Grb Kikinde

Секретаријати и службе

Преглед секретаријата и служби Градске управе...

Секретаријат за финансије

Секретар секретаријата: Снежана Ковачевић
Контакт: +381230410108
е-маил: snezana.kovacevic@kikinda.org.rs

Послови из делокруга Секретаријата за финансије обављају се у оквиру три унутрашње организационе јединице и то:

 • Одсек за трезор, буџет и финансије
 • Одсек за рачуноводствене послове
 • Одсек за јавне набавке

Одсек за трезор, буџет и финансије

Руководилац одсека: Мариа Мрђа
Контакт: +381230410108
е-маил: maria.mrdja@kikinda.org.rs

У одсеку се обављају следећи послови: послови буџета, трезора и пласмана, израда нацрта буџета и завршног рачуна буџета, израда допунског буџета, ликвидност консолидованог рачуна трезора,- управљање дугом – припрема захтева према Министарству финансија по питању задужења, управљање примањима од задуживања, пројекција и праћење прилива на КРТ- а и финансијско материјални послови за јавна предузећа који обухватају финансијско планирање у смислу: пројекција и праћење прилива на консолидовани рачун трезора и захтеве за плаћање расхода, који садржи анализу готовинских токова, плана извршења буџета, сервисирања дуга, дефинисање тромесечних, месечних и дневних квота преузетих обавеза и плаћања, послове управљања готовинским средствима и послове пласмана средстава као и сарадња са банкама уз праћење остварења камате, отварање и затварање подрачуна, подрачуна извршења буџета, као и отварање, праћење и затварање наменских рачуна, пласман вишка средстава на консолидовани рачун трезора и праћење електронског плаћања, периодични извештаји о приходима и расходима општине, припрема и обрађује податке физичког обима индустријске производње и месечне извештаје о кретању увоза – извоза, податке о стању радова у пољопривреди, као и припрема решења о ценама комуналних услуга, сагласности и мишљења на планове и програме рада и извештаје о раду јавних предузећа.

Одсек за рачуноводствене послове

Руководилац одсека: Гордана Бајић
Контакт: +381230410207
е-маил: gordana.bajic@kikinda.org.rs

У одсеку се обављају следећи послови: послови за индиректне буџетске кориснике послови фондова, књиговођа месних заједница, рачуновођа општинске управе обрачуна зарада и благајне, књиговођа средстава станова, који обухватају: финансијско материјалне послове, воде се пословне књиге у складу са Уредбом о буџетском рачуноводству и врши усклађивање са главном књигом трезора, прати се остваривање прихода и расхода месних заједница и саставља извештаје о кретању истих, води се евиденција продатих станова на којима право располагања има општина, врши се ревалоризација продајне цене стана у складу са законским прописима, књижи се уплате рата кредита за откуп стана као и једнократне отплате стана у целости, води се евиденција пословног простора и целокупне имовине општине.

Одсек за јавне набавке

Руководилац одсека: Горан Иветић
Контакт: +381230410205
е-маил: goran.ivetic@kikinda.org.rs

У одсеку се обављају послови за јавне набавке који обухватају: Израду одлука, решења, текста огласа о јавним набавкама, конкурсну документацију, позив за достављање понуда, упутства за квалификацију понуђача, образац понуде понуђача, упутство понуђачима како да саставе понуде, предлог финансијских гаранција за понуђаче, а све то у сарадњи са комисијом за јавне набавке, прати се реализација уговора о набавци потрошног материјала и врши набавка свог осталог потребног материјала на основу одговарајућих требовања.

