Grb Kikinde


Саопштења Градског већа

Пратите рад градског већа...

Одржана 81. седница Градског већа

Датум: 16.05.2018.

Градско веће је на данашњој седници усвојило Програм подршке пољопоривредне политике и политике руралног развоја за град Кикинду за 2018. годину.

Веће је донело Решење о расподели средстава из области радне праксе младих града Кикинде у 2018. години, расписаном дана 22. марта 2018. године, у укупном износу од 2.000.000 динара. Са корисницима којима су одобрена средства закључиће се уговори, средства ће се исплаћивати у више месечних рата, а корисници су у обавези да правдају утрошак примљених средстава. Решење је објављено на званичном сајту града Кикинде.

На данашњој седници су усвојене Измене плана јавних набавки за 2018. годину. Потреба за овим изменама јавила се услед доделе средстава од стране Министарства државне управе и локалне самоуправе, односно измене финансијског плана.

Одржана 80. седница Градског већа

Датум: 10.04.2018.

Градско веће је на данашњој седници утврдило Предлог одлуке о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета града Кикинде за 2017. годину. За вршење екстерне биће изабрана, поступком јавне набавке, ревизорска кућа која испуњава услове за обављање послова ревизије финансијских извештаја, сагласно закону.

Веће је утврдило и Предлог одлуке о доношењу измена и допуна плана детаљне регулације ветропарка у к.о. Башаид. Оба предлога одлука наћи ће се на дневном реду наредног заседања Скупштине града.

На данашњој седници је усвојен Локални антикорупцијски план, превентивни антикорупцијски механизам и механизам за увођење начела доброг управљања и добре управе у рад органа и служби јединице локалне самоуправе и других органа јавне власти, који на локалном нивоу задовољавају потребе и интересе локалног становништва и локалне заједнице.

Веће је усвојило и Извештај о коришћењу средстава из Буџетског фонда за заштиту животне средине града Кикинде за период од 01.01.2017 - 31.12.2017. године.

Градско веће је прихватило Информацију о предстојећим активностима поводом Првомајских празника, Секретаријата за имовинско-правне послове и комуналне делатности Градске управе града Кикинде. За постављање забавног парка предвиђена је локација између затворене одвојнице пута за Иђош и улице Србобранске, у периоду од 21.04. до 04.05.2018. године. За координатора активности одређен је Одсек за послове развоја града.

Веће је донело Решење о утврђивању комуналне таксе за заузимање јавне површине за Првомајске празнике 2018. године, тако да комунална такса за тезге за продају робе износи 1.000 динара по дужном метру, за кафане са шатором 500 динара по квадратном метру, а за кафане без шатора 1.000,00 динара по столу.

Одржана 79. седница Градског већа

Датум: 22.03.2018.

Градско веће је на данашњој седници зa градског правобраниоца града Кикинде поставило Ивана Нинчића, диломираног правника.

Веће је усвојило Извештај о извршеним пословима дератизације и дезинсекције на територији града Кикинде током 2017. године и донело Програм систематске дератизације, дезинсекције и дезинфекције на територији града Кикинде у 2018. години, који ће бити објављен у „Службеном листу града Кикинде“.

Донет је и Програм одржавања чистоће на површинама јавне намене и одржавања јавних зелених површина у Кикинди, којим се утврђују начин и услови обављања делатности у циљу обезбеђивања организованог обављања комуналних делатности.

Градско веће је расписало Јавни конкурсза доделу средстава путем дотација из буџета града Кикинде за 2018. годину при реализацији пројеката из области радне праксе младих, а која су од значаја за Град Кикинду. Учесници конкурса могу бити омладинске организације и удружења која се баве младима, а која своју активност реализују на територији града Кикинде и уписана су у регистар код надлежног органа.

С обзиром да се на конкурс за реализацију пројекта „Матурантска парада“ јавио само Центар креативних идеја „Сreativia“, који је претходних десет година исти пројекат реализовао, Градско веће је одобрило средства из буџета града Кикинде за 2018. годину, намењених за реализацију овог пројеката, Центру креативних идеја „Сreativia“.

