Grb Kikinde


Секретаријати и службе

Преглед секретаријата и служби Градске управе...

Организационе јединице Градске управе


У оквиру Градске управе послови се обављају унутар секретаријата:

1. Секретаријат за финансије

Секретар секретаријата: Снежана Ковачевић
Контакт: +381230410108
е-маил: snezana.kovacevic@kikinda.org.rs

 • Одсек за трезор, буџет и финансије
 • Одсек за рачуноводствене послове

Секретаријат за финансије врши послове који се односе на: припрему, израду и реализацију буџета и завршног рачуна града, праћење и остваривање јавних прихода буџета, буџета, директних и индиректних буџетских корисника као консолидованих извештаја, врши консолидацију трезора локалне самоуправе и консолидацију средстава директних и индеректних корисника трезора локалне самоуправе на нивоу града, књиговодствено-рачуноводствени послови, послови финансијског материјалног пословања, послови ликвидатуре и обрачунски послови, управљање готовинским средствима, самодопринос, финансијско-материјалне и књиговодствене послове буџета, фондова и рачуна посебних намена и друге послове из области финансијско-материјалног пословања за потребе градске управе, финансијско материјалне послове за месне заједнице, вршење обрачуна ревалоризације за откуп станова, послове књижења вредности средстава и имовине града, прати кредитно монетарну политику као и систем банкарског пословања и осигурања имовине и лица, послове статистичког извештавања, пружање финансијских услуга другим органима и организацијама уз накнаду по посебним уговорима, задуживање града.

2. Секретаријат за општу управу и заједничке послове

Секретар секретаријата: Тамара Радловић
Контакт: +381230410104
е-маил: tamara.radlovic@kikinda.org.rs

 • Одсек за правне послове
  Контакт: +381230410223
 • Одсек за општу управу
  Контакт: +381230410104
 • Одсек за правне послове и управљање људским ресурсима
  Контакт: +381230410224
 • Одсек Услужни центар
  Контакт: +381230410210
 • Одсек за заједничке послове
  Контакт: +381230410202

У оквиру Секретаријата за општу управу обављају се следећи послови: правни и управни послови градске управе и града, послови заштите права и интереса града, послови личних стања грађана (вођење матичних књига и издавање извода и уверења, састављање смртовница, вршење пописа имовине и др.), послови бирачког списка и регистра становника, послови матичарске службе, стручни послови за питања националних мањина, канцеларијско пословање- писарница и архива, послови Услужног центра, послови организације, унапређења и модернизације градске управе, послови информатике и аутоматске обраде података, заједнички послови за потребе градске управе (послови телефонске централе, , портирнице, одржавање простора, возила и слично), као и решавање у другим управним стварима ако није прописана стварна надлежност других секретаријата и служби.

3. Секретаријат за имовинско-правне послове и комуналне делатности

Секретар секретаријата: Биљана Фелбаб
Контакт: +381230410124
е-маил: biljana.felbab@kikinda.org.rs

 • Одсек за имовинско- правне послове
  Контакт: +381230410153
 • Одсек за комуналне деланости
  Контакт: +381230410192

Секретаријат за имовинско-правне послове и комуналне делатности врши послове који се односе на обављање комуналних делатности, прати доношење програма и планова рада и развоја јавних предузећа на територији града и њихову реализацију, одлучује о заузимању јавне површине, постављању киоска и покретних киоска, оглашавању на јавним површинама, имовинско-правне послове који се односе на располагање јавне својине и закуп непокретности које су у јавној својини града, води евиденцију непокретности над којима право својине има град, управљање пословним простором, промет земљишта и зграда, праћење и остваривања програма уређивања грађевинског земљишта, стамбене изградње и одржавање стамбених зграда, продају станова, озакоњење нелегално изграђених објеката, вођење евиденције стамбених заједница, претварање права коришћења у право својине (конверзија), промена намене пољопривредног земљишта, спровођење управног поступка у свим имовинским областима и обављање других послова из делокруга рада.

4. Секретаријат за друштвене делатности

Секретар секретаријата: Дуња Вујчић
Контакт: +381230410109
е-маил: dunja.vujcic@kikinda.org.rs

 • Одсек за послове смањења сиромаштва
  Контакт: +381230410163
 • Одсек за друштвене делатности и друштвену бригу о деци
  Контакт: +381230410142
 • Одсек за поверене послове из области социјалне, дечије и борачко-инвалидске заштите
  Контакт: +381230410109

Секретаријат за друштвене делатности врши послове који се односе на задовољавање одређених потреба грађана у области основног и средњег образовања, примарне здравствене заштите, социјалне заштите, борачко –инвалидске заштите, друштвене бриге о деци, културе, спорта и физичке културе, информисања, сарадња са верским заједницама и вођење регистра о истом, заштита културних добара,решавање питања везана за права националних мањина, послове који се односе на друштвени положај омладине и организације које окупљају омладину и друштвену бригу о младима и друге послове из области друштвених делатности, послове из области остваривања права друштвене бриге о деци, дечијег додатка, родитељског додатка, помоћи за породице са децом, накнаде зараде за време породиљског одсуства и других права из ове области, административни послови везани за утврђивање права за ученичке и студентске стипендије и кредите и други послови из ових области утврђени законом, послови у вези збрињавања избеглица за потребе повереника.

