Grb Kikinde

У фокусу

Будите у жижи збивања...

Свим власницима непокретности на територији локалне самоуправе

Датум: 20.02.2009.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
КИКИНДА

 

Свим власницима непокретности на територији локалне самоуправе Општине Кикинда

Општина Кикинда је од 01.01.2009.године преузела од РЕПУБЛИЧКЕ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ  надлежност за УТВРЂИВАЊЕ, КОНТРОЛУ и НАПЛАТУ пореза на имовину у склопу реализације реформе ДРЖАВНЕ УПРАВЕ РЕПУБЛИКЕ, чији је крајњи циљ обезбеђење високог квалитета услуга грађанима. У ту сврху смо оформили  ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ, која је почела са радом од 01.01.2009. године.

Дистрибуцијом пореских решења у 2008.години установили смо да власници многих кућа, станова, радњи, канцеларија, радионица, гаража, итд. нису пријавили порез на имовину. Разлози за то су нам непознати, али желели бисмо да Вас подсетимо да Вас закон обавезује да поднесете пореску пријаву за сваку непокретност.

На основу Закона о порезу на имовину ( "Сл.гласник РС" бр.80/2002,135/2004, 61/2007 и 5/2009" ), порески обвезници су у обавези да поднесу пореску пријаву до 31.Марта.Уколико Вам није достављено решење пореза на имовину за 2008. годину, вероватно нисте поднели пореску пријаву ни за 2008.г., а ни за претходне године. У том случају, позивамо Вас да што пре поднесете пореску пријаву, јер су обвезници дужни да, у року од 10 дана од настанка пореске обавезе, са потребном документацијом, поднесу  пореску пријаву локалној пореској администрацији на адресу: Трг српских добровољаца, број 12, Кикинда.

Уколико Вам је достављено решење за 2008. годину, то је доказ да сте претходних година поднели пореску пријаву и да нема потребе да то поново чините.Уколико је, пак, на Вашем поседу дошло до промена које би могле утицати на његову вредност, пореску пријаву морате поново поднети сходно члану 34.став 4. и 5. Закона о порезу на имовину ( "Сл.гласник РС" бр.80/2002,135/2004,61/2007 и 5/2009" ). У том случају и Вас позивамо да поднесете нову пореску пријаву локалној пореској администрацији на адресу: Трг српских добровољаца, број 12, Кикинда.

Имајући у виду да је од 01.01.2009. године измењен предмет опорезивања порезом на имовину ( Законом о изменама и допунама Закона о порезу на имовину "Сл.гласник РС" бр. 5/2009" ), у ком смислу су из предмета опорезивања изузети право употребе, право плодоуживања и право временског коришћења, имаоци тих права више нису обвезници пореза на имовину – већ су то од 01.01.2009. године власници непокретности. Зато власници непокретности на којима су конституисана наведена права имају обавезу да до 31.03.2009. године за те непокретности поднесу пореску пријаву.

Након тог датума, инспектори локалне пореске администрације излазе на терен и у том случају применућемо законску одредбу о новчаним казнама, сходно чл.177.-178. Закона о пореском поступку и пореској администрацији ( "Сл.гласник РС" бр.80/2002...61/2005  и 61/2007" ).

Порез на имовину се плаћа тромесечно, у року од 45 дана од дана почетка тромесечја, односно: 15. Фебруара, 15. Маја, 15. Августа и 15. Новембара. До доношења решења о утврдјивању пореза за текућу годину порез се плаћа аконтационо у висини обавезе за последење тромесечје године која претходи години за које се утврдјује и плаћа порез.

Разлика измедју пореза утврдјеног решењем пореског органа и аконтационо уплаћеног пореза за тромесечје за које је пореска обавеза доспеле, обвезник је дужан да уплати у року од 15 дана од дана достављања првостепеног решења о утврдјивању пореске обавезе.

Рок за плаћање прве рате пореза је 15. Фебруар 2009.године. Износ рате представља ¼ пореске обавезе утврђене решењем за претходну годину. Уплате се врше на рачуне са истим позивом на број из претходног решења.

Уколико обвезник не измирује своје обавезе порески орган обрачунава и наплаћује камату због доцње у плаћању. Камата се обрачунава и наплаћује по стопи једнакој годишњој ескотној стопи Народне банке Србије увећаној за 15%, применом комфорне методе обрачуна.

Пореске пријаве подносе лица на следећим обрасцима: (*можете их преузети кликом на линк)

ППИ-1 ( пореска пријава за утврђивање пореза на имовину за правна лица и предузетнике који воде пословне књиге -за имовину која им служи за обављање делатности) и

ППИ-2 ( пореска пријава за утврђивање пореза на имовину  за предузетнике који воде пословне књиге-за имовину која им не служи за обављање делатности,паушално опорезиви предузетници,физичка лица-градјани)

Уколико су Вам потребне додатне информације или помоћ при попуњавању пореске пријаве, назовите локалну пореску администрацију на телефон 410-166 и 410-118. Наше особље ће Вам бити на располагању.

СЕКТОР ЗА ФИНАНСИЈЕ

Прегледајте све текстове из рубрике