Веће је прихватило Информацију Секретаријата за развој и управљање инвестицијама у вези са учешћем на реализацији Пројекта изградње канализационе мреже употребљених вода у „Шумици“, у складу са условима конкурса за доделу средстава за суфинансирање изградње и реконструкције водних објеката у јавној својини и објеката фекалне канализације за 2018. годину, који је расписао Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство.

Градско веће је дало сагласност да се, на предлог Спортског савеза Кикинда, за плаћеног спортског тренера именује кандидат Милан Радосавчев.

Одржана 78. седница Градског већа

Датум: 14.03.2018.

Градско веће је на данашњој седници прихватило Информацију Секретаријата за друштвене делатности у вези са финансирањем трошкова услуга социјалне заштите из наменског трансфера пренетог од стране Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питање Републике Србије.

Одобрено је финансирање накнаде зараде и припадајућих пореза и доприноса за двадесет и једно лице у периоду од марта до октобра 2018. године, који би обављали послове личних пратилаца, за двадесет и једно дете које похађају предшколско, основно или средње образовање и којима је додељен асистент према мишљењу интерресорне комисије Града Кикинде.

Одобрено је и финансирање пројекта подршке породици и медијацију - саветодавне терапијске услуге, у складу са поднетим пројектом, а који се односи на зараду за три лица, као и финансирање услуга мобилног тима.

Одржана 77. седница Градског већа

Датум: 14.03.2018.

Градско веће је на данашњој седници утврдило више предлога одлука и решења које ће се наћи на дневном реду наредног заседања Скупштине града.

Веће је прихватило програме рада за 2018. годину Црвеног Крста, Спортског савеза и Школског спортског савеза и упутило их Скупштини града на усвајање.

Прихваћени су и извештаји о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. године јавних предузећа „Кикинда“, „Топлана“ и „Аутопревоз, као и ЈКП “6. октобар у ликвидацији“.

Градско веће је усвојило Правилник о студентским стипендијама града Кикинде и Правилник о додели књижевне награде „Душан Васиљев“, којим се ближе уређује поступак, услови и начин доделе стипендија студентима са територије града Кикинде, односно питања у вези с доделом књижевне награде „Душан Васиљев“, као и о условима именовања, рада и разрешења жирија који Награду додељује.

Донети су и правилници о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Градској управи, Градском правобранилаштву, стручним службама и посебним организацијама града Кикиндe, о коришћењу средстава за репрезентацију у граду Кикинди, о финансирању пројеката и програма удружења и организација, као и Правилник о условима и начину коришћења службених возила и употреби нафтних деривата у службене сврхе града Кикинде.

На данашњој седници је донет Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту и унапређење животне средине за подручје града Kикинде у 2018. години. Овим Програмом су утврђени приходи и намена коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине планираних у буџету града Кикиндe за 2018. годину.

Веће је донело и Програм мониторинга квалитета животне средине на подручју града Кикинде у 2018. години. Мониторинг се врши систематским праћењем вредности индикатора, односно праћењем негативних утицаја на животну средину, стања животне средине, мера и активности које се предузимају у циљу смањења негативних утицаја и подизања нивоа квалитета животне средине.

На основу додељених средства од странe Министарства трговине, туризма и услуга, јавила се потреба за Изменом годишњег плана јавних набавки за 2018. годину, коју је Градско веће на данашњој седници усвојило и наложило Секретаријату за развој и управљање инвестицијама да ову измену објави на Порталу јавних набавки, у складу са Законом о јавним набавкама.

Градско веће је донело Решење о давању сагласности на ценовник надокнада за режијске трошкове коришћења простора у објекту који користи Културни центар Кикинда. Ценовник је објављен у Службеном листу града Кикинде.

Градско веће је на данашњој седници расписало Јавни конкурс за доделу средстава путем дотација из буџета града Кикинде за 2018. годину за реализацију манифестације Матурантска парада 2018. у граду Кикинди. Учесници овог конкурса могу бити организације и удружења која своју активност реализују на територији града кикинда, постоје најмање 5 година и уписана су у регистар код надлежног органа. Пријаве на јавни конкурс подносe се на посебном обрасцу, на писарници Градске управе, или се шаљу поштом у затвореној коверти.