Секретаријат за општу управу и заједничке послове

Секретар секретаријата: Немања Ђукић
Контакт: +381230410104
е-маил: nemanja.djukic@kikinda.org.rs

Послови из делокруга Секретаријата за општу управу и заједничке послове обављају се у оквиру четири унутрашње организационе јединице и то:

 • Одсек за општу управу
 • Одсек Услужни центар
 • Одсек за заједничке послове

Одсек за општу управу

Руководи секретар секретаријата: Немања Ђукић
Контакт: +381230410104
е-маил: nemanja.djukic@kikinda.org.rs

У одсеку се обављају следећи послови: послови матичара и личних стања грађана, бирачког списка и регистра становништва, правне помоћи и саветника за заштиту пацијената, архивара, експедиције поште, кадровски и персонални послови који обухватају: вођење матичних књига рођених, венчаних и умрлих, издавање извода и уверења из матичних књига за употребу у земљи и иностранству, накнадни уписи, закључивање брака, састављање обавештења о смрти и достављање надлежним судовима, вођење и ажурирање бирачког списка по службеној дужности и на захтев бирача, врши упис, брисање и промене у бирачком списку и припрема решења о променама и учествује у изради извода из бирачког списка, води се регистар становништва општине и регистар лица, пружање беспалтне правне помоћи одређеној категорији грађана, послови заштите права пацијената, завршени предмети се архивирају и одлажу по класификационој ознаци, вођење архивске књиге, излучивање безвредног регистратурског материјала, предаја архивске грађе надлежном органу, издавање по захтеву странке преписа завршених предмета или се предмет даје на увид у присуству странке, примање поште из интерних књига, паковање и експедиција поште, послови из области радних односа и вођења досијеа запослених. Матичарски послови се обављају по матичним подручјима у месним канцеларијама

Матичарски послови се обављају по матичним подручјима у месним канцеларијама и то:

 • МП Наково – матичар: Биљана Зорић - контакт: +381230316042 - е-маил: biljana.zoric@kikinda.org.rs
 • МП Банатско Велико Село - матичар: Јован Родић - контакт: +381230451410 - е-маил: jovan.rodic@kikinda.org.rs
 • МП Нови Козарци – матичар: Милан Олбина - контакт: +381230316040 - е-маил: milan.olbina@kikinda.org.rs
 • МП Руско Село - матичар: Милан Олбина - контакт: +381230316039 - е-маил: milan.olbina@kikinda.org.rs
 • МП Банатска Топола - матичар: Атила Канас - контакт: +38123067201 - е-маил: atila.kanas@kikinda.org.rs
 • МП Башаид- матичар: Атила Канас - контакт: +38123068001 - е-маил: atila.kanas@kikinda.org.rs
 • МП Иђош - матичар: Александар Адамов - контакт: +381230316037 - е-маил: aleksandar.adamov@kikinda.org.rs
 • МП Сајан- матичар: Александар Адамов - контакт: +38123066010 - е-маил: aleksandar.adamov@kikinda.org.rs
 • МП Мокрин - матичар: Душан Радновић - контакт: +381230316038 - е-маил: dusan.radnovic@kikinda.org.rs
 • МП Кикинда - матичар: Јасмина Миланков - контакт: +381230410160 - е-маил: jasmina.milankov@kikinda.org.rs

Одсек Услужни центар

Руководилац одсека: Вера Субашић, Светислав Бројчин
контакт: +381230410178
е-маил: vera.subasic@kikinda.org.rs, svetislav.brojcin@kikinda.org.rs

У одсеку се обављају следећи послови: послови деловодника и дигитализација предмета, овере, инспекцијски, стамбено-комунални послови и послови мале привреде (предузетништво), урбанизма и самодоприноса, дечије заштите, студентског и ученичког стандарда и заштите права породиља, систем Лупа и матичарски послови. Ови послови обухватају: пријем странака и давање потребних обавештења и информације, попуњавање захтева и других образаца, а у циљу да странка оствари своја права или обавезе, издавање извода и уверења из матичних књига, уверења ради остваривања права на социјалну помоћ, дечији додатак и др.

Одсек за заједничке послове

Руководилац одсека: Зоран Мирчић
Контакт: +381230410202
е-маил: zoran.mircic@kikinda.org.rs

У одсеку се обављају послови: безбедности и здравља на раду, техничара заштите имовине, техничког одржавања зграде, послови возача, курира и одржавање чистоће који обухватају: процену ризика за савако радно место, обука запослених, за безбедан рад, послове унутрашњег обезбеђења зграде, одржавање у исправном стању електроинсталацију у згради, као и уређаје и прикључке водоводне инсталације, ситне браварске и столарске поправке, послове у вези коришћења службених возила и чишћења радних просторија.

