Grb Kikinde

У фокусу

Будите у жижи збивања...

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

Датум: 08.10.2009.

 На основу члана 64а. став 4. Закона о пољопривредном земљишту („Сл. Гласник РС“, број 62/06, 69/08 и 41/09) Комисија за израду годишњег Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Кикинда и спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у општини Кикинда,

о г л а ш а в а

Ј А В Н И    П О З И В
ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КИКИНДА ЗА 2010. ГОДИНУ

I
ПРАВО ПРЕЧЕГ ЗАКУПА

 Позивају се правна и физичка лица са територије Републике Србије да доставе захтев са потребном документацијом ради израде Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Кикинда за 2010. годину и остваривање права пречег закупа на основу истог Програма.

 Право пречег закупа на пољопривредном земљишту у државној својини имају правна и физичка лица:
 1. Власници функционалног система за наводњавање и одводњавање, рибњака, вишегодишњих засада старијих од тр године, а млађих од 15 година у роду, винограда старијих од три године, а млађих од 30 година у роду, функционалних пољопривредних објеката (у даљем тексту: инфраструктура), а који се налазе на земљишту у државној својини.
 2.   власници објеката за узгој и држање животиња и која се баве држањем животиња, у циљу производње хране за животиње, и то један хектар по условном грлу.

 Цена закупа по праву пречег закупа је просечна последње излицитирана цена на последњем одржаном  јавном надметању за пољопривредно земљиште у државној својини истог квалитета које је дато у закуп на територији општине Кикинда.

 Ако власници инфраструктуре и лица која се баве узгојем животиња не доставе захтев са потребном документацијом, односно уколико лица која остварују право пречег закупа у остављеном року не уплате закупнину, земљиште се јавно оглашава и даје у закуп.

 Правним и физичким лицима која се баве узгојем и држањем животиња, а који су закупци пољопривредног земљишта у државној својини, површина земљишта коју могу остварити по праву пречег закупа умањује се за површину која им је већ дата у закуп по основу важећег уговора, изузев на основу власништва над инфраструктуром.

 Власници уматичених условних грла имају приоритет при опредељивању површина за закуп. Преостале површине распоређују се линеарно на остале власнике условних грла.

 Свака промена у броју животиња већа од 10% мора се пријавити Комисији.


I I
ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА

А. По основу власништва на инфраструктури
1. Захтев за признавање права пречег закупа по основу власништва на инфраструктури;
2. Извод из јавне књиге о евиденцији непокретности;
3. Записник Републичке пољопривредне инспекције о стању и функционалности инфраструктиуре.

 У случају да инфраструктура није укњижена у јавне књиге о евиденцији непокретности потербно је доставити:
1. Захтев за признавање права пречег закупа по основу власништва на инфраструктури;
2. Записник Републичке пољопривредне инспекције о постојању функционалне инфраструктуре;
3. Доказ о власништву на инфраструктури - грађевинска, односно употребна дозвол, односно извод из проспекта приватизације (којим се доказује да је та инфраструктура ушла у процену вредности друштвеног капитала), односно извод из пописа основних средстава).

Б. По основу узгоја животиња
1. Захтев за признавање права пречег закупа по основу узгоја  и држања животиња;
2. Доказ о регистрованој фарми - Решење о утврђивању санитарних услова или регистровано пољопривредно газдинство са 15 уматичених млечних крава, на 1 годину закупа;
3. Уверење или потврда о здравственом стању животиња-прибавља се од ветеринарске станице;
4. Уверење о уматиченим животињама издато од Института за сточарство Београд, а за АП Војводину од Пољопривредног факултета у Новом Саду-департман за сточарство.

I I I
РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

 Формулар захтева за признавање права пречег закупа може се преузети сваког радног дана у Услужном центру Општинске управе општине Кикинда.

 Захтев за признавање права пречег закупа са потребном документацијом доставља се у затвореној коверти на адресу: Општина Кикинда, Трг Српских добровољаца 12. са назнаком – за Комисију за давање у закуп државног пољопривредног земљишта.

 Рок за достављање захтева са документацијом  је 30. октобар 2009. године до 15,30 сати.

 Благовременим ће се сматрати сви захтеви који стигну у писарницу Општинске управе општине Кикинда до наведеног рока, без обзира на начин достављања.

 Неблаговремени захтеве неће се разматрати.


Република Србија-АП Војводина                                                  ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Општина Кикинда-Општинска управа
Комисија за израду Програма заштите, уређења и                          Љубан Средић, с.р.
коришћење пољопривредног земљишта општине
Кикинда и спровођење поступка јавног надметања
за давање у закуп пољопривредног земљишта
 у државној својини у општини Кикинда
Број:III-01-320-47/2009
Дана: 30.09.2009. године
Кикинда

 

Прегледајте све текстове из рубрике