5. Секретаријат за инспекцијске послове

Секретар секретаријата: Немања Радин
Контакт: +381230410211
е-маил: nemanja.radin@kikinda.org.rs

 • Одсек за инспекцијске послове
  Контакт: +381230410217

Секретаријат за инспекцијске послове врши послове који се односе на инспекцијски надзор над извршавањем закона и других прописа чије је непосредно спровођење поверено граду, и то: грађевинске, комуналне, саобраћајне, инспекцијске заштите животне средине, просветне инспекције, послове везане за изградњу, одржавање и коришћење локалних и некатегорисаних путева, улица и других јавних објеката од значаја за град, ванлинијски превоз путника, такси превоз.

6. Секретаријат за заштиту животне средине, пољопривреду и рурални развој

Секретар секретаријата: Мирослава Крнић
Контакт: +381230410191
е-маил: miroslava.krnic@kikinda.org.rs

 • Одсек за неинспекцијске послове
  Контакт: +381230410157
 • Одсек за инспекцијске послове
  Контакт: +381230410191

Секретаријат за заштиту животне средине врши послове заштите и унапређења животне средине, праћење и примену еколошких инструмената за финансирање заштите животне средине, надзор над извршењем закона и других прописа чије је непосредно спровођење поверено граду и послове који се односе на мере заштите при планирању и изградњи објеката, заштиту ваздуха, земљишта, вода, управљање отпадом, заштиту природних добара, заштиту од буке, заштиту од нејонизујућих зрачења, употребу хемикалија и др.

7. Секретаријат локалне пореске администрације

Секретар секретаријата: Радмила Ћурчић
Контакт: +381230410166
е-маил: radmila.curcic@kikinda.org.rs

Секретаријат локалне пореске администрације врши послове утврђивања, контроле и наплате локалних јавних прихода и стара се о правима и обавезама пореских обвезника, а нарочито: води регистар обвезника изворних прихода Града и врши утврђивање изворних прихода решењем за које није прописано да их утврђује сам порески обвезник у складу са законом, врши канцеларијску и теренску контролу ради провере и утврђивања законитости и правилности испуњавања пореске обавезе редовну и принудну наплату локалних јавних прихода, води првостепени управни поступак против управних аката донетих у пореском поступку, примењује јединствени информациони систем и води пореско књиговодство, пружа стручну и правну помоћ обвезницима по основу локалних јавних прихода, издавање уверења и потврда о чињеницама о којима води службену евиденцију.

8. Секретаријат за развој и управљање инвестицијама

Секретар секретаријата: Станислав Вујчић
Контакт: +381230410221
е-маил: stanislav.vujcic@kikinda.org.rs

 • Одсек управљање инвестицијама
  Контакт: +381230410221
 • Одсек за јавне набавке
  Контакт: +381230410195
 • Одсек обједињене процедуре
  Контакт: +381230410152
 • Одсек за локални економски развој
  Контакт: +381230410221
 • Одсек за послове развоја града
  Контакт: +381230410241

Секретаријат за развој и управљање инвестицијама врши послове стратешког, тактичког и оперативног планирања развоја града у областима урбанизма, инфраструктуре и економског развоја, послове у вези реализације инвестиција које се финансирају из: буџета града, послове у вези реализације инвестиционих пројеката, послове у вези обезбеђивања информација о локацији, локацијских дозвола, грађевинских дозвола, пријава радова и употребних дозвола, путем обједињене процедуре, као и ван обједињене процедуре, припрема набавке и спроводи поступак набавки за добра, радове и услуге за потребе градске управе, послове везане за локални економски развој у смислу подстицања привредног развоја, обавља послове креирања, израде и реализације пројеката и врши све инвеститорске послове у име града.