Изван одсека се обављају послови одбране и безбедности општине, одбране из области привреде, јавних предузећа и друштвених делатности, ванредних ситуација цивилне заштите који обухватају послове: израде Плана одбране општине, Правилника о ратној организацији и систематизацији општинске управе, Плана мера приправности, Плана задатака и мера за мобилизацију, Плана функционисања цивилне заштите, осматрања, обавештавања и узбуњивања, обука субјеката одбране из области привреде, јавних предузећа и друштвених делатности у складу са Програмом плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама и програма превентивних и оперативних мера заштите и спасавања, спровођење мера цивилне заштите, обуке и оспособљавања повереника-менаџера, заменика повереника-менаџера цивилне заштите у насељеним местима- месним заједницама и јединица цивилне заштите опште намене, сарадња са субјектима система осматрања, раног упозоравања, обавештавања и узбуњивања, овлашћеним и оспособљеним правним лицима, која врше заштиту и спасавање грађана, материјалних и других добара у случају опасности и несрећа изазваних елементарним непогодама и другим несрећама.

Секретаријат за стамбено-комуналне послове, урбанизам и привреду

Секретар секретаријата: Биљана Фелбаб
Контакт: +381230410107
е-маил:

Послови из делокруга Секретаријата за стамбено-комуналне послове, урбанизам и привреду обављају се у оквиру две унутрашње организационе јединице и то:

 • Одсек за имовинско правне послове, стамбено-комуналне послове и пољопривреде
 • Одсек за грађевинарство, урбанизам и обједињене процедуре

Одсек за имовинско правне, стамбено-комуналне послове и послове пољопривреде

Радом одсека руководи секретар секретаријата: Биљана Фелбаб
Контакт: +381230410107
е-маил: biljana.felbab@kikinda.org.rs

У одсеку се обављају следећи послови: имовинско-правни послови и послови из области пољопривреде који обухватају: послове у вези са коришћењем, управљањем, располагањем и евидентирањем државне имовине и имовине општине Кикинда, имовинско правне послове за потребе спровођења урбанистичких и просторних планова и решавање претходних имовинских питања у поступцима издавања локацијске и грађевинске дозволе и легализације, вођења поступак ради утврђивања чињеница о којима се не води службена евиденција, израда решења о претварању пољопривредног земљишта у грађевинско земљиште, заштите, коришћења и уређења пољопривредног земљишта, потврде и уверења, процене штете од елементарних непогода, едукацију пољопривредних произвођача, стамбени послови, послови принудног исељења бесправно усељених лица у куће и станове, административно – техничке послове за потребе Комисије за располагање становима на којима право располагања има општина Кикинда, послове који се тичу коришћења, одржавања, управљања и располагања општинским пословним простором, издаје одобрења за заузимање и раскопавање јавних површина, води поступак о коришћењу паркинг места за лица са посебним потребама и улазак возила на трг, праћење стања комуналне опремљености јавних површина, стање и функционалност објеката на јавним површина и друге послове

Одсек за грађевинарство, урбанизам и обједињене процедуре

Руководилац одсека: Мирослав Танацков
Контакт: +381230410152
е-маил: miroslav.tanackov@kikinda.org.rs

У одсеку се обављају следећи послови: грађевински, урбанистички послови и послови обједињене процедуре који обухватају: издавање локацијских услова, издавања одобрења за грађење, одобрења за рушење објеката, одобрења за употребу објеката и инсталација, сачињавање информација о локацији, израду акта о урбанистичким условима за постављање угоститељских башти као и мањих објеката и уређаја на јавним површинама, вођење електронске, јавно доступне базе података о току сваког појединачног предмета, од подношења захтева за издавање локацијских услова, до издавања употребне дозволе, која садржи и акта прибављена и издата у тој процедури

Секретаријат за друштвене делатности

Секретар секретаријата: Дуња Вујчић
Контакт: +381230410109
е-маил: dunja.vujcic@kikinda.org.rs

Послови из делокруга Секретаријата за друштвене делатности обављају се у оквиру две унутрашње организационе јединице и то:

 • Одсек за друштвене делатности и друштвену бригу о деци
 • Одсек за поверене послове из области социјалне, дечије и борачко-инвалидске заштите

