Grb Kikinde

У фокусу

Будите у жижи збивања...

Јавно надметање за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини

Датум: 26.01.2015.

Јавно надметање за давање у закуп земљишта из тачке I овог Огласа одржаће се у Великој сали у згради Општине Кикинда, Улица Трг српских добровољаца број 12, и то:

1. К.О. Нови Козарци, дана 13. 02. 2015. године са почетком у 16,00 часова;
2. К.О. Банатско Велико Село, дана 13. 02. 2015. године са почетком у 16,15 часова;
3. К.О. Наково, дана 13. 02. 2015.године са почетком у 16,30 часова;
4. К.О. Башаид, дана 13. 02. 2015. године са почетком у 16,45 часова;
5. К.О. Кикинда, дана 13. 02. 2015. године са почетком у 17,15 часова;
6. К.О. Сајан, дана 14.02.2015. године са почетком у 10,00 часова;
7. К.О. Иђош, дана 14.02.2015. године са почетком у 10,15 часова;
8. К.О. Мокрин, дана 14.02.2015. године са почетком у 10,45 часова;
9. К.О. Банатска Топола, дана 14.02.2015. године са почетком у 11,30 часова;

Рок за подношење документације за пријављивање је до 15,30 сати, дана 12.02.2015. године.

Право учешћа на јавном надметању за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини има - правно и физичко лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и има активан статус.

 Документација за пријављивање на јавно надметање :

• Формулар за пријављивање (попуњен у целости и потписан)
• доказ о уплати депозита
• лична карта за физичка лица, односно, извод из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) за правна лица
• потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава из текуће године,

Формулар пријаве и адресиране коверте, односно штампане налепнице са адресом општине, се могу преузети сваког радног дана на писарници Услужног центра Општине Кикинда. Потребно је да се понуђач благоврмено упозна са садржајем формулара пријаве.

Пријава на оглас се подноси у запечаћеној коверти на којој мора да пише:
На предњој страни:
• адреса: Општине Кикинда, улица Трг српских добровољаца број 12, Комисији за спровођење поступка давања у закуп пољопривредог земљишта у државној својини
• број јавног надметања _____ (навести и К.О.)
На задњој страни:
• име и презиме/назив и адреса понуђача
Заједно са пријавом на оглас доставља се наведена документација.

Обилазак пољопривредног земљишта, које се даје у закуп може се извршити:

за К.О. Нови Козарци, дана 29.01.2015. од 9,00 часова
за К.О. Банатско Велико Село, дана 29.01.2015. од 10,00 часова
за К.О. Наково, дана 29.01.2015. од 11,00 часова
за К.О. Кикинда, дана 29.01.2015. од 12,00 часова
за К.О. Банатска Топола, дана 30.01.2015. од 9,00 часова
за К.О. Башаид, дана 30.01.2015. од 11,00 часова
за К.О. Сајан, дана 2.02. 2015. од 9,00 часова
за К.О. Иђош, дана 2.02. 2015. од 10,30 часова
за К.О. Мокрин, дана 2.02. 2015. од 12,00 часова

Према горе наведеном распореду састанци ће се одржати у просторијама месних заједница, а за КО Кикинда у управној згради „Кинђа“.

 Увид у документацију: графички преглед катастарских парцела по катастарским општинама и списак парцела по формираним јавним надметањима (комплексима), које је предмет издавања у закуп, може се извршити у згради општине Кикинда, Услужни центар, сваког радног дана од 12,00 до 15,00 часова.

Контакт особа - Тешин Божидар, телефон број 0230 / 410 – 175.

Преузмите комплетан оглас

 

Прегледајте све текстове из рубрике