Grb Kikinde

У фокусу

Будите у жижи збивања...

Обавештење о обавези годишњег извештавања за локални регистар извора загађивања

Датум: 28.03.2018.

Обавештавамо сва привредна друштва, друга правна лица и предузетнике, чије активности доводе до загађивања животне средине, у смислу емисија загађујућих материја у ваздух, воде и тло, као и генерисања отпада да су, у складу са чланом 75, став 5, Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС“ бр. 135/04, 36/09, 36/09 – др. закон, 72/09 – др. закон, 43/11 – одлука УС и 14/16), у обавези да Граду Кикинда, Градској управи града Кикинда, Секретаријату за заштиту животне средине доставе податке о загађујућим материјама које се емитују у животну средину, ради уноса у Локални регистар извора загађивања, на начин и у роковима утврђеним Законом.

Правна лица која испуњавају услове о минималним граничним вредностима капацитета за одређену привредну делатност, како је наведено у Прилогу 1. - Листа 2. - Списак делатности и минималне граничне вредности за извештавање за локалне регистре извора загађивања - Правилника о методологији за израду националног и локалног регистра извора загађивања, као и методологији за врсте, начине и рокове прикупљања података („Службени гласник РС“ бр. 91/10 и 10/13 и 98/16), у обавези су да поступају у складу са Правилником и Секретаријату доставе податке о изворима загађивања, врстама, количинама, начину и месту испуштања загађујућих материја у ваздух, воде и земљиште, као и о количинама, врсти, саставу и начину третмана и одлагања отпада, ради уноса у Локалном регистру извора загађивања.
Податке за период од 1. јануара до 31. децембра 2017. године, потребно је доставити Секретаријату за заштиту животне средине, најкасније до 31. марта 2018. године, на прописно и комплетно попуњеним, овереним и потписаним обрасцима, у штампаној форми, на адресу:

Град Кикинда,
Градска управа Града Кикинда,
Секретаријат за заштиту животне средине,
Трг српских добровољаца 12
23300 Кикинда,
и у електронској форми на Е-маил: zastita@kikinda.org.rs.

Привредна друштва, друга правна лица и предузетници који према процени одговорног лица, а на основу класификације према Листи 2. из Прилога 1. – Правилника, нису у обавези да доставе податке о изворима загађивања ради уноса у Локални регистар извора загађивања, потребно је да Секретаријату о томе доставе потписану и оверену Изјаву.

За додатне инфорације у вези Локалног регистра извора загађивања за територију града Кикинда, можете се обратити на телефон 0230/410-157.

Прегледајте све текстове из рубрике