Одсек за друштвене делатности и друштвену бригу о деци

Руководилац одсека: Илинка Ђилас
Контакт: +381230410142
е-маил: ilinka.djilas@kikinda.org.rs

У одсеку се обављају следећи послови: из области друштвених делатности и друштвене бриге о деци, финансијски послови из области културе и физичке културе, социјалне заштите, из области предшколског образовања, основног и средњег образовања, послови повереника за избеглице, који обухватају послове: из области дечије заштите и заштите права породиља, остваривање права на васпитно-образовни програм у години пред полазак у основну школу, права на предшколско васпитање и образовање за децу без родитељског старања, праћења остваривања социјалних функција у установама за децу, остваривања делатности предшколског васпитања и образовања, одмора и рекреације деце и других облика друштвене бриге о деци, наменско трошење средстава која се обезбеђују из буџета Републике финансијско - материјалне послове за буџетске кориснике из области културе и физичке културе и из области социјалне заштите и друштвене бриге о деци, прикупљање податке од значаја за остваривање права избеглица, а односе се на идентификовање избеглица, чланова њихових породица, имовину и њихово стање у пребивалишту и друге послове.

Одсек за поверене послове из области социјалне, дечије и борачко-инвалидске заштите

Радом одсека руководи секретар секретаријата: Дуња Вујчић
Контакт: +381230410147
е-маил: dunja.vujcic@kikinda.org.rs

У одсеку се обављају следећи послови: послови исплате права у области борачко-инвалидске заштите, припрема документације и вођење евиденције за остваривање права на дечији додатак, припрема документације и вођење евиденције за остваривање права на родитеЉски додатак, накнаду зараде за време породиљског одсуства и права у области предшколског васпитања, накнаде зараде за време породиљског одсуства и права у области предшколског васпитања, који обухватају: управне, нормативно-правне и аналитичке послове и задатке који се односе на остваривање права из области борачко – инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата, контролу управних предмета из области остваривања права на дечији додатак, накнаде зараде за време породиљског одсуства и права у области предшколског васпитања, родитељски додатак, накнаду зарада за време породиљског одсуства, одсуству са рада ради неге детета, одсуства са рада ради посебне неге детета, признавање новчане помоћи мајкама избеглицама и за остваривање права у области предшколског васпитања.

Секретаријат за инспекцијске послове

Секретар секретаријата: Даница Белош
Контакт: +381230410211
е-маил: danica.belos@kikinda.org.rs

Послови из делокруга Секретаријата за инспекцијске послове обављају се у оквиру две унутрашње организационе јединице и то:

 • Одсек за инспекцијске послове
 • Одсек заштите пољопривредних имања и одржавања комуналних објеката

Одсек за инспекцијске послове

Радом одсека руководи секретар секретаријата: Даница Белош
Контакт: +381230410211
е-маил: danica.belos@kikinda.org.rs

Комунални инспектор врши надзор над применом Закона о комуналним делатностима и општинским одлукама донетим на основу тог закона. У оквиру својих овлашћења контролише: да ли се комунална делатност обавља на начин утврђен законом и прописима донетим на основу закона, стање комуналних објеката, нареди извршавање утврђених обавеза и предузимање мера за отклањање недостатака, подноси захтев за покретање прекршајног поступка по прописима које доноси скупштина општине, предузима друге мере утврђене законом и прописима општине.

Грађевински инспектор у оквиру својих права и дужности врши надзор над изградњом објеката, бесправном градњом као и коришћењем објеката. Овлашћен је да предузима мере ако се приликом изградње и коришћења објеката доводе у опасност живот и здравље људи, безбедност околине и угрожава животна средина. У вршењу инспекцијског надзора овлашћен је да уђе на градилиште и објекте у изградњи, да тражи исправе у циљу идентификације лица, да узима изјаве од одговорних лица, фотографише или сачини видео снимак градилишта или објекта а све у циљу утврђивања чињеничног стања.

Саобраћајни инспектор обавља послове везане за заштиту општинских путева и улица у насељеним местима, као и послове који се односе на инспекцијски надзор локалног превоза и то: ванлинијског превоза путника, линијског и ванлинијског превоза ствари, превоза за сопствене потребе лица и ствари и аутотакси превоза.

