Grb Kikinde

Скупштина града

Кратка биографија и опис радног места председника, заменика и секретара Скупштине Града

Председница Скупштине Града Кикинда

Станислава Хрњак рођена је у Кикинди 1976.године. Основну школу и Гимназију завршила је у родном граду. Звање професора разредне наставе стекла је на Педагошком факултету у Сомбору 1999.године.

Новинарством се бавила од 1996.године до 2008. на пословима новинара, уредника и директора „Кикиндских новина“.

Чланица градског веће била је 2008. године.

Као руководилац програма стручног усавршавања запослених у образовању радила је у Центру за стручно усавршавање у Кикинди.

Од 2013.године је водила ресор образовања, културе и информисања као чланица градског већа.

Вршилац дужности директора Предшколске установе „Драгољуб Удицки“ била је 2016/2017.године.

Именована је за помоћника градоначелника у ресору предшколског образовања, културе и информисања у марту 2017.године.

Кооаутор је неколико јавних образовних политика и научних радова из области педагогије и андрагогије.

Чланица је Српске напредне странке, живи у Кикинди и мајка је двоје деце.

 

Контакт: +381230410112

Е-маил: skupstina@kikinda.org.rs

 • Скупштина Града је представничко тело грађана, које сачињавају одборници изабрани на непосредним изборима, тајним гласањем.
 • Скупштина Града има 39 одборника.
 • Скупштина Града у складу са Законом:
 • доноси Статут Града и пословник Скупштине,
 • доноси буџет и завршни рачун Града,
 • доноси програм развоја Града и појединих делатности,
 • доноси урбанистички план Града и уређује коришћење грађевинског земљишта,
 • доноси прописе и друге опште акте,
 • расписује градски референдум и референдум на делу територије Града, изјашњава се о предлозима садржаним у грађанској иницијативи и утврђуује предлог одлуке о самодоприносу,
 • оснива службе, јавна предузећа, установе и организације, утврђене Статутом Града и врши надзор над њиховим радом,
 • именује и разрешава управни и надзорни одбор, именује и разрешава директоре јавних предузећа, установа, организација и служби, чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте, у складу са законом,
 • бира и разрешава председника скупштине и заменика председника скупштине,
 • поставља и разрешава секретара скупштине,
 • бира и разрешава градоначелника, а на предлог градоначелника бира заменика градоначелника и чланове Градског већа,
 • доноси акт о организацији Градске управе на предлог градоначелника,
 • утврђује градске таксе и друге локалне приходе који јој по закону припадају,
 • утврђује накнаду за уређиавање и коришћење грађевинског земљишта,
 • доноси акт о јавном задуживању Града,
 • прописује радно време угоститељских, трговинских и занатских објеката,
 • даје мишљење о републичком, покрајинском и регионалном просторном плану,
 • даје мишљење о законима којима се уређују питања од интереса за локалну самоуправу,
 • покреће поступак за заштиту права локалне самоуправе пред Уставним судом,
 • даје сагласност на употребу имена, грба и другог обележја Града,
 • разматра извештаје о раду и даје сагласност на програме рада јавних предузећа, установа и организација чији је оснивач.
 • доноси програме уређења грађевинског земљишта, уређује и обезбеђује вршење послова уређења и коришђења грађевинског земљишта,
 • доноси основе заштите коришћења и уређења пољопривредног земљишта и стара се о њиховом спровођењу, одрећује ерозивна подручја и стара се о коришћењу пашњака и утрина и одлучује о привођењу пашњака другој култури,
 • организује заштиту од елементарних и других већих непогода и заштиту од пожара и ствара услове за њихово отклањање, односно ублажавање њихових последица,
 • утврђује услове за држање и заштиту домаћих животиња и обезбеђује услове карантина за животиње у унутрашњем промету,
 • уређује опште услове и начин изградње и одржавања водовода у насељима на територији Града,
 • уређује опште услове за уређење насеља на својој територији, коришћења јавних и других површина и услова и начин коришћења простора за паркирање,
 • уређује услове и начин изградње односно постављање и уклањање објеката на јавним површинама у насељеним местима и на неизграђеном грађевинском земљишту, уређује услове за уклањање објеката који представљају непосредну опасност по живот и здравље људи, за суседне објекте и безбедност саобраћаја,
 • уређује називе улица, тргова, градских четврти, заселака и других делова насељених места на својој територији,
 • доноси одлуку о прибављању, отуђењу и размени непокретности које су у јавној својини Града као и одлуку о стављању хипотеке на непокретностима које су у јавној својини Града,
 • обавља и друге послове уређене законом и овим Статутом.
 • Скупштину Града чине одборници које бирају грађани на непосредним изборима тајним гласањем у складу са посебним законом.
 • Одборници се бирају на период од четири године.

Председник Скупштине Града

 • Председник Скупштине Града организује рад Скупштине, сазива и председава њеним седницама, остварује сарадњу са Председником Града и Градским већем, стара се о остваривању јавности рада, потписује акте које доноси Скупштина Града, врши и друге послове утврђене Статутом Града, Пословником Скупштине Града и Одлукама скупштине.
 • Седницу Скупштине Града сазива председник Скупштине Града по потреби, а најмање једном у три месеца.
 • Председник Скупштине Града је дужан да сазове седницу када то писмено затражи најмање трећина од укупног броја одборника и Председник Општине.
 • Седнице Скупштине Града су јавне.
 • Изузетно Скупштина може одлучити да са седнице или појединих тачака дневног реда искључи јавност из разлога утврђених Законом.
 • Скупштина може образовати стална или повремена радна тела ради разматрања и решавања одређених питања из њене надлежности.

 

Заменица председнице Скупштине Града Кикинда

Биљана Кикић рођена је 1961. године у Новом Милошеву. Завршила је Гимназију „Душан Васиљев“ у Кикинди, где је стекла звање преводиоца.

Запослена је у АД „Железнице Србије“ – грађевински сектор у Кикинди.

Именована је дугогодишња политичка активисткиња.

Контакт: +381230410105
Е-маил: skupstina@kikinda.org.rs
Контакт: +381230410112

Заменик председника Скупштине Града замењује председника у случају његове одсутности, односно спречености да обавља своје дужности или на основу посебног овлашћења.

Председник и заменик председника Скупштине Града бирају се из реда одборника, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника.

Кандидата за председника и заменика председника предлаже најмање трећина од укупног броја одборника.

Председник и заменик председника се бирају на период од четири године.

Секретар скупштине Града Кикинда

Živa Knežević

Жива Кнежевић је рођен 1984. године у Кикинди. Основну школу "1. октобар" у Башаиду и Гимназију "Душан Васиљев" у Кикинди завршио је са одличним успехом, као носилац диплома "Вук Караџић". 

Дипломирао је на Правном факултету Универзитета у Новом Саду 2009. године. Од 2010. до 2013. године био је запослен у Основном јавном тужилаштву у Кикинди, потом је био у радном односу у АД ,,Банини'' Кикинда, а од 2014. године запослен је у Градској управи у Кикинди, где је обављао послове правне помоћи грађанима и послове саветника за заштиту права пацијената. На функцију секретара Скупштине први пут је постављен у децембру 2014. године.

Функцију секретара Скупштине града обавља у другом мандату.

Има положен државни стручни испит за рад у органима управе.

Ожењен је, отац двоје деце.

Скупштина града има секретара који се стара о обављању стручних послова у вези са сазивањем и одржавањем седница скупштине и њених радних тела и руководи административним пословима везаним за њихов рад.

Секретар скупштине се поставља, на предлог председника Скупштине, на четири године и може бити поново постављен.