Grb Kikinde


Саопштења Градског већа

Пратите рад градског већа...

Одржана 35. седница Градског већа

Датум: 28.07.2021.

На предлог Начелника Градске управе града Кикинде, Градско веће је усвојило обједињен Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Градској управи, Градском правобранилаштву, стручним службама и посебним организацијама града Кикиндe.
Веће је на данашњој седници донело Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, за потребе покретања јавне набавке за реализацију пројекта електроенергетских инсталација, а по јавном конкурсу за доделу бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање реализације пројекта штедљиве расвете за Спортски центар „Језеро“.
Градско веће је усвојило Измену годишњег плана јавних набавки за 2021. годину, којом се конверзија стабала брише из плана јавних набавки, а у план јавних набавки се уводе адаптација дела приземља Народног музеја, реконструкција објекта сушаре за цреп у резиденцијалном објекту „Теrrа“ и избор приватног партнера за пројекат јавно-приватног партнерства за замену, рационализацију и одржавање дела система јавног осветљења применом мере уштеде енергије на територији града Кикинде.
 

Одржана 34. седница Градског већа

Датум: 16.07.2021.

Градско веће је на данашњој седници утврдило Предлог одлуке о усвајању шестомесечног извештаја о извршењу буџета за 2021. годину.

Одржана 33. седница Градског већа

Датум: 15.07.2021.

Градско веће је на данашњој седници донело више предлога одлука које ће се наћи на дневном реду наредне седнице Скупштине града. Утврђени су и одговори на одборничка питања са претходне седнице Скупштине града.


Веће је донело Решење о употреби текуће буџетске резерве, ради плаћања израде пројектне документације „Санација поткровља и терасе објекта“ Центра за стручно усавршавање, за чију су реализацију обезбеђена средства по пројекту Министарства просвете, науке и технолошког развоја.
 

Одржана 32. седница Градског већа

Датум: 07.07.2021.

Поред више предлога решења и одлука које ће се наћи на дневном реду наредног заседања Скупштине града, Градско веће је на данашњој седници донело Правилник о суфинансирању мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова, којим се уређују: циљ спровођења мера; мере које се суфинансирају и ближи услови за расподелу и коришћење средстава; учесници у реализацији мера, начин њиховог учешћа и улоге; начин обезбеђивања финансијских средстава, проценат суфинансирања; начин и услови пријаве на конкурс и критеријуми за селекцију. Циљ спровођења мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова је унапређење енергетске ефикасности у стамбеном сектору и повећано коришћење обновљивих извора енергије у домаћинствима на територији града Кикинде.
Веће је донело Решење којим се у Стручни тим за реализацију пројекта јавно-приватног партнерства са елементима концесије за обављање делатности зоохигијене, именује Ивана Петровић, руководилац сектора комерцијале ЈП „Кикинда“, за председницу Тима.
 

Одржана 31. седница Градског већа

Датум: 01.07.2021.

Градско веће је на данашњој седници донело Закључак о скидању усева на узурпираном пољопривредном земљишту у државној својини на територији града Кикинде за агроекономску 2020/2021. годину. Скидање и продаја усева ће се извршити на парцелама за које републички пољопривредни инспектор записником утврди да их без правног основа користе позната или непозната лица у агроекономској 2020/2021. години.


Веће је донело Решење о именовању чланова Интерресорне комисије за процену потреба детета, ученика и одраслог за додатном образовном, здравственом и социјалном подршком за територију града Кикинде. У Комисију су именоване:


- Др Драгана Грујић представник система здравствене заштите, педијатар у Дому здравља Кикинда., за чланицу;


- Др Горана Гајски, педијатар у Дому здравља Кикинда, за заменицу члана;


- Милана Оличков, дипл. дефектолог-мастер, запослена у ПУ ,,Драгољуб Удицки” Кикинда (до повратка са породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета, члана Миле Јолић, дипл. дефектолога-мастер, запослене у ОШ ,,6. октобар” Кикинда) за чланицу;


- Желмира Шево, дипл. дефектолог-мастер запослена у ОШ ,,6. октобар” Кикинда, за заменицу члана.


На седници Већа усвојена је Четврта измена Годишњег плана јавних набавки за 2021. годину.