Просветни инспектор врши контролу спровођења Закона о основама система образовања и васпитања и посебних закона у области образовања и васпитања, као и прописа донетих на основу њих. У оквиру овлашћења утврђених законом, просветни инспектор врши контролу:

 • поступања установе у погледу спровођења закона, других прописа у области образовања и васпитања и општих аката;
 • остваривања заштите права детета и ученика, њихових родитеља, односно старатеља и запослених;
 • остваривања права и обавеза запослених, ученика и њихових родитеља, односно старатеља;
 • обезбеђивања заштите детета и ученика и запослених од дискриминације, насиља, злостављања, занемаривања и страначког организовања и деловања у установи;
 • поступка уписа и поништава упис у школу ако је обављен супротно овом закону;
 • испуњености прописаних услова за спровођење испита;
 • прописане евиденције коју води установа и утврђује чињенице у поступку поништавања јавних исправа које издаје установа.

По налогу министарства надлежног за послове просвете, просветни инспектор врши верификацију установе, односно испитује да ли установа испуњава услове да може да почне са радом и да обавља делатност образовања и васпитања, односно да ли има: прописани простор, опрему и наставна средства и наставнике, васпитаче и стручне сараднике у радном односу на неодређено време (члана 30. став 3. тач. 1) и 2) Закона). Такође, просветни инспектор испитује и да ли установа испуњава услове да може да обавља и другу делатност (проширена делатност), која је у функцији образовања и васпитања (члан 33. Закона). У оквиру својих овлашћења, просветни инспектор поступа и у случају када се обустави рад или када се, супротно закону, организује штрајк у установи. У установама образовања и васпитања просветни инспектор врши надзор над применом Закона о заштити становништва од изложености дуванском диму.

Одсек заштите пољопривредних имања и одржавања комуналних објеката

Руководилац одсека: Душан Адамов
Контакт: +381230422790
е-маил: dusan.adamov@kikinda.org.rs

У одсеку се обављају следећи послови: заштите пољопривредних имања и послови одржавања комуналних и других објеката и контроле стања пољских путева које обухвата: послове на редовном одржавању објеката и зелених површина, чишћење објеката, пословних, помоћних и других просторија, дворишта, парка, паркинга, зелених површина, кошење траве, чишћење снега и леда испред напуштених објеката и других објеката када се за то укаже потреба, праћење стања на одређеном пољопривредном подручју, вршење непосредне заштите усева и засада на пољопривредном земљишту од пољске штете и заштиту пољских путева и канала, спречавање спаљивања органских остатака после жетве, усева и све радње које могу нанети штету власницима пољопривредног земљишта, ненаменско претварање пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе и друге послове утврђене општинским одлукама

Секретаријат за заштиту животне средине

Секретар секретаријата: Мирослава Крнић
Контакт: +381230410157
е-маил: miroslava.krnic@kikinda.org.rs

Послови из делокруга Секретаријата за заштиту животне средине обављају се у оквиру две унутрашње организационе јединице и то:

 • Одсек за неинспекцијске послове из заштите животне средине
 • Одсек за инспекцијске послове заштите животне средине

Одсек за неинспекцијске послове из заштите животне средине

Радом одсека руководи секретар секретаријата: Мирослава Крнић
Контакт: +381230410157
е-маил: miroslava.krnic@kikinda.org.rs

