Grb Kikinde

У фокусу

Будите у жижи збивања...

Постављање покретних киоска

Датум: 24.09.2015.

 На основу члана 7. Одлуке о постављању киоска („Службени лист општине Кикинда“, број 7/14 и 14/15) и члана 94. став 1. Статута општине Кикинда (“Службени лист општине Кикинда“, број 04/2006-пречишћени текст, 2/2008, 19/2008, 26/2008, 7/2009, 18/2009, 7/2010 и 39/2012), председник општине Кикинда, доноси

ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ПОКРЕТНИХ КИОСКА
У ОПШТИНИ КИКИНДА

и расписује

О Г Л А С
ЗА ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ
ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ПОКРЕТНИХ КИОСКА

РАСПИСУЈЕ СЕ оглас за јавну лицитацију за давање у закуп површина јавне намене за постављање покретних киоска на следећим локацијама:

ЗОНА I: Трг српских добровољаца

Локација 6 – На Тргу српских добровољаца, у близини општинског паркинга на месту некадашње трафике;

Локација 7 – На Тргу српских добровољаца, код трафика испред пекаре Ристевски;

ЗОНА II:

Локација 12 – Улица Светосавска, испред „Техничке школе“;

ПОВРШИНЕ 2 м2.

Почетна ЦЕНА износи:

ЗОНА I: 2.752,00 динара на месечном нивоу,
ЗОНА II: 1.835,00 динара на месечном нивоу.

Покретни киоск је конструкција, висине до два метра и двадесет сантиметара, са кровом и четири бочне стране, уграђена на платформу са точковима, површине до два метра квадратна, намењен печењу и продаји кокица и сличних производа који не утичу негативно на урбано уређење, коришћење површина јавне намене и заштиту животне средине.

Јавна површина се издаје у закуп на ПЕРИОД од дванаест (12) месеци.

Лицитациони корак износи 500,00 динара.

 


Подносилац пријаве је дужан да уплати депозит у висини од 20% од почетне цене месечног закупа површине јавне намене, на рачун Општинске управе општине Кикинда број 840-2023740-41, назив: подрачун за лицитације.
Доказ о уплати депозита подносилац пријаве доставља заједно са пријавом.
Свим понуђачима, осим најповољнијем, уплаћени депозит ће бити враћен након јавног надметања, у року од седам дана. Најповољнијем понуђачу депозит ће бити урачунат у годишњу закупнину. У случају да најповољнији понуђач одустане од своје понуде депозит се не враћа.
Најповољнији понуђач је дужан да у року од осам дана од правоснажности Решења надлежног органа закуподавца о давању у закуп површине јавне намене за постављање покретног киоска закључи са општином Кикинда Уговор о давању у закуп површина јавне намене за постављање покретних киоска.
Закупнина се плаћа месечно унапред, до последњег дана у текућем месецу за наредни месец.
Једно лице може поденти пријаву за јaвано надметање за више локација.
Приликом закључења Уговора о закупу закупац је дужан да поднесе доказ о уплати закупнине за месец дана унапред и урбанистичко-техничке услове.

Обавезни подаци за пријављивање за јавно надметање:
1. за физичка лица: име и презиме, јединствени матични број грађана, адреса становања и број телефона;
2. за предузетнике и правна лица: назив, одн. пословно име, матични број, порески идентификациони број, седиште и број телефона.

Уз пријаву се доставља:
1. доказ о уплаћеном депозиту;
2. уредно овлашћење за заступање;
3. оверена фотокопија личне карте за физичка лица;
4. решење о упису у Регистар привредних субјеката или други одговарајући регистар не старији од шест месеци за правна лица и предузетнике.

Пријава на оглас се подноси у затвореној коверти на којој мора да пише:

На предњој страни:
Адреса: Општина Кикинда, Трг српских добровољаца 12 - Комисији за спровођење поступка давања у закуп површина јавне намене за постављање покретних киоска – Оглас за лицитацију, редни број локације за коју се лицитира. Иста се предаје на писарницу у Услужном центру општине Кикинда, Трг српских добровољаца 12. Пријаве се могу слати и препоручено путем поште.

На задњој страни:
- име и презиме/назив и адреса понуђача

Заједно са пријавом на оглас доставља се наведена документација.
Неблаговремена, односно неуредна пријава се неће разматрати.
Пријава ће се сматрати неблаговременом у случају да је поднета по истеку рока означеног у јавном огласу за подношење пријава.
Неуредном се сматра пријава која је поднета у отвореној коверти или код које на самој коверти није видљиво означена на коју површину јавне намене се пријава односи, односно која не садржи све потребне податке.

 

Јавнo надметање ће се одржати уколико буде благовремено достављена најмање једна пријава.
Рок за подношење пријаве је до 15,30 сати, дана 02.10.2015. године.
Поступак јавног надметања ће се одржати дана 07.10.2015. године у 13,00 часова у згради општине Кикинда, сала број 12.

За све информације обратити се на телефон : 0230/410-194 – Верица Блажић-Бибер или у канцеларију 69/I.

Јавни оглас ће бити објављен у недељном локалном листу „Нове кикиндске новине“, на званичном сајту општине Кикинда, www.kikinda.org.rs и на огласној табли општине Кикинда, с тим да се рок за подношење пријава рачуна од дана објављивања огласа у листу „Нове кикиндске новине“.

Прегледајте све текстове из рубрике