Grb Kikinde

У фокусу

Будите у жижи збивања...

Измена статута општине Кикинда

Датум: 20.12.2007.

На основу члана 31. и 99. Статута општине Кикинда („Сл.лист општине Кикинда“, бр. 4/06-пречишћен текст), Скупштина општине Кикинда, на седници одржаној 13.12. 2007.године, донела је

Н А Ц Р Т
ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ СТАТУТА ОПШТИНЕ КИКИНДА


Члан 1.

У Статуту општине Кикинда („Сл.лист општине Кикинда“, бр. 4/06), у члану 8. став 3. мења се и гласи: „Скупштина може прогласити почасним грађанима општине, личности које својим радом и изузетним деловањем доприносе развоју општине и Републике Србије“.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Сл.листу општине Кикинда“.

ЗАКЉУЧАК

Скупштина општине Кикинда је на 31. седници одржаној дана 13.12.2007.године, усвојила


НАЦРТ ОДЛУКЕ
О ИЗМЕНИ СТАТУТА ОПШТИНЕ КИКИНДА
и донела следеће

З А К Љ У Ч К Е

1. Утврђује се Нацрт Одлуке о измени Статута општине Кикинда и упућује на јавну расправу;
2. Нацрт Одлуке о измени Статута општине Кикинда објавиће се у Кикиндским новинама и на Интернет адреси: www.kikinda.org.yu.
3. Јавна расправа трајеће 30 дана од дана објављивања у Кикиндским новинама и Интернет адреси;
4. Све примедбе, предлоге и сугестије доставити у писаној форми на адресу:
Општинска управа општине Кикинда, Служби за Скупштинске послове, председника општине и Општинског већа (соба број 73) у року наведеном у тачки 3. ових Закључака.

Прегледајте све текстове из рубрике