У одсеку се обављају следећи послови: издавање дозвола, мониторинга, заштите од удеса, превентивне заштите и заштите животне средине, који обухватају: послове издавања дозвола за управљање комуналним, инертним и неопасним отпадом, дозвола за рад стационарних извора загађивања ваздуха, дозвола за обављање делатности промета опасних хемикалија и дозвола за коришћење опасних хемикалија, успостављање и вођење регистра издатих интегрисаних и других дозвола, праћење развоја најбољих доступних техника, мониторинга оператера и других података о раду постројења за које је издата дозвола, контроле квалитета животне средине (ваздуха, воде, земљишта, мерење нивоа комуналне буке, отпада), анализу стања, праћење примене норматива и стандарда квалитета животне средине и предлагање одговарајућих мера, успостављање локалног регистра извора загађивања, доношење плана квалитета ваздуха и краткорочних акционих планова смањења ризика или прекорачења концентрација загађујућих материја опасних по здравље људи, израду екстерних планова који су саставни део планова за реаговање у ванредним ситуацијама, проглашење стања угрожености животне средине у случају удеса, обраду, систематизацију и чување података о квалитету животне средине, очување и коришћење заштићених подручја, изворишта водоснабдевања, шума, пољопривредног замљишта, јавних зелених површина, као и одређивање подручја угрожених делова животне средине и мера за санацију ових подручја, утврђивање мера и услова за експлоатацију минералних сировина и изградњу индустријских и енергетских објеката, објеката за прераду и одлагање отпада, објеката инфраструктуре и других објеката чија изградња или коришћење могу угрозити животну средину.Утврђивање услова и мера заштите животне средине у просторним и урбанистичким плановима и другим актима за уређење простора и изградњу објеката и постројења.Утврђивање накнаде за заштиту и унапређење животне средине, праћење и примена еколошких инструмената за финансирање заштите животне средине. Израда и имплементација плана и програма заштите животне средине и утрошка средстава Фонда за заштиту животне средине

Одсек за инспекцијске послове заштите животне средине

Руководилац одсека: Јелена Милићев
Контакт: +381230410191
е-маил: jelena.milicev@kikinda.org.rs

У одсеку се обављају следећи послови: инспекцијски надзор над применом закона, подзаконских аката и општинских одлука из области заштите животне средине, а који се односе на заштиту од буке у животној средини, заштиту ваздуха, управљање отпадом, поступање са хемикалијама, заштиту вода, заштиту од нејонизујућих зрачења, заштиту природних добара, контролу услова и мера животне средине утврђених у студији о процени утицаја пројеката на животну средину и издатих интегрисаних дозвола као и осталих дозвола за рад постојења из оквира поверених послова, услове држања домаћих животиња, уређење и одржавање јавних зелених површина, заштиту сова утина, системску дезинсекцију и дератизацију.

Секретаријат локалне пореске администрације

Секретар секретаријата: Радмила Ћурчић
Контакт: +381230410216
е-маил: radmila.curcic@kikinda.org.rs

Послови из делокруга Секретаријата локалне пореске администрације обављају се у оквиру секретаријата И то: послове наплате и контроле јавних прихода који се остваре на територији општине као изворни приходи и то: порез на имовину, осим пореза на пренос апсолутних права и пореза на наслеђе и поклон; локалне административне таксе; локалне комуналне таксе; боравишне таксе; накнаде за заштиту и унапређивање животне средине; прихода од концесионе накнаде за обављање комуналних делатности и прихода од других концесионих послова, које општина закључи у складу са законом; новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом Скупштине општине, као и одузете имовинске користи у том поступку; прихода од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користи општина и индиректни корисници њеног буџета; прихода од продаје покретних ствари које користи општина и индиректни корисници њеног буџета; прихода које својом делатношћу остваре органи и организације које оснива Скупштина општине; прихода од камата на средства буџета општине; прихода по основу донација; прихода по основу самодоприноса и други приходи утврђени законом

Секретаријат за локални економски развој и промоцију

Секретар секретаријата: Саша Танацков
Контакт: +381230410182
е-маил: sasa.tanackov@kikinda.org.rs

