлука о давању сагласности на ценовнике комуналних услуга ЈП „Кикинда“, које ће бити прослеђене Скупштини града.


Веће је донело Одлуку о избору директних корисника у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима на територији града Кикинде за 2022. годину. Спровођење мера енергетске санације у домаћинствима на територији града Кикинде за 2022. годину моћи ће да врши 15 привредних субјеката.
 

Одржана 60. седница Градског већа

Датум: 14.06.2022.

Поред утврђивања предлога одлука и решења која ће бити прослеђена Скупштини града на разматрање и доношење, Градско веће је на данашњој седници донело Програм за рад Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на подручју града Кикинде за 2022. годину, којим се утврђују циљеви, мере и активности у оквиру кључних области рада, рокови, финансијска средства и одговорни субјекти за спровођење истих, предвиђени законским и подзаконским прописима о безбедности саобраћаја на путевима у циљу унапређења безбедности саобраћаја на путевима. Средства за реализацију Програма предвиђена су Одлуком о буџету локалне самоуправе Кикинда за 2022. годину у висини од 12.000.000 динара.

Одржана 59. седница Градског већа

Датум: 08.06.2022.

На данашњој седници Градског већа утврђени су предлози извештаја о раду и пословању градских установа и прослеђени су Скупштини града на разматрање и усвајање.


Градско веће је прихватило предлог Секретаријата за финансије и дало сагласност да се закључи уговор о реализацији капиталног пројекта „Реконструкција дистрибутивне водоводне мреже у Кикинди“, којим ће се преузети обавеза плаћања у овој и наредној години.
Веће је донело Програм одржавања чистоће на површинама јавне намене у Кикинди, којим се утврђују начин и услови обављања делатности у циљу обезбеђивања организованог обављања ових комуналних делатности.


Градско веће је прихватило молбу Основне школе „Васа Стајић“ из Мокрина за коришћење билборда који се налази у Мокрину код дечијег игралишта и дозволило постављање фотографија ученика који су у школској 2021/2022 години постигли значајне резултате на такмичењима, фотографија вуковаца и ђака генерације.


Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве, Веће је одобрило коришћење средстава у износу од 2.820.387 динара за уређење атарских путева, односно изградњу отресишта, као и 3.549.008 динара за спровођење планираних санација на амбуланти III здравствене станице, а у циљу несметаног функционисања здравствене амбуланте.
 

Одржана 58. седница Градског већа

Датум: 27.05.2022.

На данашњој седници Градског већа донето је више предлога одлука које ће се наћи на дневном реду наредне седнице Скупштине града.
Градско веће је прихватило извештаје о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа „Кикинда“, „Аутпоревоз“ и „Топлана“ за период од 01.01.2022. до 31.03.2022. године.


Веће је усвојило 1. измену Годишњег плана јавних набавки за 2022. годину, која је објављена на Порталу јавних набавки.
На предлог начелника Градске управе града Кикинде, Веће је усвојило обједињен Правилник о изменама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Градској управи, Градском правобранилаштву, стручним службама и посебним организацијама града Кикиндe.


Градско веће је усвојило Предлог измене бр. 1 Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за град Кикинду у 2022. години и прихватило Информацију о ангажовању противградних стрелаца, Секретаријата за заштиту животне средине, пољопривреду и рурални развој. Одобрено је суфинансирање накнада за рад 28 противградних стрелаца у месечном нето износу од 8.000 динара по стрелцу, за период од 15. априла до 15. октобра 2022. године за стрелце на радарском центру Самош, односно 15. априла до 15. јула за стрелце на радарском центру Бајша.


На данашњој седници је донето Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, којим се 26.188.645 динара распоређују за потребе извођења радова у МЗ Башаид, реализацију пројекта „Реконструкција транспортног цевовода водоводне мреже - Водовод DM500mm у Кикинди на катастарским парцелама 10396/6, 10396/5, 21543, 21538/3 КО Кикинда“ , за расписивање јавне набавке за реализацију пројекта „Превенција нелегалног одлагања отпада и уклањање у 2022. години“, за набавку уџбеника за будуће прваке у школској 2022/2023. години, као и Туристичкој организацији града Кикинде за организацију и спровођење културно уметничког програма на манифестацији „37. Дани лудаје“.