Grb Kikinde


Саопштења Градског већа

Пратите рад градског већа...

Одржана 131. седница Градског већа

Датум: 20.05.2019.

Градско веће је на данашњој седници утврдило Предлог одлуке о одређивању правца пружања државних путева првог и другог реда који пролазе кроз насељена места на територији града Кикинде, који ће бити упућен Скупштини града Кикинде на разматрање и усвајање.

Одржана 130. седница Градског већа

Датум: 20.05.2019.

Градско веће је на данашњој седници прихватило Информацију у вези захтева Секретаријата за заштиту животне средине, пољопривреде и руралног развоја за организацију манифестације – сајма пољопривреде у граду Кикинди, под називом „Сувача“. За време одржавања сајма, утврђени су датуми 13. и 14. септембар 2019. године. За локацију одржавања сајма одређен је помоћни терен ОФК „Кикинда 1909“, Парк „Бландаш“, као и околни објекти.

Веће је именовало Организациони одбор, чији је задатак да, у складу са усвојеним Програмом сајма, организује и спроведе рад свих служби потребних за несметано одвијање сајма.

Одржана 129. седница Градског већа

Датум: 13.05.2019.

Градско веће је на данашњој седници утврдило Предлог одлуке о консолидованом завршном рачуну буџета града Кикинде за 2018. годину и упутило га Скупштини града Кикинде на разматрање и усвајање.

Веће је утврдило и Предлог одлуке о образовању градског штаба за ванредне ситуације града Kикинде. Функције команданта, заменика команданта, односно начелника Штаба обављаће градоначелник, члан Градског већа и представник надлежне службе, док ће чланове Штаба чинити чланови органа Града, руководиоци јавних предузећа, привредних друштава, руководиоци организационих јединица одбране, полиције, хуманитарних организација, удружења грађана, других правних лица и установа, стручна лица у чијем делокругу су послови од значаја за заштиту и спасавање у ванредним ситуацијама или друга лица. Овај Предлог одлуке наћи ће се пред одборницима Скупштине града, заједно са Извештајем о раду Градског штаба за ванредне ситуације града Кикинде за 2018. годину.

Градско веће је на данашњој седници донело Правилник о општем обрасцу записника о инспекцијском надзору из изворне надлежности града Кикинде. Овај образац даје форму за уједначавање вршења инспекцијског надзора из изворне надлежности града Кикинде, која се прилагођава одговарајућој врсти и облику инспекцијског надзора, појединачним областима, посебним прописима и поступцима и конкретним околностима инспекцијског надзора.

Веће је донело Решење о образовању Радног тела за преглед, анализу и усаглашавање тендерске документације за изградњу постројења за прераду воде за пиће у Кикинди. Радно тело ће се састојати од експерата, дипломраних инжењера архитектуре, грађевине, геодезије, геологије, машинства, електротехнике и технологије. Задатак Радног тела ће бити анализа тендера, писање и усаглашавање примедби са консулатантом КФВ банке, анализа и оцена приспелих понуда, учешће у избору најповољнијег понуђача, анализа урбанистичких решења, арх. и грађевинских предмера, анализа предлога јаке струје, инструментације, аутоматског управљања и SCADA система централног управљања и надзора и друге потребне експертизe.

Одржана 128. седница Градског већа

Датум: 19.04.2019.

Градско веће је на данашњој седници oдобрило средства из буџета Града Кикинде за 2019. годину, за реализацију пројеката из области унапређења положаја младих. Средстства су одобрена следећим удружењима и пројектима:

-Кикиндска технолошка заједница, Развојни програм „ Пионир“ - 120.000 рсд,
-Удружење младих Мокрина – УММ, Дан Раше Попова 2019. - 80.000 рсд,
-Центар за едукацију и промоцију туристичких вредности „МЕДУК“, Књигом до здравља, знања и пријатељства- 100.000 рсд,
-Позориште „Лане“, Представа за младе „Тишина“ - 310.000 рсд,
-Удружење грађана „Кекенд“, Божићне радионице у области мађарске културе и обичаја - 70.000 рсд,
-Одред извиђача „Прока Средојев“, Извиђачки мост - 90.000 рсд,
-Панонска иницијатива, Програм развоја личних компетенција - 200.000 рсд,
-Удружење грађана „Покрет горана Кикинде“, „Дрво посади – гај подмлади“ - 190.000 рсд,
-Центар друштвених активности Род, „Могућност за бољу будућност“ - 150.000 рсд,
-Удружење Омладина „Руско Село“ Руско Село, Активности на утврђивању потреба становништва у циљу њихове социјалне заштите – Руско Село 2019 -100.000 рсд и
-Одред извиђача „Прока С Плави“, Млади у природи и друштву on line - 100.000 рсд.

Веће се сагласило са приступањем реализацији Пројекта санације бунара у свим насељеним местима града Кикинде, у складу са условима Kонкурса за доделу средстава за суфинансирање изградње, санације и реконструкције водних објеката у јавној својини и објеката фекалне канализације за 2019. годину, који је расписао Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство.

Одржана 127. седница Градског већа

Датум: 09.04.2019.

Градско веће је на данашњој седници донело Решење о одређивању субјеката од посебног значаја за заштиту и спасавање на територији града. Субјектима ће се доставити се изводи из Процене ризика од катастрофа, Плана смањења ризика од катастрофа и Плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама Града Кикинда, у циљу уважавања ових елемената приликом израде сопствених процена и планова, односно планирања и ангажовања људских и материјалних капацитета у реализацији назначених задатака заштите и спасавања. Списак субјеката објављен је у „Службеном листу Града Кикинде“.

Веће је образовало Комисију за суфинансирање и финансирање програма/пројеката из области унапређења положаја младих у 2019. години. Задатак Комисије је да размотри приспеле пријаве, утврди предлоге и предложи Градском већу суфинансирање и финансирање програма/пројеката из области унапређења положаја младих у 2019. години. У Комисију су именовани:
1. Далибор Оличков – председник комисије;
2. Дамир Увалин – заменик председника;
3. Здравко Опарница – члан комисије и
4. Сања Бакић – чланица комисије.

Градско веће је прихватило Информацију о предстојећим активностима поводом Првомајских празника, Секретаријата за имовинско-правне послове и комуналне делатности Градске управе града Кикинде. За постављање забавног парка предвиђена је локација између затворене одвојнице пута за Иђош и улице Србобранске, у периоду од 26.04. до 02.05.2019. године.