Послови из делокруга рада Секретаријата за локални економски развој и промоцију обављају се у оквиру секретаријата И то: израда и реализација пројеката, стратешко планирање, послови за инвестиције, промоцију и маркетинг, који обухватају: израду и реализацију самосталних и заједничких пројеката са представницима других општина и градова из Републике Србије, других општина и градова из других држава, међународних невладиних организација и других институција и организација, припрему и израду средњорочне и дугорочне стратегије, акционих планова и капиталних пројеката привредног развоја, развоја комуналне инфраструктуре, привреде и предузетништва, промовише концепт предузетништва, јавно-приватног партнерства (зона унапређеног пословања, бизнис инкубатори, бизнис центри и индустријске зоне), промовише општину као повољно место за улагање, пословање и живот кроз израду и дистрибуцију промотивних материјала и кроз интернет маркетинг, организовање промотивних манифестација, учествовање на сајмовима и привредним изложбама, припрему и реализацију пројеката у вези са локалним економским развојем, прикупљање података о образовном профилу расположиве радне снаге, недостајућим профилима, образовним програмима и потреби за њихову измену. Секретаријат врши коресподенцију са домаћим и страним инвеститорима, дипломатским представништвима, органима иностраних држава и међународних организација, учествује у припреми и изради инвестиционих мапа и зона општине Кикинда са неопходним инжењерско – техничким детаљима, ради на изради базе података о потенцијалним броwнфиелд и греенфилед пословним зонама у општини Кикинда, релевантним статистичким подацима у вези са привредним тенденцијама, слободним привредним капацитетима, спољнотрговинском пословању кикиндске привреде, тржишту радне снаге. Такође, одржава комуникацију и сарадњу са свим активним привредним субјектима на подручју општине Кикинда, као и пословним удружењима у Републици Србији. Учествује и у организацији пословних сусрета и привредних изложби, раду Савета за привреду општине Кикинда, те ради на доношењу и спровођењу Стратегије одрживог развоја и других стратешких докумената битних за локалну економску политику.

У секретаријату се врше и послови на изради аката из делокруга рада које доноси скупштина општине, председник општине, општинско веће и начелник општинске управе и други стручни, административно – технички послови везани за извршавање послова из делокруга рада и послови које јој повери скупштина општине, председник општине и начелник општинске управе.

Служба скупштине, градоначелника и Градског већа

Шеф службе: Драгана Ђурашковић
Контакт: +381230410112
е-маил:

Послови из делокруга Службе скупштине, градоначелника и Градског већа обављају се у оквиру две унутрашње организационе јединице и то:

 • Одсек за скупштинске послове, градоначелника и послове Градског већа
 • Одсек канцеларије за младе

Одсек за скупштинске послове, градоначелника и послове Градског већа

Руководилац одсека: Гордана Тапаи
Контакт: +381230410112
е-маил: gordana.tapai@kikinda.org.rs

У одсеку се обављају следећи послови: организовање седница Градског већа, скупштине града и радних тела скупштине, организовања електронских седница, који обухватају: послове у вези организовања седница Градског већа, скупштине града и радних тела скупштине, слање скупштинског материјала и организовање електронских седница, израда програма боравка страних, државних, спортских и других делегација, припрема материјала за доделу признања и награда, организовање семинара и сличних програма које организују скупштина града и невладине организације, додела признања и награда, организовање манифестација, програм за боравак страних и домаћих делегација, одржава контакте са братским градовима у иностранству и одржава контакте са амбасадама стараних земаља акредитованих у Србији, организује свечане седнице, стара се о изради повеља, плаката и осталих признања и о њиховом уручењу, као о изради и уручењу протоколарних поклона и репрезентација и о томе води евиденцију, организовање информисања у ванредним и кризним ситуацијама, припрема саопштења и обавештења председника општине, општинског већа и начелника општинске управе, уређивање WЕБ странице Града Кикинде, издавање публикација (од значаја за град) - промо материјала, билтена, брошура, водича, послови који се односе на информације од јавног значаја.

Одсек канцеларије за младе

Радом Одсека руководи Шеф службе: Драгана Ђурашковић
Контакт: +381230410112
е-маил: dragana.djuraskovic@kikinda.org.rs

У одсеку се обављају следећи послови везани за локалну омладинску политику у области образовања, спорта, коришћења слободног времена, повећања запослености, информисања, активног учешћа у друштвеном животу, здравства, културе, равноправности полова, спречавању насиља и криминалитета, приступа правима, одрживог развоја, заштити животне средине и другим областима од значаја за младе

ПОСЛОВИ ВАН ОРГАНИЗАЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА ГРАДСКЕ УПРАВЕ

Помоћник градоначелника за област туризама и међурегионалне сарадње

Помоћник градоначелника: Шандор Талпаи
Контакт: +381230410235
е-маил: sandor.talpai@kikinda.org.rs

Помоћник градоначелника координира сарадњу са општинама и градовима из држава у окружењу које имају контакте са Градом, учествује у раду и активностима које су везане за мрежу братимљених градова, предлаже и учествује у изради пројеката везаних за међурегионалну сарадњу и туризам, промовише туристичке потенцијале града.

