Grb Kikinde


Саопштења Градског већа

Пратите рад градског већа...

Одржана 40. седница Градског већа

Датум: 22.06.2017.

Градско веће је на данашњој седници усвојило Информацију о финансирању трошкова услуга социјалне заштите из наменског трансфера у социјалној заштити. Одобрено је финансирање накнаде зараде и припадајућих доприноса за стручне раднике и стручне сараднике у Центру за пружање услуга социјалне заштите града Кикинде, као и финансирање накнаде зараде и припадајућих доприноса за личне пратиоце и персоналне асистенте за двадесет и једно дете које похађа предшколско, основно или средње образовање, а којима је додељен асистент према мишљењу интерресорне комисије. Одобрено је и финансирање пројекта подршке породици, у складу са поднетим пројектом, као и финансирање услуга мобилног тима. Средстава су обезбеђена од одобрених наменских трансфера пренетих од стране Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питање Ребулике Србије.

Одржана 39. седница Градског већа

Датум: 15.06.2017.

Градско веће је на данашњој седници донело Програм одржавања чистоће на површинама јавне намене и одржавању јавних зелених површина у Кикинди. Овим програмом утврђени су начин и услови обављања делатности у циљу обезбеђивања организованог обављања комуналних делатности: одржавање чистоће на површинама јавне намене и одржавање јавних зелених површина у Кикинди.

Веће је донело решења о престанку функција привремених органа девет месних заједница, истеком времена на које су постављени. Донета су и решења о постављању привремених органа девет месних заједница. Привремени органи вршиће функцију до избора председника месних заједница, а најдуже до дана 15. децембра 2017. године.

Градско веће је донело Решење којим се, уместо Вукице Мидоровић, мр правних наука, у Жалбену комисију именује Иван Нинчић, дипломирани правник.

Градско веће, на предлог начелника Градске управе, на данашњој седници усвојило обједињен Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Градској управи, Градском правобранилаштву, стручним службама и посебним организацијама града Кикиндe. Овај Правилник је објављен на огласној табли Градске управе и на интернет презентацији града Кикинде.

Одржана 38. седница Градског већа

Датум: 08.06.2017.

 На данашњој седници Градског већа утврђен је предлог Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Кикинде у 2017. години, који је упућен Скупштини града на разматрање и усвајање.

Одржана 37. седница Градског већа

Датум: 01.06.2017.

На данашњој седници Градског већа је утврђени су предлози више одлука које ће се наћи на дневном реду наредног заседања Скупштине града. Веће је прихватило извештаје о раду градских установа и упутило их Скупштини на разматрање и усвајање.

Веће је донело Програм мера за унапређење услова живота локалне заједнице у 2017. години за подручје града Кикинде, којим се утврђују приходи и намена коришћења средстава остварених према накнади за коришћење минералних сировина планираних у буџету града Кикинде за 2017. годину.

Градско веће је донело Решење о утврђивању паркинг зона са организованом наплатом. Накнада за коришћење паркинг места у првој зони и накнада за коришћење паркинг места у другој зони биће утврђена Ценовником Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“.

Одржана 36. седница Градског већа

Датум: 16.05.2017.

 Градско веће је утврдило предлог Одлуке о завршном рачуну буџета града Кикинде за 2016. годину. Прихваћени су Извештаји о раду више јавних предузећа и уставова, као и Стратегија развоја ЈП “Кикинда“. Све наведено биће упућено Скупштини града Кикинде на разматрање и усвајање.

На наредној седници Скупштине наћи ће се и предлог Одлуке о условима и начину давања у закуп пословног простора у јавној својини града Кикинде, предлог Одлуке о иступању из друштва Агенције за регионални развој АП Војводине д.о.о. Нови Сад и предлог Правилника о критеријумима и мерилима за утврђивање цене услуга и учешће корисника у трошковима услуга социјалне заштите.

Градско веће града Кикинде је на данашњој седници усвојило Измену Годишњег плана јавних набавки за 2017. годину и наложило Секретаријату за финансије да исти објави на Порталу јавних набавки у складу са Законом о јавним набавкама.

Веће је прихватило Информацију члана Градског већа за локални економски развој и инвестиције у вези са предлогом за иступање оснивача Агенције за регионални развој Војводине градова Кикинде, Сомбора и Сремске Митровице и преношење оснивачких удела на Владу АП Војводине као јединог оснивача зарад гашења постојеће и преузимања надлежности од стране новоформиране Развојне агенције Војводине д.о.о. и Информацију о Дунавском транснационалном програму, коју је припремио Секретаријат за развој и управљање инвестицијама, Одсек за локални економски развој.

Веће је на данашњој седници усвојило Програм подстицаја за развој предузетништва, микро, малих и средњих предузећа у 2017. години, са циљем осавремењивања, проширења и повећања обима процеса произвoдње, стабилизације производње, инвестирања у савремена средства за рад и производњу, ради повећања конкурентности код привредних субјеката те укупног развоја привреде и предузетништва на територији града Кикинде. Тим поводом је расписан Јавни конкурс за доделу подстицаја за предузећа до 100 запослених, на територији града Кикинде, у укупном износу средстава од 1.000.000 динара, и то за суфинансирање набавке машина и опреме, нове и половне до 7 година старости. Најмањи износ средстава који се може одобрити по пројекту износи 75.000 динара, док је највећи износ 400.000 динара. Текст конкурса, Правилник и обрасци конкурса обjављени су на веб – сајту града Кикинде где су видљиви и доступни током трајања Конкурса. Решење о суфинансирању поднетих пријава по расписаном конкурсу, биће обjављено на сајту града и достављено свим учесницима конкурса у електронској форми.