Grb Kikinde

У фокусу

Будите у жижи збивања...

Јавно надметање за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини

Датум: 28.06.2013.

Јавно надметање за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у другом кругу одржаће се у Великој сали у згради Општине Кикинда, Улица Трг српских добровољаца број 12, и то:

 • К.О. Банатско Велико Село, дана 22.07.2013. године са почетком у 16,00 часова
 • К.О. Наково, дана 22.07.2013. године са почетком у 16,15 часова
 • К.О. Кикинда, дана 22.07.2013. године са почетком у 16,30 часова
 • К.О. Банатска Топола, дана 22.07.2013. године са почетком у 17,00 часова
 • К.О. Башаид, дана 23.07.2013. године са почетком у 16,00 часова
 • К.О. Сајан, дана 23.07.2013. године са почетком у 16,30 часова
 • К.О. Иђош, дана 23.07.2013. године са почетком у 17,00 часова
 • К.О. Мокрин, дана 23.07.2013. године са почетком у 17,30 часова

Рок за подношење документације за пријављивање је до 15,30 сати, дана 19.07.2013. године. Благовременим ће се сматрати све пријаве које стигну у писарницу Oпштинске управе Општине Кикинда до наведеног рока. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Право учешћа на јавном надметању за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини има:

- Правно и физичко лице - које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава.

- Документација за пријављивање на јавно надметање -

 • Формулар за пријављивање (попуњен у целости и потписан)
 • доказ о уплати депозита
 • оверена фотокопија личне карте за физичка лица, односно извода из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) за правна лица,
 • важећи извод из Регистра пољопривредних газдинстава,

Формулар пријаве и адресиране коверте, односно штампане налепнице са адресом општине, се могу преузети сваког радног дана на писарници Услужног центра Општине Кикинда. Потребно је да се понуђач благовремено упозна са саржајем формулара пријаве. Обилазак пољопривредног земљишта, које се даје у закуп може се извршити:

 • за КО Банатско Велико Село, дана 4.07. 2013. године од 9,00 часова
 • за КО Наково, дана 4.07. 2013. године, од 9,30 часова
 • за КО Кикинда, дана 4.07.2013. године, од 12,00 часова
 • за КО Банатска Топола, дана 5.07.2013. године, од 9,00 часова
 • за КО Башаид, дана 5.07. 2013. године, од 11,00 часова
 • за КО Сајан, дана 8.07.2013. године од 9,00 часова
 • за КО Иђош, дана 8.07.2013. године, од 11,00 часова
 • за КО Мокрин, дана 9.07.2013. године од 9,00 часова

Према горе наведеном распореду састанци ће се одржати у просторијама Месних заједница, а за К.О. Кикинда у управној згради „Кинђа“.

Увид у документацију: графички преглед катастарских парцела по катастарским општинама и списак парцела по формираним јавним надметањима (комплексима), које је предмет издавања у закуп, може се извршити у згради Општине Кикинда, Услужни центар, сваког радног дана од 12,00 до 15,00 часова.

Контакт особа: Божидар Тешин, тел. 0230/ 410-175.

Преузмите комплетан оглас

Прегледајте све текстове из рубрике