Буџетски инспектор - Драгица Симић

Контакт: +381230410130
е-маил: dragica.simic@kikinda.org.rs

Буџетски инспектор врши контролу и ревизију пословних књига, извештаја, евиденција и друге документације код корисника буџетских средстава, врши контролу наменског и законитог коришћења средстава код директних и индиректних корисника средстава буџета општине, спроводи инспекцију над радом јавних предузећа чији је оснивач општина, правним лицима основаним од стране тих јавних предузећа, правним лицима над којима општина има директну или индиректну контролу над више од 50% капитала или више од 50% гласова у управном одбору, врши контролу и над другим правним лицима у којима средства општине чине више од 50% укупног прихода, правним лицима и другим субјектима којима су директно или индиректно дозначена средства буџета општине за одређену намену, правним лицима и другим субјектима који су учесници у послу који је предмет контроле и субјектима који користе средства буџета општине по основу задуживања, субвенција, остале државне помоћи у било ком облику, донација, дотација и др предлаже предузимање мера ради отклањања уочених недостатака, предлаже план рада који усваја председник општине.

Заштитник грађана – Иван Рошчић

Контакт: +381230437045
е-маил:

Заштитник грађана контролише законитост и правилност рада органа управе, покреће поступак по притужби грађана или по сопственој иницијативи за измену или допуну одлука и других прописа и општих аката, чије је доношење у надлежности општине ако сматра да до повреде права грађана долази због недостатака у тим актима, као и да иницира доношење нових одлука, других прописа и општих аката, када сматра да је то од значаја за остваривање и заштиту права грађана, у поступку припреме прописа даје мишљење општинском већу и скупштини на предлоге одлука, других прописа и општих аката, ако се њима уређују питања која су од значаја за заштиту права грађана, може да јавно препоручи разрешење функционера који је одговоран за повреду права грађана, односно да иницира покретање дисциплинског поступка против запосленог у органу управе који је непосредно одговоран за учињену повреду, подноси захтев, односно пријаву за покретање кривичног, прекршајног или другог одговарајућег поступка ако нађе да у радњама функционера или запосленог у органу управе има елемената кривичног или другог кажњивог дела, посредује у мирном решавању спорова, иницира и организује саветовања и даје савете и мишљења ради унапређења рада органа управе и унапређењу заштите људских слобода и права.

Општински правобранилац

Радно место није попуњено

Општински правобранилац у поступцима пред судовима, управним и другим надлежним органима заступа као законски заступник општину, њене органе и друга правна лица чије се финансирање обезбеђује из буџета општине, прати и проучава правна питања од значаја за рад органа и правних лица која заступа, посебно у погледу заштите њихових имовинских права и интереса, као и питања у вези са применом закона и подзаконских аката која су, или могу бити, од значаја за предузимање било које правне радње органа и правног лица које заступа, посебно за спречавање штетних имовинскоправних и друштвено негативних последица по правна лица која заступа, даје правна мишљења приликом закључивања уговора које закључују правна лица које заступа, посебно уговора из области имовинскоправних односа и привредноправних уговора, даје правне савете правним лицима које заступа, предузима заступање под истим условима као и адвокат када је прописано да је у одређеном поступку или за предузимање одређене радње у поступку обавезно заступање странке од стране адвоката.

Канцеларија за туризам

Руководилац канцеларије: Драгослав Угарчина
Контакт: +381230410127
е-маил: dragoslav.ugarcina@kikinda.org.rs

Канцеларија за туризам предлаже програм развоја туризма, изградње туристичке инфраструктуре и уређење простора, као и пројекте за подстицање развоја и унапређење туристичке понуде и делатности, врши организацију програма туристичких манифестација које организује општина прати и анализира спровођење музичких концерата, позоришних представа и других програма у оквиру манифестација чији је организатор општина, прати развој сеоског туризма, врши процену утицаја производње и потрошње у промовисању одрживог развоје туризма и друге послове.