Grb Kikinde

У фокусу

Будите у жижи збивања...

Енергетски заштићен купац

Датум: 03.04.2013.

Поводом Уредбе о енергетски заштићеном купцу („Сл. гласник РС“, бр. 27/2013), Секретаријат за друштвене делатности Општинске управе Кикинда обавештава јавност о условима за стицање и поступку за утврђивање статуса енергетски заштићеног купца.

Услови

Услов за стицање статуса енергетски заштићеног купца је остварен укупан месечни приход и то:

 • до 12.900,00 динара за домаћинство са једним чланом;
 • до 18.786,00 динара за домаћинство са два и три члана;
 • до 24.672,00 динара за домаћинства са четири и пет чланова;
 • до 30.558,00 динара за домаћинства са шест и више чланова.

Поред висине оствареног прихода, услов за стицање статуса енергетски заштићеног купца је и непоседовање другог стамбеног простора, осим стамбеног простора који одговара потребама домаћинства.

Енергетски заштићен купац има право на умањење месечне обавезе ако је месечна потрошња мања од двоструке количине електричне енергије или природног гаса:

- за електричну енергију, за све месеце:

 • за домаћинство са једним чланом од 120 kWh месечно,
 • за домаћинство са два и три члана од 160 kWh месечно,
 • за домаћинство са четири и пет чланова од 200 kWh месечно,
 • за домаћинство са шест и више чланова од 250 kWh месечно;


- за природни гас, јануар, фебруар, март, октобар, новембар, децембар:

 • за домаћинство са једним чланом од 35 м 3 месечно,
 • за домаћинство са два и три члана од 45 м 3 месечно,
 • за домаћинство са четири и пет чланова од 60 м 3 месечно,
 • за домаћинство са шест и више чланова од 75 м 3 месечно;


У случају да је остварена потрошња електричне енергије или природног гаса између 2 и 2,5 пута већа од наведене количине, енергетски заштићен купац има право на половину умањења месечне обавезе.

Енергетски заштићен купац чија је потрошња електричне енергије или природног гаса већа од 2,5 пута од количине нема право на умањење месечне обавезе.

Корисници права на новчану социјалну помоћ и дечији додатак, стичу статус енергетски заштићеног купца без подношења захтева, на основу података којима располаже министарство надлежно за послове социјалне заштите. Списак министарства са основним подацима о купцу и подацима о мерном уређају доставља се енергетском субјекту надлежном за снабдевање. Како у овом тренутку министарство не располаже са подацима о мерном уређају корисника дечијег додатка, потребно је да корисници који желе да остваре право на добијање статуса енергетски заштићеног купца, доставе податке из последњег рачуна за електричну енергију, односно природни гас у Секретаријат за друштвене делатности, Општинске управе Кикинда, канцеларија број 20.

Поступак

Поступак за стицање статуса енергетски заштићеног купца (не важи за кориснике права на новчану социјалну помоћ и дечији додатак) покреће се подношењем захтева надлежном органу јединице локалне самоуправе.

Форма захтева са информацијама о потребним доказима, се може преузети у Услужном центру Општинске управе Кикинда, на шалтеру - система 48, или електронски на крају овог текста.

Захтев са приложеним следећим доказима се подноси у Услужном центру Општинске управе Кикинда, на шалтеру - система 48:

 • доказ о броју чланова домаћинства (копија личне карте подносиоца, извод из матичне књиге рођених, извод из матичне књиге венчаних, изјаву два сведока дату пред надлежним органима – у Услужном центру, шалтер бр. 2);
 • доказ о укупним месечним примањима и приходима чланова домаћинства (чек од пензије, уверење надлежног органа, односно послодавца, за децу старију од 15 година потврда да су на редовном школовању, а за незапослене уверење надлежног завода за запошљавање);
 • доказ надлежне службе за катастар непокретности из места пребивалишта и места рођења о поседовању непокретности и приходима од непокретности; доказ о праву својине на непокретности у којој живи домаћинство;
 • уверење пореске управе да ли поседује имовину која подлеже опорезивању (Општинска управа, Секретаријат за локалну пореску администрацију, шалтер 8);
 • последњи рачун за електричну енергију односно за природни гас.

Докази се прибављају за месец који претходи месецу подношења захтева.

Уверење о стицању статуса енергетски заштићеног купца издаје Секретаријат за друштвене делатности, Општинске управе Кикинда, у року од осам (8) дана од дана подношења захтева, са роком важења до краја календарске године.

Списак са подацима о енергетски заштићеном купцу, Секретаријат за друштвене делатности доставља у електронској и штампаној форми енергетском субјекту надлежном за снабдевање.

За сва додатна обавештења можете се обратити Секретаријату непосредно, канцеларија број 19, или телефоном 410-142 или 410-102.

Преузмите комплетну Уредбу о енергетски заштићеном купцу

Преузмите Захтев за издавање уверења о стицању статуса енергетски заштићеног купца

Прегледајте све текстове из рубрике