Grb Kikinde

У фокусу

Будите у жижи збивања...

ОГЛАШАВА СЕ ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД ПРЕДЛОГА ГЕНЕРАЛНОГ ПЛАНА КИКИНДЕ

Датум: 13.05.2009.

        Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

ОПШТИНA К И К И Н Д А

ОПШТИНСКА УПРАВА

Секретаријат за стамбено-комуналне
послове, грађевинарство и привреду

          К И К И Н Д А


 На основу члана 53. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, број 47/03 и 34/06), члана 19. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/04) и Закључка Комисије за планове Скупштине општине Кикинда

О Г Л А Ш А В А  С Е

ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД

ПРЕДЛОГА  ГЕНЕРАЛНОГ ПЛАНА КИКИНДЕ
 И
 ИЗВЕШТАЈА О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА
ГЕНЕРАЛНОГ  ПЛАНА КИКИНДЕ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

 

  У циљу одређивања дугорочне пројекције развоја и просторног уређења Кикинде,  приступило се изради Генералног плана Кикинде.
  Предлог генералног плана Кикинде (у даљем тексту: План) и Извештај о стратешкој процени утицаја Генералног плана Кикинде на животну средини ( у даљем тексту: Извештај) израђени су у Јавном предузећу „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад, на основу Одлуке о изради Генералног плана Кикинде и Решења о изради стратешке процене утицаја Генералног плана Кикинде на животну средину („Службени лист општине Кикинда“, број 5/07).
 Подручје обухваћено Планом, површине око 3200 ha, обухвата постојећи грађевински реон Кикинде и простор за који се процењује да може бити ангажован у будућем просторном развоју Кикинде.
 План и Извештај биће  изложени  на јавни увид у периоду од 18.05. до 18.06.2009. године, у згради Скупштине општине Кикинда, у Кикинди, Трг српских добровољаца број 12, канцеларија 71, I спрат, радним данима од 12 до 15 сати.
 Примедбе на План и мишљења на Извештај, заинтересована правна и физичка лица могу доставити Секретаријату за стамбено-комуналне послове, грађевинарство и привреду општине Кикинда, Трг српских добровољаца број 12, у писаном облику, најкасније до 18.06.2009. године.
 Јавна седница Комисије за планове Скупштине општине, на којој правна и физичка лица примедбе и мишљења које су поднели у писаном облику, могу образложити пред Комисијом и представницима службе надлежне за заштиту животне средине, одржаће се дана 30.06.2009. године, у згради Скупштине општине Кикинда, у Кикинди, Трг српских добровољаца број 12, сала број 12, са почетком у 13:30 сати.

Прегледајте све текстове из рубрике