Послови за потребе града и Кабинета градоначелника обављају се у служби:

Служба скупштине, градоначелника и Градског већа

Шеф кабинета: Драгана Ђурашковић
Контакт: +381230410112
е-маил: dragana.djuraskovic@kikinda.org.rs

 • Одсек за скупштинске послове и послове Градског већа
  Контакт: +381230410112
 • Одсек канцеларије за младе (Далибор Оличков)
  Контакт: +381648688373

Служба скупштине, градоначелника и Градског већа организује састанке за саветовања и друге скупове по налогу градоначелника, учествује у изради програма боравка страних, државних, спортских и других, делегација стара се о спровођењу заузетих ставова и закључак, организује састанке, врши припрему материјала за доделу признања и награда и стара се о њиховом уручењу, организује све манифестације и пријеме у организацији скупштине града и стара се о њиховој реализацији, предлаже синопсис за сваку манифестацију, предлаже програм за боравке страних и домаћих делегација, води званичну коресподенцију са братским градовима у иностранству и одржава контакте са амбасадама стараних земаља акредитованих у Србији, организује свечане седнице, стара се о изради повеља, плаката и осталих признања и о њиховом уручењу, као о изради и уручењу протоколарних поклона и репрезентација и о томе води евиденцију, учествује у организацији семинара и сличних програма које организују скупштина града и невладине организације, организује информисање у ванредним и кризним ситуацијама, припрема саопштења и обавештења градског већа и начелника градске управе, уређује WЕБ странице града Кикинде, уређује и организује издавање публикација (од значаја за град) - промо материјала, билтена, брошура, водича, на нивоу градске управе обједињује и обрађује предмете који се односе на информације од јавног значаја, обезбеђује аудио, видео и фото записе, припрема нацрте аката које разматра и доноси градско веће и скупштина града.


Послови ван организационих јединица Градске управе


1. Буџетски инспектор - Драгиша Михајловић

Контакт: +381230410217
е-маил: dragisa.mihajlovic@kikinda.org.rs

Буџетски инспектор врши контролу и ревизију пословних књига, извештаја, евиденција и друге документације код корисника буџетских средстава, спроводи инспекцију над радом јавних предузећа чији је оснивач град, предлаже предузимање мера ради отклањања уочених недостатака и друге послове контроле и ревизије у складу са законом.

2. Интерни ревизор - Гордана Бајић

Контакт: +381230410217
е-маил: interni.revizor@kikinda.org.rs

Интерни ревизор обавља послове интерне ревизије као битног елемента управљачке структуре, односно послове ревизије система, ревизије усаглашености, финансијске ревизије, ревизије информационих технологија и ревизије успешности или комбинације наведених типова ревизије, обавља и друге најсложеније задатке у области интерне ревизије по налогу.

3. Заштитник грађана - Иван Рошчић

Контакт:
е-маил: kikindskiombudsman@gmail.com

Заштитник грађана контролише законитост и правилност рада органа управе, покреће поступак по притужби грађана или по сопственој иницијативи за измену или допуну одлука и других прописа и општих аката, иницира доношење нових одлука, других прописа и општих аката, подноси пријаву за покретање кривичног, прекршајног или другог одговарајућег поступка, посредује у мирном решавању спорова, ради на заштити људских слобода и права.

4. Градски правобранилац
Контакт: +381230410234
е-маил: gradski.pravobranilac@kikinda.org.rs

Градски правобранилац поступа у поступцима пред судовима, управним и другим надлежним органима заступа као законски заступник град, органе града и друга правна лица чије се финансирање обезбеђује из буџета града, прати и проучава правна питања од значаја за рад органа и правних лица која заступа, посебно у погледу заштите њихових имовинских права и интереса, као и питања у вези са применом закона и подзаконских аката која су, или могу бити, од значаја за предузимање било које правне радње органа и правног лица које заступа, посебно за спречавање штетних имовинскоправних и друштвено негативних последица по правна лица која заступа, даје правна мишлјења приликом заклјучивања уговора које заклјучују правна лица које заступа, посебно уговора из области имовинскоправних односа и привредноправних уговора, даје правне савете правним лицима које заступа, предузима заступање под истим условима као и адвокат када је прописано да је у одређеном поступку или за предузимање одређене радње у поступку обавезно заступање странке од стране адвоката.

5. Енергетски менаџер -

Контакт:
е-маил:

Енергетски менаџер прикупља и анализира податке о начину коришћења и количине употребљене енергије, припрема План енергетске ефикасности са мерама и активностима за његово спровођење. предлаже мере које доприносе ефикасном коришћењу енергије и обавља друге послове прописане Законом о енергетици и Законом о ефикасном коришћењу енергије.

6. Канцеларија за сеоске месне заједнице

Контакт: +381230410100
е-маил: mesne.zajednice@kikinda.org.rs

Канцеларија за сеоске месне заједнице врши пријем странака и представника сеоских месних заједница у вези послова из надлежности месних заједница, води евиденцију предлога или изнетих проблема странака у вези рада сеоских месних заједница, упућује странке на надлежне градске службе у случају да не може да реши проблеме странака, промовише сеоске месне заједнице као повољно место за улагање, информише потенцијалне инвеститоре и привреднике о условима за пословање и могућностима за улагање, расположивим програмима подршке и подстицајима на нивоу сеоских месних заједница, израђује самосталне пројекте, учествује у припреми, изради и реализацији заједничких пројеката са представницима других општина, градова из Републике Србије, градова из других држава, међународних невладиних организација, и других институција и организација.