Grb Kikinde


Саопштења Градског већа

Пратите рад градског већа...

Одржана 30. седница Градског већа

Датум: 22.06.2021.

Градско веће је на данашњој седници утврдило предлоге одлука о усвајању извештаја о раду градских установа и месних заједница, које ће се наћи на дневном реду наредног заседања Скупштине града. Веће је донело Решење о именовању Стручног тима за реализацију пројекта јавно-приватног партнерства са елементима концесије за обављање делатности зоохигијене. У Стручни тим су именовани:
Сања Војводић, извршни директор ЈП „Кикинда“ – за председницу;
Дијана Јакшић Киурски, заменица градоначеника – за чланицу;
Ана Гршић, руководилац Одсека за јавне набавке – за чланицу;
Иван Немчев, шеф зоохигијене – за члана;
Небојша Јованов, персонални асистент градоначелника – за члана;
Александар Дурковић, екстерни консултант – за члана.


Градско веће је прихватило предлог Секретаријата за урбанизам, обједињену процедуру и изградњу града, за локације и максималне површине заузећа за продају лубеница за 2021. годину. Максимална површина заузећа је 16,50 m², што одговара површини камиона средње величине. Информације о локацијама за продају лубеница могу се добити у поменутом секретаријату.
 

Одржана 29. седница Градског већа

Датум: 11.06.2021.

Градско веће је на данашњој седници утврдило више предлога решења која ће се наћи на дневном реду наредног заседања градске Скупштине.
Веће је донело Правилник о ближим условима, критеријумима, начину и поступку за остваривање права на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу, којим се уређују ближи услови, начин и поступак за остваривање права на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу на терет буџета града Кикинде. Овај правилник предвиђа шира права у односу на права из обавезног здравственог осигурања, у циљу укључивања што већег броја парова у поступак вантелесне оплодње.
На данашњој седници је прихваћена Информација Секретаријата за заштиту животне средине, пољопривреду и рурални развој о ангажовању противградних стрелаца. Одобрено је суфинансирање накнада за рад 28 противградних стрелаца у месечном нето износу од 8.000 динара по стрелцу, за период од 15. априла до 15. октобра текуће године.

Одржана 28. седница Градског већа

Датум: 19.05.2021.

Градско веће је на данашњој седници усвојило Извештајe о степену усклађености планираних и реализованих активности за период 1. јануар – 31. март 2021. године, из Програма пословања јавних предузећа „Кикинда“, „Аутопревоз“ и „Топлана“. Усвојена је и Трећа измена Годишњег плана јавних набавки за 2021. годину.
Веће је донело Програм одржавања чистоће на површинама јавне намене у Кикинди, којим се утврђују начин и услови обављања делатности у циљу обезбеђивања организованог обављања комуналне делатности одржавања чистоће на површинама јавне намене у Кикинди.
Градско веће је донело Правилник о суфинансирању мера енергетске транзиције, којим се уређују: циљ спровођења мера енергетске транзиције; мере које се суфинансирају и ближи услови за расподелу и коришћење средстава; учесници у реализацији мера, начин њиховог учешћа и улоге; начин обезбеђивања финансијских средстава и проценат суфинансирања; начин и услови пријаве на јавни конкурс и критеријуми за селекцију привредних субјеката и домаћинстава; праћење реализације и извештавање.
Веће је донело Решење о образовању и именовању чланова Градског штаба за спровођење мера заштите од пожара за време жетве и вршидбе на територији града Кикинде.
У Штаб су именовани:
Мирослав Дучић, за председника;
Љубан Средић, за заменика председника;
Далибор Оличков, за члана;
Небојша Филиповић, за члана;
Ненад Аврамов, за члана;
Зоран Будиша, за члана;
Радислав Радивојац, за члана;
Драгољуб Станковић, за члана:
Никола Војновић, за члана.

Одржана 27. седница Градског већа

Датум: 23.04.2021.

Градско веће је на данашњој седници усвојило Локални акциони план запошљавања за 2021. годину, који је на седници одржаној дана 22.04.2021. године донео Савет за запошљавање града Кикинде. Акционим планом запошљавања града Кикинде дефинисани су приоритети и циљеви политике запошљавања и утврђени програми и мере који ће се реализовати, како би се остварили пројектовани циљеви и постигло одрживо повећење запослености.

Одржана 26. седница Градског већа

Датум: 21.04.2021.

На данашњој седници Градског већа донето је више предлога решења и одлука које ће се наћи на дневном реду наредне седнице Скупштине града. Утврђени су одговори на више одборничких питања, који ће такође бити достављени одборницима Скупштине града.
Веће је усвојило Програм одржавања јавних зелених површина у Кикинди, којим се утврђују начин и услови обављања делатности у циљу обезбеђивања одржавања јавних зелених површина у Кикинди.
Донета је одлука да град Кикинда уђе у поступак заједничког обављања комуналне делатности зоохигијене на територији града Кикинде и општине Нова Црња и одобрена израда Студије оправданости заједничког обављања комуналне делатности зоохигијене на територији града Кикинде и општине Нова Црња.
Градско веће је дало сагласност за постављање тезги поводом Лазареве суботе - Врбице, дана 24.04.2021. године и наложило Секретаријату за имовинско-правне послове и комуналне делатности да издаје решења о заузимању јавне површине у складу са актима града Кикинде, а Секретаријату за инспекцијске послове да врши контролу придржавања епидемиолошких мера.
Веће је умањило закупнину за пословни простор у коме се обавља угоститељска делатност на територији града Кикинде, а која је одређена Одлуком о утврђивању цене закупа за пословни простор града Кикинде („Сл. лист града Кикинде“ бр. 18/2019) за 30% , почев од 15.07.2020. године, па до 30.06.2021. године. Власницима приватног пословног простора за изнајмљивање је препоручено да за наведен сектор примене исте мере подршке какве доноси Градско веће града Кикинде.