Grb Kikinde


Саопштења Градског већа

Пратите рад градског већа...

Одржана 136. седница Градског већа

Датум: 05.04.2024.

На данашњој седници Градског већа утврђени су предлози одлука о усвајању извештаја о раду и пословању месних заједница, који су упућени Скупштини града на разматрање и усвајање.

Веће је донело Програм за рад тела за координацију послова безбедности саобраћаја на подручју Кикинде за 2024. годину којим се утврђују циљеви, мере и активности у оквиру одређених области рада, рокови, финансијска средства и одговорни субјекти за спровођење истих, предвиђени законским и подзаконским прописима о безбедности саобраћаја на путевима у циљу унапређења безбедности саобраћаја на путевима.

На предлог Секретаријата за заштиту животне средине, пољопривреду и рурални развој, Градско веће је донело Правилник о суфинансирању набавке бицикала као еколошки прихватљивог начина превоза на територији града Кикинде.

Веће је усвојило Правилник начелника Градске управе града Кикинде о измени Правилника о додели књижевне награде „Душан Васиљев“ и донело Решење o измени Решења о образовању и именовању Жирија за доделу књижевне награде „Душан Васиљев“.

На седници је одобрен пренос средстава у текућу буџетску резерву у износу од 2.935.000 динара и пренос средстава из текуће буџетске резерве у износу од 12.211.000 динара.
 

Одржана 135. седница Градског већа

Датум: 01.04.2024.

Градско веће је на данашњој седници донело Програм за рад тела за координацију послова безбедности саобраћаја на подручју локалне самоуправе Кикинда за 2024. годину, којим се утврђују циљеви, мере и активности у оквиру одређених области рада, рокови, финансијска средства и одговорни субјекти за спровођење истих, предвиђени законским и подзаконским прописима о безбедности саобраћаја на путевима у циљу унапређења безбедности саобраћаја на путевима.

Веће је усвојило Прву измену годишњег плана јавних набавки за 2024. годину, која је објављена на Порталу јавних набавки.
 

Одржана 134. седница Градског већа

Датум: 26.03.2024.

Градско веће је на данашњој седници дало сагласност на Одлуку Надзорног одбора ЈП „Кикинда“ о усвајању документа „Program VI – Feasibility Study KIKINDA Final“ и Плана приоритетних инвестиција за Програм „Водоснабдевање и пречишћавање отпадних вода у општинама средње величине у Србији VI (фаза II). Договорено је и да ће Градска управа града Кикинде по потреби пружати аисистенцију ЈП „Кикинда“ у спровођењу процедуре привременог искључења потрошача, који не измирују своје текуће обавезе за пружене услуге, као и да пружи подршку ЈП „Кикинда“ у спровођењу одредби градске одлуке о пружању услуге канализације, која уређује обавезу прикључења унутрашње инсталације канализације објекта на новоизграђену уличну канализациону мрежу, у складу са техничким условима ЈП, у року од 12 месеци од стављања у употребу канализационе мреже, ради даље реализације Програма „Водоснабдевање и пречишћавање отпадних вода у општинама средње величине у Србији VI (фаза II) према предлогу SETEC-a, консултанта у реализацији наведеног програма.

Веће је прихватило Информацију Секретаријата за урбанизам, обједињену процедуру и изградњу града о достављеној Иницијативи за покретање процедуре израде Плана детаљне регулације за соларну електрану у КО Кикинда.
Градско веће је донело Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, којим се средства у износу од 2.935.092 динара усмеравају у реконструкцију котларнице Основне школе „Глигорије Попов“ у Руском Селу.

На седници је усвојен Извештај о раду градског правобранилаштва града Кикинде за 2023. годину.
 

Одржана 133. седница Градског већа

Датум: 11.03.2024.

Поред утврђивања више предлога одлука и решења који ће бити упућени Скупштини града на разматрање и доношење,

Градско веће је на данашњој седници, на предлог Секретаријата за заштиту животне средине, пољопривреду и рурални развој, донело Програм одржавања јавних зелених површина у Кикинди.

На седници је разматрана Информација Секретаријата за имовинско-правне послове и комуналне делатности о утврђивању локације, термина одржавања и одређивања других радњи које је потребно спровести ради организације првомајског вашара.

Веће је одобрило пренос неутрошених средстава у текућу буџетску резерву у укупном износу од 64.455.449 динара и пренос из текуће буџетске резерве средстава у висини од 28.700.000. динара, ради обезбеђења недостајућих средстава за организацију програма „Ритам Европе“ и манифестације „39. Дани лудаје“.
 

Одржана 132. седница Градског већа

Датум: 23.02.2024.

Градско веће је на данашњој седници прихватило извештаје о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања градских јавних предузећа за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године, као и Извештај о раду Интерресорне комисије за процену потребе за додатном образовном, здравственом и социјалном подршком детету, ученику и одраслом и предложеним и пруженим подршкама за 2023. годину.

Веће је прихватило информације Секретаријата за урбанизам, обједињену процедуру и изградњу града о достављеним иницијативама за покретање процедуре доношења Одлуке о изради Плана детаљне регулације за радни комплекс у функцији пољопривредне производње, односно покретање процедуре израде Плана детаљне регулације за соларне електране „Sun Will 1 i 2“ у к.о. Сајан.
На седници је усвојен Извештај о реализацији планираних активности Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на подручју локалне самоуправе Кикинда за 2023. годину. У чланство Савета су именовани:


- Никола Лукач – за председника;
- Небојша Јованов – за заменика председника;
- Валентина Мицковски – за чланицу;
- Павле Поповић – за члана;
- Золтан Сакал – за члана;
- Драган Бајић – за члана;
- Жељeна Момчилов – за чланицу;
- Владан Томић – за члана;
- Владимир Стеванов – за члана;
- Нада Пандуров – за чланицу;
- Душица Вукашиновић – за чланицу;
- Марко Миљановић – за члана;
- Ђорђе Кленанц – за члана;
- Весна Томић – за чланицу;
- Синиша Грастић – за члана;
- Миланка Халиловић – за чланицу;
- Саша Стојшин – за члана;
- Дејан Пилиповић – за члана;
- Небојша Миланов – за члана.


За Градског правобраниоца града Кикинде постављена је Маријана Узелац, дипломирани правник из Кикинде, која је ову функцију обављала и у претходном периоду.


Веће је донело Правилник и расписало Јавни конкурс за доделу подстицаја за развој предузетништва, микро, малих и средњих предузећа на територији града Кикинде у 2024. године.